၁ရာ အခန္းၾကီး (၁၇) 


၁ဖိလိတၱိ လူတို‹သည္ ဗိုလ္ေျခမ်ားကို ႏိႈးေဆာ္၍ယုဒရိုင္ေရွာေခါၿမိဳ‹၌ စုေဝးသျဖင့္၊ ေရွာေခါၿမိဳ‹ႏွင့္ အေဇကာၿမိဳ‹စပ္ၾကားဒမိမ္အရပ္မွာတပ္ခ်ၾက၏။ ၂ေရွာလုႏွင့္ ဣသေရလလူတို‹သည္ စုေဝး၍ဧလာခ်ိဳင့္နားမွာ တပ္ခ်၍ ဖိလိတၱိလူတို‹ကို တိုက္မည္ဟုစစ္ခင္းက်င္းၾက၏။ ၃ဖိလိတၱိလူအခ်ိဳ‹တို‹သည္ ခ်ိဳင့္တဘက္၌ ေတာင္ေပၚမွာရပ္လ်က္၊ ဣသေရလလူအခ်ဳိ‹တို‹သည္ ခ်ိဳင့္တဘက္၌ ေတာင္ေပၚမွာရပ္လ်က္ရွိၾက၏။ ၄ေျခာက္ေတာင္ႏွင့္ တထြာအရပ္ျမင့္ေသာ ဂသၿမိဳ‹သားေဂါလ်တ္အမည္ရွိေသာသူရဲသည္ ဖိလိတၱိတပ္ထဲက ထြက္လာ၏။ ၅သူသည္ေခါင္းေပၚမွာေၾကးဝါခေမာက္ လံုးကို ေဆာင္း၍ အခြက္ငါးဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေၾကးဝါခ်ပ္အက်Ðကိုဝတ္၏၊ ၆ေၾကးဝါေျခစြပ္ကိုစြပ္လ်က္ ပခံုးၾကားမွာ ေၾကးဝါကိဒုန္လက္နက္ကိုဆြဲလ်က္ရွိ၏။ ၇လွံရိုးကားရက္ကန္းလက္လိပ္ႏွင့္အမွ်ၾကီး၏။ လွံကိုယ္ကားသံေျခာက္ပိႆာ အခ်ိန္ရွိ၏။ သူ‹ေရွ‹မွာဒိုင္းလႊားကို ေဆာင္သူတေယာက္သည္ သြားရ၏။ ၈ထိုသူရဲသည္ ရပ္လ်က္ သင္တို‹သည္ စစ္ၿပိဳင္ျခင္းငွာ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထြက္လာၾကသနည္း။ ငါသည္ ဖိလိတၱိလူ၊ သင္တုိ‹သည္ ေရွာလု၏ကíန္ျဖစ္ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ လူတေယာက္ကို ေရြးေကာက္၍ငါႏွင့္တိုက္ျခင္းငွာလာပါေစ။ ၉သူသည္ငါ့ကိုတိုက္၍သတ္ႏိုင္လွ်င္ ငါတို‹သည္ သင္တို‹၏ကíန္ခံမည္။ သို‹မဟုတ္ထိုသူကို ငါႏိုင္၍သတ္လွ်င္၊ သင္တို‹သည္ငါတို‹ကíန္ခံ၍ ငါတို‹အမႈကို ေဆာင္ရြက္ရၾကမည္ဟု ဣသေရလ ဗိုလ္ေျခတို‹ကို ဟစ္၍ ေျပာဆို၏။ ၁ဝတစ္ဖန္ထိုဖိလိတၱိလူက၊ ဣသေရလ ဗိုလ္ေျခတို‹ကို ယေန‹ငါၾကိမ္းပ၏။ လူခ်င္းတိုက္ေစျခင္းငွာ လူတေယာက္ကိုေပးၾကေလာ့ဟုဆို၏။ ၁၁ဖိလိတၱိလူေျပာ ေသာ ထိုစကားကို ေရွာလုႏွင့္ ဣသေရလလူအေပါင္းတို‹သည္ၾကားလွ်င္ စိတ္ပ်က္၍အလြန္ေၾကာက္ရြံၾက၏။

၁၂ယုဒျပည္၊ ဗက္လင္ၿမိဳ‹၊ ဧဖရတ္အရပ္သားျဖစ္ေသာဒါဝိဒ္၏အဘေယရွဲသည္ သားရွစ္ေယာက္ရွိ၏။ ေရွာလုလက္ထက္၌ ထိုသူသည္အသက္ၾကီးေသာသူ၏အရာရွိ၏။ ၁၃ေယရွဲ၏သားတို‹တြင္ အသက္အၾကီးဆံုး ေသာသူသံုးေယာက္တုိ‹သည္ စစ္မႈကိုထမ္း၍ ေရွာလုေနာက္သို‹ လိုက္ၾက၏။ သူတို‹အမည္ကား သားဦးဧလ်ာဘ၊ ဒုတိယသားအဘိနဒပ္၊ တတိယသားရွိမာတည္း။ ၁၄ဒါဝိဒ္သည္ အငယ္ဆံုးေသာသားျဖစ္၏။ သားၾကီး သံုးေယာက္တို‹ သည္ ေရွာလုေနာက္ေတာ္သို‹လိုက္ၾကေသာ္လည္း၊ ၁၅ဒါဝိဒ္သည္ မလိုက္၊ ဗက္လက္ၿမိဳ‹မွာ မိမိအဘ၏ သိုးတို‹ကိုထိန္းေက်ာင္းျခင္းငွါ ျပန္သြားေလ၏။ ၁၆ဖိလိတၱိလူသည္ အရက္ေလးဆယ္ပတ္လံုး၊ နံနက္တခါ၊ ညဦးတခါခ်ဥ္း ကပ္၍ ကိုယ္ကိုျပ၏။ ၁၇ထိုအခါ ေယရွဲသည္မိမိသားဒါဝိဒ္ကိုေခၚ၍ သင့္အစ္ကိုတို‹ အဘို‹၌ ေပါက္ေပါက္တဧဖာႏွင့္ ဤမုန္‹ဆယ္လံုးတို‹ကိုယူ၍ အစ္ကိုတို‹ရွိရာ တပ္ေတာ္သို‹ေျပးသြားေလာ့၊ ၁၈ဤဒိန္ခဲဆယ္လံုးကိုလည္းယူ၍ သူတို‹တပ္မွဴးအား ဆက္ေလာ့။ သင့္အစ္ကိုတို‹သည္ က်န္းမာျခင္းရွိသည္ မရွိသည္ကို ၾကည့္ရႈၿပီးမွ၊ သူတို‹ထံမွာ သက္ေသ တစံုတခုကို ခံယူေလာ့ဟု မွာလိုက္ေလ၏။ ၁၉ထိုကာလ၌ ေရွာလုမွစ၍ ဒါဝိဒ္အစ္ကိုတို‹ႏွင့္ ဣသေရလလူ အေပါင္းတို‹သည္ ဧလာခ်ိဳင့္မွာ ဖိလိတၱိလူတို‹ကို စစ္တိုက္လ်က္ရွိၾက၏။ ၂ဝဒါဝိဒ္သည္ နံနက္ေစာေစာထ၍ သိုးတို‹ကို သိုးထိန္း၌အပ္ၿပီးလွ်င္၊ အဘမွာလိုက္သည္ အတိုင္း စားစရာကို ယူသြား၍ ရိကၡာလွည္းထားရာသို‹ ေရာက္ေသာအခါ ၂၁ဣသေရလတပ္သားတို‹ႏွင့္ ဖိလိတၱိတပ္သားတို‹သည္ စစ္ခင္းက်င္း၍ စစ္တလင္းသို‹ ခ်ီလ်က္၊ စစ္တိုက္မည္အသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။ ၂၂ဒါဝိဒ္သည္ မိမိ၌ပါေသာ အေရာတို‹ကို ရိကၡာေစာင့္လက္၌အပ္ထားၿပီးလွ်င္၊ တပ္သားစုထဲသို‹ ေျပး၍မိမိ အစ္ကိုတို‹ကို ႏႈတ္ဆက္၏။ ၂၃သူတို‹ႏွင့္ေျပာစဥ္တြင္ ဖိလိတၱိလူ၊ ဂါသၿမိဳ‹သား ေဂါလ်က္အမည္ရွိေသာ သူရဲသည္ ဖိလိတၱိတပ္ထဲက ထြက္လာ၍ယမန္ကဲ့သုိ‹ေျပာဆိုသည္ကို ဒါဝိဒ္သည္ ၾကားေလ၏။ ၂၄ဣသေရလ လူအေပါင္းတို‹ သည္ ထိုသူကိုျမင္ေသာအခါ အလြန္ေၾကာက္ရြံ၍ေျပးၾက၏။ ၂၅အခ်ိဳ‹တို‹ကလည္း၊ ထိုလူထြက္လာ သည္ကိုျမင္ သေလာ၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ၾကိမ္းပလ်က္ထြက္လာပါသည္တကား၊ သူ႔ကိုသတ္ေသာသူအား ရွင္ဘုရင္သည္ ၾကီးေသာစည္းစိမ္ႏွင့္ ေျမွာက္၍ သမီးေတာ္ကိုလည္း ေပးစားေတာ္မူမည္။ ထိုသူ၏ အေဆြအမ်ိဳးကိုလည္း ဣသေရလႏိုင္ငံတြင္ မင္းမႈလႊတ္ေတာ္မူမည္ဟု ေျပာဆိုၾက၏။ ၂၆ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ထိုဖိလိတၱိလူကိုသတ္၍ ဣသေရလအမ်ိဳးခံေသာ အရွက္ကြဲျခင္းကိုပယ္ရွင္းေသာသူသည္ အဘယ္အက်ိဳးကို ရလိမ့္ မည္နည္း။ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ဗိုလ္ေျခတို‹ကို ၾကိမ္းပရမည္အေၾကာင္း၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္း ကိုမခံေသာ ထိုဖိလိတၱိလူသည္ အဘယ္သို‹ေသာ သူျဖစ္သနည္းဟု မိမိအနားမွာရွိေသာ သူတို‹အား ေမးျမန္းလွ်င္၊ ၂၇သူတို‹က ထိုလူကိုသတ္ေသာသူသည္ ဤမည္ေသာအက်ိဳးကိုရလိမ့္မည္ဟု  ယမန္ကဲ့သို‹ျပန္ေျပာၾက၏။ ၂၈ထိုသူတို‹ႏွင့္ ဒါဝိဒ္ေျပာသည္ကို အစ္ကိုၾကီးဧလ်ာဘၾကားလွ်င္ ဒါဝိဒ္ကို အမ်က္ထြက္၍ သင္သည္အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤအရပ္သို‹ လာသနည္း၊ ထိုနည္းေသာ သိုးတို‹ကို ေတာတြင္ အဘယ္သူလက္၌ အပ္ခဲ့သနည္း။ သင့္မာနၾကီးျခင္း၊ သင့္စိတ္ႏွလံုးဆိုးညစ္ျခင္းကို ငါသိ၏။ စစ္ပြဲကိုၾကည့္ရႈျခင္းငွါသာ လာၿပီဟုဆို၏။ ၂၉ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ အကíႏ္ုပ္သည္ အဘယ္အမႈကိုျပဳမိသနည္း၊ ယခုေျပာစရာအေၾကာင္းမရွိေလာဟု ဆိုေသာေနာက္၊ ၃ဝအျခားေသာ သူတိုကထံသို‹ လွည့္၍ ယမန္ကဲ့သို‹ ေမးျမန္းလွ်င္၊ သူတို‹သည္ ေရွ‹အတူျပန္ေျပာၾက၏။

၃၁ထိုသို‹ ဒါဝိဒ္ေျပာေသာ စကားကို ၾကားေသာသူတို‹သည္ ေရွာလုထံေတာ္၌ ၾကားေလွ်ာက္ေသာ္၊ ဒါဝိဒ္ကိုေခၚေတာ္မူ၏။ ၃၂ဒါဝိဒ္ကလည္း ထိုလူေၾကာင့္ အဘယ္သူမွ်စိတ္မပ်က္ပါေစႏွင့္။ ကိုယ္ေတာ္ကíန္သြား၍ ထိုဖိလိတၱိလူကို တိုက္ပါမည္ဟု ေရွာလုအားေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၃၃ေရွာလုက သင္သည္ ထိုဖိလိတၱိလူကို သြား၍ မတိုက္ႏိုင္။ သင္သည္ ႏုပ်ိဳေသာသူျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ ပ်ိဳေသာအရြယ္ မွစ၍ စစ္သူရဲျဖစ္ခဲ့ၿပီဟု ဒါဝိဒ္အား ဆိုေသာ္၊ ၃၄ဒါဝိဒ္က ကိုယ္ေတာ္ကíန္သည္ အဘ၏သိုးတို‹ကိုထိန္းေက်ာင္းစဥ္အခါ၊ ျခေသၤ့ႏွင့္ ဝံသည္လာ၍ သိုးသငယ္ကို သိုးစုထဲကကိုက္ခ်ီပါ၏။ ၃၅ကíန္ေတာ္လိုက္၍သတ္သျဖင့္ သိုးသငယ္ကို သူ‹ပစပ္ထဲက ႏႈတ္ပါ၏။ ဝံသည္ ကíန္ေတာ္ကိုျပန္၍ ကိုက္ေသာအခါ၊ ဝံ၏မုတ္ဆိတ္ကိုကိုင္၍ရိုက္သတ္ပါ၏။ ၃၆ကိုယ္ေတာ္ကíန္သည္ ျခေသၤ့ႏွင့္ ဝံႏွစ္ေကာင္လံုးကိုသတ္ပါ၏။ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံေသာထိုဖိလိတၱိလူသည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ဗိုလ္ေျခတို‹ကို ၾကိမ္းပေသာေၾကာင့္၊ ထိုအေကာင္တေကာင္ကဲ့သို‹ျဖစ္ပါလိမ့္ မည္၊ ၃၇ျခေသၤ့လက္၊ ဝံလက္မွ ကíန္ေတာ္ကို ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားသည္၊ ထိုဖိလိတၱိလူလက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္ မူလိမ့္မည္ဟု ေရွာလုအား ေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ ေရွာလုကသြားေလာ့၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူရွိေတာ္ မူပါေစေသာဟု ဒါဝိဒ္အားဆိုေလ၏။

၃၈ေရွာလုသည္လည္း ဒါဝိဒ္ကို မိမိအဝတ္ႏွင့္ ဝတ္ေစသျဖင့္၊ သူ၏ ေခါင္းေပၚမွာ ေၾကးဝါးခေမာက္တလံုး ကိုတင္၍ သံခ်ပ္အက်Ðကိုလည္း ဝတ္ေစ၏။ ၃၉ဒါဝိဒ္သည္ ထားေတာ္ကို အဝတ္ေပၚမွာ စည္း၍သြားမည္ဟု အားထုတ္ေသာ္လည္း၊ ထိုလက္နက္မ်ားကို မစံုစမ္းေသး၊ သို‹ျဖစ္၍ဒါဝိဒ္ကဤလက္နက္တို‹ႏွင့္ ကíန္ေတာ္မသြား ႏိုင္ပါ၊ မစံုစမ္းပါေသးဟု ေရွာလုအားေလွ်ာက္၍ ခíတ္ျပန္ေလ၏။ ၄ဝတဖန္မိမိေတာင္ေဝးကိုကိုင္လ်က္၊ ေခ်ာေသာ ေက်ာက္ငါးလံုးကို ေခ်ာင္းထဲကေရြး၍ သိုးထိန္းတန္ဆာတည္းဟူေသာ လြယ္အိတ္၌ ထည့္ၿပီးမွ ေလာက္လႊဲကို လည္းကိုင္၍ ဖိလိတၱိလူရွိရာသို‹ ခ်ဥ္းေလ၏။ ၄၁ဖိလိတၱိလူသည္လည္း ဒါဝိဒ္ရွိရာသို‹ခ်ဥ္း၍ သူ‹ေရွ‹မွာဒိုင္းလႊားကို ေဆာင္ေသာသူလည္းသြား၏။ ၄၂ဖိလိတၱိလူသည္ၾကည့္၍ဒါဝိဒ္ကိုျမင္ေသာ အခါ မထီမဲ့ျမင္ျပဳ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူသည္ႏုပ်ိဳေသာသူ၊ ဆံပင္နီ၍မ်က္ႏွာလွေသာသူျဖစ္၏။ ၄၃ဖိလိတၱိလူက၊ သင္သည္ေတာင္ေဝးႏွင့္ ငါ့ထံသို‹ လာရမည္အေၾကာင္း၊ ငါသည္ေခြးျဖစ္သေလာဟုေမးလ်က္၊ မိမိဘုရားတို‹ကို တိုင္တည္၍ ဒါဝိဒ္ကိုက်ိန္ဆဲေလ၏။ ၄၄တဖန္ဖိလိတၱိလူက လာခဲ့။ သင့္အသားကို မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္ႏွင့္ေတာ သားရဲတို‹အား ငါေပးမည္ဟု ဒါဝိဒ္ကိုဆို၏။ ၄၅ဒါဝိဒ္ကသင္သည္ထား၊ လွံ၊ ကိဒုန္ပါလ်က္ငါ့ထံသို‹လာ၏။ ငါသည္သင္ၾကိမ္းပေသာ ဣသေရလ ဗိုလ္ေျခတို‹၏ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ပါလ်က္ သင္ရွိရာသို‹လာ၏။ ၄၆ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကို ငါ့လက္၌ ယေန႔အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သင့္ကိုငါသတ္၍ လည္ပင္းကိုျဖတ္မည္။ ဖိလိတၱိဗိုလ္ေျခ အေသေကာင္မ်ားကို ဗိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္ႏွင့္ ေတာသားရဲတို‹အား ယေန‹ငါေပးမည္။ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ဘုရားသခင္ရွိေတာ္မူသည္ကို ေျမၾကီးသားအေပါင္းတုိ‹သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ ၄၇ထာဝရ ဘုရားသည္ ထား လွံအားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မမူေၾကာင္းကို၊ ဤပရိသတ္အေပါင္းတို‹သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရား သည္ စစ္မႈကိုပိုင္၍၊ ငါတို‹လက္သို‹အပ္ႏွံေတာ္မူမည္ဟု ဖိလိတၱိလူအားဆို၏။ ၄၈ဖိလိတၱိလူသည္ထ၍ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ေတြ‹ျခင္းငွာ ခ်ဥ္းလာေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ္သည္လည္း ဖိလိတၱိလူႏွင့္ေတြ‹ျခင္းငွာ ဗိုလ္ေျခရွိရာသို‹ အလ်င္အျမန္ေျပးၿပီးမွ၊ ၄၉လြယ္အိတ္ထဲကေက်ာက္တလံုးကိုႏႈိက္ယူ၍ လႊဲပစ္၏။ ဖိလိတၱိလူ၏ နဖူးကိုမွန္၍ နဖူးေပါက္သျဖင့္သူသည္ ေျမေပၚမွာ ငိုက္စိုက္လဲေလ၏။ ၅ဝထိုသို‹ ဒါဝိဒ္သည္ ေလာက္လႊဲႏွင့္ ေက်ာက္တလံုးအားျဖင့္ ႏိုင္လ်က္ ထိခိုက္၍သတ္ေလ၏။ ၅၁ထိုအခါ ဒါဝိဒ္သည္ ထားမပါေသာေၾကာင့္ ေျပး၍ ဖိလိတၱိလူကိုနင္းလ်က္၊ သူ၏ထားကို ထားအိမ္မွာႏႈတ္ဆြဲၿပီးလွ်င္ လည္ပင္းကိုျဖတ္၍ အၿပီးသတ္ေလ၏။ ဖိလိတၱိလူတို‹သည္ သူတို‹၏သူရဲေသ ေၾကာင္းကိုျမင္ေသာအခါ ေျပးၾက၏။ ၅၂ထိုအခါဣသေရလအမ်ိဳး၊ ယုဒအမ်ိဳးသားတို‹သည္ ထ၍ေၾကြးေၾကာ္လ်က္ ခ်ိဳင့္တိုင္ေအာင္၄င္း၊ ဧၾကဳန္ၿမိဳ‹တံခါးတိုင္ေအာင္၄င္း၊ ဖိလိတၱိလူ တို‹ကို လိုက္ၾက၏။ ထိခိုက္ေသာဖိလိတၱိလူတို‹သည္ ရွာရိမ္ၿမိဳ‹လမ္းနားမွစ၍ ဂါသၿမိဳ‹၊ ဧၾကဳန္ၿမိဳ‹တိုင္ေအာင္ လဲၾက၏။ ၅၃ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဖိလိတၱိလူတို႔ကို လိုက္ရာမွ ျပန္လာ၍ သူတို႔တဲမ်ားကို လုယူၾက၏။ ၅၄ဒါဝိဒ္သည္ ဖိလိတၱိလူ၏ဦးေခါင္းကိုယူ၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ‹သို‹ေဆာင္သြား၏ သူ၏လက္နက္မ်ားကို မိမိတဲ၌ထား၏။

၅၅ဒါဝိဒ္သည္ ဖိလိတၱိလူကို တိုက္ျခင္းငွာထြက္သြားသည္ကို ေရွာလုသည္ျမင္လွ်င္၊ ထိုလုလင္ကားအဘယ္ သူ၏သားျဖစ္သနည္းဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းအာဗနာကိုေမး၏ အာဗနာကလည္း၊ အရွင္မင္းၾကီးအသက္ေတာ္ရွင္သည္ အတိုင္းကíန္ေတာ္မသိပါဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၅၆ရွင္ဘုရင္က၊ ထိုလုလင္သည္ အဘယ္သူ၏သားျဖစ္လိမ့္မည္ကို ေမးစစ္ေလာ့ဟု မိန္‹ေတာ္မူ၏။ ၅၇ဒါဝိဒ္သည္ ဖိလိတၱိလူကိုသတ္ၿပီးမွ သူ၏ဦးေခါင္းကိုကိုင္လ်က္ ျပန္လာေသာအခါ အာဗနာသည္ေခၚ၍ ေရွာလုထံသို‹ ေဆာင္သြားၿပီးလွ်င္၊ ၅၈ေရွာလုက၊ အခ်င္းလုလင္၊ သင္သည္အဘယ္သူ၏သား ျဖစ္သနည္းဟုေမးေတာ္မူ၏။ ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ကíန္ေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကíန္၊ ဗက္လင္ၿမိဳ‹သား ေယရွဲ၏ သားျဖစ္ပါ သည္ဟုေလွ်ာက္ေလ၏။