၁ရာ အခန္းၾကီး (၂၂)


၁ဒါဝိဒ္သည္ ထိုအရပ္မွ ေျပး၍ အဒုလံဥမင္းသို‹ ေဘးလြတ္လ်က္ ေရာက္ေလ၏။ သူ‹အစ္ကိုမ်ား၊ အေဆြအမ်ိဳးမ်ားအေပါင္းတို‹သည္ ၾကားလွ်င္ သူ‹ထံသို‹သြားၾက၏။ ၂အမႈေရာက္ေသာသူ၊ ေၾကြးတင္ေသာသူ၊ စိတ္ညစ္ေသာသူအေပါင္းတို‹သည္၊ သူ‹ထံမွာစုေဝးၾက၍ လူေလးရာခန္‹ရွိသျဖင့္၊ ဒါဝိဒ္သည္ သူတို‹ကို အုပ္ရ၏။ ၃ထိုအရပ္မွ ေမာဘျပည္ မိဇပါၿမိဳ‹သို‹သြား၍၊ ေမာဘရွင္ဘုရင္အား၊ ဘုရားသခင္သည္ ကíန္ေတာ္၌ အဘယ္သို‹ျပဳေတာ္မူမည္ကို ကíန္ေတာ္မသိဘဲေနစဥ္တြင္၊ ကíန္ေတာ္မိဘသည္ ထြက္လာ၍ ကိုယ္ေတာ္ထံ၌ ေနရေသာအခြင့္ကိုေပးေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္သျဖင့္၊ ၄ေမာဘရွင္ဘုရင္ထံသို‹သြင္း၍၊ ဒါဝိဒါသည္ ခိုင္ခံ့ေသာ ဥမင္၌ေန သည္ကာလပတ္လံုး၊ မိဘတို‹သည္ေမာဘရွင္ဘုရင္ထံမွာေနၾက၏။ ၅တဖန္ပေရာဖက္ဂဒ္က၊ ခိုင္ခံေသာ ဥမင္၌မေနႏွင့္၊ ထြက္၍ယုဒျပည္သို‹သြားေလာ့ဟု ဒါဝိဒ္အားဆိုသည္အတိုင္း ဒါဝိဒ္သြား၍ ဟာရက္ေတာ၌ေန၏။

၆ထိုအခါ ေရွာလုသည္ဂိဗာၿမိဳ‹၌ ကုန္းေပၚတြင္သစ္ပင္ေအာက္မွာ လံွကို ကိုင္လ်က္၊ ကíန္အေပါင္း တို‹သည္ၿခံရံ လ်က္ေနစဥ္တြင္၊ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ သူ၏လူတို‹သည္ ေပၚေၾကာင္းကို ေရွာလုၾကား၍၊ ၇အိုဗယၤာမိန္ အမ်ိဳးသားတို‹၊ ေယရွဲ၏ သားသည္ လယ္မ်ား၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္မ်ားကို သင္တို‹ရွိသမွ် ေဝေပးႏိုင္သေလာ။ သင္တို‹ရွိသမွ်ကို လူတေထာင္အုပ္၊ တရာအုပ္အရာ၌ ခန္‹ထားႏိုင္သေလာ။ ၈ထိုသို‹ျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သင္တို‹အေပါင္းသည္ ငါ့ဘဘက္၌ သင္းဖြဲ‹ၾက သေလာ။ ငါ့သားသည္ေယရွဲ၏သားႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ‹ေၾကာင္းကို တေယာက္မွ်မေျပာ။ ငါ့အတြက္တေယာက္မွ် ဝမ္းမနည္း။ ငါ့ကြၽန္သည္ ယေန႔ျပဳသည္အတိုင္း၊ ငါ့ကိုေခ်ာင္းေျမာင္း ေစျခင္းငွါ၊ ငါ့သားႏႈိးေဆာ္ေၾကာင္းကို တေယာက္မွ်မေျပာဘဲ ေနၾကသည္တကားဟု အျခံအရံတို‹အား ဆိုေလေသာ္၊ ၉ေရွာလု၏ကြၽန္အုပ္ဧဒံုအမ်ိဳးသား ေဒါဂက၊ ေယရွဲ၏ သားသည္ အဟိတုပ္၏သား အဟိမလက္ရွိရာ ေနာဗၿမိဳ‹သို‹ေရာက္ေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ျမင္ပါ၏။ ၁ဝဧဟိမလက္သည္ ေယရွဲ၏သားအဘို‹ ထာဝရဘုရား ထံေတာ္၌ ေမးျမန္း၍ စားစရိတ္ကို၄င္း၊ ဖိလိတၱိလူေဂါလ်က္၏ထားကို၄င္း ေပးပါ၏ဟု ၾကားေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၁၁ရွင္ဘုရင္သည္ အဟိတုပ္၏သားယဇ္ပုေရာဟိတ္အဟိမလက္ႏွင့္သူ၏ အေဆြအမ်ိဳးတည္း ဟူေသာ ေနာဗၿမိဳ‹၌ေနေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အေပါင္းတို‹ကိုေခၚ၍၊ သူတို‹သည္ အထံေတာ္သို‹ေရာက္လာၾက၏။ ၁၂ေရွာလုကလည္း၊အဟိတုပ္၏သားနားေထာင္ေလာ့ဟုဆိုလွ်င္၊ အဟိမလက္ကအကြၽႏ္ုပ္ရွိပါသည္ သခင္ဟု ေလွ်ာက္၏။ ၁၃ေရွာလုကလည္း၊ သင္ႏွင့္ေယရွဲ၏သားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ငါ့တဘက္၌သင္းဖြဲ‹ၾကသနည္း။ သူသည္ယေန‹ျပဳသည္အတိုင္းငါ့ကို ပုန္ကန္ေစျခင္းငွာသင္သည္ မုန္‹ႏွင့္ထားကိုေပး၍ သူ‹အဘို‹ဘုရားသခင့္ ထံေတာ္၌ ေမးျမန္းၿပီတကားဟု ဆိုေသာ္၊ ၁၄ အဟိမလက္က၊ ကိုယ္ေတာ္၏ကíန္တို‹တြင္ ဒါဝိဒ္ကဲ့သို‹ အဘယ္သူ သည္ သစၥာရွိသနည္း။ သမက္ေတာ္ျဖစ္ပါ၏။ ေစခိုင္းေတာ္မူေသာသူ၊ နန္းေတာ္၌ အသေရရွိေသာသူျဖစ္ပါ၏။ ၁၅ထိုကာလ၌အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဒါဝိဒ္တို‹ဘုရားသခင့္ထံေတာ္၌ ေမးျမန္းစျပဳသေလာ။ ထိုအမႈ ေဝးပါေစေသာ။ ရွင္ဘုရင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္၏အေဆြအမ်ိဳး တစံုတေယာက္၌မွ် အျပစ္တင္ေတာ္မမူပါႏွင့္။  ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ ဤအမႈကို အၾကီးအငယ္အားျဖင့္မွ်မသိပါဟု ရွင္ဘုရင္အားေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၆ရွင္ဘုရင္က၊ အဟိမလက္၊ သင္ႏွင့္သင္၏ အေဆြအမ်ိဳးေပါင္းတို‹သည္ ဧကန္အမွန္အေသခံရမည္ဟု ဆိုလ်က္၊ ၁၇ထာဝရဘုရား၏ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို‹သည္ ဒါဝိဒ္ဘက္မွာေန၍၊ သူေျပးေၾကာင္းကိုသိေသာ္လည္းငါ့အား မၾကားမေျပာေသာေၾကာင့္၊ သူတို‹ကိုလွည့္၍ သတ္ၾကဟုျခံရံလ်က္ရွိေသာေျခသည္တို‹အား အမိန္‹ေတာ္ရွိေသာ္ လည္း။ ရွင္ဘုရင္၏ကြၽန္တို‹သည္ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို‹ကို မလုပ္ၾကံဘဲေနၾက၏။ ၁၈တဖန္ရွင္ဘုရင္က၊ သင္သည္လွည့္၍ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို‹ကို လုပ္ၾကံေတာ့ဟု ဒါဂအားမိန္‹ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ဧဒံုအမ်ိဳးသား ေဒါဂသည္ လွည့္၍ ပိတ္သင္တိုင္းကို လုပ္ၾကံေတာ့ဟု ေဒါဂသည္လွည့္၍ ပိတ္သင္တိုင္းကိုဝတ္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ရွစ္ဆယ္ငါးပါးတို‹ကို လုပ္ၾကံသျဖင့္ ထိုေန‹၌ သတ္ေလ၏။ ၁၉ယဇ္ပုေရာဟိတ္ပိုင္ေသာ ေနာဗၿမိဳ‹ကိုလည္းတိုက္၍ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ သူငယ္၊ ႏို‹စို‹မွစ၍ ႏြား၊ ျမည္း၊ သိုးတို‹ကိုထားႏွင့္လုပ္ၾကံေလ၏။ ၂ဝအဟိတုပ္၏သားျဖစ္ေသာ အဟိမလက္၏သားတို‹တြင္၊ အဗ်ာသာအမည္ ရွိေသာ သူတေယာက္သည္ လြတ္၍ ဒါဝိဒ္ရွိရာသို‹ေျပးေလ၏။ ၂၁ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ုပုေရာဟိတ္တို‹ကို ေရွာလုသတ္ေၾကာင္းကို၊ အဗ်ာသာသည္ ဒါဝိဒ္အားၾကားေျပာေသာအခါ၊ ၂၂ဒါဝိဒ္က၊ ဧဒံုအမ်ိဳးသား ေဒါဂသည္ ေရွာလုအား ေျပာမည္ဟု သူ‹ကိုေတြ‹ေသာေန‹၌ ငါရိပ္မိ၏။ ငါသည္ သင္၏အေဆြအမ်ိဳးအေပါင္းတို‹ကို ေသေစ ျခင္းငွာ ျပဳမိပါၿပီတကား။ ၂၃ငါႏွင့္အတူေနပါေလာ့။ မစိုးရိမ္ႏွင့္။ ငါ့အသက္ကိုရွာေသာသူသည္ သင့္အသက္ကို ရွာ၏။ ငါႏွင့္အတူေနလွ်င္ ေဘးလြတ္ပါလိမ့္မည္ဟု အဗ်ာသာအား ေျပာဆို၏။