၁ရာ အခန္းၾကီး (၃)


၁သူငယ္ရွေမြလသည္၊ ဧလိေရွ‹တြင္ ထာဝရဘုရား၏အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ေလ၏။ ထိုကာလ၌ ထာဝရဘုရား၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ နည္းပါး၏။ ထင္ရွားေသာရူပါရံုမရွိ။ ၂တရံေရာအခါဧလိသည္ မိမိေနရာ၌ အိပ္လ်က္၊ သူ၏မ်က္စိမႈန္ေသာေၾကာင့္ မျမင္ႏိုင္သည္ကာလ၊ ၃ဘုရားသခင္၏ေသတၱာေတာ္ရွိရာ ထာဝရဘုရား အိမ္ေတာ္၌ မီးခြက္မေသမွီ၊ ရွေမြလသည္လည္း အိပ္လ်က္ရွိေသာအခါ၊ ၄ထာဝရဘုရားသည္ ရွေမြလကို ေခၚေတာ္မူ၍။ ရွေမြလက အကíႏ္ုပ္ရွိပါသည္ဟုထူးသျဖင့္၊ ၅ဧလိထံသို‹ေျပး၍၊ ကိုယ္ေတာ္ေခၚေသာေၾကာင့္ အကíႏ္ုပ္လာပါသည္ဟု ဆိုလွ်င္၊ ဧလိကငါမေခၚ၊ အိပ္ေတာ့ဟုဆိုသည္အတိုင္း၊ ရွေမြလသြား၍အိပ္ျပန္ေလ၏။ ၆တဖန္ထာဝရဘုရားက၊ ရွေမြလဟုေခၚေတာ္မူလွ်င္၊ ရွေမြလသည္ ထၿပီးလွ်င္၊ ဧလိထံသို‹သြား၍၊ ကိုယ္ေတာ္ေခၚ ေသာေၾကာင့္ ကíႏ္ုပ္လာပါသည္ဟုဆိုေသာ္၊ ဧလိကငါမေခၚ ငါ့သား၊ အိပ္ေတာ့ဟုဆုိ၏။ ၇ရွေမြလသည္ ထာဝရဘုရားကို မသိေသး။ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို မခံရေသး။ ၈တတိယအၾကိမ္ထဝရဘုရားက၊ ရွေမြလဟုေခၚ ေတာ္မူလွ်င္၊ ရွေမြလထၿပီးလွ်င္ ဧလိထံသို‹သြား၍ ကိုယ္ေတာ္ေခၚေသာေၾကာင့္ အကíႏု္ပ္လာပါသည္ဟုဆိုေသာ္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ထိုလူငယ္ကို ေခၚေတာ္မူေၾကာင္းကို ဧလိသည္ ရိပ္မိလွ်င္၊ ၉သင္သြား၍ အိပ္ဦးေတာ့။ ေနာက္တဖန္ေခၚလွ်င္၊ အိုထာဝရဘုရား အမိန္‹ရွိေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္ကíန္ၾကား ပါသည္ဟုေလွ်ာက္ရမည္ အေၾကာင္း ရွေမြလကို မွာထားသည္အတိုင္း၊ ရွေမြလသြား၍မိမိေနရာ၌ အိပ္ေလ၏။ ၁ဝထာဝရဘုရားသည္လည္း ေရွ‹နည္းတူ လာရပ္လ်က္၊ ရွေမြလ၊ ရွေမြလ ဟုေခၚေတာ္မူလွ်င္၊ ရွေမြလက၊ အိုထာဝရဘုရား အမိန္‹ရွိေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္ကíန္ၾကား ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ ၁၁ထာဝရဘုရားက၊ သိတင္းၾကားေသာသူတိုင္းနား ႏွစ္ဘက္ခါးေစးျခင္းငွာ ငါသည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၌တစံုတခုကိုျပဳမည္။ ၁၂ဧလိအိမ္သားတို‹ တဘက္၌ ငါေျပာသမွ်အတိုင္း ထိုေန‹တြင္ ငါျပဳမည္။ ျပဳစရွိၿပီးမွ လက္စသတ္မည္။ ၁၃ထိုသူ၏သားတို‹သည္ ကိုယ္ယုတ္မာ သည္တုိင္ေအာင္၊ ကိုယ္ျပဳေသာဒုစရိုက္အျပစ္ကို သူသိေသာ္လည္း က်ပ္တည္းစြာ မဆံုးမဘဲ ေနေသာေၾကာင့္၊ သူ၏အိမ္သားတို‹၌ ငါသည္ အစဥ္အၿမဲ ဒဏ္ေပးမည္ဟု ငါေျပာၿပီ။ ၁၄ထိုေၾကာင့္ဧလိ၏အိမ္သားတို‹အျပစ္သည္ ယဇ္ႏွင့္ ပူေဇာ္သကၠာအားျဖင့္မေျဖ၊ အစဥ္အၿမဲတည္ရမည္ အေၾကာင္း သူတုိ‹အား ငါက်ိန္ဆိုၿပီဟု မိန္‹ေတာ္မူ၏။

၁၅ရွေမြလသည္ နံနက္တိုင္ေအာင္ အိပ္ၿပီးမွ ထာဝရဘုရား၏အိမ္ေတာ္တံခါးတို‹ကိုဖြင့္ေလ၏။ ျမင္ ရေသာရူပါရံုကို ဧလိအားမၾကားမေျပာဝံ့။ ၁၆ဧလိက၊ ငါ့သားရွေမြလဟုေခၚလွ်င္၊ ရွေမြလက အကíႏု္ပ္ရွိပါသည္ ဟုထူးေလ၏။ ၁၇ဧလိကလည္း၊ အဘယ္သို‹မိန္‹ေတာ္မူသနည္း။ ငါ့အား ဝွက္မထားပါႏွင့္။ မိန္‹ေတာ္မူသမွ် တစံုတခုကို ငါ့အားဝွက္ထားလွ်င္၊ မိန္‹ေတာ္မူသည္အတိုင္းမက သင္၌ျပဳ ေတာ္မူပါေစေသာဟု ဆိုေလေသာ္၊ ၁၈ရွေမြလသည္ တစ္စံုတစ္ခုကိုမွ် ဝွက္မထားအလံုးစံုတို‹ကို ျပန္ၾကား၏။ ဧလိကလည္း၊ ထာဝရဘုရားျဖစ္လွ်င္ အလိုေတာ္ရွိသည္ အတိုင္း ျပဳေတာ္မူပါေစေသာဟု ဝန္ခံေလ၏။ ၁၉ရွေမြလသည္ အစဥ္အတိုင္းၾကီး၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူသျဖင့္၊ သူ၏စကားတခြန္းမွ် ပ်က္ေစျခင္းငွာ အခြင့္ေပး ေတာ္မမူ။ ၂ဝသူသည္ ထာဝရဘုရား၏ပေရာဖက္ စစ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္း တို‹သည္ ဒန္ၿမိဳ‹မွစ၍ေဗရေရွဘ ၿမိဳ‹တိုင္ေအာင္သိ ၾက၏။ ၂၁ထာဝရဘုရားသည္ ရွိေလာၿမိဳ‹၌ အထပ္ထပ္ ထင္ရွားေတာ္မူ၍ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ရွေမြလ အား ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူ၏။ ရွေမြလစကားသည္လည္း ဣသေရလအမ်ိဳးတေရွာက္လံုးကို အႏွံ‹ျပားေလ၏။