၁ရာ အခန္းၾကီး (၂၃) 


၁ဖိလိတၱိလူတို‹သည္ ကိလၿမိဳ‹ကိုတိုက္၍ေကာက္နယ္တလင္းတို‹ကို လုယူေၾကာင္းကို ဒါဝိဒ္သည္ၾကား ေသာ အခါ၊ ၂ကíႏ္ုပ္သည္ ထိုဖိလိတၱိလူတို‹ကိုသြား၍ လုပ္ၾကံရပါမည္ေလာဟု ထာဝရဘုရားအား ေမးေလွ်ာက္ လွ်င္၊ ထာဝရဘုရားက သြားေလာ့။ ဖိလိတၱိလူတို‹ကို လုပ္ၾကံ၍ ကိလၿမိဳ‹ကို ကယ္တင္ေလာ့ဟု ဒါဝိဒ္အား မိန္‹ေတာ္မူ၏။ ၃ဒါဝိဒ္၏သူတို‹ကလည္း၊ ငါတို‹သည္ ယုဒျပည္၌ပင္ေၾကာက္ၾက၏။ ထိုမွ်မကကိလၿမိဳ‹သို‹ေရာက္၍ ဖိလိတၱိဗိုလ္ေျခတို‹ႏွင့္ စစ္ၿပိဳင္ေသာအခါသာ၍ေၾကာက္စရာရွိပါသည္တကားဟု ဆိုၾက၏။ ၄တဖန္ဒါဝိဒ္သည္ ထပ္၍ထာဝရဘုရားအား ေမးေလွ်ာက္လွ်င္၊ ထာဝရဘုရားက၊ ထ၍ကိလၿမိဳ‹သို‹သြားေလာ့။ ဖိလိတၱိလူတို‹ကို သင့္လက္၌ ငါအပ္မည္ဟုမိန္‹ ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၅ဒါဝိဒ္ႏွင့္သူ၏လူတို‹သည္ ကိလၿမိဳ‹သို‹သြား၍ ဖိလိတၱိလူတို‹ႏွင့္တိုက္သျဖင့္၊ ထိုသူတို‹၏ တိရစာၦန္မ်ားကိုယူ၍ သူတို‹ကို‹ၾကီးစြာေသာလုပ္ၾကံျခင္းအားျဖင့္ သတ္ၾက၏။ ထိုသို‹ဒါဝိဒ္သည္ ကိလၿမိဳ‹ကို ကယ္တင္ ေလ၏။ ၆အဟိမလက္၏သား အဗ်ာသာသည္၊ ဒါဝိဒ္ရွိရာ ကိလၿမိဳ‹သို‹ ေျပးလာေသာအခါ သင္တိုင္းေတာ္ပါလ်က္ ေရာက္လာသတည္း။

၇ဒါဝိဒ္သည္ ကိလၿမိဳ‹သို‹ ေရာက္ေၾကာင္းကို ေရွာလုၾကားလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ သူ‹ကိုငါ့လက္သို‹ ေပးအပ္ေတာ္မူၿပီ။ တံခါးႏွင့္ကန္‹လန္‹က်င္ရွိေသာၿမိဳ‹ထဲသို‹ဝင္သျဖင့္။ အခ်ဳပ္ခံလ်က္ေနရသည္ဟုဆိုလ်က္၊ ၈ကိလၿမိဳ‹သို‹ စစ္ခ်ီ၍ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ သူ၏လူတို‹ကို ဝိုင္းထားျခင္းငွာ မိမိလူအေပါင္းတို‹ကို စုေဝးေစ၏။ ၉ေရွာလုသည္မေကာင္းေသာ အၾကံႏွင့္ ၾကိဳးစားသည္ကိုဒါဝိဒ္သည္သိ၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အဗ်ာသာအား၊ သင္တိုင္းေတာ္ကိုယူခဲ့ပါဟုဆို၏။ ၁ဝထိုအခါဒါဝိဒ္က၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ေရွာလုသည္ ကိလၿမိဳ‹သို‹လာ၍ ကိုယ္ေတာ္၏ ကíန္အတြက္ ဖ်က္ဆီးမည္ဟု အၾကံရွိသည္ကို ဆက္ဆက္ၾကားပါ၏။ ၁၁ကိလၿမိဳ‹သားတို‹သည္ အကíႏ္ုပ္ကို သူ၏လက္၌ အပ္ၾကပါလိမ့္မည္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္၏ကíန္ၾကားသည္အတိုင္း ေရွာလုသည္လာပါလိမ့္မည္ေလာ။ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္အားအမိန္‹ ရွိေတာ္မူမည္အေၾကာင္းေတာင္းပန္ပါ၏ဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ထာဝရဘုရားက၊ ေရွာလုသည္ လာလိမ့္မည္ဟု မိန္‹ေတာ္မူ၏။ ၁၂တဖန္ဒါဝိဒ္က၊ ကိလၿမိဳ‹သား တို‹သည္ အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ အကြၽႏ္ုပ္၏လူတို‹ကို ေရွာလုလက္သို‹ အပ္ၾကပါလိမ့္မည္ေလာဟုေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ထာဝရဘုရားက၊ အပ္ၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္‹ေတာ္မူ၏။ ၁၃ထိုအခါ ဒါဝိဒ္သည္ ေျခာက္ရာခန္‹ရွိေသာမိမိလူတို‹ႏွင့္ထ၍ ကိလၿမိဳ‹မွ ထြက္ၿပီးလွ်င္၊ သြားႏိုင္ရာအရပ္ရပ္သို‹သြားၾက၏။ ဒါဝိဒ္သည္ ကိလၿမိဳ‹မွ အလြတ္ေျပးေၾကာင္းကို ေရွာလုသည္ ၾကား၍ ကိုယ္တိုင္မသြားဘဲေန၏။ ၁၄ဒါဝိဒ္သည္ ဇီဖေတာင္အစရွိေသာေတာၾကိဳေတာင္ၾကားတို‹၌ေန၍၊ ေရွာလုသည္ေန‹တိုင္း ရွာေသာ္လည္း သူ၏လက္၌ ဒါဝိဒ္ကိုဘုရားသခင္အပ္ေတာ္မမူ။ ၁၅တရံေရာအခါ ဒါဝိဒ္သည္ဇိဖေတာအုပ္ရွိ၌၍၊ သူ၏အသက္ကို သတ္မည္ဟု ေရွာလုလာသည္ကို သိေသာအခါ၊ ၁၆ေရွာလု၏သား ေယာနသန္သည္ထ၍ ဒါဝိဒ္ရွိရာ ေတာအုပ္သို‹သြားၿပီးလွ်င္၊ ဘုရားသခင္၌ ခိုလံုအားၾကီးေစျခင္းငွါ ေထာက္မလွ်က္၊ ၁၇မစိုးရိမ္ႏွင့္။ သင္သည္ကြၽႏ္ုပ္အဘ ေရွာလု၏လက္မွ လြတ္၍ ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ကြၽႏ္ုပ္သည္လည္းသင့္ေအာက္မွာ အရာၾကီးလိမ့္မည္။ ထိုသို‹ျဖစ္မည္ကို ကြၽႏ္ုပ္အဘ ေရွာလူသိသည္ဟုဆိုသျဖင့္၊ ၁၈ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို‹သည္ ထာဝရဘုရားေရွ‹ေတာ္၌ ပဋိညာဥ္ဖြဲ‹ၾကၿပီးမွ ဒါဝိဒ္သည္ ေတာအုပ္၌ေန၍ ေယာနသန္သည္ မိမိအိမ္သို‹သြား၏။

၁၉တဖန္ဇိဖသားတို‹သည္ ေရွာလုရွိရာ ဂိဗာၿမိဳ‹သို‹လာ၍ ဒါဝိဒ္သည္ ကြၽန္ေတာ္တို‹ေနရာ ေယရွိမုန္ၿမိဳ‹ ေတာင္ဘက္မွာ၊ ဟခိလေတာၾကိဳေတာင္ၾကား၌ ပုန္းလ်က္ေနသည္ျဖစ္၍၊ ၂ဝအရွင္မင္းၾကီး ၾကြခ်င္ေသာစိတ္အား ၾကီးသည္အတိုင္း ၾကြေတာ္မူပါ။ ထိုသူကို အရွင္မင္းၾကီးလက္ေတာ္သို‹ အပ္ေသာအမႈသည္ ကြၽန္ေတာ္တို‹တာ ရွိပါေစဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၂၁ေရွာလုက၊ သင္တို‹သည္ ထာဝရဘုရားေကာင္းၾကီးေပးေတာ္မူေသာသူ ျဖစ္ပါေစေသာ။ ၂၂သင္တို‹သည္ ငါ့ကိုသနားၾကၿပီး ယခုသြား၍ျပင္ဆင္ၾကေလာ့၊ သူပုန္းေရွာင္၍ ေနရာကို၄င္း၊ အဘယ္သူျမင္ၿပီးသည္ကို၄င္း စူးစမ္းၾကေလာ့။ သူသည္အလြန္လိမၼာသည္ကို ငါၾကား၏။ ၂၃ထိုေၾကာင့္ သူပုန္းေရွာင္ခိုလံႈရာအရပ္ရပ္တို‹ကို ေသခ်ာစြာ ၾကည့္ရႈသိမွတ္ၿပီးမွ၊ ငါ့ထံသို‹တဖန္လာၾကလွ်င္၊ သင္တို‹ႏွင့္အတူ ငါလိုက္မည္။ သူသည္ ထိုျပည္၌ရွိလွ်င္၊ ယုဒအမ်ိဳးသားအေထာင္အေသာင္းတို‹တြင္ ငါရွာ၍ ထုတ္မည္ဟု မွာထားသည္အတိုင္း၊ ၂၄သူတို‹သည္ထ ၍ေရွာလုအရင္ဇိဖေတာသို‹သြားၾက၏။ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ သူ၏လူတို‹သည္ ေမာနေတာ၊ ေယရွိမုန္ၿမိဳ‹ေတာင္ဘက္ လြင္ျပင္၌ရွိၾက၏။ ၂၅ေရွာလုသည္လည္း လူမ်ားႏွင့္တကြလာ၍ရွာသည္ကို ဒါဝိဒ္သည္ၾကားျပန္လွ်င္၊ ေက်ာက္ၾကားမွ ထြက္သြား၍ ေမာနေတာ၌ေန၏။ ေရွာလုၾကားျပန္ေသာ္၊ ေမာနေတာ၌ဒါဝိဒ္ကိုလိုက္၍ရွာ၏။ ၂၆ေရွာလုသည္ ေတာင္တဘက္၌၄င္း၊ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ သူ၏လူတို‹သည္ တဘက္၌၄င္း၊ သြားၾက၍ေရွာလုကိုေၾကာက္သျဖင့္၊ လြတ္ေအာင္ ၾကိဳးစားစဥ္တြင္၊ ေရွာလုႏွင့္သူ၏လူတို‹သည္ ဒါဝိဒ္ႏွင့္သူ၏ လူတို‹ကိုဝိုင္း၍ ဘမ္းမိလုၾကၿပီ၊ ၂၇ထိုအခါတမန္ေရာက္လာ ၍ အလ်င္အျမန္ၾကြလာေတာ္မူပါ။ ဖိလိတၱိလူတို‹သည္ ျပည္ေတာ္ကို တိုက္လာၾကပါၿပီဟု ေရွာလုအားၾကားေလွ်ာက္ ေသာေၾကာင့္၊ ၂၈ေရွာလုသည္ ဒါဝိဒ္ကိုလိုက္ရွာရာမွ ျပန္၍ ဖိလိတၱိလူတို‹ရွိရာသို‹ ခ်ီသြားေလ၏။ သို‹ျဖစ္၍ ထိုအရပ္ကို ေသလဟမၼေလကုပ္အမည္ျဖင့္ သမုတ္သတည္း။ ၂၉ ဒါဝိဒ္သည္ ထိုအရပ္မွသြား၍ အေဂၤဒိၿမိဳ‹နယ္၊ ခိုင္ခံ့ေသာအရပ္တို‹၌ ေနေလ၏။