၁ရာ အခန္းၾကီး (၁)


၁ ဧဖရတ္ၿမိဳ‹မိသားဇုဖ၊ ေတာဟူ၊ ဧလိဟူ၊ ေယေရာဟံမွဆင္းသက္၍ ဧဖရိမ္ေတာင္ေပၚမွာ ရာမသိမ္ဇုဖိမ္ၿမိဳ‹၌ ေနေသာ ဧလကာနအမည္ရွိေသာ သူတေယာက္ရွိ၏။ ၂ထိုသူသည္မယားႏွစ္ေယာက္ရွိ၏။ တေယာက္ကား ဟႏၷ၊ တေယာက္ ကားေပနိႏၷအမည္ရွိ၏။ ေပနိႏၷ၌သားသမီးရွိ၏။ ဟႏၷ၌မရွိ၊  ၃ဧလကာနသည္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကြယ္၍ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းငွာ၊ မိမိေနရာၿမိဳ‹မွ ရွိေလာ ၿမိဳ‹သို‹ႏွစ္တိုင္းသြားၿမဲရွိ၏။ ထာဝရဘုရား၏ ယစ္ပုေရာဟိတ္ ဧလိ၏သား ေဟာဖနိႏွင့္ ဖိနဟတ္သည္ ရွိေလာၿမိဳ‹၌ေနသတည္း။

၄ဧလကာနသည္ ယစ္ပူေဇာ္အခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ မယားေပနိႏၷႏွင့္ သူ၏သားသမီး အေပါင္းတို‹အား ေဝမွ်၏။ ၅ဟႏၷကိုခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဆေသာအဘို‹ကိုေပး၏။ သို‹ရာတြင္ ထာဝရဘုရားသည္ ဟႏၷအား သားဘြားေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မမူ။ ၆ထိုသုိ‹ထာဝရဘုရားသည္ အခြင့္ကိုေပးေတာ္မမူေသာေၾကာင့္၊ ဟႏၷစိတ္ဆိုးညစ္ေအာင္ရန္သူသည္ အလြန္ေႏွာင့္ရွက္တတ္၏။ ၇ႏွစ္စဥ္ မျပတ္ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္သို‹ သြားေသာအခါ၊ ရန္သူေႏွာင့္သျဖင့္ ဟႏၷသည္ အစာမစားႏိုင္၊ ငိုလ်က္ေနတတ္၏။ ၈သူ၏ခင္ပြန္းဧလကာနက၊ ဟႏၷအဘယ္ေၾကာင့္ငိုသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ မစားဘဲေနသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ စိတ္ညိဳးငယ္သနည္း။ သားတက်ိပ္ထက္ သင္၌ငါသာ၍ ေကာင္းသည္မဟုတ္ေလာဟုဆို၏။

၉ရွိေလာၿမိဳ‹၌ စားေသာက္ၾကေသာေနာက္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ဧလိသည္ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ ၁ဝတိုင္နားမွာ ထိုင္စဥ္၊ ဟႏၷသည္ ညိဳးငယ္ေသာစိတ္ႏွင့္ထ၍မ်က္ရည္မ်ားစြာက်လ်က္ ထာဝရဘုရားကို ၁၁ဆုေတာင္းသည္ကား၊ အိုေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ႆကíန္မကို ေမ့ေလ်ာ့ေတာ္ မမူဘဲ၊ ကိုယ္ေတာ္ကíန္မ၏ ဆင္းရဲျခင္းကို ၾကည့္ရႈ၍ေအာက္ေမ့သျဖင့္၊ သားေယာက်္ားကိုေပးသနားေတာ္မူလွ်င္၊ သူ၏ဆံပင္ရိတ္ျခင္းကိုအလ်ဥ္းမျပဳ။ တသက္လံုး ထာဝရဘုရား၏ကíန္ျဖစ္ေစျခင္းငွာ ကíန္မအပ္ပါမည္ဟု  သစၥာဂတိျပဳေလ၏။ ၁၂ဟႏၷသည္ ထာဝရ ဘုရားေရွ‹ေတာ္၌ၾကာျမင့္စြာဆုေတာင္းစဥ္၊ ဧလိသည္သူ၏  ႏႈတ္ကို ၾကည့္မွတ္ေလ၏။ ၁၃စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ဆုေတာင္း၍ ႏႈတ္ခမ္းလႈပ္ေသာ္လည္း၊ စကားသံမထြက္ေသာေၾကာင့္၊ ယစ္မူးသည္ဟုဧလိထင္လ်က္၊ ၁၄သင္သည္အဘယ္မွ် ကာလပတ္လံုး ယစ္မူးလိမ့္မည္နည္း။ သင္၏စပ်စ္ရည္ကို ပယ္ေရွာင္ေလာ့ဟု ဆို၏။  ၁၅ဟႏၷကလည္း၊ မဟုတ္ပါအရွင္။ ကíန္မသည္ စိတ္ညိဳးငယ္ေသာမိန္းမျဖစ္၏။  စပ်စ္ရည္ကိုမေသာက္ပါ။ ေသရည္ေသရက္ကိုမေသာက္ပါ။ ထာဝရဘုရား ေရွ‹ေတာ္၌ စိတ္ႏွလံုးကို သြန္းေလာင္းလ်က္ေနပါ၏။  ၁၆ကိုယ္ေတာ္၏ကíန္မကို အဓမၼမိန္းမဟူ၍မမွတ္ပါႏွင့္။ ျမည္တမ္း စရာအေၾကာင္း၊ ဝမ္းနည္းစရာအေၾကာင္းမ်ားသည္ ျဖစ္၍၊ ယခုတိုင္ေအာင္ ေလွ်ာက္ေနပါသည္ဟု  ျပန္ေျပာေသာ္၊ ဧလိကၿငိမ္ဝပ္စြာသြားေလာ့။ ၁၇ယခုဆုေတာင္သည္အတိုင္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ ေပးသနား ေတာ္မူပါေစေသာဟု ျမြက္ဆို၏။ ၁၈ဟႏၷကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏ကíန္မသည္ ေရွ‹ေတာ္၌မ်က္ႏွာရပါေစေသာဟု ေလွ်ာက္ၿပီးမွ၊ ျခားနားေသာ မ်က္ႏွာႏွင့္သြား၍ အစာ စားေလ၏။ ၁၉ ထုိသူတို‹သည္ နံနက္ေစာေစာထ၍ ထာဝရဘုရား ေရွ‹ေတာ္၌ ကိုးကြယ္ၿပီးလွ်င္၊ ရာမၿမိဳ‹မွာရွိေသာ မိမိတို‹အိမ္သို‹ျပန္သြားၾက၏။ ထုိအခါဧလကာန သည္ မယားဟႏၷႏွင့္ ဆက္ဆံ၍ထာဝရဘုရားေအာက္ေမ့ေတာ္မူသျဖင့္၊ ၂ဝဟႏၷသည္ ပဋိသေႏၾၶြယူ၍ကာလ အခ်ိန္ေစ့ေသာအခါ၊ သားေယာက်္ားကိုဘြားျမင္ၿပီးလွ်င္ ထိုသားကို ထာဝရဘုရားထံ၌ ဆုေတာင္းေသာေၾကာင့္၊ ရွေမြလအမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ ၂၁ဧလကာနသည္ အိမ္သူအိမ္သားအေပါင္းတို‹ႏွင့္အတူ ႏွစ္စဥ္ျပဳရေသာယဇ္ကို ၄င္း၊ သစၥာဂတိႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာကို၄င္း၊ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္ျခင္းငွါတက္သြား ေသာအခါ၊ ၂၂ဟႏၷက၊ ႏို‹ႏွင့္ကြာၿပီးမွ သူငယ္ကို ေဆာင္သြားပါမည္။ ထိုအခါသူသည္ ထာဝရဘုရားေရွ‹ေတာ္သို‹ ေရာက္၍အၿမဲေနရလိမ့္မည္ဟုဆိုလွ်င္၊ ၂၃ခင္ပြန္းဧလကာနက။ စိတ္ရွိသည္အတိုင္းျပဳေလာ့။ ႏို‹ႏွင့္မကြာမွီတိုင္ ေအာင္ ေနေလာ့။ ထာဝရဘုရား၏ဂတိေတာ္သာ တည္ပါေစေသာဟု ဝန္ခံ၍၊ မယားသည္ သူငယ္ကို ႏို‹တိုက္လ်က္ ႏို‹မကြာမွီတိုင္ေအာင္ မသြားဘဲေန၏။ ၂၄ႏို‹ကြာၿပီးမွ၊ အသက္သံုးႏွစ္ရွိေသာ ႏြားတေကာင္၊ မုန္‹ညက္တဧဖာ၊ စပ်စ္ေရတဘူးႏွင့္တကြ သူငယ္ကိုေဆာင္သြား၍၊ ရွိေလာၿမိဳ‹၌ ထာဝရဘုရား၏အိမ္ေတာ္သို‹ ေရာက္ေလ၏။ ထိုအခါသူငယ္သည္ အသက္ႏုေသး၏။ ၂၅ႏြားကိုသတ္၍ သူငယ္ကို ဧလိထံသို‹သြင္းလ်က္၊  ဟႏၷက၊ ကíန္မ၏သခင္၊ ၂၆ကိုယ္ေတာ္အသက္ရွင္သည္အတိုင္း၊ ကíန္မသည္ ယမန္တခါ ဤအရပ္၌ ကိုယ္ေတာ္အနားမွာ ရပ္လ်က္ ဆုေတာင္းေသာ မိန္းမျဖစ္ပါ၏။ ၂၇ထိုအခါ ဤသူငယ္ကို ရမည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းပါ၏။ ေတာင္းသည့္အတိုင္း ထာဝရဘုရားသည္ ေပးသနားေတာ္မူၿပီ။ ၂၈ထို‹ေၾကာင့္ကíန္မသည္ သူ‹ကိုထာဝရဘုရား အား ငွါးပါၿပီ။ သူသည္ တသက္လံုး ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ အငွါးခံ၍ေနရပါမည္သခင္ဟု ေလွ်ာက္ ၿပီးမွ၊ ထိုအရပ္၌ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကြယ္ၾက၏။