၁ရာ အခန္းၾကီး (၃၁) 


၁ဖိလိတၱိလူတို‹သည္ ဣသေရလလူတို‹ကို စစ္တိုက္၍၊ ဣသေရလလူတို‹သည္ရန္သူေရွ‹မွာေျပးသျဖင့္၊ ဂိလေဗာေတာင္ေပၚမွာအထိအခိုက္ႏွင့္လဲ၍ေသၾက၏။ ၂ဖိလိတၱိလူတို‹သည္ ေရွာလုမင္းႏွင့္သူ၏သားတို‹ကို ျပင္းထန္စြာလိုက္၍၊ ေရွာလု၏သားေယာနသန္၊ အဘိနဒပ္၊ ေမလခိရ တို‹ကိုသတ္ၾက၏။ ၃စစ္တိုက္ရာတြင္ ေရွာလုသည္ အလြန္ခံရ၏။ ေလးသမားတို‹ပစ္ေသာျမားမွန္၍ အလြန္နာေသာေၾကာင့္၊ ၄လက္နက္ေဆာင္ လုလင္ကိုေခၚၿပီးလွ်င္ သင့္ထားကိုထုတ္၍ ငါ့ကိုထိုးေလာ့။ သို‹မဟုတ္အေရဖ်ား လွီးျခင္းကိုမခံေသာလူတို‹သည္ လာ၍ ငါ့ကိုထိုးၿပီးမွ မရိုမေသညွဥ္းဆဲၾကလိမ့္မည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ လက္နက္ေဆာင္လုလင္သည္ အလြန္ ေၾကာက္၍ မျပဳဘဲေနေသာေၾကာင့္၊ ေရွာလုသည္ ထိုထားကိုယူ၍ ေထာင္ၿပီးလွ်င္၊ ထားဖ်ားေပၚမွာလွဲ၍ေသ၏။ ၅ေရွာလုေသသည္ကိုလက္နက္ေဆာင္လုလင္ျမင္လွ်င္၊ သူသည္လည္းထိုထားကိုေထာင္၍ ေရွာလုႏွင့္အတူ ထားဖ်ားေပၚမွာလဲွေသ၏။ ၆ထိုသို‹ေရွာလုမွစ၍ သူ၏သားသံုးေယာက္၊ သူ၏လက္နက္ေဆာင္လုလင္၊ သူ၏လူ အေပါင္းတိို‹သည္ ထိုေန‹ျခင္းတြင္ အတူေသၾက၏။

၇ဣသေရလလူေျပးေၾကာင္း။ ေရွာလုႏွင့္သူ၏သားမ်ားေသေၾကာင္းကို ခ်ိဳင့္တဘက္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္ တဘက္၌ ေနေသာ ဣသေရလလူတို‹သည္ သိျမင္လွ်င္၊ ၿမိဳ‹ရြာတို‹ကို စြန္‹ေျပးသျဖင့္၊ ဖိလိတၱိလူတို‹သည္  လာ၍ေနၾက၏။ ၈နက္ျဖန္ေန႔၌ ဖိလိတၱိလူတို႔သည္  အေသေကာင္တို‹၌ အဝတ္တန္ဆာကို ခြၽတ္ျခင္းငွာ လာေသာအခါ၊ ဂိလေဗာေတာင္ေပၚမွာ၊ ေရွာလုႏွင့္သူ၏သားသံုးေယာက္တို‹သည္လဲေသလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ‹ျမင္ၾက၏။ ၉ေရွာလု၏ေခါင္းကိုျဖတ္၍ လက္နက္ေတာ္ကိုခြၽတ္ၿပီးမွ သူတို႔ရုပ္တုေက်ာင္းမ်ား၌၄င္း၊ လူမ်ားတို‹၌၄င္း၊ သိတင္းေက်ာ္ေစာေစျခင္းငွာ ဖိလိတၱိျပည္အရပ္ရပ္သို‹ေပးလိုက္ၾက၏။ ၁ဝလက္နက္ေတာ္ကိုလည္း အာရွတရက္ေက်ာင္း၌ထား၍ အေလာင္းေတာ္ကို ဗက္ရွန္ၿမိဳ‹ရိုး၌ဆြဲထားၾက၏။

၁၁ေရွာလု၌ ဖိလိတၱိလူတို‹ျပဳေသာအမႈကို ဂိလဒ္ျပည္ယာဗက္ၿမိဳ‹သားမ်ားၾကားလွ်င္၊ ၁၂သူရဲေပါင္းတို‹သည္ ညည့္အခါထသြား၍၊ ေရွာလု၏အေလာင္းႏွင့္ သူ၏သားအေလာင္းတို‹ကို ဗက္ရွန္ၿမိဳ‹ရိုးမွခ်ၿပီးလွ်င္၊ ယာဗက္ၿမိဳ‹သို‹ ေဆာင္ခဲ့၍ မီးရႈိ‹ၾက၏။ ၁၃အရိုးတို‹ကိုလည္း ယူ၍ ယာဗက္ၿမိဳ‹မွာ သစ္ပင္ေအာက္၌ သၿဂႋဳဟ္ၿပီးမွ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး အစာေရွာင္ၾက၏။

 

 

ဓမၼရာဇဝင္ပဌမ ေစာင္ၿပီး၏။