၁ရာ အခန္းၾကီး (၂၇)  


၁တဖန္ဒါဝိဒ္က၊ ငါသည္ေရွာလုလက္ျဖင့္ ဆံုးရႈံးရေသာအခ်ိန္ေရာက္လိမ့္မည္။ သို‹ျဖစ္၍ ဖိလိတၱိျပည္သို‹ အလ်င္အျမန္ေျပးေကာင္း၏။ သည္ထက္ေကာင္းေသာအရာမရွိ။ သို‹ျပဳလွ်င္ ေရွာလုသည္ ဣသေရလ ျပည္နယ္တြင္ ငါ့ကိုရွာ၍ မေတြ‹ႏိုင္ေၾကာင္းကိုသိလ်က္၊ အားေလ်ာ့၍ သူ‹လက္မွငါလြတ္လိမ့္မည္ဟု အၾကံရွိသည္အတိုင္း၊ ၂မိမိ၌ပါေသာလူေျခာက္ရာႏွင့္တကြ ထ၍ဂါသမင္းေမာခသား အာခိတ္ထံသို‹ ကူးသြားၾက၏။ ၃ဒါဝိဒ္ႏွင့္ သူ၏လူမ်ားတို႔သည္ အသီးအသီး မိမိသားမယားပါလ်က္ ဂါသၿမိဳ႔၊ အာခိတ္မင္းထံမွာ ေနၾက၏။ ဒါဝိဒ္မယားႏွစ္ေယာက္၊ ေယဇေရလၿမိဳ‹သူ အဟိေနာင္ႏွင့္ နာဗလမယား၊ အရေမလၿမိဳ႔သူ  အဘိဂဲလပါသတည္း။ ၄ဒါဝိဒ္သည္ ဂါသၿမိဳ‹သို‹ေျပးသြားေၾကာင္းကို ေရွာလုသည္ ၾကား၍ေနာက္တဖန္မလိုက္မရွာဘဲေန၏။ ၅ဒါဝိဒ္သည္ အာခိတ္မင္းထံသို‹ ဝင္၍၊ ကíန္ေတာ္သည္ ေရွ‹ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရသည္မွန္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ္ေနစရာေတာရြာတရြာကို သနားေတာ္မူပါ။ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ ၿမိဳ‹ေတာ္၌ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူအဘယ္ေၾကာင့္ ေနရပါသနည္းဟု ေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ ၆ထိုေန‹၌ အာခိတ္မင္းသည္ ဇိကလက္ၿမိဳ‹ကိုေပး၏။ ထိုေၾကာင့္ယေန‹တိုင္ေအာင္ ယုဒရွင္ဘုရင္တို‹သည္ ဇိကလက္ၿမိဳ‹ကို ပိုင္ၾက၏။ ၇ ဒါဝိဒ္သည္ဖိလိတၱိျပည္၌ ေနေသာေန‹ရက္ေပါင္းကား တႏွစ္ႏွင့္ေလးလေစ့သတည္း။

၈တရံေရာအခါ ဒါဝိဒ္ႏွင့္သူ၏လူတို‹သည္ သြား၍ ေဂရႈရိလူ၊ ေဂရဇိလူ၊ အာမလက္လူတို‹ကို တိုက္ၾက၏။ ထိုလူမ်ိဳးတို‹သည္ ေရွးကာလ၌ ရႈရၿမိဳ‹လမ္းမွစ၍ အဲဂုတၱဳျပည္တိုင္ေအာင္ အၿမဲေနေသာသူျဖစ္တည္း။ ၉ထိုျပည္ကို ဒါဝိဒ္သည္ လုပ္ၾကံ၍ ေယာက္်ားမိန္းမတစံုတေယာက္ကိုမွ် အသက္ခ်မ္းသာမေပး။ သိုး၊ ႏြား၊ ျမည္း၊ ကုလားအုပ္၊ အဝတ္တန္ဆာတို‹ကို သိမ္းယူ၍ အာခိတ္မင္းထံသို‹ ျပန္သြားေလ၏။ ၁ဝအာခန္မင္းက၊ သင္တို‹သည္၊ ယေန‹အဘယ္အရပ္သို‹သြား၍ တိုက္သနည္းဟုေမးေသာ္၊ ဒါဝိဒ္က၊ ယုဒျပည္ ေတာင္ဘက္၊ ေယရေမလျပည္ ေတာင္ဘက္၊ ေကနိျပည္ေတာင္ဘက္သို‹သြား၍ တိုက္ပါသည္ဟုေလွ်ာက္၏။ ၁၁ထိုသို‹ ဒါဝိဒ္ျပဳၿပီဟု ဂါသၿမိဳ‹သို‹လာ ၍ သိတင္းၾကားေျပာမည့္သူမရွိေစျခင္းငွာ ေယာက္်ားမိန္းမတစံုတေယာက္ကိုမွ် အသက္ခ်မ္းသာမေပး။ ဒါဝိဒ္သည္ ဖိလိတၱိျပည္၌ေနေသာကာလပတ္လံုး ထိုသို‹ျပဳေလ့ရွိ၏။ ၁၂အာခိတ္မင္းက၊ ဒါဝိဒ္သည္ မိမိကိုမိမိလူမ်ိဳး အလြန္စက္ဆုပ္ရြံရွာသည္တိုင္ေအာင္ျပဳၿပီ။ သို‹ျဖစ္၍ င့ါထံ၌အစဥ္ကြၽန္ခံလိမ့္မည္ဟု ဒါဝိဒ္စကားကိုယံုလ်က္ဆို၏။