၁ရာ အခန္းၾကီး (၁၄)


၁တေန‹သ၌ေရွာလု၏သား ေယနသန္သည္ ခမည္းေတာ္ထံ၌ အခြင့္မပန္ဘဲ၊ လက္နက္ေဆာင္လုလင္ကို ေခၚ၍၊ တဘက္၍ေနေသာ ဖိလိတၱိတပ္သို‹သြားၾကကုန္အံ့ဟုဆိုေလ၏။ ၂ေရွာလုသည္ ဂိဗာၿမိဳ‹စြန္း၊ မိျဂဳန္ရြာ၊ ရိမၼဳန္ေက်ာက္ေဆာင္နားမွာေန၍၊ အထံေတာ္၌လူေျခာက္ရာခန္‹မွ်ရွိ၏။ ၃သင္တိုင္းဝတ္ရန္ ရွိေလာၿမိဳ‹၌ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္ေသာ သူဧလိႏွင့္ ဖိနဟတ္တို‹မွ ဆင္းသက္ေသာဣခဗုဒ္၏ အစ္ကို အဟိတုပ္၏။ သားအဟိယ လည္းရွိ၏။ ေယာနသန္သြားေၾကာင္းကို လူမ်ားမသိၾက။ ၄ေယာနသန္သည္ ဖိလိတၱိတပ္သို‹ သြားစမ္းေသာလမ္းၾကားမွာ၊ တဘက္တခ်က္၌ ေက်ာက္ငူရွိ၏ေက်ာက္ငူတခုသည္ ေဗာဇက္၊ တခုသည္ ေသေနအမည္ရွိ၏။ ၅တခုကား ေျမာက္ဘက္၌ မိတ္မတ္ၿမိဳ‹သို‹၄င္း၊ တခုကား ေတာင္ဘက္၌ ဂိဗာၿမိဳ‹သို‹၄င္း မ်က္ႏွာျပဳသတည္း။ ၆ေယာနသန္က၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံေသာထိုတပ္သားတို‹ဆီ သြားၾကကုန္အံ့။ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို‹အမႈကို ေစာင့္ေကာင္းေစာင့္ ေတာ္မူလိမ့္မည္။ လူမ်ားေသာ္၄င္း၊ နည္းေသာ္၄င္း၊ ထာဝရဘုရားကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းကို အဆီးအတားမရွိႏိုင္ဟု လက္နက္ ေဆာင္လုလင္အား ေျပာဆိုလွ်င္၊ ၇လုလင္က၊ စိတ္ေတာ္ရွိသည္အတိုင္းျပဳပါ။ လွည့္သြားပါ။ အလိုေတာ္ ရွိသည္အတိုင္းကíန္ေတာ္ လိုက္ပါမည္ဟု ျပန္ေျပာေသာ္၊ ၈ေယာနသန္က၊ ထိုလူတို‹ဆီသို‹သြား၍ ကိုယ္ကိုျပၾကကုန္အံ့၊ ၉သူတို‹ကေနၾက။ ငါတို‹လာမည္ဟုဆိုလွ်င္ သူတို‹ဆီသို‹မသြားဘဲေနၾကမည္။ ၁ဝသို‹မဟုတ္၊ လာၾကဟုဆိုလွ်င္ သြားၾကမည္။ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို‹ကို ငါတို‹လက္သို‹ အပ္ေတာ္မူ၏။ ထိုသို‹ေသာ ပုပၸနိမိတ္ရွိရ၏ဟု ဆိုသည္ ႏွင့္အညီ၊ ၁၁ႏွစ္ေယာက္တို‹သည္ ဖိလိတၱိတပ္သားတို႔အား ကိုယ္ကိုျပေသာအခါ ဖိလိတၱိလူတို‹က၊ ေဟၿဗဲလူတို‹သည္ ပုန္းေရွာင္ရာ တြင္းထဲကထြက္လာပါသည္ တကားဟုဆိုလ်က္၊ ၁၂တပ္သားတို‹က၊ လာၾက။ တစံုတခုကို ျပမည္ဟု ေယနသန္ႏွင့္ လက္ေဆာင္လုလင္အားဆိုလွ်င္၊ ေယာနသန္က၊ ငါ့ေနာက္သို‹လိုက္ေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို‹ကို ဣသေရလလူတို‹လက္သို‹ အပ္ေတာ္မူၿပီဟု လုလင္အားဆိုသျဖင့္၊ ၁၃ေလးဘက္တြားလ်က္တက္၍၊ လုလင္လည္းလိုက္၏။ ေယာနသန္ေရွ‹မွာဖိလိတၱိလူတို‹သည္ လဲ၍ လုလင္သည္ သူ‹သခင့္ေနာက္မွာလုပ္ၾကံေလ၏။ ၁၄ေယာနသန္ႏွင့္ လုလင္ျပဳေသာပဌမလုပ္ၾကံျခင္းအားျဖင့္ ႏြားတရွဥ္ထြန္ႏိုင္ေသာေျမကြက္အတြင္းတြင္ လူႏွစ္ဆယ္ခန္‹မွ်ေသၾက၏။ ၁၅စစ္သူရဲမ်ား၊ လယ္လုပ္သူမ်ား၊ အျခားသူမ်ားအေပါင္းတို‹သည္တပ္သားမ်ား၊ လုယူေသာသူမ်ားႏွင့္တကြ တုန္လႈပ္ၾက၍၊ ေျမၾကီးလည္းလႈပ္သျဖင့္၊ အလြန္ၾကီးေသာ တုန္လႈပ္ျခင္းရွိ၏။

၁၆ဗယၤာမိန္ခရိုင္ ဂိဗာၿမိဳ‹၌ ေရွာလု၏ ကင္းေစာင့္တို‹သည္ ၾကည့္ရႈေသာအခါ၊ ဖိလိတၱိလူအလံုးအရင္းသည္ ေလ်ာ့၍ တေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ထိုးရိုက္လ်က္သြားၾက၏။ ၁၇ေရွာလုကလည္း၊ အဘယ္သူ ထြက္သြားသည္ကို သိျခင္းငွာ၊ လူမ်ားကိုေရတြက္ၾကေလာ့ဟု အထံေတာ္၌ ရွိေသာသူတို‹အားစီရင္သည္အတိုင္း ေရတြက္၍၊ ေယာနသန္ႏွင့္ သူ၏လက္နက္ေဆာင္လုလင္မရွိ။ ၁၈ထိုကာလအခါ ဘုရားသခင္၏ေသတၱာေတာ္သည္ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို‹၌ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ေရွာလုက၊ ဘုရားသခင္၏ေသတၱာေတာ္ကို ယူခဲ့ပါဟု အဟိယအားဆို၏။ ၁၉ေရွာလုသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ စကားေျပာစဥ္တြင္၊ ဖိလိတၱိတပ္၌အုတ္အုတ္က်က္က်က္ေသာ အသံတိုးပြား ေသာေၾကာင့္၏၊ ေရွာလုက၊ ေနဦးေတာ့ဟုယဇ္ပုေရာဟိတ္အား ဆိုသျဖင့္၊ ၂ဝမိမိႏွင့္လူအေပါင္းတို‹သည္ တေယာက္ကို တေယာက္ႏိႈးေဆာ္လ်က္ စစ္ခ်ီ၍ ေရာက္ေသာအခါ၊ ဖိလိတၱိလူတို‹သည္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ခုတ္သျဖင့္ အလြန္တပ္ပ်က္ေလ၏။ ၂၁အထက္ကာလ၌ ဖိလိတိၱလူတုိ‹ဘက္မွာေန၍အရပ္ရပ္တုိ‹က တပ္သို‹လိုက္လာေသာ ေဟျဗဲလူတုိ‹သည္လည္း ေရွာလုႏွင့္ေယာနသန္၌ ပါေသာ ဣသေရလူတုိ‹ ဘက္သို‹ဝင္ၾက၏။ ၂၂ဧဖရိမ္ေတာင္၌ပုန္း ေရွာင္၍ေနေသာ ဣသေရလ အေပါင္းတုိ‹သည္လည္း၊ ဖိလိတိၱ လူေျပးေၾကာင္းကိုၾကားေသာအခါ စစ္ခ်ီ၍ က်ပ္က်ပ္လိုက္ၾက၏။ ၂၃ထုိသို‹ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ထိုေန‹၌ ကယ္တင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ စစ္မူသည္ ေဗသဝန္ၿမိဳ‹သို‹လြန္သြားေလ၏။

၂၄ထုိေန‹၌ ဣသေရလလူတို‹သည္ဆင္းရဲခံၾကရ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေရွာလုက၊ ငါသည္ ငါ့ရန္သူတို‹၌ ငါ့စိတ္ေျပမည္ အေၾကာင္း၊ ညဦးခ်ိန္မေရာက္မွီ အစာစားေသာသူတိုင္း က်ိန္ဆဲအပ္ေစဟုလူတုိ‹အား အကိ်န္ေပေသာေၾကာင့္ အဘယ္သူမွ်အစာမစားရ။ ၂၅လူအေပါင္းတို‹သည္ ေျမေပၚ၌ပ်ားေရရွိရာေတာသို‹ ေရာက္သျဖင့္၊ ၂၆ေတာထဲသို‹ ဝင္ေသာအခါပ်ားရည္စက္စက္က်လွ်က္ရွိေသာ္လည္း၊ အကိ်န္ေတာ္ကိို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္၊ အဘယ္သူမွ် မိမိလက္ကို ပစပ္၌မထည့္။ ၂၇ သို‹ရာတြင္ ခမည္းေတာ္သည္ လူမ်ားတို‹အား အက်ိန္ေပးသည္ကို ေယာနသန္မၾကားေသာ ေၾကာင့္၊ မိမိကိုင္ေသာ လွံတံဖ်ားကို ပ်ားလပို၌ ႏွစ္၍ မိမိလက္ႏွင့္ယူစားသျဖင့္ မ်က္စိၾကည္လင္ေလ၏။ ၂၈ခမည္းေတာ္က၊ ယေန‹အစာ စားေသာသူတိုင္း ကိ်န္ဆဲအပ္ေစဟု လူမ်ားတို‹အား က်ပ္က်ပ္အက်ိန္ေပေတာ္မူၿပီဟု လူတစ္ေယာက္ၾကားေလွ်ာက္၏ လူတို‹သည္လည္း ေမာလွ်က္ေနၾက၏။ ၂၉ေယာနသန္ကလည္း၊ ငါ့အဘသည္ျပည္ သားတို‹ကို ေႏွာက္ရွက္ေလၿပီ။ ဤပ်ားရည္အနည္းငယ္ကို ငါစားေသာေၾကာင့္ ငါ့မ်က္စိၾကည္လင္သည္ကိုၾကည့္ပါ ေတာ့။ ၃ဝလူမ်ားတို‹သည္ ယေန‹ေတြမိေသာ ရန္သူ၏ဥစၥာကိုစားခ်င္တိုင္းစားလွ်င္၊ အဘယ္မွ်ေလာက္ အက်ိဳးၾကီးလိမ့္ မည္တကား။ ဖိလိတိၱ လူတို‹ကို သာ၍လုပ္ၾကံၾကလိမ့္မည္တကားဟုဆုိေလ၏။

၃၁ထိုေန‹၌ဖိလိတိၱ လူတို‹ကိုမိတ္မတ္ၿမိဳ‹မွ အာဇလုန္ၿမိဳ‹တိုင္ေအာင္လုပ္ၾကံၾက၏။ ဣသေရလ လူတို‹သည္အလြန္ပင္ပန္း သျဖင့္၊ ၃၂ရန္သူ၏ဥစၥာကိုလုယူ၍၊ သုိး၊ ႏြား၊ ႏြားသငယ္တို‹ကို ေျမေပၚမွာသတ္ၿပီးလွ်င္ အေသြးႏွင့္တကြစားၾက၏။ ၃၃ထိုသို‹လူမ်ားတို‹သည္ အေသြးႏွင့္တကြစား၍ ထာဝရဘုရားကိုျပစ္မွားသည္ဟု ေရွာလုအားၾကားေလွ်ာက္လွ်င္၊ သင္တို‹သည္သစၥာပ်က္ၾကၿပီ ၾကီးစြာေသာေက်ာက္ကို ငါ့ထံသို‹ယေန‹လွိမ့္ခဲ့။ ၃၄လူမ်ားတို‹တြင္ အရပ္ရပ္သြား၍ လူအသီး အသီးမိမိတို‹ သိုးႏြားကို ဤအရပ္သို‹ယူခဲ့ၿပီးလွ်င္၊ ဤအရပ္၌ သတ္စားၾကေစ။ အေသြးႏွင့္တကြစား၍ထာဝရဘုရားကုိ မျပစ္မွားေစႏွင့္ဟု မိန္‹ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ လူမ်ားတို‹သည္အသီးအသီးမိမိတို‹ သိုးႏြားကိုထိုညဥ့္၌ ယူခဲ့၍ ထိုအရပ္၌ သတ္ၾက၏။ ၃၅ေရွာလုသည္လည္း ထာဝရဘုရားအဘို‹ ယဇ္ပလႅင္ကိုတည္ေလ၏။ ထိုပလႅင္ကား ထာဝရဘုရားအဘို‹ တည္ေသာ ပဌမပလႅင္ျဖစ္သတည္း၊ ၃၆တဖန္ေရွာလုက၊ ညဥ့္အခါ ငါတို‹သည္ ဖိလိတၱိလူတို‹ကိုလိုက္၍ တေယာက္ကိုမွ် မက်န္ၾကြင္းေစဘဲ၊ မိုဃ္းလင္းသည္တိုင္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးၾကကုန္အံ့ဟု စီရင္၍ လူမ်ားတို‹က စိတ္ေတာ္ရွိသည္ အတိုင္း ျပဳေတာ္မူပါဟုဝန္ခံၾကေသာ္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္က၊ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္သို‹ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္အံ့ဟု ဆိုေလ၏။၃၇ ေရွာလုကလည္း၊ အကíႏ္ုပ္သည္ ဖိလိတၱိလူတို‹ကိုလိုက္ရပါမည္ေလာ။ သူတို‹ကို ဣသေရလ လူတို‹လက္သို‹ အပ္ေတာ္မူမည္ေလာဟု ဘုရားသခင့္ထံအခြင့္ပန္ေသာ္လည္း၊ ထိုေန‹တြင္ ျပန္ေတာ္မမူ၊ ၃၈ေရွာလုကလည္း၊ လူတို‹တြင္အရာရွိအေပါင္းတို‹၊ ယေန‹အဘယ္သူျပစ္မွားမိသည္ကိုသိျမင္အံ့ေသာငွါခ်ဥ္း၍ လာၾကေလာ့။ ၃၉ဣသေရလအမ်ိဳးကို ကယ္တင္ေသာထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ငါ့သား ေယာနသန္ျဖစ္ေသာ္ လည္း၊ ဆက္ဆက္ေသရမည္ဟု ဆိုေသာ္၊ အဘယ္သူမွ်ျပန္၍မေလွ်ာက္ဝံ့၊  ၄ဝေရွာလုက လည္း၊ သင္တို‹သည္တဘက္၊ ငါႏွင့္ ငါ့သားေယာနသန္သည္ တဘက္ေနရၾကမည္ဟုဆိုလွ်င္၊ လူမ်ားတို‹က စိတ္ေတာ္ရွိသည့္အတိုင္း ျပဳေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ၾကေသာ္ ၄၁ေရွာလုက၊ ေျဖာင့္မတ္စြာစီရင္ေတာ္မူပါဟု ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားအား ဆုေတာင္းသျဖင့္ လူမ်ားတို‹သည္လြတ္ၾက၍ ေရွာလုႏွင့္ ေယာနသန္ကိုမွတ္ေတာ္မူ၏။ ၄၂ေရွာလုကလည္း ငါႏွင့္ငါ့သားေယာနသန္အဘို‹ စာေရးတံျပဳေလာ့ဟုဆိုသျဖင့္၊ ေယာနသန္ကို မွတ္ေတာ္မူ၏။၄၃ ေရွာလုကလည္း သင္ျပဳေသာအမႈကို ေျပာေလာ့ဟုေယာနသန္အား ဆိုလွ်င္၊ ေယာနသန္က အကíႏု္ပ္ကိုင္ေသာလွံဖ်ားႏွင့္ ပ်ားရည္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ျမည္းစမ္းမိပါၿပီ၊ ထိုအမႈေၾကာင့္သာ ေသရပါမည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၄၄ေရွာလုကလည္း၊ ေယာနသန္ သင္သည္ ဆက္ဆက္မေသလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ ထိုမွ်မက ငါျပဳေတာ္မူပါေစေသာဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ ၄၅လူမ်ားတို‹က ဣသေရလအမ်ိဳး၌           ဤကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးကိုျပဳၿပီးေသာ ေယာနသန္သည္ ေသရမည္ေလာ။ ထိုသုိ‹မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း သူ၏ ဆံျခည္တပင္မွ် ေျမေပၚမွာမက်ရ။ သူသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ယေန‹ဝိုင္း၍ျပဳပါၿပီဟုဆိုသျဖင့္၊ အသက္ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ ေယာနသန္ကိုကယ္ႏႈတ္ၾက၏။ ၄၆ထို‹ေနာက္ေရွာလု သည္ ဖိလိတၱိလူတို‹ကိုမလိုက္၊ သူတို‹သည္ေနရင္းအရပ္သို‹ျပန္သြားၾက၏။

၄၇ထိုသို‹ေရွာလုသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးကို စိုးစံ၍ ပတ္ဝန္းက်င္ရန္သူ၊ ေမာဘျပည္သား၊ အမၼဳန္ျပည္သား၊ ဧဒံုျပည္သား၊ ေဇာဘမင္းမ်ား၊ ဖိလိတၱိလူမ်ားတို‹ကို စစ္တိုက္၍ စစ္ခ်ီေလရာရာ၌ သူတို‹ကို ေအာင္ေလ၏။ ၄၈ဗိုလ္ေျခမ်ားကိုႏႈိးေဆာ္၍ အာမလက္အမ်ိဳးသား တို‹ကို လုပ္ၾကံသျဖင့္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို‹ကို လုယက္ဖ်က္ဆီးေသာသူတို‹လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေလ၏။ ၄၉သားေတာ္ကားေယာနသန္၊ ဣရႊိ၊ ေမလခိရႊတည္း၊ သမီးေတာ္ႏွစ္ေယာက္တြင္ အၾကီးကား ေမရပ္၊ အငယ္ကား၊ မိခါလတည္း၊ ၅ဝေျမာက္သားေတာ္ကား အဟိမတ္၏ သမီး အဟိေနာင္တည္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းကား ဘေထြးေတာ္ေနရသား အာဗနာတည္း၊ ၅၁ခမည္းေတာ္ကိရွႏွင့္ အာဗနာ၏အဘ ေနရသည္ အေဗ်လ၏သားျဖစ္၏။ ၅၂ေရွာလုလက္ထက္ကာလပတ္လံုး၊ ဖိလိတၱိလူတို‹ကို က်ပ္က်ပ္စစ္တိုက္ရၾက၏၊ ခြန္အားၾကီးေသာသူ၊ ရဲရင့္ေသာသူ ေတြ‹သမွ်တို‹ကို ေရြးေကာက္ခန္‹ထားေလ့ရွိ၏။