၁ရာ အခန္းၾကီး (၂၉) 


၁ဖိိလိတိၱလူတို‹သည္ ဗိုလ္ေျခအေပါင္းတို‹ကိုအာဖက္ၿမိဳ‹မွာ စုေဝးေစၾက၏။ ဣသေရလ လူတို‹သည္ ေယဇေရလၿမိဳ‹မွာ ရွိေသာစမ္းေရတြင္းအနား၌ တပ္ခ်ၾက၏။ ၂ဖိလိတိၱ မင္းတို‹သည္ လူတရာတပ္၊ တေထာင္တပ္ အစဥ္အတိုင္းခ်ီသြားသျဖင့္၊ ဒါဝိဒ္ႏွင့္သူ၏လူတို‹သည္ ေနာက္တပ္၌ အာခိတ္မင္းႏွင့္အတူလိုက္ၾက၏။ ၃ဖိလိတိၱမင္းတို‹ကလည္း၊ သင္ႏွင့္လိုက္ေသာထုိသူတို‹သည္ အဘယ္သူနည္းဟုေမးလွ်င္၊ အာခိတ္မင္းက၊ ဤသူသည္ ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္ေရွာလု၏ ကြၽန္ဒါဝိဒ္ျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာ။ ၾကာျမင့္စြာ ငါ့ထံမွာေနၿပီ။ ငါ့ထံသို‹ ေရာက္ေသာေန‹မွစ၍ ယေန‹တိုင္ေအာင္သူ၌ အျပစ္တင္စရာတစံုတခုကိုမွ်မေတြ‹ဟု ဖိလိတိၱ မင္းတို‹အား ေျပာဆိုေသာ္လည္း၊ ၄ဖိလိတိၱမင္းတို‹သည္ စိတ္ဆိုးလွ်က္ဤသူျပန္ပါေစ။ မင္းေနရာခ်ေသာ အရပ္သို‹သြား၍ ေနပါေစ။ ငါတို‹ႏွင့္အတူ စစ္တိုက္မလိုက္ေစႏွင့္ စစ္တိုက္ရာတြင္ ငါတို‹ႏွင့္ငါတို‹ရန္ဘက္၌ ေနမည္ကိုစိုးရိမ္စရာရွိ၏။ သူသည္သူ၌သခင္၏ စိတ္ကိုေျပာျပေစျခင္းငွါ အဘယ္သို‹ျပဳႏိုင္သနည္း။ ငါတို‹လူမ်ား၏ အသက္ကုိအပ္၍ ျပဳႏိုင္သည္မဟုတ္ေလာ။ ၅ေရွာလုအေထာင္ေထာင္၊ ဒါဝိဒ္အေသာင္းေသာင္း သတ္ေလစြတကား ဟုအလွည့္လွည့္ ကလွ်က္သီခ်င္းဆုိၾကေသာအခါ၊ ဤဒါဝိဒ္ကိုရည္ေဆာင္၍ သီခ်င္းဆိုၾကသည္မဟုတ္ေလာဟု အျပစ္တင္ေသာ ေၾကာင့္၊ ၆အာခိတ္မင္းသည္ ဒါဝိဒ္ကိုေခၚ၍၊ အကယ္စင္စစ္ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္ အတိုင္းသင္သည္ ေျဖာင့္မတ္စြာျပဳၿပီ။ ငါႏွင့္အတူတပ္မႈ တပ္ေရး၌ သင္သြားလာျပဳျခင္းကို ငါအားရၿပီ။ သင္သည္ငါ့ထံသို‹ ေရာက္ေသာေန‹မွစ၍ ယေန‹တိုင္ေအာင္ သင္၌အျပစ္ကိုမေတြ‹။ သို‹ေသာ္လည္းဖိလိတိၱ မင္းတို‹သည္ သင့္ကိုအလိုမရွိၾက။ ၇သို‹ျဖစ္၍ ယခုၿငိမ္ဝပ္စြာ ျပန္သြားေတာ့။ ဖိလိတိၱမင္းတို‹ကို စိတ္ဆုိးေစျခင္းငွါ မျပဳပါႏွင့္ဟုဆိုေသာ္၊ ၈ဒါဝိဒ္က ကြၽန္ေတာ္သည္ ကြၽန္ေတာ္သခင္ ရွင္ဘုရင္၏ရန္သူတို‹ကို စစ္တိုက္မသြားေစျခင္းငွါ အဘယ္သို‹ျပဳဘိသနည္း။ ကိုယ္ေတာ္ထံမွာ ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ယေန‹တိုင္ အဘယ္အျပစ္ကို ေတြ‹ေတာ္မူ သနည္း ဟု အာခိတ္မင္းအားေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၉အာခိတ္မင္းက၊ သင္သည္ငါ့ေရွ‹မွာ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္ တမန္ကဲသို‹ ေကာင္းသည္ကို ငါသိ၏။ သို‹ေသာ္ငါႏွင့္အတူ စစ္တိုက္မလိုက္ေစႏွင့္ဟု ဖိလိတိၱမင္းတို‹သည္ စီရင္ၾကၿပီ။ ၁ဝသုိ‹ျဖစ္၍ သင္ႏွင့္လုိက္လာေသာ သင့္သခင္၏ကြၽန္တို‹ႏွင့္အတူ နံနက္ေစာေစာထ၍ မုိဃ္းလင္းေသာအခါ ျပန္သြားေတာ့ဟု ဒါဝိဒ္အားဆိုသည္အတိုင္း၊ ၁၁ဒါဝိဒ္ႏွင့္သူ၏လူတို‹သည္ နံနက္ေစာေစာထ၍ ဖိလိတိၱျပည္သို‹ ျပန္သြားၾက၏။ ဖိလိတိၱလူတို‹သည္လည္း၊ ေယဇေရလၿမိဳ‹သို‹ခ်ီသြားၾက၏။