၁ရာ အခန္းၾကီး (၂၆)


၁တဖန္ ဇိဖယားတို‹သည္ေရွာလုရွိရာ ဂိဗာၿမိဳ‹သို‹လာ၍၊ ဒါဝိဒ္သည္ ေယရွိမုန္ၿမိဳ‹ေရွ‹မွာ ဟခိလေတာင္၌ ပုန္းေရွာင္၍ ေနပါသည္ မဟုတ္ေလာဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၂ေရွာလုသည္ထ၍ေရြးေကာက္ေသာ ဣသေရလလူ သံုးေထာင္ပါလ်က္၊ ဇိဖေတာ၌ ဒါဝိဒ္ကိုရွာျခင္းငွါသြားေလ၏။ ၃ေရွာလုသည္ေယရွိမုန္‹ၿမိဳ‹ေရွ‹၊ ဟခိလေတာင္ေပၚ လမ္းနားမွာတပ္ခ်၏။ ဒါဝိဒ္သည္ ေတာ၌ေန၍ ေရွာလုလိုက္ရွာေၾကာင္းကို သိျမင္ေသာအခါ၊ ၄သူလွ်ိဳတို‹ကို ေစလႊတ္၍ ေရွာလုေရာက္ေၾကာင္းကို အတပ္သိ၏။ ၅ထိုအခါ ဒါဝိဒ္သည္ ထသြား၍၊ ေရွာလုတပ္ခ်ရာ အရပ္သို‹ေရာက္သျဖင့္၊ ေရွာလုႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္း ေနရ၏သားအာဗနာ အိပ္ရာအရပ္ကို ၾကည့္ရႈေလ၏။ ေရွာလုသည္ ရထားတပ္ အလယ္၌ အိပ္လ်က္၊ တပ္သားတို‹သည္ ပတ္လည္၌ေနရာက်ၾက၏။ ၆ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ေရွာလုရွိရာတပ္သို‹ ငါႏွင့္အတူ အဘယ္သူလိုက္မည္နည္းဟု ဟိတၱိအမ်ိဳးသား အဟိမလက္ႏွင့္ ေဇရုယာ၏ သားယြာဘညီအဘိရွဲတုိ‹ကို ေမးလွ်င္၊ အဘိရွဲက ကြၽန္ေတာ္လိုက္ပါမည္ဟုေလွ်ာက္သည္အတိုင္း၊ ၇ဒါဝိဒ္ႏွင့္အဘိရွဲ တို‹သည္ ညဥ့္အခါ တပ္သားမ်ားရွိရာသို‹သြား၍ ေရွာလုသည္ ရထားတပ္အလယ္၌ အိပ္ေပ်ာ္လ်က္၊ လွံေတာ္သည္ ေခါင္းရင္အနား ေျမ၌စိုက္လ်က္၊ အာဗနာႏွင့္ တပ္သားမ်ားတို‹သည္ ပတ္လည္၌ အိပ္လ်က္ ရွိၾက၏။ ၈အဘိရွဲကလည္း ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ရန္သူကို ကိုယ္ေတာ္လက္၌ ယေန‹အပ္ေတာ္မူၿပီ။ ထိုေၾကာင့္ကြၽန္ေတာ္သည္ ေျမတိုင္ေအာင္လွံႏွင့္တခ်က္တည္းထိုးပါရေစဟု ကြၽန္ေတာ္ေတာင္းပန္ပါ၏။ ႏွစ္ခ်က္တိုင္ေအာင္ မထိုးပါဟု ဒါဝိဒ္ကို ေလွ်ာက္ေသာ္လည္း၊ ၉ဒါဝိဒ္ကသူ‹ကိုမျပဳႏွင့္။ ထာဝရဘုရားအခြင့္ႏွင့္ ဘိသိက္ခံေသာသူကိုအဘယ္သူ အျပစ္လႊတ္လ်က္ထိခိုက္ႏိုင္သနည္းဟု အဘိရွဲအားျပန္ဆို၏။ ၁ဝတဖန္ဒါဝိဒ္က၊ ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူမည္။ သို‹မဟုတ္ သူေသခ်ိန္ေရာက္လိမ့္မည္။ သို‹မဟုတ္ စစ္တိုက္ရာ၌ အသက္ဆံုးလိမ့္မည္။ ၁၁ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာဘိသိက္ခံသူကို ငါမထိခိုက္မည္ အေၾကာင္း ထာဝရဘုရားဆီးတားေတာ္မူပါေစေသာ။ သို‹ရာတြင္ ေခါင္းရင္းေတာ္နားမွာ ရွိေသာလွံေတာ္ႏွင့္ ေရဘူးကို ယူ၍သြားၾကကုန္အံ့ဟုဆုိလ်က္၊ ၁၂လွံေတာ္ႏွင့္ ေရဘူးကိုေရွာလုေခါင္းရင္းနားကယူ၍သြားၾက၏။ အဘယ္သူမွ် မသိမျမင္၊ အဘယ္သူမွ်မႏိုး၊ ၾကီးစြာေသာအိပ္ျခင္းျဖင့္ ထာဝရဘုရားအိပ္ေစေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ထိုသူအေပါင္းတို‹သည္ အိပ္ေပ်ာ္ၾက၏။ ၁၃ထိုအခါ ဒါဝိဒ္သည္ က်ယ္ေသာခ်ိဳင့္တဘက္သို‹ကူး၍၊ ေဝးေသာ ေတာင္ထိပ္ အေပၚမွာရပ္လ်က္၊ ၁၄အိုအာဗနာ၊ သင္သည္ မထူးသေလာဟု လူမ်ားႏွင့္ေနရသား အာဗနာကို ဟစ္ေလ၏။ အာဗနာက၊ ရွင္ဘုရင္ကို ဟစ္ေသာသင္ကားအဘယ္သူနည္းဟု ျပန္၍ေမးလွ်င္၊ ၁၅ဒါဝိဒ္က၊ သင္သည္ ေယာက္်ားမဟုတ္ေလာ။ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ သင္ႏွင့္အဘယ္သူတူသနည္း။ သို‹ျဖစ္၍ သင္၏သခင္ ရွင္ဘုရင္ကို အဘယ္ေၾကာင့္မေစာင့္သနည္း။ သင္၏သခင္ရွင္ဘုရင္ကိုသတ္အံ့ေသာငွာ လူတေယာက္ဝင္ေလၿပီ။ ၁၆သင္ျပဳေသာအမႈသည္ မေလ်ာက္ပတ္။ ထာဝရဘုရားအခြင့္ႏွင့္ ဘိသိက္ခံေသာ သင္၏သခင္ကို မေစာင့္ေသာ ေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္းသင္သည္အေသခံထိုက္ေပ၏။ ေခါင္းရင္းေတာ္နားမွာ ထားေသာရွင္ဘုရင္၏လွံေတာ္ႏွင့္ေရဘူးေတာ္ရွိသည္မရွိသည္ကိုၾကည့္ရႈေလာ့ဟု အာဗနာအား ေျပာဆို၏။ ၁၇ေရွာလုသည္ ဒါဝိဒ္စကားသံကိုသိ၍ ငါ့သားဒါဝိဒ္၊ ငါၾကားေသာစကားသံသည္ သင့္စကားသံေလာဟုေမးလွ်င္ ဒါဝိဒ္က ကြၽန္ေတာ္စကားသံမွန္ပါ၏။ ကြၽန္ေတာ္သခင္ အရွင္မင္းၾကီးဟု ေလွ်က္ေလ၏။ ၁၈ဒါဝိဒ္က၊ သခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ဤသို‹လိုက္၍ရွာေတာ္မူသနည္း။ ကြၽန္ေတာ္သည္ အဘယ္သို‹ျပဳပါသနည္း။ ကြၽန္ေတာ္၌ အဘယ္သို‹အျပစ္ရွိပါသနည္း။ ၁၉ယခုမွာ ကြၽန္ေတာ္သခင္ရွင္ဘုရင္၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္စကားကို နားေညာင္းေတာ္မူပါ။ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ကြၽန္ေတာ္တဘက္၌ ႏိႈးေဆာ္ေတာ္မူသည္မွန္လွ်င္၊ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကို လက္ခံေတာ္မူပါေစေသာ။ သို‹မဟုတ္ လူသားတို‹သည္ ႏႈိးေဆာ္သည္မွန္လွ်င္၊ ထာဝရဘုရား ေရွ‹ေတာ္၌ က်ိန္ျခင္းကိုခံၾကပါေစေသာ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို‹က သြားေတာ့။ အျခားတပါးေသာဘုရားတို‹ကို ဝတ္ျပဳေတာ့ဟုဆိုလ်က္ ကြၽန္ေတာ္ကို ထာဝရဘုရား၏အေမြေတာ္ေျမ၌ မေနေစျခင္းငွာယေန‹ပင္ ႏွင္ထုတ္ၾက ပါသည္တကား။ ၂ဝသို‹ျဖစ္၍ ကြၽန္ေတာ္အေသြးသည္ ထာဝရဘုရားေရွ‹ေတာ္၌ ေျမသို‹မက်ပါေစႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ လူသည္ငံုးကိုေတာင္ေပၚမွာလိုက္၍ရွာသကဲ့သို‹ဣသေရလရွင္ဘုရင္သည္ ေခြးေလွးကိုရွာျခင္း ငွာ ထြက္ေတာ္မူပါၿပီတကားဟုေလွ်ာက္ဆို၏။ ၂၁ေရွာလုကလည္း ငါျပစ္မွားပါၿပီ၊ ငါ့သားဒါဝိဒ္ျပန္လာပါ။ သင္သည္ယေန‹ငါ့အသက္ကို ႏွေျမာေသာေၾကာင့္၊ ေနာက္တဖန္သင့္ကို ငါမညွဥ္းဆဲ။ ငါသည္ လူမိုက္ျဖစ္၏။ အလြန္မွားယြင္းၿပီဟုဆိုေသာ္၊ ၂၂ဒါဝိဒ္၊ ရွင္ဘုရင္လွံေတာ္ရွိပါ၏။ လုလင္တေယာက္လာ၍ယူေစေတာ္မူပါ။ ၂၃လူအသီးအသီးတို‹သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္းရွိသည္အတိုင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ အက်ိဳးကိုဆပ္ေပး ေတာ္မူပါေစေသာ။ ထာဝရဘုရားသည္ ယေန‹ကိုယ္ေတာ္ကို ကြၽန္ေတာ္လက္၌အပ္ေတာ္မူေသာ္လည္း ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူေသာဘိသိက္ခံသူကို ကြၽန္ေတာ္မထိမခိုပါ။ ၂၄ယေန‹ကိုယ္ေတာ္အသက္ကို ကြၽန္ေတာ္ႏွေျမာ သည္နည္းတူ ကြၽန္ေတာ္အသက္ကို ထာဝရဘုရားႏွေျမာ၍ ကြၽန္ေတာ္ကို ခပ္သိမ္းေသာ ဒုကၡထဲက ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါေစေသာဟု ျပန္ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၂၅ေရွာလုက၊ ငါ့သားဒါဝိဒ္၊ သင္သည္ မဂၤလာရွိပါေစေသာ။ ျပဳေလရာရာ၌ ေအာင္ျမင္ပါေစေသာဟု ဒါဝိဒ္အား ဆိုၿပီးမွ ဒါဝိဒ္သည္ ထြက္သြား၍ ေရွာလုသည္လည္း မိမိေနရာသို‹ ျပန္ေလ၏။