၁ရာ အခန္းၾကီး (၂၈)


၁ထိုကာလ၌ ဖိလိတၱိလူတို‹သည္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကိုစစ္တိုက္အံငွာ ဗိုလ္ေျခမ်ားကို စုေဝးၾက၏။ အာခိတ္မင္းကလည္း၊ သင္သည္လူမ်ားပါလ်က္ ငါႏွင့္လိုက္၍စစ္တိုက္သြားရးမည္ကို ဆက္ဆက္သေဘာက်ေလာ့ ဟု ဒါဝိဒ္အား ဆိုလွ်င္၊ ၂ဒါဝိဒ္က၊ အကယ္စင္စစ္ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ အဘယ္သို‹ျပဳႏိုင္သည္ကို ကိုယ္ေတာ္သည္ သိေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ အာခိတ္မင္းက၊ သို‹ျဖစ္၍ သင့္ကိုငါအသက္ေစာင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အရာ ငါခန္‹ထား မည္ဟုျပန္ေျပာ၏။

၃ထိုကာလ၌ရွေမြလမရွိေသလြန္ၿပီ။ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို‹သည္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္းကို ျပဳလ်က္။ သူ‹ကိုသူေနရင္းရာမၿမိဳ‹၌ သၿဂႋဳဟ္ၾကၿပီ။   ေရွာလုသည္ စုန္းႏွင့္နတ္ဝင္အေပါင္းတုိ‹ကို တျပည္လံုးတြင္ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းႏွင့္ၿပီ။ ၄ထိုအခါ ဖိလိတၱိလူတို‹သည္ စုးေဝး၍ ရႈနင္ၿမိဳ‹မွာ တပ္ခ်ၾက၏။ ေရွာလုသည္လည္း ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို‹ကို စုေဝးေစ၍  သူတို‹သည္ ဂိလေဗာၿမိဳ‹မွာ တပ္ခ်ၾက၏။ ၅ေရွာလုသည္ ဖိလိတၱိလူအလံုးအရင္းကိုျမင္ေသာအခါ ေၾကာက္၍ အလြန္တုန္လႈပ္ေသာစိတ္ႏွလံုးရွိ၏။ ၆ထာဝရဘုရားကို ေမးေလွ်ာက္ေသာ္လည္း ထာဝရဘုရားသည္ ထူးေတာ္မမူ။ အိပ္မက္အားျဖင့္၄င္း၊ ဥရိမ္အားျဖင့္၄င္း၊ ပေရာဖက္အားျဖင့္၄င္း ထူးေတာ္မမူ။

၇ထိုအခါ ေရွာလုက၊ နတ္ဝင္မိန္းမကို ရွာၾကေလာ့။ ငါသြား၍ေမးျမန္းမည္ဟု ကြၽန္တို‹အား ဆိုသည္အတိုင္း၊ ကြၽန္တို‹က အေဒၤါရၿမိဳ‹မွာ နတ္ဝင္မိန္းမတေယာက္ရွိပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၈ေရွာလုသည္ အဝတ္လဲ၍ ထူးျခားေသာအေယာင္ကိုေဆာင္လ်က္၊ ညဥ့္အခါလူႏွစ္ေယာက္နွင့္တကြ ထိုမိန္းမဆီသို‹သြား၍ ေရာက္ၿပီးလွ်င္၊ သင္ေပါင္းေသာနတ္ကို အမွီျပဳ၍ သင့္အားငါေျပာမည့္သူကိုေဘာ္ပါေလာ့ဟု ေတာင္းပန္ေလ၏။ ၉မိန္းမကလည္း၊ ေရွာလုျပဳေသာအမႈ၊ စုန္းႏွင့္နတ္ဝင္တို‹ကို တျပည္လံုးတြင္သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေသာအမႈကို သင္သည္သိလ်က္ႏွင့္ငါကိုေသေစျခင္းငွာ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့အသက္ကို ေက်ာ့စမ္းသနည္းဟု ျပန္ေျပာေသာ္၊ ၁ဝေရွာလုက၊ ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ဤအမႈေၾကာင့္အဘယ္အျပစ္မွ် မေရာက္ရဟု ထာဝရဘုရားကိုတိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုေလ၏။ ၁၁မိန္းမကလည္း၊ အဘယ္သူကိုငါေဘာ္ရမည္နည္းဟုေမးလွ်င္၊ ေရွာလုက၊ ရွေမြလကိုေဘာ္ပါဟုဆို၏။ ၁၂မိန္းမသည္ရွေမြလကိုျမင္ေသာအခါ ၾကီးေသာအသံႏွင့္ေအာ္ဟစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္မကိုအဘယ္ေၾကာင့္လွည့္စားသနည္း။ ကိုယ္ေတာ္သည္ေရွာလုျဖစ္ပါ၏ဟုေရွာလုအားဆိုလွ်င္၊ ၁၃ ရွင္ဘုရင္က မစိုးရိမ္ႏွင့္၊ အဘယ္အရာကိုျမင္သနည္းဟုေမးေသာ္၊ မိန္းမက၊ ေျမၾကီးထဲကဘုရားတက္လာသည္ကို ကြၽန္မျမင္ပါသည္ဟုေလွ်ာက္၏။ ၁၄အဘယ္သို‹ေသာအေယာင္အေဆာင္သနည္းဟုေမးျပန္ေသာ္၊ လူအိုတက္လာ ပါ၏။ ဝတ္လံု ျခံဳလ်က္ရွိပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ျပန္လွ်င္၊ ရွေမြလျဖစ္ေၾကာင္းကို ေရွာလုသည္ရိပ္မိ၍ ေျမပၚမွာဦးညႊတ္ ျပပ္ဝပ္လွ်က္ေန၏။ ၁၅ရွေမြလကလည္း၊ သင္သည္ ငါ့ကိုေႏွာက္ခ်က္လွ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေဘာ္သနည္းဟု ေရွာလုကိုေမးေသာ္၊ ေရွာလုက၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ အလြန္ဆင္းရဲျခင္းသို‹ေရာက္ပါၿပီ။ ဖိလိတိၱလူတို‹သည္ စစ္တိုက္ၾက ပါ၏။ ဘုရားသခင္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကိုစြန္‹ေတာ္မူၿပီး။ ပေရာဖက္အားျဖင့္ ထူးေတာ္မမူ။ အိပ္မက္အားျဖင့္ ထူးေတာ္မမူ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ အဘယ္သို‹ျပဳရမည္ကို၊ ကိုယ္ေတာ္ျပေစျခင္းငွါ ကိုယ္ေတာ္ကို အကြၽႏု္ပ္ေခၚပါၿပီဟု ေျပာဆို၏။ ၁၆ရွေမြလကလည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကိုစြန္၌၍ သင့္ရန္ဘက္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ မွန္လွ်င္၊ ငါ့ကိုအဘယ္ေၾကာင့္ ေမးျမန္းေသသနည္း။ ၁၇ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမိန္‹ေတာ္မူသည္အတိုင္း သင္၌ ျပဳေတာ္မူၿပီ။ ထာဝရ ဘုရားသည္ ဤႏုိင္ငံကို သင့္လက္မွႏႈတ္၍၊ သင့္အိမ္နီးခ်င္းဒါဝိဒ္အားေပေတာ္မူၿပီး။ ၁၈အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို နားမေထာင္၊ ျပင္းစြာေသာ အမ်က္ေတာ္္ ကိုအာမလက္ အမ်ိဳး၌မစီရင္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရ ဘုရားသည္ဤအမူကို ယေန‹သင္၌ ေရာက္ေစေသာ္မူၿပီ။ ၁၉ထုိမွတပါးသင္ႏွင့္ ဣသေရလ အမ်ိဳးကို ဖိလိတိၱလူတို‹လက္၌အပ္ေတာ္မူမည္။ နက္ျဖန္ေန‹သင္ႏွင့္သင္၏ သားတို‹သည္ ငါႏွင့္အတူ ရွိလိမ့္မည္။ ထာဝရ ဘုရားသည္ ဣသေရလူအလုံးအရင္းကို ဖိလိတိၱလူတို‹လက္၌ အပ္ေတာ္မူမည္ဟုဆို၏။ ၂ဝထုိအခါေရွာလုသည္ ေျမေပၚမွာ အလ်ားျပပ္ဝပ္လဲေန၍၊ ရွေမြလစကားေၾကာင့္ အလြန္ေၾကာက္ရြံ‹၏။ တေန‹ႏွင့္တညဥ္‹လံုး အဘယ္ အစာကိုမွ်မစားဘဲ ေနေသာေၾကာင့္ အားကုန္ၿပီး။ ၂၁ထုိမိန္းမသည္ လာ၍ ေရွာလုအလြန္ စိတ္ညစ္သည္ကိုျမင္လွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္ ကြၽန္မသည္ ကိုယ္ေတာ္ စကားကိုနားေထာင္ပါၿပီ။ ကိုယ့္အသက္ကို မႏွေျမာဘဲ ကိုယ္ေတာ္မိန္‹ေတာ္မူေသာစကားကို နားေထာင္ပါၿပီ။ ၂၂သို‹ျဖစ္၍ ယခု ကိုယ္ေတာ္ ကြၽန္မ၏စကားကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ စားစရာအနည္းငယ္ကို ေရွ‹ေတာ္၌ တင္ပါရေစ။ ကိုယ္ေတာ္ၾကြသြားေသာအခါ အားျပည့္ေစျခင္းငွါစားေတာ္ေခၚ ပါဟု ေလွ်ာက္ေသာ္လည္း၊ ၂၃ေရွာလုက ငါမစားဟုျငင္းပယ္ေလ၏။ သုိ‹ရာတြင္ ကြၽန္တို‹သည္ မိန္းမ ႏွင့္ဝိုင္း၍အႏိုင္ျပဳၾကသျဖင့္၊ ေရွာလုသည္ သူတို‹စကားကိုနားေထာင္၍ ေျမေပၚကထၿပီးလွ်င္ ခုတင္ေပၚမွာ ထိုင္ေလ၏။ ၂၄ထုိမိန္းမသည္ မိမိအိမ္၌ ဆူေအာင္ေကြၽးေသာ ႏြားကေလး တစ္ေကာင္ရွိသည္ျဖစ္၍ အလွ်င္အျမန္သတ္ေလ၏။ မုန္‹ညက္ကိုလည္း ယူ၍နယ္သျဖင့္၊ တေဆးမဲ့မုန္‹ကိုဖုတ္ၿပီးမွ၊ ေရွာလုႏွင့္ကြၽန္မ်ားတို‹ေရွ‹၌ တင္ေလ၏။ သူတို‹သည္ စား၍ ထုိညဥ္‹တြင္ထသြားၾက၏။