၁ရာ အခန္းၾကီး (၅)


၁ဖိလိတၱိလူတို‹သည္ ဘုရားသခင္၏ေသတၱာေတာ္ကိုယူ၍ ဧဗေနဇာၿမိဳ‹မွအာဇုတ္ၿမိဳ‹သို‹ေဆာင္ သြားၾက၏။ ၂ဘုရားသခင္၏ေသတၱာေတာ္ကိုဒါဂုန္ေက်ာင္းထဲသို‹ သြင္း၍ဒါဂုန္အနားမွာထားၾက၏။ ၃အာဇုတ္ၿမိဳ‹ သားတို‹သည္ နံနက္ေစာေစာ ထၾကေသာအခါ၊ ဒါဂုန္သည္ထာဝရ ဘုရား၏ေသတၱာေတာ္ေရွ‹ေျမေပၚမွာ လဲ၍ျပပ္ဝပ္လွ်က္ရိွသည္ ကိုေတြ‹ရသျဖင့္၊ သူ႔ကိုယူ၍သူ၏ေနရာ၌ တင္ထားျပန္ၾက၏။ ၄တဖန္နက္ျဖန္ နံနက္ေစာေစာ ထၾကေသာအခါ၊ ဒါဂုန္သည္ ထာဝရဘုရား၏ေသတၱာေတာ္ေရွ‹၌ ေျမေပၚမွာ လွဲ၍ျပပ္ဝပ္လွ်က္၊ ေခါင္းႏွင့္လက္ဝါးႏွစ္ဘက္ျပတ္၍တံခါးခုံေပၚမွာ တင္လွ်က္၊ ဒါဂုန္၌ကိုယ္တိတိရိွသည္ကို ေတြ‹ၾက၏။ ၅ထို‹ေၾကာင့္ ဒါဂုန္၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား၊ ဒါဂုန္ေက်ာင္းသို‹ဝင္ ေသာသူမ်ားတို‹သည္၊ အာဇုတ္ၿမိဳ‹၌ရွိေသာဒါဂုန္ ေက်ာင္းတံခါးခံုကိုယေန‹တိုင္ေအာင္ေက်ာ္နင္းေလ့မရွိၾက။ ၆အာဇုတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၌ ေနေသာသူတိုအေပၚမွာ၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေလးေသာ လက္ေတာ္ႏွင့္ဖ်က္ေတာ္မူ၏။ ျမင္းသရိုက္  အနာႏွင့္လည္းဒဏ္ခတ္ေတာ္မူ၏။ ၇အာဇုတ္ၿမိဳ‹သားတို‹သည္ထိုအမူကိုျမင္လွ်င္၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို‹ႏွင္‹ငါတို‹ဘုရား ဒါဂုန္အေပၚမွာ ေလးေသာလက္ေတာ္ကိုတင္ေတာ္မူသည္ၿဖစ္၍၊ ထိုဘုရားသခင္ ၏ ေသတၱာ ေတာ္ကို ငါတို‹တြင္မရွိေစရဟုဆိုလွ်က္၊ ၈လူကိုေစလïတ္၍ ဖိလိတၱိ မင္းအေပၚင္းတို‹ကိုစုေဝးေစၿပီလွ်င္၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင့္ေသတၱာေတာ္ကို အဘယ္သို‹ ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေမးၾက၏။ မင္းမ်ားကလည္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင့္ေသတၱာေတာ္ကို ဂါသၿမိဳ‹သို‹ ေဆာင္သြားေစဟု စီရင္သည္အတိုင္း ေဆာင္သြားၾက၏။ ၉ထိုၿမိဳ‹သို‹ ေဆာင္သြားေသာေနာက္၊ ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္သည္ ထိုၿမိဳ‹၌ၾကီးစြာေသာဖ်က္ဆီးျခင္းကိုျပဳ၍၊ ၿမိဳ‹သူၿမိဳ‹သားအၾကီးအငယ္တို‹ကို ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ကိုယ္တြင္း၌ ျမင္းသရိုက္အနာကို ခံရၾက၏။ ၁ဝတဖန္ဘုရား သခင္၏ေသတၱာေတာ္ကို ဧၾကဳန္ၿမိဳ‹သို‹ ပို‹လိုက္သျဖင့္၊ ထိုၿမိဳ‹သို‹ေရာက္ေသာအခါ၊ ၿမိဳ‹သူၿမိဳ‹သားတို‹က၊ ငါတို‹ႏွင့္ငါတို‹ လူမ်ားကို သတ္ေစျခင္းငွာ၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ဘုရားသခင့္ ေသတၱာေတာ္ကို ေဆာင္ခဲ့ပါသည္တကားဟု ဟစ္ေၾကာ္ လ်က္၊ ၁၁လူကိုေစလïတ္၍ ဖိလိတၱိမင္းအေပါင္းတို‹ကို စုေဝးေစၿပီးလွ်င္၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင့္ ေသတၱာေတာ္ သည္ ငါတို‹ႏွင္ငါတို‹လူမ်ားကို မသတ္ေစျခင္းငွာ လïတ္လိုက္ၾက ကုန္အံ့၊ မိမိေနရင္း အရပ္သို‹သြားပါေလေစဟု ဆိုၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ အလြန္ေလးေသာ လက္ေတာ္ကိုတင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ တၿမိဳ‹လံုးေသေစတတ္ေသာ အနာေရာဂါႏွံ‹ျပားေလ၏။ ၁၂ေသေဘးႏွင့္ လြတ္ေသာ္လည္း ျမင္းသရိုက္နာျဖင့္ ဒဏ္ခတ္ျခင္းကို ခံရ၍၊ ထိုၿမိဳ‹ေအာ္ဟစ္ ေသာအသံသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ သို‹တက္ေလ၏။