၁ရာ အခန္းၾကီး (၁၅)


၁တဖန္ရွေမြလက၊ ထာဝရဘုရား၏လူဣသေရလအမ်ိဳးကို အုပ္စိုးေစျခင္းငွါ သင့္ကိုဘိသိတ္ေပးမည္အေၾကာင္း ငါ့ကိုအထက္က ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ယခုမွာ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ေလာ့။ ၂ ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားမိန္‹ေတာ္မူသည္ကား၊ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္လာေသာ ဣသေရလ အမ်ိဳး၌၊ အာမလတ္အမ်ိဳးျပဳေသာ ဆီးတားျခင္းအမႈကို ငါမွတ္လ်က္ရွိ၏။ ၃ ယခုသြား၍ထိုအမ်ိဳးကိုလုပ္ၾကံေလာ့။ ႏွေျမာျခင္း မရွိဘဲ၊ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီး၍ ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမ၊ သူငယ္၊ ႏို‹စို‹မွစ၍၊ သိုး၊ ႏြား၊ ကုလားအုပ္၊ ျမည္းတို‹ကိုသတ္ေလာ့ဟု ေရွာလုအား ဆင့္ဆိုသည္အတိုင္း၊ ၄ေရွာလုသည္လူတို‹ကိုစုေဝးေစ၍ ေတလိမ္ၿမိဳ‹မွာ စာရင္းယူသျဖင့္၊ ေျခသည္သူရဲႏွစ္သိန္း၊ ယုဒစစ္သူရဲတေသာင္းရွိၾက၏၊ ၅ေရွာလုသည္လည္း အာမလက္ၿမိဳ‹သို‹ စစ္ခ်ီ၍ ခ်ိဳင့္၌တပ္ခ်ၿပီးမွ ၆-ေကနိလူတို‹ရွိရာသို‹ ေစလႊတ္လ်က္၊ သင္တို‹ကို အာမလက္လူတို‹ႏွင့္အတူ ငါဖ်က္ဆီးမည္ဟု စိုးရိမ္စရာရွိေသာ ေၾကာင့္၊ သူတို‹အထဲကထြက္သြား၍ ေနရာေျပာင္းၾကေလာ့၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို‹သည္ အဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္လာေသာအခါ၊ သင္တို‹သည္ ေက်းဇူးျပဳၾကၿပီဟုမွာလိုက္သည္အတိုင္း၊ ေကနိလူတို‹သည္ အာမလက္လူတို‹ အထဲက ထြက္သြားၾက၏။ ၇ေရွာလုသည္ ဟဝိလၿမိဳ‹မွစ၍အဲဂုတၱဳျပည္ တဘက္တခ်က္၌ ေနေသာ ရႈရၿမိဳ‹တိုင္ေအာင္ အာမလက္လူတို‹ကို လုပ္ၾကံေလ၏။ ၈အာမလက္ရွင္ဘုရင္ အာဂတ္ကို အရွင္ဘမ္းမိ၏။ လူအေပါင္းတို‹ကို ထားျဖင့္ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးေလ၏။ ၉သို‹ရာတြင္ ေရွာလုႏွင့္ လူမ်ားတို‹သည္ အာဂတ္မင္းႏွင့္တကြ၊ သိုးႏြားအျမတ္အလတ္၊ ဆူေသာသိုးသငယ္၊ ေကာင္းေသာဥစၥာရွိသမွ်ကို ႏွေျမာ၍ ရွင္းရွင္းမဖ်က္ဆီးၾက။ အသံုးမဝင္ယုတ္မာေသာ ဥစၥာရွိသမွ်ကိုသာ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးၾက၏။

၁ဝထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ရွေမြလသို‹ေရာက္လာ၍၊ ၁၁ငါသည္ေရွာလုကို ရွင္ဘုရင္ အရာ၌ ခန္‹ထားသည္အမႈေၾကာင့္ ေနာင္တရ၏။သူသည္ငါ၏ပညတ္တို‹ကိုမက်င့္ ငါ့ေနာက္သို‹မလိုက္၊ လမ္းလႊဲၿပီ ဟု မိန္‹ေတာ္မူ၏။ ရွေမြလသည္ ဝမ္းနည္း၍တညဥ့္လံုးထာဝရဘုရားအား ဟစ္ေၾကာ္ၿပီးလွ်င္၊ ၁၂နံနက္ေစာေစာ ထ၍ ေရွာလုကိုၾကိဳဆိုျခင္းငွါသြားေသာအခါ၊ ေရွာလုသည္ကရေမလၿမိဳ‹သို‹ ေရာက္၍ ေအာင္တိုင္ကိုစိုက္ၿပီးမွ၊ လွည့္လည္သျဖင့္ ဂိလဂါလၿမိဳ‹သို‹ လြန္သြားေၾကာင္းကို ၾကားေသာေၾကာင့္၊ ေရွာလုရွိရာသို‹ သြားေလ၏။ ၁၃ေရွာလုကလည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေကာင္းၾကီး ေပးေတာ္မူပါေစေသာ။ အကíႏ္ုပ္သည္ ထာဝရဘုရား အမိန္‹ေတာ္အတိုင္းျပဳပါၿပီဟုဆို၏။ ၁၄ရွေမြလကလည္း၊ သို‹ျဖစ္လွ်င္ ငါၾကားရေသာ သိုးျမည္သံ၊ ႏြားျမည္သံကား အဘယ္သို‹နည္းဟုေမးေသာ္၊ ၁၅ေရွာလုက၊ အာမလက္ျပည္မွေဆာင္ခဲ့ပါၿပီး၊ လူမ်ားတို‹ သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားအား ယဇ္ပူေဇာ္လိုေသာငွါ အေကာင္းဆံုးေသာ သိုးႏြားတို‹ကို ႏွေျမာ၍ ၾကြင္းေသာအရာရွိသမွ်တို‹ကို ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးပါၿပီဟုဆို၏။ ၁၆ရွေမြလကလည္း၊ ေနပါဦးေလာ့၊ မေန‹ညမွာ ထာဝရဘုရားမိန္‹ေတာ္မူေသာ စကားကို ျပန္ေျပာပါမည္ဟု ေရွာလုအားဆိုလွ်င္၊ ေရွာလုကေျပာပါေတာ့ဟုဆို၏။ ၁၇ရွေမြလကလည္း၊ သင္သည္ကိုယ္အထင္အတိုင္းငယ္ေသာ သူျဖစ္လ်က္ပင္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးတို‹၏ အထြဋ္သို‹ ေရာက္၍ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာႏွင့္ ထာဝရဘုရားဘိသိတ္ေပးေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ။ ၁၈ထာဝရဘုရားက သြားေလာ့၊ အျပစ္မ်ားေသာ အာမလက္အမ်ိဳးသားတို‹ကို ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးေလာ့။ မဖ်က္ဆီးမွီတိုင္ေအာင္ စစ္တိုက္ေလာ့ဟု သင့္ကိုေဝးေသာအရပ္သို‹ေစလြတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၉သို‹ျဖစ္၍သင္သည္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္‹ေတာ္ကို နားမေထာင္ဘဲ၊ ရန္သူ၏ဥစၥာကိုလုယူ၍ထာဝရဘုရားေရွ‹ေတာ္၌ ဤဒုစရိုက္ကိုအဘယ့္ေၾကာင့္ ျပဳဘိသနည္းဟု ေျပာဆိုေသာ္၊ ၂ဝေရွာလုက၊ အကíႏ္ုပ္သည္ ထာဝရဘုရား အမိန္‹ေတာ္ကို ဧကန္အမွန္ နားေထာင္ပါၿပီ၊ ထာဝရဘုရားေစခိုင္းေတာ္မူ ေသာ လမ္းသို‹လိုက္ပါၿပီ၊ အာမလက္ရွင္ဘုရာအာဂတ္ကို ေဆာင္ခဲ့၍။ အာမလက္အမ်ိဳးသားတို‹ကို ရွင္းရွင္းဖ်က္စီးပါၿပီ။ ၂၁သို‹ရာတြင္ လူမ်ားတို‹သည္ ဂိလဂါလၿမိဳ‹၌ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားအား ယဇ္ပူေဇာ္လိုေသာငွါ လုယူေသာသိုးႏြား၊ ရွင္းရွင္း ဖ်က္ဆီးအပ္ေသာအရာ အေကာင္းဆံုးတို‹ကို သိမ္းယူၾကပါၿပီဟုေျပာဆိုျပန္၏။ ၂၂ရွေမြလကလည္း၊ ထာဝရ ဘုရား၏ အမိန္‹ေတာ္ကိုနားေထာင္ျခင္း၌ အားရေတာ္မူသကဲ့သို‹၊ မီးရႈိ‹၍ရာယဇ္အစရွိေသာ ယဇ္မ်ိဳးတို‹ကို ပူေဇာ္ျခင္း၌ အားရေတာ္မူမည္ေလာ။ အလိုေတာ္သို‹ လိုက္ျခင္းသည္ ယဇ္မ်ိဳးထက္သာ၍ေကာင္း၏။ နားေထာင္ျခင္းသည္ သိုးထီးဆီဥထက္သာ၍ေကာင္း၏။ ၂၃ျငင္းဆန္ေသာသေဘာသည္ နတ္ဆိုးႏွင့္ေပါင္းျခင္း ကဲ့သို‹၄င္း၊ ခိုင္မာေသာသေဘာသည္ ေဗဒင္တန္ဆာကိုသံုးျခင္းကဲ့သို‹၄င္း အျပစ္ႀကီး၏။ သင္သည္ ထာဝရ ဘုရား၏ စကားေတာ္ကိုပယ္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ရွင္ဘုရင္ကိုပယ္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား သည္ ရွင္ဘုရင္အရာကို ႏႈတ္၍ သင့္ကိုပယ္ေတာ္မူၿပီဟုဆို၏။ ၂၄ေရွာလုကလည္း၊ အကíႏု္ပ္သည္ျပစ္မွားပါၿပီ၊ လူမ်ားကို ေၾကာက္၍ သူတို‹စကားကိုနားေထာင္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား၏အမိန္‹ေတာ္ကို၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏စကားကို၄င္း လြန္က်ဴးပါၿပီ။ ၂၅အကíႏ္ုပ္အျပစ္ကို သည္းခံေတာ္မူပါ။ အကíႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ကိုးကြယ္မည္အေၾကာင္း၊ အကíႏု္ပ္ႏွင့္အတူျပန္လာပါဟုေတာင္းပန္ေသာ္လည္း၊  ၂၆ရွေမြလက၊ သင္ႏွင့္အတူငါမျပန္၊ သင္သည္ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္‹ေတာ္ကို ပယ္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာကို ႏႈတ္၍ သင့္ကို ပယ္ေတာ္မူၿပီဟု ေရွာလုအားဆိုၿပီးမွ ၂၇လွည့္သြားေသာအခါ ေရွာလုသည္ရွေမြလ၏ဝတ္ လံုစြန္းကိုကိုင္ဆြဲ၍ ဝတ္လံုစုတ္ေလ၏။ ၂၈ရွေမြလကလည္း၊ ယေန‹ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလႏိုင္ငံကိုသင္မွ ဆုတ္ယူ၍ သင့္ထက္ေကာင္းေသာ သင္၏အိမ္နီးခ်င္းအား ေပးေတာ္မူၿပီ။ ၂၉ထိုမွတပါး ဣသေရလအမ်ိဳး၏ အစြမ္းသတၱိျဖစ္ေသာ ဘုရားသည္ မုသားသံုးျခင္း၊ ေနာင္တရျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ေတာ္မူ၏။ ေနာင္တရအံ့ေသာငွါ လူျဖစ္ေတာ္မမူဟုဆိုေသာ္၊ ၃ဝေရွာလုကအကíႏ္ုပ္ ျပစ္မွားပါၿပီ။ သို‹ေသာ္လည္း အကíႏ္ုပ္အမ်ိဳးသားခ်င္း အသက္ၾကီးသူတို‹ေရွ‹၌ ၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးေရွ‹၌၄င္း၊ အကíႏ္ုပ္၏ ဂုဏ္အသေရကိုမဖ်က္ပါႏွင့္ အကíႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကြယ္ရမည္အေၾကာင္း၊ အကíႏ္ုပ္ႏွင့္အတူျပန္လာပါဟု ေတာင္းပန္သည္အတုိင္း၊ ၃၁ရွေမြလသည္ ေရွာလုေနာက္သို‹လိုက္၍ ေရွာလုသည္ထာဝရဘုရားကို ကိုးကြယ္ေလ၏။ ၃၂ထိုအခါရွိေမြလက၊ အာမလက္ ရွင္ဘုရင္ အာဂတ္ကို ငါ့ထံသို‹ေခၚခဲ့ၾကဟုဆိုသည္အတိုင္း၊ အာဂတ္ကေသေဘးသည္စင္စစ္ လြန္သြားၿပီဟု ဆိုလ်က္ရႊင္လန္းစြာလာ၏။ ၃၃ရွေမြလက၊ မိန္းမမ်ားတို‹သည္ သင္၏ထားေၾကာင့္ သားဆံုးသကဲ့သို‹၊ သင္၏ အမိသည္သားဆံုးေသာ မိန္းမျဖစ္ရမည္ဟုဆိုလ်က္၊ ဂိလဂါလၿမိဳ‹မွာ ထာဝရ ဘုရားေရွ‹ေတာ္၌ အာဂတ္ကို အပိုင္းပိုင္းျဖတ္ေစ၏။ ၃၄ထို‹ေနာက္ရွေမြလသည္ ရာမၿမိဳ‹သို‹သြား၍ ေရွာလုသည္ မိမိေနရာ ဂိဗာၿမိဳ‹၊ နန္းေတာ္သို‹ျပန္သြားေလ၏။ ၃၅ေရွာလုအနိစၥမေရာက္မွီတိုင္ေအာင္၊ ရွေမြလသည္ ေနာက္တဖန္ အၾကည့္ အရႈမလာ၊ သို‹ရာတြင္ ရွေမြလသည္ ေရွာလုအတြက္ စိတ္မသာ ညဥ္းတြားလ်က္ေန၍။ ထာဝရဘုရားသည္ ေရွာလုကို ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခန္‹ထားေသာ အမႈကို ေနာင္တရေတာ္မူ၏။