၁ရာ အခန္းၾကီး (၁၂)


၁ရွေမြလကလည္း၊ သင္တို‹ေျပာသမွ်ေသာစကားကို ငါနားေထာင္၍၊ သင္တို‹အေပၚမွာ ရွင္ဘုရင္ကို ငါေျမွာက္ေလၿပီ။ ၂ယခုမွာ ရွင္ဘုရင္သည္ သင္တို‹ေရွ‹၌ၾကြေနေတာ္မူ၏။ ငါသည္အသက္ၾကီး၍ ဆံပင္ျဖဴၿပီ။ ငါ့သားတုိ‹သည္ သင္တို‹၌ရွိၾက၏။ ငါသည္ ငယ္ေသာအရြယ္မွစ၍ ယေန‹တိုင္ေအာင္ သင္တို‹ေရွ‹၌သြားၿပီ။ ၃ဤအရပ္၌ ယခုငါရွိ၏။ အဘယ္သူ၏ႏြားကို ငါယူဘူးၿပီနည္း။ အဘယ္သူ၏ျမည္းကိုယူဘူးၿပီနည္း။ အဘယ္သူကို လွည့္စား ဘူးၿပီ နည္း။ အဘယ္သူကို ညွဥ္းဆဲဘူးၿပီနည္း။ ကိုယ္မ်က္စိကို ကြယ္ေစျခင္းငွာ အဘယ္သူလက္မွ တံစိုးကိုခံဘူးၿပီနည္း။ ထာဝရဘုရားေရွ‹၊ ဘိသိက္ေတာ္ကိုခံေသာ သူေရွ‹မွာ ငါ့တဘက္၌သက္ေသခံၾကေလာ့။ သူ‹ဥစၥာကို ငါယူမိလွ်င္ ျပန္ေပးပါမည္ဟု ဣသေရလလူအေပါင္းတို‹အား ေျပာဆိုေသာ္၊ ၄သူတို‹က၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကíႏ္ုပ္တို‹ကို မလွည့္စားပါ၊ မညွဥ္းဆဲပါ။ အဘယ္သူ၏ဥစၥာကိုမွ် မယူပါဟု ေျပာဆိုၾက၏။ ၅ရွေမြလကလည္း၊ သင္တုိ‹သည္ ငါ့လက္၌ သူတပါး၏ဥစၥာကိုရွာမေတြ‹ေၾကာင္းကို ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို‹တဘက္၌ သက္ေသျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘိသိက္ေတာ္ကိုခံေသာသူလည္း သက္ေသျဖစ္၏ဟုဆိုလွ်င္၊ သူတို‹က၊ သက္ေသျဖစ္၏ဟု ဝန္ခံၾက၏။ ၆တဖန္ရွေမြလက၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္ကို ေျမွာက္၍၊ သင္တို‹ဘိုးေဘးမ်ားကိုအဲဂုတၱဳျပည္မွ ေဆာင္ခဲ့ေတာ္မူ၏။ ၇ယခုတြင္ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရား သည္ သင္တုိ‹ႏွင့္ သင္တို‹ဘိုးေဘးမ်ား တရားသျဖင့္ ျပဳေတာ္မူေသာအမႈတို‹ကို ထာဝရဘုရားေရွ‹ေတာ္မွာ သင္တို‹အား ငါေဆြးေႏႊးေဟာေျပာမည္။ ၈ယာကုပ္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္သို‹ေရာက္၍၊ သင္တုိ‹ဘိုးေဘးတို‹သည္ ထာဝရဘုရားအား ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ၊ ေမာရွႏွင့္ အာရုန္ကို ေစလìတ္သျဖင့္ ဘိုးေဘးတို‹ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္၍ ဤျပည္၌ ေနရာခ်ေတာ္မူ၏။ ၉သူတုိ‹၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ေမ့ေလ်ာ့ေသာအခါ၊ ဟာေဇာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းသိသရလက္သို‹၄င္း၊ ဖိလိတၱိလူတို႔လက္သို႔၄င္း၊ ေမာဘရွင္ဘုရင္လက္သို‹၄င္း ေရာက္ေစ ေတာ္မူသျဖင့္၊ ထိုရန္သူတို‹၏ တိုက္ဖ်က္ျခင္းကို ခံရၾက၏။ ၁ဝတဖန္သူတို‹သည္ ထာဝရဘုရားအား ေအာ္ဟစ္လ်က္၊ အကíႏ္ုပ္တို‹သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို စြန္‹ခြာ၍ဗာလဘုရားႏွင့္ အာရွတရက္ ဘုရားတို‹ကို ဝတ္ျပဳသျဖင့္ ျပစ္မွားပါၿပီ။ သို‹ရာတြင္ ရန္သူလက္မွ ကယ္ခíတ္ေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္ကို ဝတ္ျပဳပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ၾကေသာအခါ၊ ၁၁ထာဝရဘုရားသည္ ေယရုဗၺာလ၊ ဗာရက္၊ ေယဖသ၊ ရွေမြလတို‹ကို ေစလìတ္၍၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရန္သူတို‹လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူသျဖင့္ သင္တို‹သည္ ေဘးလြတ္ရၾက၏။ ၁၂ေနာက္တဖန္ အမၼဳန္အမ်ိဳးသားရွုင္ဘုရင္နာဟတ္သည္ စစ္ခ်ီမည္အေၾကာင္းကို သိေသာအခါ၊ အကíႏ္ုပ္တို‹သည္ အရင္ကဲ့သို‹မဟုတ္၊ ရွင္ဘုရင္သည္ အကíႏ္ုပ္တို‹ကို အုပ္စိုးရမည္ဟု သင္တို‹၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ရွင္ဘုရင္လုပ္လ်က္ပင္ ငါ့အားေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ၁၃ယခုမွာ သင္တို‹လိုခ်င္၍ ေရြးခ်ယ္ေသာရွင္ဘုရင္ကို ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ထာဝရဘုုရားသည္ သင္တုိ‹အေပၚမွာ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေစျခင္းငွာ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူၿပီ။ ၁၄သင္တို‹သည္ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္တကြ အာဏာေတာ္ကိုမဆန္၊ စကားေတာ္ကို နားေထာင္လွ်င္ သင္တို‹ႏွင့္ သင္တို‹ကို အုပ္စိုးေသာရွင္ဘုရင္သည္ သင္တို‹၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေနာက္ေတာ္သို‹ အၿမဲလိုက္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၅သို‹မဟုတ္ ထာဝရဘုရား၏စကားေတာ္ကိုနားမေထာင္၊ အာဏာေတာ္ ကိုဆန္လွ်င္၊ ထာဝရဘုရား၏လက္ေတာ္သည္ ဘိုးေဘးတို‹ကို ဆီးတားသကဲ့သို‹ သင္တို‹ကို ဆီးတားေတာ္မူ လိမ့္မည္။ ၁၆ယခုမွာ သင္တို‹မ်က္ေမွာက္၌ ထာဝရဘုရား ျပဳေတာ္မူလတံ့ေသာအမႈၾကီးကို ၿငိမ္ဝပ္စြာေန၍ ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ၁၇ယေန‹ဂ်ံဳစပါးရိတ္ရာကာလ ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ၊ သို‹ေသာ္လည္း ထာဝရဘုရားကို ငါဆုေတာင္း၍ မိုဃ္းခ်ဳန္းျခင္းႏွင့္တကြ မိုဃ္းရြာေစေတာ္မူမည္။ သို‹ျဖစ္၍ သင္တို‹သည္ ရွင္ဘုရင္ကို  ေတာင္းေသာအားျဖင့္ ထာဝရဘုရားေရွ‹ေတာ္၌ ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္သည္ ၾကီးေၾကာင္းကို ရိပ္မိသိျမင္ရၾက မည္ဟု လူမ်ားတို‹အား ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္၊ ၁၈ထာဝရဘုရားကို ဆုေတာင္း၍၊ ထိုေန‹၌ ထာဝရဘုရားသည္ မိုးဃ္းခ်ဳန္းျခင္းႏွင့္တကြ မိုဃ္းရြာေစေတာ္မူ၍၊ လူအေပါင္းတို‹သည္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ရွေမြလကို  အလြန္ေၾကာက္ ရြံၾက၏။ ၁၉လူအေပါင္းတို‹က၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကíန္တို‹သည္ မေသရမည္အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုရား သခင္ထာဝရ ဘုရားအား ကိုယ္ေတာ္ကíန္တို‹အဘို‹ဆုေတာင္းေတာ္မူပါ။ အကíႏ္ုပ္တို‹သည္ ရွင္ဘုရင္ကို ေတာင္းေသာအားျဖင့္ အထက္အျပစ္မ်ားတို‹အေပၚမွာ ထပ္၍ ဒုစရိုက္ကို ျပဳမိပါၿပီဟု ရွေမြလအား ေတာင္းပန္ၾက၏။ ၂ဝရွေမြလကလည္း မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ဤဒုစရိုက္အေပါင္းကိုျပဳမိေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရား ေနာက္ေတာ္သို‹ လိုက္ရာမွ မလႊဲၾကႏွင့္။ ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ဝတ္ျပဳၾကေလာ့။ ၂၁ေက်းဇူးမျပဳမကယ္တင္ႏိုင္၊ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ အရာတို‹ေနာက္သို‹လမ္းလႊဲ၍မလိုက္ၾကႏွင့္။ ထိုသို‹ေသာအရာ သည္ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ျဖစ္၏။ ၂၂ထာဝရ ဘုရားသည္ မဟာနာမေတာ္ကိုေထာက္၍ မိမိလူတို‹ကို စြန္‹ေတာ္မမူ။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို‹ကို မိမိလူအရာ၍ ခန္‹ထားျခင္းငွာ အလိုရွိေတာ္မူၿပီ။ ၂၃ငါမူကား သင္တို‹အဘို‹ ဆုမေတာင္းဘဲေနသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွာျခင္း အမႈသည္ ငါႏွင့္ ေဝးပါေစေသာ။ ေကာင္းမြန္ေျဖာင့္မတ္ေသာလမ္းကိုလည္း သင္တို‹အား ငါျပသဦးမည္။ ၂၄သို‹ရာတြင္ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံသစၥာႏွင့္တကြ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ဝတ္ျပဳၾကေလာ့။ သင္တို‹အဘို‹ အဘယ္မွ်ေလာက္ ျပဳေတာ္မူၿပီး သည္တို ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ၂၅သို‹မဟုတ္ သင္တို‹သည္ ဒုစရိုက္ျပဳၿမဲျပဳလွ်င္၊ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္တကြ ပ်က္စီးျခင္းသို‹ ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္ဟု လူမ်ားတို‹အား ေျပာဆိုေလ၏။