၁ရာ အခန္းၾကီး (၂၄)


၁ေရွာလုသည္လည္းဖိလိတၱိလူတို‹ကို လိုက္ရာမွျပန္လာေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ္သည္အေဂၤဒိေတာ၌ ရွိပါ၏ဟုၾကားေလွ်ာက္ ၾကလွ်င္၊ ၂ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို‹တြင္ ေရြးေကာက္ေသာလူသံုးေထာင္တို‹ကို ေခၚ၍၊ ေတာဆိတ္ေနရာ ေက်ာက္ေတာင္တို‹အေပၚမွာ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ သူ၏လူတို‹ကိုရွာအံေသာငွါသြားေလ၏။ ၃လမ္းနားမွာ သိုးၿခံရွိရာသို‹ေရာက္၍  ဥမင္ကိုေတြ‹သျဖင့္၊ ေရွာလုသည္အိပ္မည္ဟု ဝင္ေလ၏။ ဒါဝိဒ္ႏွင့္သူ၏ လူတို‹သည္ ထိုဥမင္နံေဖးတဘက္ တခ်က္၌ ေနၾက၏။ ၄ဒါဝိဒ္၏လူတို‹ကလည္း၊ ထာဝရဘုရားက၊ သင္၏ရန္သူကို သင့္လက္၌ငါအပ္မည္။ သူ၏သင္ျပဳခ်င္တိုင္း ျပဳရေသာအခြင့္ရွိလိမ့္မည္ဟု ကိုယ္ေတာ္အားမိန္‹ေတာ္မူေသာ ေန‹ရက္ ေရာက္ပါၿပီဟု ဆိုၾကလွ်င္၊ ဒါဝိဒ္သည္ထ၍ ေရွာလုဝတ္လ်က္ရွိေသာ အက်ႌေအာက္ပိုင္းကို တိတ္ဆိတ္စြာလွီးျဖတ္ေလ၏။  ၅ထိုသို‹ေရွာလု၏အကၤ်ကိုလွီးျဖတ္မိ ေသာေၾကာင့္၊ ဒါဝိဒ္သည္ ေနာက္တဖန္ ေနာင္တရ၍၊ ၆ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာ ဘိသိတ္ကိုခံေသာ ငါ့အရွင္သည္၊ ထာဝရဘုရားအခြင့္ႏွင့္ ဘိသိတ္ခံသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ထိုအရွင္ကိုထိခိုက္ျခင္းငွါငါလက္ဆန္‹ေသာအမႈကို ထာဝရဘုရားဆီးတား ေတာ္မူပါ ေစေသာဟု မိမိလူတို‹အားဆိုသျဖင့္။ ၇ေရွာလုကိုထိခိုက္ေစျခင္းငွါ အခြင့္မေပး ျမစ္တားေလ၏။ ေရွာလုသည္လည္း ထ၍ဥမင္ထဲကထြက္သြားေလ၏။

၈ထို‹ေနာက္ဒါဝိဒ္သည္ထ၍ ဥမင္ထဲကထြက္လ်က္၊ ကြၽန္ေတာ္၏သခင္အရွင္မင္းၾကီးဟု ေရွာလုေနာက္၌ ဟစ္သျဖင့္၊ ေရွာလုသည္ေနာက္သို‹ၾကည့္ေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ္သည္ေျမေပၚ၌ဦးခ်၍ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ ၉ဒါဝိဒ္သည္ကိုယ္ ေတာ္၏ အက်ိဳးကိုဖ်က္အံ့ျခင္းငွါ ရွာၾကံသည္ဟု လူအခ်ိဳ‹ေျပာေသာစကားကိုအဘယ့္ေၾကာင့္ နားေထာင္ေတာ္မူ သနည္း။ ၁ဝယေန‹ထာဝရဘုရားသည္ ဥမင္ထဲမွာ ကိုယ္ေတာ္ကို ကြၽန္ေတာ္လက္၌အပ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ အသက္ေတာ္ကိုသတ္ေစျခင္းငွါ အခ်ိဳ‹တို‹ သည္ တုိက္တြန္းေသာ္လည္း၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ ႏွေျမာေသာစိတ္ရွိ၍ ငါ့အရွင္သည္ ထာဝရဘုရား၏ဘိသိက္ခံသူျဖစ္ ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ထိုအရွင္ကို ထိခိုက္ျခင္းငွါ ငါသည္လက္ကိုမဆန္‹ဟုအၾကံရွိပါ၏။ ၁၁ထိုမွတပါးကြၽန္ေတာ္အဘ ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ ကြၽန္ေတာ္လက္၌ အက်ႌေတာ္ေအာက္ပိုင္းကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ အသက္ေတာ္ကိုမသတ္၊ အက်ႌေတာ္ေအာက္ပိုင္း ကို လွီးျဖတ္ရံုမွ်သာ ျပဳေသာေၾကာင့္၊ ကြၽန္ေတာ္၌ ဒုစရိုက္အျပစ္မရွိ လြန္က်ဴးျခင္းမရွိေၾကာင္းကို သိျမင္ေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္ကိုမျပစ္မွားပါ။ သို‹ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္အသက္ကို သတ္အံေသာငွါလိုက္၍ ရွာေတာ္မူပါသည္ တကား။ ၁၂ထာဝရဘုရားသည္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ စပ္ၾကားမွာစီရင္ေတာ္မူပါေစေသာ။ ကြၽန္ေတာ္အား ျပစ္မွားေသာအျပစ္ကိုထာဝရ ဘရားဆပ္ေပးေတာ္မူပါ ေစသား၊ သို‹ရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္လက္သည္ကိုယ္ေတာ္ အေပၚသို‹မေရာက္ပါေစႏွင့္။ ၁၃ေရွးပံုစကားလာသည္အတိုင္း၊ ဆိုးေသာသူလက္မွ ဆိုးေသာအမႈထြက္တတ္၏၊ သို႔ရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္လက္သည္ ကုိယ္ေတာ္အေပၚသို႔ မေရာက္ပါေစႏွင့္။  ၁၄ဣသေရလရွင္ဘုရင္သည္ အဘယ္ သူ၏ အတြက္ေၾကာင့္ၾကလာေတာ္မူသေလာ။ ေခြးေသေကာင္ကိုလိုက္၍ရွာေတာ္မူသေလာ။ ေခြးေလွးကို လိုက္၍ ရွာေတာ္မူသေလာ။ ၁၅သို‹ျဖစ္၍ထာဝရဘုရားသည္ တရားသူၾကီးလုပ္ေတာ္မူပါေစေသာ။ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ကိုယ္ ေတာ္စပ္ၾကားမွာ စီရင္ေတာ္မူပါေစေသာ။ ၾကည့္ရႈ၍ကြၽန္ေတာ္အမႈကို ေစာင့္သျဖင့္၊ ကြၽန္ေတာ္ကိုကိုယ္ေတာ္ လက္မွ ကယ္လႊတ္ေတာ္မူပါေစေသာဟုေရွာလုအားေလွ်ာက္ဆို၏။ ၁၆ထိုသုိ‹ဒါဝိဒ္သည္ ေရွာလုအား အကုန္အစင္ ေလွ်ာက္ ဆိုၿပီးမွ၊ ေရွာလုကငါ့သားဒါဝိဒ္၊ ငါၾကားေသာစကားသံသည္ သင့္စကားသံေလာဟုေမးလွ်က္ အသံကိုလြင့္၍ ငိုေၾကြးေလ၏။ ၁၇တဖန္လည္း၊ သင္သည္ ငါ့ထက္သာ၍တရားေစာင့္၏။ သင့္အက်ိဳးကို ငါဖ်က္ေသာ္လည္း၊ သင္သည္ ငါ၌အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳၿပီ။ ၁၈ငါ၌အဘယ္သို‹ေက်းဇူးျပဳသည္ကိုသင္သည္ယေန‹ျပၿပီ၊ အေၾကာင္းမူကား ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကိုသင့္လက္၌အပ္ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ သင္သည္မသတ္ဘဲ ေနပါသည္တကား။ ၁၉လူသည္ ရန္သူကိုေတြ‹လွ်င္ခ်မ္းသာစြာ လြတ္လိမ့္မည္ေလာ။ သို‹ျဖစ္၍သင္သည္ ငါ၌ယေန‹ျပဳေသာေက်းဇူးကို ထာဝရဘုရားဆပ္ ေတာ္မူပါေစေသာ။ ၂ဝယခုမွာသင္သည္စင္စစ္ ရွင္ဘုရင္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူ၍၄င္း၊ ဣသေရလႏိုင္ငံသည္ သင့္လက္၌တည္လိမ့္မည္ဟူ၍၄င္း၊ ငါအမွန္သိ၏။ ၂၁သို‹ျဖစ္၍ သင္သည္ ငါ၏သားစဥ္ေျမးဆက္တို‹ကိုမသုတ္သင္၊ ငါ့အေဆြအမ်ိဳးထဲက ငါ၏နာမကိုမပယ္ရွင္းမည္အေၾကာင္း ထာဝရဘုရားကို တိုင္တည္၍ ငါ့အား က်ိန္ဆိုျခင္းကိုျပဳေလာ့ဟု ဒါဝိဒ္အားဆိုၿပီးမွ၊ ၂၂ဒါဝိဒ္သည္ ေရွာလုအား က်ိန္ဆိုျခင္းကို ျပဳ၍ေရွာလုသည္ မိမိေနရာသို႔သြား၏။ ဒါဝိဒ္ႏွင့္သူ၏လူတို႔သည္လည္း ခိုင္ခံ့ေသာအရပ္သို႔ သြားၾက၏။