၁ရာ အခန္းၾကီး (၁၉)


၁ထို‹ေၾကာင့္ ေရွာလုသည္ဒါဝိဒ္ကို သတ္ေစျခင္းငွာ၊ သားေတာ္ေယာနသန္ႏွင့္ မိမိကíန္အေပါင္းတို‹ကို မွာထားေလ၏။ ၂သားေတာ္ေယာနသန္သည္ ဒါဝိဒ္ကိုအလြန္ခ်စ္၍၊ ငါ့အဘေရွာလုသည္ သင့္ကိုသတ္ျခင္းငွာ ရွာၾကံ၏။ သို‹ျဖစ္၍ နံနက္တိုင္ေအာင္ ကိုယ္ကိုသတိျပဳသျဖင့္ ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္၌ ပုန္းေရွာင္၍ေနပါေလာ့။ ၃ငါ့ထြက္၍ သင္ရွိရာေတာ၌ ငါ့အဘထံ ခစားလ်က္။ သင့္အမႈ၌စကားေျပာမည္။ ေတြ‹ျမင့္သမွ်ကို သင့္အား ငါျပန္ၾကားမည္ဟု ဒါဝိဒ္အား ေျပာဆို၏။ ၄ေယာနသန္သည္ အဘေရွာလုထံ၌၊ ဒါဝိဒ္ဘက္မွာေျပာ၍၊ ရွင္ဘုရင္သည္ ကíန္ေတာ္ဒါဝိဒ္ကို မျပစ္မွားပါေစႏွင့္။ သူသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို မျပစ္မွားပါ။  ကိုယ္ေတာ္၌ အလြန္ေက်းဇူးျပဳပါၿပီ။ ၅မိမိအသက္ကိုမႏွေျမာဘဲ ဖိလိတၱိလူကိုသတ္၍ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳး တမ်ိဳးလံုးအဘို‹ ၾကီးစြာေသာ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူး ကိုျပဳေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ျမင္၍ ဝမ္းေျမာက္ပါ၏။ သို‹ျဖစ္၍ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ဒါဝိဒ္ကိုသတ္သျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ အျပစ္မရွိေသာသူ၏အသက္ကို သတ္ေသာအျပစ္သင့္ ေရာက္ေစခ်င္ပါသနည္းဟု အဘေရွာလုအား ဆိုေသာ္၊ ၆ေရွာလုသည္ ေယာနသန္၏ စကားကို နားေထာင္၍၊ ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း သူသည္ အေသ မခံရဟုက်ိန္ဆိုေလ၏။ ၇ေယာနသန္သည္ ဒါဝိဒ္ကိုေခၚ၍ အေၾကာင္းရာအလံုးစံုတို‹ကိုေျပာၿပီးမွ ေရွာလုထံသို‹သြင္းျပန္၍ အထံေတာ္၌ အရင္ေနသကဲ့သို‹ေနရ၏။

၈တဖန္ စစ္မႈေပၚျပန္ေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ္ထြက္၍ ဖိလိတၱိ လူတို‹ကို တိုက္လ်က္၊ ၾကီးစြာေသာလုပ္ၾကံျခင္း အားျဖင့္ သတ္၍ သူတို‹သည္ ေျပးၾက၏။ ၉ေရွာလုသည္ လွံတုိကို ကိုင္၍ နန္းေတာ္၌ ထိုင္စဥ္တြင္၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ ဆိုးေသာဝိညာဥ္သက္ေရာက္၍ ဒါဝိဒ္သည္ ေစာင္းတီးလ်က္ေနေသာအခါ၊ ၁ဝသူတို‹လွံတိုႏွင့္ ထရံနားမွာ ထိုးစမ္းေသာ္လည္း အထံေတာ္မွ ေရွာင္ေျပးသျဖင့္ လွံတိုသည္ထရံကို စူးလ်က္ေန၏။ ဒါဝိဒ္သည္ ေျပး၍ ထိုညဥ့္လြတ္ရ၏။ ၁၁ေရွာလုသည္ သူ‹ကို ေစာင့္၍ နံနက္အခ်ိန္၌ သတ္ေစျခင္းငွာ သူ‹အိမ္သို‹လူကိုေစလႊတ္ေလ၏။ ဒါဝိဒ္မယား မိခါလက၊ သင္သည္ ယေန‹ညမွာ ကိုယ္အသက္ကို မကယ္မလွ်င္၊ နက္ျဖန္ေန‹၌ အေသခံရလိမ့္မည္ဟုဆိုလ်က္၊ ၁၂ဒါဝိဒ္ကိုျပတင္းေပါက္မွ ေလွ်ာ့ခ်၍သူသည္အလြတ္ထြက္ေျပးေလ၏။ ၁၃မိခါလသည္လည္း၊ ေတရပ္ရုပ္တုကိုယူ၍ ခုတင္ေပၚမွာထားၿပီးလွ်င္၊ ဆိတ္ေမြးျဖင့္ရက္ေသာကုလားကာႏွင့္ ေခါင္းရင္းေရွ‹၌ ကာ၍ ေစာင္ႏွင့္ျခံဳေလ၏။ ၁၄ဒါဝိဒ္ကို ဘမ္းဆီးေစျခင္းငွာ ေရွာလုေစလႊတ္ေသာ လုလင္ေရာက္ ေသာ အခါ၊ ဒါဝိဒ္နာ၍ ေနပါသည္ဟု မယားေျပာဆို၏။ ၁၅ေရွာလုကလည္း၊ သူ‹ကိုငါသတ္မည္အေၾကာင္း ခုတင္ႏွင့္တကြေဆာင္ခဲ့ၾကဟု ဒါဝိဒ္ကိုအၾကည့္အရႈေစလႊတ္၍၊ ၁၆တမန္တို‹သည္ ဝင္ၾကေသာအခါ၊ ဆိတ္ေမြးျဖင့္ ရက္ေသာ ကုလားကာႏွင့္ေခါင္းရင္းေရွ‹၌ကာလ်က္၊ ခုတင္ေပၚမွာ ေတရပ္ရုပ္တုရွိပါသည္တကား၊ ၁၇ေရွာလုကလည္း၊ ငါ့ကိုလွည့္စား၍ အဘယ္ေၾကာင့္ငါ့ရန္သူကို လႊတ္လိုက္သနည္း။ ယခုလြတ္ေအာင္ေျပးပါၿပီ တကားဟု မိခါလအားေျပာဆိုလွ်င္၊  မိခါလက ငါသြားမည္။ သို‹မဟုတ္သင့္ကိုငါသတ္မည္ဟု သူေျပာပါသည္ဟု ေရွာလုအားျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏။

၁၈ထိုသို‹ ဒါဝိဒ္ေျပး၍ ေရွာလုလက္မွလြတ္သျဖင့္၊ ရွေမြလရွိရာ ရာမၿမိဳ‹သို‹ ေရာက္ေလ။ ေရွာလုျပဳေလသမွ် တို‹ကို ျပန္ၾကားၿပီးမွ၊ ရွေမြလသည္ သြား၍နာယုတ္ရြာမွာေန၏။ ၁၉ဒါဝိဒ္သည္ ရာမၿမိဳ႔နယ္၊ နာယုတ္ရြာမွာ ရွိေၾကာင္းကို ေရွာလုသည္ၾကား၍၊ ၂ဝဒါဝိဒ္ကိုဘမ္းဆီးေစျခင္းငွာ ေစလႊတ္ျပန္၏။ ပေရာဖက္အေပါင္းအသင္း တို‹သည္ ပေရာဖက္ျပဳလ်က္၊ ရွေမြလစီရင္လ်က္ ေနသည္ကို တမန္တို‹သည္ ေတြ‹ျမင္ေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေရွာလု၏တမန္တို‹အေပၚမွာ သက္ေရာက္၍၊ သူတို‹သည္လည္း ပေရာဖက္ျပဳရၾက၏။ ၂၁ထိုသိတင္းကို ေရွာလုသည္ၾကားလွ်င္အျခားေသာသူတို‹ကို ေစလႊတ္၍၊ သူတို‹သည္လည္းပေရာဖက္ျပဳရၾက၏။ တတိယအၾကိမ္ေရွာလုသည္ ေစလႊတ္၍ထို‹အတူျပဳရၾက၏။ ၂၂ထိုအခါ ကိုယ္တိုင္ရာမၿမိဳ‹သို‹သြား၍၊ ေစခုရြာ၌ ရွိေသာ ေရတြင္းၾကီးသို‹ ေရာက္ေသာ္၊ ရွေမြလႏွင့္ ဒါဝိဒ္တို‹သည္ အဘယ္မွာရွိသနည္းဟုေမးလွ်င္၊ ရာမၿမိဳ‹နယ္၊ နာယုတ္ရြာမွာ ရွိပါသည္ဟုၾကားေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ ၂၃ထိုအရပ္သို‹သြား၍၊ ဘုရားသခင္၏ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သူ‹အေပၚမွာ သက္ေရာက္သျဖင့္၊ နာယုတ္ရြာတိုင္ေအာင္ ပေရာဖက္ျပဳလ်က္ သြားေလ၏။ ၂၄အဝတ္ေတာ္ ကိုလည္း ခြၽတ္၍၊ ရွေမြလေရွ‹မွာထိုအတူပေရာဖက္ျပဳလ်က္၊ အဝတ္မပါဘဲ တေန‹ႏွင့္တညဥ့္လဲလ်က္ေန၏။ ထိုေၾကာင့္ ေရွာလုသည္လည္း ပေရာဖက္တို‹၌ ပါသေလာဟု ဆိုေလ့ရွိၾက၏။