၁ရာ အခန္းၾကီး (၁၈)


၁ထိုသို‹ေလွ်ာက္ၿပီးေနာက္၊ ေရွာလု၏သားေယာနသန္စိတ္ႏွလံုးသည္ ဒါဝိဒ္စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ စြဲကပ္လ်က္ရွိ၍ ဒါဝိဒ္ကိုကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလ၏။ ၂ထိုေန‹၌ေရွာလုသည္ ဒါဝိဒ္ကို သိမ္းဆည္း၍ သူ‹အဘ၏အိမ္သို‹ ေနာက္တဖန္ သြား ေနရေသာအခြင့္ကိုေပးေတာ္မမူ။ ၃ေယာနသန္သည္လည္း၊ ဒါဝိဒ္ကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ သူႏွင့္အတူ မိႆဟာယဖြဲ‹ၿပီးလွ်င္၊ ၄မိမိဝတ္ေသာဝတ္လံုကိုခíတ္၍ မိမိအဝတ္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ထား၊ ေလး၊ ခါးစည္းတို‹ကိုပင္ ဒါဝိဒ္အား ေပးေလ၏။ ၅ဒါဝိဒ္သည္ေရွာလုေစခိုင္းသမွ်ကို သြား၍ သတိပညာႏွင့္ ျပဳမူေသာေၾကာင့္ စစ္သူရဲအုပ္အရာ၌ ခန္‹ထားေတာ္မူသျဖင့္၊ ဒါဝဒ္သည္ ကíန္ေတာ္မ်ိဳးမွစ၍ လူအေပါင္းတို‹တြင္ မ်က္ႏွာရ၏။

၆ဒါဝိဒ္သည္ ဖိလိတၱိလူကိုသတ္ၿပီးမွျပန္လာ၍၊ ေရာက္ေလရာရာ၌ မိန္းမမ်ားတို‹သည္ ေရွာလုမင္းၾကီးကို ခရီးဦးၾကိဳျပဳအံေသာငွာ ရြင္လန္းေသာစိတ္ႏွင့္သီခ်င္းဆိုလ်က္၊ ကလ်က္၊ ပတ္သာအစရွိသည္တို‹ကို တီးလ်က္၊ ဣသေရလၿမိဳ‹ရြာမ်ားထံက ထြက္လာသျဖင့္၊ ၇ေရွာလုအေထာင္ေထာင္၊ ဒါဝိဒ္အေသာင္းေသာင္း သတ္ေလစြ တကား ဟု အလွည့္လွည့္သီခ်င္းဆိုၾက၏။ ၈ေရွာလုက၊ သူတို‹သည္ ဒါဝိဒ္အားအေသာင္းေသာင္း၊ ငါ့အား အေထာင္ေထာင္သာ ေပးၾကၿပီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွတပါး အဘယ္အရာကိုေပးႏိုင္သနည္းဟု အလြန္အမ်က္ထြက္၍ ထိုစကားေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ေလ၏။ ၉ထိုေန‹မွစ၍ဒါဝိဒ္ကိုအစဥ္ေခ်ာင္းေျမာင္းလ်က္ေန၏။ ၁ဝနက္ျဖန္ေန‹ ထာဝရဘုရားထံေတာ္က၊ ဆိုးေသာဝိညာဥ္သည္ေရွာလုအေပၚမွာေရာက္သျဖင့္၊ ေရွာလုသည္ နန္းေတာ္အလယ္၌ ပေရာဖက္ျပဳေသာေၾကာင့္၊ ဒါဝိဒ္သည္ အရင္ကဲ့သို‹ေစာင္းတီးေလ၏။ ေရွာလုသည္ လွံတိုကိုကိုင္လ်က္ရွိ၍၊ ၁၁ဒါဝိဒ္ကိုထရံနားမွာ ထိုးမည္ဟု အၾကံရွိသည္အတိုင္း လွံတိုကို ထိုးပစ္ေသာ္လည္း၊ ဒါဝိဒ္သည္အထံေတာ္မွ ႏွစ္ၾကိမ္ေရွာင္လႊဲေလ၏။ ၁၂ထိုသို‹ ထာဝရဘုရားသည္ ေရွာလုထံမွထြက္၍ ဒါဝိဒ္ႏွင့္အတူ ေရာက္ရွိေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္၊ ေရွာလုသည္ ဒါဝိဒ္ကိုေၾကာက္ရြံ‹ သျဖင့္၊ ၁၃အထံေတာ္မွ ေရႊ႔၍ လူတေထာင္အုပ္အရာကိုေပး၏။ ဒါဝိဒ္သည္ လူမ်ားေရွ‹၌ ထြက္ဝင္ရ၏။ ၁၄ဒါဝိဒ္သည္ အရာရာ၌ သတိပညာႏွင့္ ျပဳမူ၍ သူႏွင့္အတူ ထာဝရဘုရားရွိေတာ္မူ၏။ ၁၅ထိုသို‹အလြန္သတိပညာႏွင့္ျပဳမူသည္ကို ေရွာလုသည္ျမင္လွ်င္ သာ၍ ေၾကာက္ရြံ‹ ေလ၏။ ၁၆ဣသေရလအမ်ိဳး၊ ယုဒအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို‹သည္ ဒါဝိဒ္ကို ခ်စ္ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို‹ေရွ‹၌ ဒါဝိဒ္သည္ ထြက္ဝင္တတ္၏။

၁၇တဖန္ေရွာလုသည္ ဒါဝဒ္ကိုေခၚ၍ ငါ့သမီးၾကီးေမရပ္ကို သင့္အားငါေပးစားမည္။ သင္သည္ ငါ့အဘို‹ရဲရင့္၍ ထာဝရဘုရားအဘို‹စစ္တိုက္ျခင္းကိုသာ ျပဳေလာ့ဟု မိန္‹ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ့လက္သည္သူ‹အေပၚသို‹ မေရာက္ေစႏွင့္။ ဖိလိတၱိလူတို‹လက္သည္ ေရာက္ပါေစေသာဟု ေရွာလုအၾကံရွိ၏။ ၁၈ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ကíန္ေတာ္သည္ ရွင္ဘုရင္၏သမက္ေတာ္ျဖစ္ရပါမည္အေၾကာင္း အဘယ္သို‹ေသာသူ ျဖစ္ပါသနည္း။ ကíန္ေတာ္အသက္ႏွင့္ ကíန္ေတာ္ အေဆြအမ်ိဳးသည္၊ ဣသေရလႏိုင္ငံ၌ ျမတ္ပါသနည္းဟု ေရွာလုအား ေလ်ာက္၏။ ၁၉သို‹ရာတြင္၊ ေရွာလု၏သမီးေမရပ္ကို ဒါဝိဒ္အား ေပးစားရေသာအခ်ိန္ေရာက္အေသာ အခါ၊ ေမေဟာလသိအမ်ိဳးအေျဒလအားေပးစားေလ၏။

၂ဝတဖန္ ေရွာလုသမိး မိခါလသည္ ဒါဝိဒ္ကိုခ်စ္၏။ ထိုအေၾကာင္းကိုေလွ်ာက္ေသာအခါ၊ ေရွာလုသည္ အားရလ်က္၊ ၂၁ငါ့သမီးသည္ ဒါဝိဒ္ကိုေက်ာ့မိ၍ ဖိလိတၱိလူတို‹လက္သို‹ေရာက္ေစျခင္းငွာ ေပးစားမည္ဟု အၾကံရွိ၏။ ၂၂နန္းေတာ္သားအခ်ိဳ‹ကိုေခၚ၍၊ သင္တို‹သည္ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ တိတ္ဆိတ္စြာ စကားေျပာရမည္မွာ၊ ရွင္ဘုရင္သည္ သင့္ကိုစံုမက္၍၊ ရွင္ဘုရင္၏ကြၽန္အေပါင္းတို႔သည္လည္း ခ်စ္ၾက၏။ သို႔ျဖစ္၍  ရွင္ဘုရင္၏သမက္ေတာ္ ျဖစ္ေကာင္းပါ၏ဟု မွာထားသည္ အတိုင္း၊ ၂၃ေရွာလု၏ကíန္တို‹သည္ ဒါဝိဒ္အား ေျပာၾက၏။ ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ကíႏ္ုပ္သည္ အသေရမရွိေသာဆင္းရဲသားျဖစ္လ်က္ႏွင့္ ရွင္ဘုရင္၏သမက္ေတာ္ လုပ္ရေသာအမႈသည္ သာမညအမႈထင္သေလာဟုေျပာဆို၏။ ၂၄ေရွာလုကíန္တို‹ကလည္း၊ ဒါဝိဒ္သည္ ဤသို‹ေျပာဆိုပါ သည္ဟုေလွ်ာက္ လ်င္၊ ၂၅သင္တို‹သည္တဖန္ေျပာရမည္မွာ၊ ရွင္ဘုရင္သည္ ရန္သူတို‹၌ စိတ္ေတာ္ေျပမည္ အေၾကာင္း။ ဖိလိတၱိလူတို‹၏အေရဖ်ားတရာမွတပါး အျခားေသာလက္ဖြဲ‹ရာကို အလိုေတာ္မရွိဟုမွာထား၏။ သို‹ရာတြင္ ဒါဝိဒ္ကို ဖိလိတၱိလူတို‹လက္ျဖင့္ ဆံုးေစမည္ဟု ေရွာလုအၾကံရွိ၏။ ၂၆ေရွာလု ကíန္တို‹သည္ ထိုစကားကို ဒါဝိဒ္အား ျပန္ေျပာေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ္သည္ ရွင္ဘုရင္၏သမက္ေတာ္ျဖစ္ျခင္းငွာ အလိုရွိ၏။ ထို‹ေၾကာင့္ ခ်ိန္းခ်က္ေသာအခ်ိန္ မေစ့ မွီထ၍၊ ၂၇မိမိတို‹လူႏွင့္ အတူသြားသျဖင့္၊ ဖိလိတၱိလူႏွစ္ရာတို‹ကို သတ္ၿပီးမွာ၊ ရွင္ဘုရင္၏သမက္ေတာ္ ျဖစ္လိုေသာငွာ၊ သူတို၏အေရဖ်ားမ်ားကို ယူခဲ့၍၊ စံုလင္ေသာအေရအတြက္အားျဖင့္ ရွင္ဘုရင္အား ဆက္ေလ၏။ ေရွာလုသည္လည္း သမီးေတာ္မိခါလကို ေပးစားရ၏။ ၂၈ထာဝရဘုရားသည္ ဒါဝိဒ္ႏွင့္အထူရွိေတာ္မူေၾကာင္းကို၄င္း၊ မိမိသမီးသည္ ခ်စ္ေၾကာင္းကို၄င္း။ ေရွာလုသည္ ျမင္၍၊ ၂၉ေၾကာက္ရြံ‹ေသာစိတ္စြဲလမ္းလ်က္ အစဥ္အၿမဲ ရန္ၿငိဳးဖြဲ‹ေလ၏။

၃ဝတဖန္ဖိလိတၱိမင္းတို‹သည္ ခ်ီသြားၾက၏။ ခ်ီသြားၾကသည္ေနာက္ ဒါဝိဒ္သည္ ေရွာလု၏ကíန္အေပါင္းတို‹ ထက္သာ၍ သတိပညာႏွင့္ ျပဳမူသျဖင့္ အလြန္ဂုဏ္အသေရႏွင့္ ျပည့္စံု၏။