၁ရာ အခန္းၾကီး (၁၃) 


၁-၂ေရွာလုသည္ တႏွစ္ေက်ာ္ႏွစ္ႏွစ္ခန္‹ေလာက္ဣသေရလ အမ်ိဳး၌မင္းျပဳ ၿပီးမွ၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးသား သံုးေထာင္တို‹ကို ေရြးေကာက္ၿပီးလွ်င္၊ ကိုယ္တုိင္ေနေသာ မိတ္မတ္ၿမိဳ‹ႏွင့္ ေဗသလ ေတာင္ေပၚမွာ လူႏွစ္ေထာင္၊ ဗယၤာမိန္ခရိုင္၊ ဂိဗာၿမိဳ‹၊ ေယာနသန္ထံမွာ တေထာင္ကိုထား၍၊ အျခားေသာ သူတုိ‹ကို မိမိတို‹ အသီးသီး ေနရာ အရပ္သို‹ လႊတ္လိုက္ေလ၏။ ၃ဧယာနသန္းသည္ ဂိဗာၿမိဳ‹၌ရွိေသာ ဖိလိတၱိတပ္ကို လုပ္ၾကံသျဖင့္ ဖိလိတၱိ လူတို‹သည္ သိတင္းၾကားၾက၏။ ေရွာလုကလည္း ျမစ္တစ္ဘက္ကမ္း၌ေနေသာ သူတုိ‹သည္ ၾကားသိေစဟု တစ္ျပည္လံုး တံပိုးမႈတ္ေစ၏။ ၄ေရွာလုသည္ ဖိလိတၱိတပ္ကို လုပ္ၾကံေၾကာင္းႏွင့္ ဖိလိတၱိလူတုိ‹သည္ ဣသေရလလူတုိ‹ကို ရြံရွာေၾကာင္းကို ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္းတုိ‹သည္္ ၾကားသိ၍၊ လူမ်ားတုိ‹သည္ ေရွာလုေနာက္ ဂိလဂါလၿမိဳ‹၌ စည္းေဝၾက၏။ ၅ဖိလိတၱိလူတို‹သည္လည္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတုိ‹ကို စစ္တိုက္ျခင္းငွါ၊ ရထား သံုးေထာင္ႏွင့္ ျမင္းေျခာက္ေထာင္ကို၄င္း၊ သမုဒၵရာသဲလံုးႏွင့္အမွ် ရွိေသာလူမ်ားကို၄င္း စုေဝေစၿပီးလွ်င္၊ စစ္ခ်ီေဗသဝင္ၿမိဳ‹အေရွ႔၊ မိတ္မတ္ၿမိဳ‹၌တပ္ခ်ၾက၏။ ၆ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို‹သည္ အလြန္ဆင္းရဲခံရသျဖင့္၊ မိမိတို‹က်ဥ္းေမ်ာင္းလွ်က္ ရွိသည္ကို သိျမင္ေသာအခါ၊ ဥမင္၊ ေတာအံု၊ ေက်ာက္ၾကား၊ ေတာင္ထိပ္၊ ေျမတြင္းတို‹၌ ပန္းေရွာင္၍ ေနၾက၏။ ၇ေယာ္ဒန္ျမစ္ တစ္ဘက္၌ေနေသာ သူအခ်ိဳ‹တုိ‹သည္ ကူျပန္၍၊ ဂဒ္ျပည္၊ ဂိလဒ္ျပည္သို‹ သြားၾက၏။ ေရွာလုသည္ ဂိလဂါလၿမိဳ‹၌ ေနေသး၍၊ လူအေပါင္းတို‹သည္ သူ‹အေနာက္၌ တုန္လႈပ္လွ်က္ရွိၾက၏။ ၈ရွေမြလခ်ိန္းခ်က္သည္ အတြင္း ေရွာလုသည္ ခုနစ္ရက္ငံ့လင့္၍၊ ရွေမြလသည္ ဂိလဂါလၿမိဳ‹သို‹မေရာက္၊ လူမ်ားတုိ‹လည္းထြက္ေျပးၾက၏။ ၉ေရွာလုကလည္း၊ မီးရႈိ‹ရာယဇ္ႏွင့္ မိႆဟာယ ပူေဇာ္သကၠာတုိ‹ကို ငါ့ထံသို‹ယူခဲ့ၾကဟု ဆိုသျဖင့္၊မီးရႈိ‹ရာယဇ္ကိုပူေဇာ္ေလ၏။ ၁ဝမီးရိႈ‹ရာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း အမႈၿပီးသည္အဆုံး၌ ရွေမြလသည္ လာ၏။ ေရွာလုသည္ ေကာင္းၾကီးေပး၍ ခရီးဦးၾကိဳျပဳျခင္းငွာ ထြက္သြားလွ်င္၊ ၁၁ရွေမြလက၊ သင္သည္အဘယ္သို‹ျပဳသနည္းဟုေမးေသာ္၊ ေရွာလုက၊ လူမ်ားတုိ‹သည္ အကíႏ္ုပ္ထံမွထြက္ေျပး ေၾကာင္း၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ခ်ိန္းခ်က္ေသာ အခ်ိန္၌ မေရာက္ေၾကာင္း၊ ဖိလိတၱိ လူတို‹သည္ မိတ္မတ္ၿမိဳ‹၌ စုေဝေၾကာင္းမ်ားကို သိျမင္ေသာအခါ၊ ၁၂ဖိလိတၱိ လူတုိ‹သည္ ငါရွိရာဂိလဂါလၿမိဳ‹သို‹ စစ္ခ်ီၾကလိမ့္မည္။ ထာဝရ ဘုရားကိုငါမေတာင္းပန္ေသးဟု အကíႏ္ုပ္ေအာက္ေမ့သျဖင့္၊ ကိုယ္ကို အႏိုင္ျပဳ၍ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကို ပူေဇာ္မိၿပီဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၁၃ရွေမြလကလည္း သင္သည္မွားၿပီ။ သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ထားေတာ္မူေသာ ပညတ္တရားကိုမေစာင့္ပါတကား။ ေစာင့္မိလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၌သင္၏အာဏာကို ယခုမွစ၍ အစဥ္အျမဲတည္ ေစေတာ္မူၿပီး။ ၁၄ယခုမူကာသင္၏ အာဏာမတည္ရ။ ထာဝရဘုရားသည္ စိတ္ႏွလံုးေတာ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာသူကို ရွာေတာ္မူ၏။ ထုိသူသည္ လူမ်ိဳးေတာ္အေပၚမွာမင္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ထာဝရဘုရား မိန္‹ေတာ္မူၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္ အတိုင္း မက်င့္ဟု ေရွာလုအားဆိုၿပီးလွ်င္၊ ၁၅ထ၍ ဂိလဂါလၿမိဳ‹မွ ဗယၤာမိန္ခရိုင္၊ ဂိဗာၿမိဳ‹သို‹သြား၏။ ေရွာလုသည္ မိမိ၌ရွိေသာ လူတို႔ကို ေရတြက္၍ေျခာက္ရာခန္‹မွ်ရွိ၏။ ၁၆သူႏွင့္သားေတာ္ ေယာနသန္၊ သူတို‹၌ရွိေသာ လူအေပါင္းတုိ‹သည္ ဗယၤာမိန္ခရိုင္၊ ဂိဗာၿမိဳ‹တြင္ေနၾက၏ ဖိလိတၱိ လူတို‹သည္ မိိတ္မတ္ၿမိဳ‹တြင္ တပ္ခ်ၾက၏။

၁၇လုယူေသာ တပ္သံုးတပ္တို‹သည္၊ ဖိလိတိၱတပ္မထဲကထြက္၍တတပ္သည္ တရြာလျပည္ ၾသဖရၿမိဳ‹လမ္း သို‹ လိုက္၏။ ၁၈တတပ္သည္ ေဗေသာ ရုန္ၿမိဳ‹လမ္းသို‹လိုက္၏။ တတပ္သည္ ေတာဘက္မွာ ေဇတိုင္ခ်ိဳင့္ကို မ်က္ႏွာျပဳေသာ ျပည္စြန္းလမ္းသို‹လိုက္၏။ ၁၉ဖိလိတိၱလူတို‹က၊ ေဟျဗဲလူတုိ‹သည္ ထားလွံတုိ‹ကိုမလုပ္ေစႏွင့္ဟု စီရင္ျမဲရွိေသာေၾကာင့္၊ ဣသေရလျပည္ တေရွာက္လံုးတြင္ ပန္းပဲတေယာက္မွ်မရွိ။ ၂ဝဣသေရလလူအေပါင္း တို‹သည္ ထြန္သြား၊ ေပါက္တူး၊ ပုဆိန္၊ တူးရြင္းကို ထက္ေစျခင္းငွာ၊ ဖိလိတၱိလူတို‹ရွိရာသို‹ သြားရၾက၏။ ၂၁ေနာက္တဖန္ထြန္သြား၊ ေပါက္တူး၊ သံုးခြခက္ ရင္း၊ ပုဆိန္၊ ထိုးတံ၊ ခíန္တံုးလ်က္ရွိၾက၏။ ၂၂သို‹ျဖစ္၍စစ္တိုက္ရာ ကာလေရွာလုႏွင့္ သားေတာ္ေယာနသန္မွတပါး အဘယ္သူ၌မွ် ထားလွံမရွိ။

၂၃တဖန္ ဖိလိတၱိတပ္သားတို‹သည္ မိတ္မက္ၿမိဳ‹လမ္းဝသို‹ ထြက္၍ေနၾကစဥ္တြင္၊