၁ရာ အခန္းၾကီး (၃၀)


၁သံုးရက္လြန္၍ ဒါဝိဒ္ႏွင့္သူ၏ လူတို‹သည္ဇိကလတ္ၿမိဳ‹သို‹ ေရာက္ေသာအခါ၊ အာမလက္လူတို‹သည္ ေတာင္ျပည္ႏွင့္ ဇိကလတ္ၿမိဳ‹ကို တိုက္သျဖင့္၊ ဇိကလတ္ၿမိဳ‹ကုို လုပ္ၾကံ၍ မီးရိႈ‹ႏွင့္ၾကၿပီ။ ၂ၿမိဳ‹၌ရွိေသာ မိန္းမအၾကီးအငယ္ တေယာက္ကိုမွ်မသတ္၊ ရွိသမွ်တို‹ကို သိမ္းသြားႏွင့္ၾကၿပီ။ ၃သို‹ျဖစ္၍ ဒါဝိဒ္ႏွင့္သူ၏ လူတို‹သည္ ၿမိဳ‹သို‹ေရာက္ေသာအခါ၊ ၿမိဳ‹ကိုမီးရိႈ‹၍ မယားသားသမီးမ်ားကို သိမ္းသြားေၾကာင္းကိုေတြ‹သျဖင့္ ၄ငိုသံကိုလႊင့္၍ အားကုန္သည္ေအာင္ ငိုေၾကြးၾက၏။ ၅ဒါဝိဒ္မယားႏွစ္ေယာက္ ေယဇေရလၿမိဳ‹သူ အဟိေနာင္ႏွင့္ နာဗလမယားက ေရေမလၿမိဳ‹သူအဘိဂဲလတို‹သည္လည္းပါသြားၾကၿပီ။ ၆ဒါဝိဒ္သည္အလြန္စိတ္ၿငိဳုျငင္ဆင္းရဲ၏။ လူမ်ားတို‹သည္ မိမိတို‹သားသမီးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညွိဳးငယ္သျဖင့္၊ ဒါဝိဒ္ကိုေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္မည္ဟုဆုိၾက၏။ ဒါဝိဒ္မူကားမိမိ ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားကို ကိုးစားလွ်က္ေန၍၊ ၇သင္တိုင္းေတာ္ကို ငါ့ထံသို‹ေဆာင္ခဲ့ပါေလာ့ဟု အဟိမလက္၏သား အဗ်ာသာကိုဆိုလွ်င္၊ အဗ်ာသာသည္ သင္တိုင္းေတာ္ကို ဒါဝိဒ္ထံသို‹ ေဆာင္ခဲ့ေလ၏။ ၈ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ထိုအလံုးအရင္းကိုလိုက္ရပါမည္ေလာ။ လိုက္လွ်င္ မွီႏိုင္ပါမည္ေလာဟု ထာဝရဘုရားကို ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ လိုက္ေလာ့။ ဆက္ဆက္မွီ၍ အလံုးစံုတို‹ကို ရျပန္မည္ဟု မိန္‹ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၉ဒါဝိဒ္ႏွင့္ သူ၌ပါေသာ လူေျခာက္ရာတို‹သည္ သြား၍ ေဗေသာ္ေခ်ာင္းသို‹ ေရာက္ေသာ အခါ၊ အခ်ိဳ‹တို‹သည္ ထိုေခ်ာင္းနားမွာေနရစ္ၾက၏။ ၁ဝဒါဝိဒ္ႏွင့္လူေလးရာတို‹သည္ လိုက္ၾက၏။ ႏွစ္ရာတို‹သည္ ေမာ၍ ေဗေသာ္ေခ်ာင္းကို မကူးႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ေနရစ္ၾက၏။ ၁၁လြင္ျပင္၌ အဲဂုတၱဳလူတေယာက္ကိုေတြ‹၍ ဒါဝိဒ္ထံသို‹ ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္၊ မုန္‹ကိုေပး၍ ထိုသူသည္စား၏။ ေရကိုလည္းေသာက္ေစၾက၏။ ၁၂သေဘၤာသဖန္းသီး ပ်ဥ္တဖဲ့၊ စပ်စ္သီးႏွစ္ျပြတ္ကိုလည္းေပး၍ သူသည္ စားသျဖင့္ အားျပည့္ျပန္၏။ သံုးရက္ပတ္လံုး မစား မေသာက္ဘဲငတ္မြတ္ခဲ့ၿပီ။ ၁၃ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ သင္သည္အဘယ္သူႏွင့္ဆိုင္သနည္း။ အဘယ္အရပ္က လာသနည္း ဟုေမးလွ်င္၊ ကြၽန္ေတာ္သည္အာမလက္လူထံ၌ ကြၽန္ခံရေသာအဲဂုတၱဳလူကေလးျဖစ္ပါ၏။ သံုးရက္အထက္ကအနာ ေရာက္ေသာေၾကာင့္ သခင္သည္ ပစ္ထားပါ၏။ ၁၄ေခရသိျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ယုဒျပည္ႏွင့္ ကာလက္ျပည္ ေတာင္ပိုင္းကို တိုက္၍ ဇိကလတ္ၿမိဳ‹ကိုမီးရႈို‹ပါၿပီဟုေျပာဆို၏။ ၁၅ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ထိုအလံုးအရင္းရွိရာသို‹ လမ္းျပႏိုင္သေလာဟု ေမးလွ်င္သူက၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽန္ေတာ္ကိုမသတ္၊ သခင့္လက္သို‹မအပ္မည္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္ကိုတိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုပါေတာ့။ သို‹ျပဳလွ်င္ ထိုအလံုးအရင္းရွိရာသို‹ လမ္းျပပါမည္ဟုဆိုသည္အတိုင္း၊ ဒါဝိဒ္သည္ က်ိန္ဆိုျခင္းကိုျပဳေလ၏။

၁၆လူကေလးသည္ လမ္းျပ၍ ဒါဝိဒ္ေရာက္ေသာအခါ၊ ထိုလူမ်ားတို‹သည္ ဖိလိတၱိျပည္ႏွင့္ ယုဒျပည္ထဲက သိမ္းယူေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားအေပါင္းတို‹ေၾကာင့္ စားေသာက္လ်က္၊ ကခုန္လ်က္ေျမတျပင္လံုး၌ အႏွံ‹အျပား ရွိၾက၏။ ၁၇ဒါဝိဒ္သည္လည္း ညဦးမွစ၍နက္ျဖန္ညဦးတိုင္ေအာင္ သူတို‹ကိုလုပ္ၾကံသျဖင့္၊ ကုကားအုပ္ကိုစီး၍ ေျပးေသာ လုလင္ေလးရာမွတပါး လူတေယာက္မွ်မလြတ္၊ ၁၈အာမလက္ လူတို‹သည္ သိမ္းသြားသမွ်တို‹ကို ဒါဝိဒ္သည္ ရျပန္၍၊ မိမိမယားႏွစ္ေယာက္ကိုလည္း ကယ္ႏႈတ္ေလ၏။ ၁၉လူအၾကီးအငယ္၊ သားသမီး၊ ဥစၥာပစၥည္း၊ လုယူသိမ္းသြားသမွ်တို‹တြင္ တစံုတခုမွ်မက်န္၊ အလံုစံုတို‹ကို ဒါဝိဒ္သည္ရျပန္ေလ၏။ ၂ဝဒါဝိဒ္သည္လည္း ထိုသိုး ႏြားမ်ားေရွ‹မွ အရင္ႏွင္ေသာ သိုးႏြားအေပါင္းတို‹ကိုလည္း ယူ၍၊ ဤဥစၥာသည္ ဒါဝိဒ္ပိုင္ေသာ လက္ရဥစၥာ ျဖစ္သည္ဟုဆို၏။

၂၁ေမာ၍ ဒါဝိဒ္ေနာက္သို‹မလိုက္ႏိုင္၊ ေဗေသာ္ေခ်ာင္းနားမွာေနရစ္ေသာလူႏွစ္ရာရွိရာသို‹ ဒါဝိဒ္ေရာက္၍၊ သူတို‹သည္ဒါဝိဒ္ႏွင့္သူ၌ပါေသာလူတို‹ကို ခရီးဦးႀကိဳျပဳလိုေသာငွာ ထြက္လာသျဖင့္၊ ဒါဝိဒ္သည္ အနီးသို‹ ေရာက္ေသာအခါ သူတို‹ကိုႏႈတ္ဆက္ေလ၏။ ၂၂ဒါဝိဒ္ႏွင့္လိုက္သြားေသာသူတို‹တြင္ အဓမၼလူဆိုးမ်ားတို‹က၊ ဤသူတို‹သည္ငါတို‹ႏွင့္မလိုက္ေသာေၾကာင့္၊ ငါတို‹ရေသာဥစၥာတုိ‹တြင္ သူတို‹သားမယားမွတပါး အျခားေသာဥစၥာ ကို သူတို‹အားမေပးရ။ ကိုယ္သားမယားကို ယူ၍ထြက္သြားၾကေစဟုဆိုၾက၏။ ၂၃ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ငါ့ညီအစ္ကိုတို‹ ငါတို‹ကိုေစာင့္မ၍ ငါတို‹ကိုတိုက္လာေသာအလံုးအရင္းကို ငါတို‹လက္သို‹ အပ္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား ေပးသနားေတာ္မူေသာဥစၥာကိုထိုသို‹မျပဳရ။ ၂၄ဤအမႈ၌ သင္တို‹စကားကို အဘယ္သူနားေထာင္လိမ့္မည္နည္း။ စစ္တိုက္သြားေသာသူရသည္အတိုင္း၊ ဥစၥာကိုေစာင့္လ်က္ ေနရစ္ေသာသူရေစ။ ႏွစ္ပါးစလံုးတို‹သည္ အညီအမွ် ခံေစဟု စီရင္၏။ ၂၅ထိုေန‹မွစ၍ ယေန‹တိုင္ေအာင္ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ထိုသို‹ေသာထံုးစံျဖစ္ေစျခင္းငွာ စီရင္ထံုးဖြဲ‹ သတည္း။

၂၆ဒါဝိဒ္သည္ ဇိကလတ္ၿမိဳ‹သို‹ ေရာက္ေသာအခါ၊ လက္ရဥစၥာအခ်ိဳ‹ကို မိမိအေဆြခင္ပြန္း၊ ယုဒအမ်ိဳး အသက္ၾကီးသူတို‹ထံသို‹ေပးလိုက္၍၊ ထာဝရဘုရား၏ရန္သူလက္မွ ရခဲ့ေသာဥစၥာထဲက သင္တို‹အဘို‹ လက္ေဆာင္ကိုၾကည့္ေလာ့ဟုမွာလိုက္၏။ ၂၇ ေဗသလၿမိဳ‹၊ ေတာင္ရာမုတ္ၿမိဳ‹၊ ယတၱိယၿမိဳ‹၊ ၂၈အာေရာ္ၿမိဳ‹၊ ရွိဖမုန္ၿမိဳ‹၊ ဧရွတေမာၿမိဳ‹၊ ၂၉ရာခလၿမိဳ‹၊ ေယရေမလလူေနရာၿမိဳ‹မ်ား၊ ေကနိလူ ေနရာၿမိဳ‹မ်ား၊ ၃ဝေဟာမာၿမိဳ‹၊ ေခါရာရွန္ၿမိဳ‹၊ အာသက္ၿမိဳ‹၊ ၃၁ေဟျဗဳန္ၿမိဳ‹မွစ၍ ဒါဝိဒ္ႏွင့္သူ၏လူတုိ‹သည္ တည္းခိုတတ္ေသာၿမိဳ‹ရြာ အရပ္ရပ္သို‹ ေပးလိုက္ သတည္း