၁ရာ အခန္းၾကီး (၂)


၁တဖန္ဟႏၷသည္ ပဌနာစကားကို ျမြတ္ဆိုသည္ကား၊ ငါ့စိတ္ႏွလံုးသည္ ထာဝရဘုရားကို အမွီျပဳ၍ရìင္လန္းလ်က္၊ ထာဝရဘုရားေၾကာင့္ ငါ့ဦးခ်ိဳျမင့္လွ်က္ရွိ၏။ ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္၍၊ ရန္သူတို‹အား ဝါၾကြားေသာ စကားကို ေျပာရ၏။ ၂ထာဝရဘုရားသန္‹ရွင္းေတာ္မူသကဲ့သို‹ အဘယ္သူမွ်မသန္‹ရွင္း ကိုယ္ေတာ္  မွတပါးအျခားေသာ ဘုရားမရွိ။ ၃ငါတို‹ဘုရားသခင္ကဲ့သို‹ေသာ ခိုလံႈစရာမရွိ။ ကိုယ့္ကို ကိုယ္မေျမွာက္ၾကႏွင့္။ ဝါၾကြားေစာ္ကားေသာစကားကိုမေျပာၾကႏွင့္။ အဓမၼစကားကို ႏႈတ္ထဲကမထြက္ေစၾကႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ သဗၺညဳတဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။  အမူအရာ တို‹ကို ညီညြတ္ေတာ္မူ၏။ ၄သူရဲတို‹ကိုင္ေသာ ေလးမ်ား က်ိဳးလ်က္၊ လဲတတ္ေသာသူတို‹သည္  ခြန္အားႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ရွိၾက၏။ ၅ဝစြာစားေသာ သူတို‹သည္ စားစရာကို ရျခင္းငွါ၊ သူငွါးလုပ္ရၾကၿပီ၊ ငတ္မြတ္ေသာသူတို‹မူကား၊ တဖန္အားေလ်ာ့ၿပီး ၆ထာဝရဘုရားသည္ ေသေစေသာအခြင့္၊ အသက္ရွင္ေစေသာအခြင့္၊ မရဏႏိုင္ငံသို‹ႏွိမ့္ခ်ေသာအခြင့္၊ ၇ထေျမာက္ေစေသာ အခြင့္ရွိေတာ္မူ၏။ ဆင္းရဲေစ ျခင္းငွါ၄င္း၊ ရတတ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ထာဝရဘုရားျပဳ၍ႏွိမ့္ခ်ေသာ အခြင့္၊ ခ်ီးေျမာက္ေသာအခြင့္ ရွိေတာ္မူ၏၊ ၈ဆင္းရဲေသာသူကို ေျမမႈန္‹ထဲက၄င္း၊ ငတ္မြတ္ေသာသူကို ေနာက္ေခ်းပံုထဲက ၄င္း၊ ေျမွာက္၍၊ မင္းသားတို‹ႏွင့္ထိုင္ရ ေသာအခြင့္၊ ဘုန္းၾကီးေသာ ပလႅင္ကို အေမြခံ ရေသာအခြင့္ကိုေပး ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေျမၾကီးတိုင္တို‹ကို ထာဝရဘုရားပိုင္၏၊ ထိုတိုင္တို‹အေပၚမွာ ေလာက ဓါတ္ကိုတည္ေတာ္မူၿပီ။ ၉မိမိသန္‹ရွင္းသူတို‹ေျခကို ေစာင့္မေတာ္မူလိမ့္မည္။ မတရားေသာသူတို‹သည္ ေမွာင္မိုက္၍ တိတ္ဆိတ္စြာေနရၾကလိမ့္မည္။ ကိုယ္ အစြမ္းသတၱိအားျဖင့္ အဘယ္သူမွ် မႏိုင္ရာ။ ၁ဝထာဝရဘုရားသည္ ရန္သူတို‹ကို ခ်ိဳးဖဲ့ေတာ္မူမည္။ သူတို‹အေပၚ၌ မိုဃ္း ေကာင္းကင္မွ မိုဃ္းခ်ဳန္း ေစေတာ္မူမည္။ ထာဝရဘုရားသည္ ေျမၾကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ တရားစီရင္သျဖင့္၊ ခန္‹ထားေတာ္မူေသာ ရွင္ဘုရင္ကို ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံုေစ၍ အထံေတာ္၌ ဘိသိက္ခံေသာသူကို ေျမွာက္ေတာ္မူမည္ဟု  ျမြတ္ဆို၏။ ၁၁ထို‹ေနာက္မွ၊ ဧလကာနသည္ ရာမၿမိဳ‹ ၌ရွိေသာမိမိအိမ္သို‹သြား၍ သူငယ္သည္ယဇ္ပုေရာဟိတ္ဧလိေရွ‹တြင္ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ေလ၏။

၁၂ဧလိ၏သားတို‹သည္ ထာဝရဘုရားကိုမသိ၊ အဓမၼလူျဖစ္ၾက၏။ ၁၃လူမ်ားတို‹တြင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ျပဳေသာ ထံုးစံဟူမူကား၊ ယဇ္ပူေဇာ္၍ အမဲသားကိုျပဳတ္စဥ္အခါ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၏ အေစအပါး တစ္ေယာက္ သည္လာ၍ သံုးေခ်ာင္းရွိေသာ အမဲခ်ိတ္ကိုကိုင္လ်က္၊ ၁၄အိုးအစရွိသည္တို‹ကို ထိုးခပ္၍အမဲခ်ိတ္တြင္ ပါသမွ်ကို ယဇ္ပေရာဟိတ္သည္ သိမ္းယူတတ္၏။ ရွိေလာၿမိဳ‹သို‹ ေရာက္လာေသာ ဣသေရလလူ အေပါင္းတို‹အား ထိုသို‹ျပဳၾက၏။ ၁၅ဆီဥကို မီးရိႈ‹မွီ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၏ အေစအပါးသည္လာ၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို‹ကင္စရာ အမဲသားကို ေပးပါ၊ျပဳတ္ေသာ အမဲသားကိုမယူ၊ စိမ္းေသာအမဲသားကိုသာယူမည္ဟု ယဇ္ပူေဇာ္ေသာသူအား ဆိုတတ္၏။ ၁၆ထိုသူက ဆီဥကိုအရင္မီးရိႈ‹ပါရေစ။ ေနာက္မွ ယူခ်င္တိုင္းယူပါဟုဆိုလွ်င္၊ မဟုတ္ဘူးယခုေပးရမည္။ သို‹မဟုတ္ အႏိုင္ယူမည္ဟု ေျပာဆိုတတ္၏။ ၁၇ထိုယဇ္ပုေရာဟိတ္ပ်ိဳတို‹သည္၊ ထာဝရဘုရားဝတ္ကို လူမ်ားရြံ‹စရာျပဳေသာေၾကာင့္၊ ေရွ‹ေတာ္၌ အလြန္အျပစ္ၾကီးေသာ သူျဖစ္ၾက၏။

၁၈သူငယ္ရွေမြလသည္ ပိတ္သင္တိုင္းကို ဝတ္စည္းလ်က္၊ ထာဝရဘုရားေရွ‹၌အမႈေတာ္ကို  ေဆာင္ရြက္ ေလ၏။ ၁၉ႏွစ္စဥ္ျပဳရေသာ ယဇ္ကို ပူေဇာ္ျခင္းငွါ၊ သူ၏မိဘသည္ ေရာက္လာေသာအခါ၊ အမိသည္ တႏွစ္မျပတ္၊ သားအဘို‹ အက်ႌငယ္ကိုခ်ဳပ္၍ ေဆာင္ခဲ့တတ္၏။ ၂ဝတရံေရာအခါ၊ ဧလိက၊ သင္သည္ ထာဝရဘုရား၌ ငွါးထားေသာ သားအတြက္၊ ဤမိန္းမတြင္ အမ်ိဳးအႏႊယ္ကို ေပးေတာ္မူပါေစေသာဟု ဧလကာန လင္မယားကို ေကာင္းၾကီးေပး၏။ ထိုသူတို‹သည္ ေနရာအိမ္သို‹ ျပန္သြားေသာေနာက္၊ ၂၁ထာဝရဘုရားသည္ ဟႏၷကို အၾကည့္အရႈၾကြေတာ္မူသျဖင့္  သူသည္ ပဋိသေႏၾၶြ သားသံုးေယာက္၊ သမီးႏွစ္ေယာက္တို‹ကို ဘြားျမင္ေလ၏။ သူငယ္ရွေမြလသည္ ထာဝရဘုရားေရွ ‹ေတာ္၌ၾကီးပြားသတည္း။

၂၂ဧလိသည္ အသက္အရြယ္ လြန္ေသာအခါ သူ၏သားတို‹သည္ ဣသေရလလူအေပါင္းတို‹၌ ျပဳသမွ်ကို၄င္း၊ ပရိတ္သတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးနားမွာ စည္းေဝးေသာ မိန္းမႏွင့္ မွားယြင္း ေၾကာင္းကို၄င္းၾကား သိလွ်င္၊ ၂၃သင္တို‹သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို‹ျပဳၾကသနည္း၊ သင္တို‹ျပဳေသာ ဒုစရိုက္တို‹ကို လူအေပါင္းတို‹သည္ ေျပာ၍ငါၾကားရ၏။ ၂၄မေကာင္းဘူးငါ့သားတို‹၊ ငါၾကားေသာ သိတင္းသည္ ေကာင္းေသာ သိတင္းမဟုတ္၊ ထာဝရ ဘုရား၏ လူတို‹သည္ ျပစ္မွားရမည္အေၾကာင္း၊  သင္တို‹ျပဳၾကသည္တကား၊ ၂၅လူခ်င္း တေယာက္ကို တေယာက္ျပစ္ မွားလွ်င္၊ တရားသူၾကီးစစ္ေၾကာစီရင္ရ၏။ လူသည္ ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွားလွ်င္၊ သူ‹အတြက္ အဘယ္သူ ေတာင္းပန္လိမ့္မည္နည္းဟု ဆံုးမေသာ္လည္း၊ သူတို‹သည္ အဘ၏စကားကို နားမေထာင္ၾက။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကြပ္မ်က္ျခင္းငွါ အလိုရွိေတာ္မူ၏။ ၂၆ သူငယ္ရွေမြလ သည္ ၾကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေရွ‹ လူတို‹ေရွ‹ မ်က္ႏွာရေလ၏။

၂၇ဘုရားသခင္၏လူတေယာက္သည္ ဧလိထံသို‹လာ၍ ထာဝရဘုရားမိန္‹ေတာ္မူသည္ကား၊ အဲဂုတၱဳ ျပည္၊ ဖာေရာဘုရင္ထံ၌ ေနရေသာ သင့္အဘ၏ အမ်ိဳးအား ငါထင္ရွားသည္ မဟုတ္ေလာ။ ၂၈ငါ၏ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ပူေဇာ္ျခင္း၊ နံ‹သာေပါင္းကိုမီးရႈိ‹ျခင္း၊ ငါ့ေရွ‹မွာ သင္တိုင္းကုိ ဝတ္ျခင္းအမႈကိုေစာင့္ရေသာ ငါ၏ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ျဖစ္ေစျခင္းငွာ၊ သူကိုဣသေရလအမ်ိဳးအေပါင္းတုိ‹အထဲက ငါေရြးေကာက္သည္မဟုတ္ေလာ။ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို‹သည္ မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပုူေဇာ္သကၠာရွိသမွ်တို‹ကို၊ သင့္အဘ၏အမ်ိဳးအား ငါေပးသည္မဟုတ္ေလာ။ ၂၉ငါ့အိမ္၌ငါစီရင္ေသာယဇ္။ ငါပူေဇာ္သကၠာကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေျခႏွင့္ကန္သနည္း။ ငါ၏လူဣသေရလ အမ်ိဳးသားတင္လွဴေသာ ပူေဇာ္ သကၠာရွိသမွ်တို‹တြင္၊ အျမတ္ဆံုးေသာ အရာကို ဝစြာစားေစ၊ သင္၏သားတို‹ကို င့ါအေပၚမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ ေျမွာက္သနည္း။ ၃ဝထိုသုိ‹ျပဳေသာေၾကာင့္၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမိန္‹ေတာ္မူသည္ကား၊ သင့္အမ်ိဳး။ သင့္အဘအမ်ိဳးသည္ ငါေရွ‹မွာအစဥ္သြားလာရလိမ့္မည္ဟု ငါဆိုမိေသာ္လည္း၊ တဖန္ ထာဝရဘုရားမိန္‹ ေတာ္မူသည္ကား၊ ထိုဂတိသည္ ငါႏွင့္ေဝးပါေစ။ ငါ့ကို ခ်ီးေျမာက္ေသာ သူတို‹ကို ငါခ်ီးေျမာက္မည္။ င့ါကိုမထိမဲ့ျမင္ ျပဳေသာသူတို‹သည္ ဂုဏ္အသေရပ်က္ရၾကလိမ့္။ ၃၁သင္၏အမ်ိဳးတြင္အိုေသာ သူတစ္ေယာက္မွ်မရွိေစျခင္းငွာ။ သင္၏ လက္ရံုးႏွင့္ သင့္အေဆြအမ်ိဳး၏လက္ရံုးကို ငါျဖတ္ေသာအခ်ိန္ကာလေရာက္လိမ့္မည္။ ၃၂ဣသေရလအမ်ိဳးအား ငါေပးေသာ စည္းစိမ္ရွိရာ အိမ္ေပၚမွာ ေဘးဥပဒ္ေရာက္ေၾကာင္းကို သင္ျမင္ရလိမ့္မည္။ သင္၏အမ်ိဳးတြင္ အိုေသာသူ တေယာက္မွ် အစဥ္မရွိရ။ ၃၃ငါ၏ယဇ္ပလႅင္မွ ငါမပယ္မျဖတ္ေသာသင္၏အမ်ိဳးသားသည္၊ သင့္မ်က္စိပ်က္၍ စိတ္ၾကင္နာဘို‹ရာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ သင္၏သားစဥ္ေျမးဆက္တို‹သည္ အသက္ပ်ိဳစဥ္ပင္ေသရၾကလိမ့္မည္။ ၃၄သင္၏သားေဟာဖိနပ္ႏွင့္ ဖိနဟတ္ႏွစ္ ေယာက္တို‹၌ ျဖစ္ေစ၍၊ သင့္အား ငါေပးေသာပုပၸနိမိတ္ဟူမူကား၊ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို‹သည္ တေန‹ျခင္းတြင္ ေသလိမ့္မည္။ ၃၅တဖန္ငါ့စိတ္ႏွလံုးအလိုသုိ‹လိုက္၍သစၥာေစာင့္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ကို ငါေပၚထြန္းစမည္၊ ၿမဲေသာအိမ္ကို သူ‹အဘို‹ ငါေဆာက္ေပးသျဖင့္၊ သူသည္ငါ့ထံ၌ ဘိသိက္ခံေသာသူ ေရွ‹မွာ အစဥ္သြားလာရ လိမ့္မည္။ ၃၆သင္၏အမ်ိဳး၌ က်န္ၾကြင္းေသာသူတိုင္း သူ‹ထံသို‹လာ၍၊ ကíန္ေတာ္သည္ မုန္‹အနည္းငယ္ကို စားရမည္အေၾကာင္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာႏွင့္ ဆိုင္ေသာအမႈတစံုတခု၌ ကíန္ေတာ္ကို ေစခိုင္းပါေလာ့ဟုေငြစ၊ မုန္‹စကို ရလိုေသာငွာ၊ ရွိခိုးလ်က္ေတာင္းပန္လိမ့္မည္ဟု အမိန္‹ေတာ္ကိုျပန္ေလ၏။