၁ရာ အခန္းၾကီး (၂၅) 


၁ထိုေနာက္ရွေမြလာေသေသာအခါ၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို‹သည္ စည္းေဝး၍ငိုေၾကြးျမည္တမ္း ျခင္းကိုျပဳသျဖင့္၊ ရာမၿမိဳ‹တြင္သူ၏အိမ္၌သၿဂႋဳဟ္ၾက၏။ ဒါဝိဒ္သည္ထ၍ပါရန္ေတာသို‹သြားေလ၏။ ၂ထိုအခါေမာန အရပ္၌ေန၍ကရေမလၿမိဳ‹၌ဥစၥာမ်ားေသာသူတဦးရွိ၏။ ထိုသူသည္လူၾကီးျဖစ္၍ သိုးသံုးေထာင္၊ ဆိတ္တေထာင္ကို ရတတ္၏။ ကရေမလၿမိဳ‹မွာ သိုးေမြးကိုညပ္၍ေန၏၊ ၃ထိုသူ၏အမည္ကားနာဗလ၊ သူ၏မယားအမည္ကား အဘိဂဲလတည္း၊ ထိုမိန္းမသည္ဥဏ္ေကာင္း၍အဆင္းလည္းလွ၏။ ေယာက်္ားမူကား ခက္ထန္ေသာ သေဘာရွိ၏။ ဆိုးေသာအမႈကိုလည္းျပဳတတ္၏။ ကာလက္အေဆြအမ်ိဳးျဖစ္၏။ ၄နာဗလသည္ သိုးေမြးညွပ္၍ေနေၾကာင္းကို ဒါဝိဒ္သည္ ေတာ၌ၾကားလွ်င္ ၅လုလင္တက်ိပ္တို‹ကိုေခၚ၍ နာဗလရွိရာ ကရေမလၿမိဳ‹သို‹သြားၾကေတာ့။ ၆စည္းစိမ္ၾကီးေသာထိုသူကို ငါ့ကိုယ္စားႏႈတ္ဆက္၍ေျပာရမည္မွာ၊ ကိုယ္ေတာ္မွစ၍ကိုယ္ေတာ္၏အိမ္၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ဆိုင္သမွ်တို‹၌ ခ်မ္းသာရွိပါေစေသာ။ ၇ကိုယ္ေတာ္၌သိုးေမြးညွပ္ေသာ သူမ်ားရွိေၾကာင္းကို အကြၽႏ္ုပ္ၾကားပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္တို‹ႏွင့္အတူေနေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ သိုးထိန္းတို‹ကို အကြၽႏ္ုပ္တို‹သည္ မျပစ္မွားပါ။ သူတို‹သည္ ကရေမလၿမိဳ‹မွေနေသာ ကာလပတ္လံုး သူတို‹ဥစၥာတစံုတခုမွ်မေပ်ာက္ပါ။ ၈ကုိယ္ေတာ္၏လုလင္တို‹ကို ေမးျမန္းပါေတာ့၊ သူတို‹သည္ေျပာၾကပါလိမ့္မည္။ ထိုေၾကာင့္အကြၽႏ္ုပ္၏လုလင္တို‹သည္ ေရွ‹ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရၾက ပါေစ၊ အကြၽႏ္ုပ္တို‹သည္ မဂၤလာေန‹၌ေရာက္ပါ၏။ လက္ေတာ္၌ရွိသမွ်ကို ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္မ်ား၊ ကိုယ္ေတာ္၏သား ဒါဝဒ္အားသနားေတာ္မူပါဟု ႏႈတ္ဆက္ရမည္အေၾကာင္းမွာထား၍ လႊတ္လိုက္၏။ ၉ဒါဝိဒ္၏လုလင္တို‹သည္ နာဗလထံသို‹ေရာက္ေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ္မွာထားသမွ်ေသာ စကားတို‹ကို ျပန္ေျပာၿပီးလွ်င္ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾက၏။ ၁ဝနာဗလကလည္း၊ ဒါဝိဒ္ကားအဘယ္သူနည္း၊ ေယရွဲ၏သားကား အဘယ္သူနည္း၊ ယခုကာလ၌ သခင္ကို ပုန္ကန္ေသာကြၽန္မ်ားပါတကား၊ ၁၁ငါသည္ ငါ့သိုးေမြးကို ညွပ္ေသာသူတို‹အဘို‹ျပင္ဆင္ ေသာငါ့မုန္‹၊ ငါ့ေရ၊ ငါ့အမဲသားကိုယူ၍ ငါမသိေသာလူတို‹အားေပးရမည္ေလာဟု ဒါဝိဒ္၏လုလင္တို‹အားေျပာဆို၏။ ၁၂ဒါဝိဒ္၏ လုလင္တို‹ သည္ လွည့္သြား၍ ထိုစကားအလံုးစံုတို‹ကို ဒါဝိဒ္အားျပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၁၃ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ လူတိုင္းမိမိထားကို ခါး၌စည္းေစဟု မိမိလူတို‹အားဆိုလ်က္ မိမိထားကို စည္းေလ၏။ လူေလးရာတို‹သည္ ဒါဝိဒ္ေနာက္သို‹ လိုက္ၾက၏။ ႏွစ္ရာတို‹သည္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို ေစာင့္၍ေနၾက၏။

၁၄လုလင္တေယာက္သည္ နာဗလမယားအဘိဂဲလထံသို‹သြား၍၊ ဒါဝိဒ္သည္အကြၽႏ္ုပ္တို‹သခင္ကို ႏႈတ္ဆက္အံေသာငွာ တမန္တို‹ကို ေတာမွေစလႊတ္၍၊ အကြၽႏ္ုပ္တို‹သခင္သည္ သူတို‹ကိုဆဲပါ၏။ ၁၅ထိုသူတုိ‹သည္ ကြၽန္ေတာ္တို‹၌ အလြန္ေက်းဇူးျပဳပါၿပီ။ ကၼန္ေတာ္တို‹သည္ ေတာမွာေန၍ သူတို‹ႏွင့္ေပါင္းေဘာ္ေသာကာလ ပတ္လံုးအရႈံးမခံ၊ ဥစၥာတစံုတခုမွ် မေပ်ာက္ပါ။ ၁၆ကြၽန္ေတာ္တို‹သည္သိုးထိန္း၍ သူတို‹ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ေသာကာလ ပတ္လံုး၊ သူတို‹သည္ ေန‹ညဥ့္အစဥ္ကြယ္ကာလ်က္ ေနၾကပါ၏။ ၁၇သို‹ျဖစ္၍ သခင္မသည္ အဘယ္သို‹ျပဳသင့္ သည္ကိုၾကည့္ရႈဆင္ျခင္ပါေတာ့။ အကြၽႏ္ုပ္တို‹သခင္ႏွင့္အိမ္သူ အိမ္သားအေပါင္းတို‹၌ ေဘးျပဳမည္ဟုစီရင္ပါၿပီ။ သခင္သည္ အဓမၼလူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ အဘယ္သူမွ် မေျပာမေလွ်ာက္ဝံ့ပါဟုဆို ေလေသာ္၊ ၁၈အဘိဂဲလသည္ မုန္‹လံုး ႏွစ္ရာ၊ စပ်စ္ရည္ဘူးႏွစ္လံုး၊ ခ်က္ၿပီးေသာ သိုးငါးေကာင္၊ ေပါက္ေပါက္ငါးဧဖာ၊ စပ်စ္သီးေျခာက္ အျပြတ္တရာ၊ သေဘၤာသဖန္းသီးပ်ဥ္အျပားႏွစ္ရာတို‹ကို အလ်င္အျမန္ယူ၍ျမည္းတို‹အေပၚ၌ တင္ၿပီးလွ်င္၊ ၁၉ငါ့ေရွ‹မွာသြားၾက။ ငါလိုက္မည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္တို‹အားဆို၏။ လင္နာဗလကို အလွ်င္းမေျပာ။ ၂ဝျမည္းကိုစီးလ်က္သြား၍ ေတာင္ေျခရင္း၌ဆင္း လွည့္စဥ္တြင္၊ ဒါဝိဒ္ႏွင့္သူ၏လူတို‹သည္ တဘက္တခ်က္ဆင္းလာ၍ တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ ေတြ‹ၾကံဳၾက၏။ ၂၁ထိုသို‹မေတြ‹မွီဒါဝိဒ္က၊ အကယ္စင္စစ္ ထိုသူ၏ဥစၥာတစံုတခုကိုမွ်မေပ်ာက္ေစျခင္းငွာ၊ ေတာ၌သူပိုင္သမွ်တို‹ကို ငါသည္ အခ်ည္းႏွီး ေစာင့္ပါၿပီတကား။ ငါေကာင္းေသာအမႈအတြက္၊ မေကာင္းေသာ အမႈကိုသူျပဳပါၿပီတကား။ ၂၂နက္ျဖန္မိုဃ္းလင္းေသာအခါ၊ နာဗလႏွင့္ဆိုင္ေသာသူအေပါင္းတို‹တြင္ ေယာက္်ားတစံု တေယာက္ကို ငါခ်န္ထားလွ်င္၊ ထိုမွ်မက ထာဝရဘုရားသည္ ဒါဝိဒ္၏ရန္သူတို‹အားျပဳေတာ္မူေစသတည္းဟု ဆိုႏွင့္ၿပီ။ ၂၃အဘိဂဲလသည္ ဒါဝိဒ္ကိုျမင္ေသာအခါ၊ ျမည္းေပၚကအလ်င္အျမန္ဆင္းၿပီးလွ်င္ ဒါဝိဒ္ေရွ‹တြင္ ေျမေပါမွာ ဦးညြတ္ခ်၍၊ ၂၄သူ၏ေျခရင္း၌ဝပ္တြားလ်က္၊ ကြၽန္မသခင္၊ အျပစ္ရွိသမွ်ကို ကြၽန္မခံပါမည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္မသည္နားေတာ္ ေလွ်ာက္ရေသာ အခြင့္ကိုေပးေတာ္မူပါ။ ၂၅ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္မစကားကို နားေညာင္း ေတာ္မူပါ။ ထိုအဓမၼလူနာဗလကို ကြၽန္မသခင္မွတ္ေတာ္မမူမပါႏွင့္။ သူ၏အမည္သည္ သူ၏သေဘာႏွင့္ ညီညြတ္ပါ၏။ သာ၏အမည္ကားနာဗလ။ သူ၏သေဘာကား မိုက္ျခင္းျဖစ္သတည္း။ သခင္ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ လုလင္တို‹ကို ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္မသည္ မျမင္ရပါ။ ၂၆ယခုမွာကြၽန္မသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူအသက္ကို သတ္ျခင္းငွာ မသြားမည္အေၾကာင္း ကိုယ္လက္ႏွင့္ကိုယ္မႈကိုေစာင့္၍ အျပစ္မေပးမည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရား ဆီးတာေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရားအသက္ေတာ္ကိုယ္ေတာ္ အသက္လည္းရွင္ေတာ္မူသည္ အတိုင္း၊ အက်ိဳးေတာ္ကိုဖ်က္ဆီးလိုေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ရန္သူတုိ‹သည္ နာဗလကဲ့သို‹ျဖစ္ၾကပါေစေသာ။ ၂၇ယခုမွာကိုယ္ ေတာ္၏ ကြၽန္မသည္ သခင့္ထံသို‹ ေဆာင္ခဲ့ေသာ လက္ေဆာင္ကို ကြၽန္မေသခင္ေနာက္ေတာ္သို‹ လိုက္ေသာ လုလင္တုိ‹အား ေပးေစေတာ္မူပါ။ ၂၈ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္မအျပစ္ကို သည္းခံေတာ္မူပါ။ ကြၽန္မသခင္သည္ ထာဝရဘုရားဘက္မွာ စစ္တိုက္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ တသက္လံုးကိုယ္ေတာ္၌အျပစ္တင္စရာ အခြင့္မရွိေသာ ေၾကာင့္၄င္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ကြၽန္မသခင္အဘို‹ ခိုင္ခံ့ၿမဲၿမံေသာအိမ္ကို တည္ေဆာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၂၉ကိုယ္ေတာ္၏ အသက္ကို သတ္အံ့ေသာငွာ လူအခ်ိဳ‹တို‹သည္ထ၍ရွာေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုရား သခင္ထာဝရဘုရားသည္ ကြၽန္မသခင္၏အသက္ကို အသက္ထုပ္၌ ေႏွာင္ဖြဲ‹ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ ရန္သူတို‹အသက္ကိုမူကား၊ ေလာက္လႊဲထဲကပစ္သကဲ့သို‹ ပစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၃ဝထာဝရဘုရားဂတိ ထားေတာ္မူ သည္အတိုင္း၊ ကိုယ္ေတာ္၌ ေက်းဇူးျပဳ၍ဣသေရလအမ်ိဳးကို အုပ္စိုးေစျခင္းငွာ ခန္‹ထားေတာ္မူေသာအခါ၊ ၃၁ကြၽန္မ၏သခင္ကိုယ္ေတာ္သည္ အေၾကာင္းမရွိဘဲ လူအသက္ကို သတ္မိေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ကိုယ္အမႈကိုေစာင့္၍ အျပစ္ဒဏ္ေပးမိေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ကြၽန္မ၏သခင္ကိုယ္ေတာ္သည္ စိတ္ညွိဳးငယ္ျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္အျပစ္ တင္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ေတာ္မူပါေစေသာ။ ထာဝရဘုရားသည္ ကြၽန္မ၏သခင္၌ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူၿပီးမွ၊ ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္မကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၃၂ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ယေန‹ငါႏွင့္ေတြ‹ေစျခင္းငွာ၊ သင့္ကို ေစလြတ္ေတာ္မူေသာဣသေရလ အမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။ ၃၃သင္ေပးေသာအၾကံလည္း မဂၤလာရွိေစသတည္း။ ယေန‹ငါသည္ လူအသက္ကုိသတ္အံ့ေသာငွာ၊ မသြားရမည္ အေၾကာင္း၊ ကိုယ္လက္ႏွင့္ ကိုယ္အမႈကိုေစာင့္၍ အျပစ္ဒစ္မေပးရမည္အေၾကာင္း ဆီးတားေသာသင္သည္လည္း မဂၤလာရွိေစသတည္း။ ၃၄အကယ္စင္စစ္သင့္ကို ငါမညွဥ္းဆဲရမည္အေၾကာင္း၊ ဆီးတားေတာ္မူေသာဣသေရလ အမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ သင္သည္ငါႏွင့္ေတြ‹ျခင္းငွာအလ်င္အျမန္ မလာလွ်င္၊ အကယ္စင္စစ္ နက္ျဖန္မိုဃ္းလင္းေသာအခါ၊ နာဗလ၏လူေယာက္်ား တစံုတေယာက္ကိုမွ် ငါခ်န္၍မထားဟု အဘိဂဲလအား ေျပာဆိုလ်က္၊ ၃၅သူေဆာင္ခဲ့ေသာလက္ေဆာင္ကို သူ၏လက္မွခံယူ၍၊ သင္သည္ေနရာအိမ္သို‹ၿငိမ္ဝပ္စြာ သြားေလာ့။ သင္၏စကားကို ငါနားေထာင္ၿပီ။ သင္၏မ်က္ႏွာကိုလည္းေထာက္၍ ေနမည္ဟုဆိုေလ၏။

၃၆အဘိဂဲလသည္လည္း နာဗလထံသို‹ ျပန္သြား၍၊ သူသည္ရွင္ဘုရင္၏ပြဲကဲ့သို‹ ပြဲကိုမိမိအိမ္၌ခံသျဖင့္၊ ယစ္မူး၍ စိတ္ရြင္လန္းလ်က္ေနေသာေၾကာင့္၊ မိုဃ္းမလင္းမွီ မယားသည္ အလွ်င္မေျပာ။ ၃၇မိုဃ္းလင္း၍နာဗလ ေသာက္ေသာ စပ်စ္ရည္အရွိန္ကုန္ေသာအခါ၊ ထိုအမႈမ်ားကို မယားေျပာသျဖင့္ သူသည္ ႏွလံုးေသ၍ ေက်ာက္ကဲ့သို‹ျဖစ္၏။ ၃၈ ဆယ္ရက္ေလာက္လြန္မွ ထာဝရဘုရားသည္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူသျဖင့္ နာဗလေသ၏။ ၃၉နာဗလေသေၾကာင္းကို ဒါဝိဒ္ၾကားေသာအခါ၊ ငါခံရေသာ ကဲ့ရဲ့ျခင္းအမႈကိုေစာင့္၍ နာဗလလက္မွ ႏႈတ္ေတာ္မူ၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ကို ဒုစရိုက္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ နာဗလျပဳေသာဒုစရိုက္ကို သူ‹ေခါင္းေပၚသို‹ ျပန္ေရာက္ေစေတာ္မူၿပီဟုဆို၏။ တဖန္လူကို ေစလႊတ္၍ အဘိဂဲလႏွင့္ လက္ထပ္ျခင္းငွာ ႏႈတ္ဆက္ေလ၏။ ၄ဝဒါဝိဒ္၏ကြၽန္တို‹သည္ အဘိဂဲလရွိရာ မရေမလၿမိဳ‹သို‹ ေရာက္ေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ္သည္သခင္မႏွင့္ လက္ထပ္ျခင္းငွာ ကြၽန္ေတာ္တို‹ကို ေစလႊတ္ပါၿပီဟု ေျပာဆိုလွ်င္၊ ၄၁အဘိဂဲလသည္ ထ၍ ေျမေပၚမွာျပပ္ဝပ္လ်က္၊ ကြၽန္မသည္ ကြၽန္မသခင္၏ကြၽန္တို‹ေျခကို ေဆးေသာ ကြၽန္မိန္းမျဖစ္ပါေစဟု ဆိုၿပီးမွ၊ ၄၂အလ်င္အျမန္ထ၍ မိမိေနာက္လိုက္ ကြၽန္မငါးေယာက္ပါလ်က္ ျမည္းစီးသျဖင့္၊ ဒါဝိဒ္ေစလႊတ္ေသာလူတို‹ႏွင့္ တကြလိုက္၍ ဒါဝိဒ္၏ခင္ပြန္းျဖစ္ေလ၏။ ၄၃ဒါဝိဒ္သည္ ေယဇေရလၿမိဳ‹သူ အဟိေနာင္ကိုလည္းသိမ္း၍ ထိုမိန္းမႏွစ္ေယာက္တို‹သည္ သူ၏ခင္ပြန္းျဖစ္ၾက၏။ ၄၄ေရွာလုသည္ မိမိသမီးျဖစ္ေသာဒါဝိဒ္၏မယားမိခါလကို၊ ဂလႅိမ္ၿမိဳ‹သားျဖစ္ေသာ လဲရွ၏သားဖာလတိအား ေပးစားႏွင့္ၿပီ။