၁ရာ အခန္းၾကီး (၂၁)  


၁ဒါဝိဒ္သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အဟိမလက္ရွိရာေနာဗၿမိဳ‹သို‹ေရာက္၍၊ အဟိမလက္သည္ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ေတြ‹ေသာအခါ ေၾကာက္၍၊ သင္သည္လူတေယာက္မွ်မပါဘဲ အဘယ္ေၾကာင့္တကိုယ္တည္း လာသနည္း ဟုေမးေသာ္၊ ၂ဒါဝိဒ္က၊ ရွင္ဘုရင္အမႈေတာ္တခုကိုအပ္၍၊ ငါေစခိုင္းမွာထားေသာ အမႈကို အဘယ္သူမွ် မသိေစႏွင့္ဟု မိန္‹ေတာ္မူ ေသာေၾကာင့္၊ ငါ့ကíန္တို‹ကို ဤမည္ေသာအရပ္ ဤမည္ေသာအရပ္၌ ဆိုင္းလင့္ ေစျခင္းငွာ အရင္ေစလႊတ္ေလၿပီ။ ၃သို‹ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္လက္၌ရွိေသာမုန္‹ငါးလံုးကိုေသာ္၄င္း၊ ေတြ‹သမွ်ကို ေသာ္၄င္း၊ ကíႏ္ုပ္လက္သို‹ အပ္ေပးပါဟု ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အဟိမလက္အားေတာင္း၏။ ၄ယဇ္ပုေရာဟိတ္က၊ ငါ့လက္၌ လူတိုင္းစားရေသာမုန္‹မရွိ၊ လုလင္တို‹ သည္ မိန္းမကိုသာေရွာင္လွ်င္၊ သန္‹ရွင္းေသာမုန္‹ရွိသည္ဟု ဒါဝိဒ္အားဆို၏။ ၅ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ကíႏ္ုပ္ထြက္ကတည္းက အဘယ္သူမွ် မိန္းမႏွင့္မေပါင္းေဘာ္၊ လုလင္တန္ဆာ တို‹သည္ သန္‹ရွင္းပါ၏။ ထိုမုန္႔သည္လူတိုင္း စားရေသာမုန္‹ကဲ့သို‹ျဖစ္ပါ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ယေန‹သန္‹ရွင္းေသာ မုန္‹သစ္ကိုတင္ထားလ်က္ရွိပါ၏ဟု ယဇ္ပုေရာဟိတ္အားျပန္ေျပာေသာ္၊ ၆ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ေရွ‹ေတာ္မုန္‹မွ တပါး အျခားေသာမုန္‹မရွိေသာေၾကာင့္ သန္‹ရွင္းေသာမုန္‹ကို ေပး၏။ ထိုေရွ‹ေတာ္မုန္‹အစား၌ မုန္‹သစ္ကို သင္ထားအံ့ေသာငွာ ထာဝရဘုရားေရွ‹ေတာ္မွ ႏႈတ္ပယ္ႏွင့္ၿပီ။ ၇ထိုေန‹၌ အမႈေတာ္ထမ္းအဝင္ သိုးေတာ္ထိန္းအုပ္ ဧဒံုအမ်ိဳးသား၊ ေဒါဂအမည္ရွိေသာသူသည္ ထာဝရဘုရားေရွ‹ေတာ္၌ ေစာင့္ေနရ၏။ ၈ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္၌ထားလွံရွိသေလာ။ အမႈေတာ္ကို အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရေသာေၾကာင့္၊ ထားအစရွိေသာလက္နက္ တစံုတခုမွ်မပါဟု အဟိမလက္အားေျပာေလေသာ္၊ ၉ယဇ္ပုေရာဟိတ္က၊ ဧလာခ်ိဳင့္၌ သင္လုပ္ၾကံခဲ့ေသာဖိလိတၱိလူ ေဂါလ်တ္၏သားသည္ အဝတ္ႏွင့္ထုပ္ရစ္လ်က္ သင္တိုင္းေတာ္ေနာက္မွာရွိ၏။ ယူခ်င္လွ်င္ယူေတာ့။ အျခားေသာ ထားမရွိဟု ဆိုလွ်င္၊ ဒါဝိဒ္က ထိုထားႏွင့္တူေသာ ထားမရွိ။ ေပးပါေတာ့ဟုဆို၏။

၁ဝထိုေန‹၌ ဒါဝိဒ္သည္ ေရွာလုကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ ထ၍ ဂါသမင္းၾကီးအာခိတ္ထံသို‹ေျပးသြား၏။ ၁၁အာခိန္မင္း၏ကíႏ္ုပ္တို‹က၊ ဤဒါဝိဒ္သည္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ။ ေရွာလုအေထာင္ေထာင္၊ ဒါဝိဒ္ အေသာင္းေသာင္းသတ္ေလစြတကားဟု ဤသူေရွ‹မွာ အလွည့္လွည့္ကလ်က္သီခ်င္း ဆိုၾကသည္ မဟုတ္ေလာဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၁၂ထိုစကားကို ဒါဝိဒ္သည္ မွတ္မိ၍၊ ဂသမင္းၾကီးအာခိတ္ကို အလြန္ ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္၊ ၁၃ရူးသြပ္ဟန္ေဆာင္၍ သူတို‹ေရွ‹မွာ အရူးကဲ့သို‹ျပဳလ်က္၊ တံခါးရြက္ေပၚ၌ ေရးသား၍ မိမိတံေထြးကို မုတ္ဆိတ္တြင္ ယိုေစ၏။ ၁၄အာခိတ္မင္းကလည္းၾကည့္ၾကေလာ့။ ဤသူသည္ အရူးျဖစ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ငါ့ထံသို‹သြင္းၾကသနည္း၊ ၁၅အရူးကို ငါအသံုးလိုသည္ဟု သင္တို‹သည္ ထင္လ်က္ငါ့ေရွ‹မွာ အရူးလုပ္ေစျခင္းငွာ ဤသူကိုသြင္းၾကသေလာ။ ဤသူသည္ နန္းေတာ္ထဲသို‹ဝင္ရမည္ေလာဟု ကíန္တို‹အားဆို၏။