၁ရာ အခန္းၾကီး (၄)


၁တဖန္ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို‹သည္ ဖိလိတၱိလူတို‹ကို တိုက္ျခင္းငွါ ခ်ီသြား၍ဧဗေနဇာၿမိဳ‹နားမွာတပ္ခ်လ်က္၊ ဖိလိတၱိလူတို‹သည္ အာဖက္ၿမိဳ‹၌တပ္ခ်လ်က္ ေနၾက၏။ ၂ဖိလိတၱိလူတို‹သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးကို စစ္ခင္းက်င္း၍ တိုက္ၾကေသာအခါ၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ စစ္ရံႈး၍၊ ရန္သူလက္ တြင္သူရဲေလးေထာင္ခန္‹ မွ် ေသၾက၏။ ၃လူမ်ား တို‹သည္ တပ္ထဲသို‹ေရာက္ေသာအခါ၊ ဣသေရလအမ်ိဳးအသက္ၾကီးသူတို‹က၊ ယေန‹ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို‹ကို ဖိလိတၱိလူတို‹ေရွ‹မွာအဘယ္ေၾကာင့္ ရံႈးေစေတာ္မူသနည္း။ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိညာဥ္ေသတၱာေတာ္သည္လာ၍၊ ငါတို‹ကို ရန္သူလက္မွ ကယ္တင္ေစျခင္းငွာ၊ ရွိေလာၿမိဳ‹မွ ေဆာင္ခဲ့ၾကကုန္အံ့ဟုဆိုၾကသည္အတိုင္း။ ၄လူမ်ားတို‹သည္ရွိေလာၿမိဳ‹သို‹ လူကိုေစလႊတ္၍၊ ေခရုဗိမ္စပ္ၾကားမွာ ေနေသာ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရ ဘုရား၏ပဋိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ကို ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္၊ ဘုရားသခင္၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ႏွင့္အတူ ဧလိ၏သား ေဟာဖနိႏွင့္ ဖိနဟတ္ႏွစ္ေယာက္တို‹သည္ ပါၾက၏။ ၅ထာဝရဘုရား၏ပဋိညာဥ္ေသတၱာ ေတာ္သည္ တပ္ထဲသို‹ ေရာက္ေသာအခါ၊ ေျမၾကီးအသံျမည္သည္တိုင္ေအာင္ တပ္သားအေပါင္းတို‹သည္ ေၾကြးေၾကာ္ ၾက၏။ ၆ေၾကြးေၾကာ္သံကို ဖိလိတၱိလူတို‹သည္ ၾကားလွ်င္၊ ေဟၿဗဲတပ္၌ျပဳေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံၾကီးကား အဘယ္သို‹ နည္းဟုေမးလ်က္၊ ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္သည္ ထိုတပ္ထဲသို‹ေရာက္ေၾကာင္းကို သိၾက၏။ ၇ဖိလိတၱိလူတို‹ သည္ ေၾကာက္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ေဟၿဗဲတပ္ထဲသို‹ေရာက္ေလၿပီတကား။  ငါတို‹သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ တခါမွ်ဤ သို‹မျဖစ္စဖူး၊ ၈ ငါတို‹သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ တန္ခိုးၾကီးမားေသာ ဤဘုရားသခင္၏လက္မွငါတို‹ကို အဘယ္သူကယ္ တင္လိမ့္မည္နည္း။ ေတာ၌ အဲဂုတၱဳလူတုိ‹ကို ေဘးအေပါင္းႏွင့္ ဒဏ္ခတ္ေသာဘုရားကား၊ အျခားမဟုတ္ ဤဘုရား ေပတည္း။ ၉အိုဖိလိတၱိလူတို‹၊  ဣသေရလလူတို‹သည္ သင္တုိ‹ထံ၌ ကíန္ခံရသကဲ့သို‹၊ သူတို‹ထံ၌ ငါတို‹သည္ ကíန္မခံရ မည္အေၾကာင္း၊ အားယူ၍ ေယာက္်ားျပဳၾကေလာ့။ ေယာက္်ားျပဳ၍တိုက္ၾက ေလာ့ဟု ေျပာဆိုၾက၏။ ၁ဝဖိလိတၱိလူ တို‹သည္စစ္တိုက္သျဖင့္။ ဣသေရလအမ်ိဳး ရံႈးျပန္၍၊ လူတိုင္းမိမိေနရာသို‹ ေျပးေလ၏။ ၾကီးစြာေသာလုပ္ၾကံျခင္းျဖစ္၍၊ ဣသေရလေျခသည္သူရဲသံုးေသာင္းတို‹သည္ ေသၾက၏။ ၁၁ဘုရားသခင္၏ေသတၱာေတာ္သည္ ရန္သူလက္သို‹ ေရာက္၍၊ ဧလိ၏သားေဟာဖနိႏွင့္ ဖိနဟတ္ႏွစ္ေယာက္ တို‹သည္ အသက္ဆံုးေလ၏။

၁၂ဗယၤာမိန္ အမ်ိဳးသား တေယာက္သည္၊  စစ္တိုက္ရာထဲက ေျပးလာ၍၊ မိမိအဝတ္ကို ဆုတ္လ်က္၊ မိမိေခါင္း ေပၚမွာ ေျမမႈန္‹ကိုတင္လ်က္။ ထိုေန‹ျခင္းတြင္ရွိေလာၿမိဳ‹သို‹ ေရာက္ေလ၏။ ၁၃ေရာက္ေသာအခါ၊ ဧလိသည္ လမ္းနား၌ ခံုေပၚမွာထိုင္၍ ဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္အတြက္ စိတ္ႏွလံုးတုန္လႈပ္လ်က္ ေစာင့္ေန၏။ ေျပးေသာသူသည္ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ေရာက္၍ သိတင္းေျပာသျဖင့္၊ တၿမိဳ‹လံုးေအာ္ဟစ္ၾက၏။ ၁၄ေအာ္ဟစ္သံကို ဧလိၾကားေသာ္၊ အုတ္အုတ္ က်က္က်က္ေသာအသံကား၊ အဘယ္သို‹နည္းဟုေမးလွ်င္၊ ထိုသူသည္ အလ်င္အျမန္ လာ၍ ဧလိအားေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၅ထိုအခါ ဧလိသည္ အသက္ကိုးဆယ္ရွစ္ႏွစ္ရွိ၍ မ်က္စိမျမင္ႏိုင္ေအာင္ မ်က္ေၾကာေသႏွင့္ၿပီ။ ၁၆ေျပးေသာသူက၊ အကíႏ္ုပ္သည္ စစ္တိုက္ရာမွ ေရာက္လာသူျဖစ္ပါ၏။ စစ္တိုက္ရာထဲက ယေန‹အကíႏု္ပ္ ေျပး၍လာပါ၏ဟုေလွ်ာက္ လွ်င္၊ ဧလိက၊ ငါ့သား၊ အမႈကား အဘယ္သို‹နည္းဟု ေမးေလေသာ္၊ ၁၇တမန္က၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ ဖိလိတၱိလူတို‹ ေရွ‹မွာ ေျပး၍ၾကီးစြာေသာလုပ္ၾကံျခင္းကို ခံရၾကပါၿပီ၊။ ကိုယ္ေတာ္၏သား၊ ေဟာဖနိႏွင့္ဖိနဟတ္ ႏွစ္ေယာက္တို‹သည္ ေသပါၿပီ။ ဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္သည္ လည္း ရန္သူလက္သို‹ေရာက္ပါၿပီဟုျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၈ဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္သိတင္းကုိၾကားေသာ အခါ၊ ဧလိသည္တံခါးနားမွာ ထိုင္ေသာခံုေပၚကေနာက္သို‹လန္္ က်သျဖင့္၊ လည္ ပင္းက်ိဳး၍ေသေလ၏။ အသက္ၾကီး၍ ကိုယ္ေလးေသာသူၿဖစ္၏။  ထိုသူသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးကို အႏွစ္ေလးဆယ္ အုပ္စိုးသတည္း။ ၁၉သူ၏ေခíးမဖိနဟတ္၏မယားသည္ပဋိသေႏၾၶြအရင့္အမာရွိ ၍အခ်ိန္နီးလွ်က္၊  ဘုရားသခင္၏ေသတၱာေတာ္သည္ ရန္သူလက္သို‹ေရာက္ေၾကာင္း၊  ေယာကၡမႏွင့္ လင္ေသေၾကာင္းကိုၾကားေသာအခါ၊ ေက်ာကုန္း၍သား ဘြားျခင္း ေဝသနာကိုခ်က္ျခင္းခံရ၏။ ၂ဝေသလုေသာအခါအနားမွာရွိေသာ မိန္းမတို‹က၊ မစိုးရိမ္ႏွင္‹။ သားေယာက္်ားကို ဘြားျမင္ၿပီဟုဆိုေသာ္လည္း ျပန္မေျပာ၊ အမႈမထားဘဲေန၏။ ၂၁တဖန္ဘုရားသခင္၏ေသတၱာေတာ္သည္ ရန္သူလက္သို‹ေရာက္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ မိမိေယာကၡမႏွင့္ လင္အမႈေၾကာင့္၄င္း၊  ဣသေရလဘုန္းအသေရ ေပ်ာက္ခဲ့ၿပီဟုဆိုလ်က္၊ ထိုသူငယ္ကို ကၠဳခဗုဒ္အမည္ျဖင့္ မွည့္၍၊ ၂၂ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင့္ေသတၱာ ေတာ္သည္ ရန္သူလက္သို႔ေရာက္ေသာေၾကာင့္၊ ဣသေရလဘုန္း အသေရေပ်ာက္ခဲ့ၿပီဟု ဆိုေလ၏။