၁ရာ အခန္းၾကီး (၆)


၁ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္သည္ ဖိလိတၱိျပည္၌ ခုႏွစ္လေနၿပီးမွ၊ ၂ဖိလိတၱိလူတို‹သည္ ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္မ်ား၊ ပေရာဖက္လုပ္သူမ်ားတို‹ကိုေခၚ၍ ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္ကို အဘယ္သို‹ျပဳရပါမည္နည္း၊ သူေနရင္းအရပ္သို‹ အဘယ္သို‹ေသာ ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္ လïတ္လိုက္ရပါမည္နည္းဟု ေမးျမန္းၾက၏။ ၃သူတုိ‹က လည္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင့္ ေသတၱာေတာ္ကို လïတ္လိုက္လွ်င္ ကိုယ္ခ်ည္းမလïတ္လိုက္ၾကႏွင့္၊ ဒုစရိုက္ပူေဇာ္ သကၠာကို ဆက္ဆက္ေပးလိုက္ရမည္။ သို‹ျပဳလွ်င္ ေရာဂါၿငိမ္းလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ လက္ေတာ္မေရြ‹ေသးသည္ကို သိၾကလိမ့္မည္ဟု ဆိုၾက၏ ၄အဘယ္အရာကို ဒုစရိုက္ေျဖရာပူေဇာ္သကၠာဘို‹ ျပန္ေပးလိုက္ရပါမည္နည္းဟုေမးလွ်င္၊ ဖိလိတၱိမင္းအေရး အတြက္အတိုင္း ေရïျမင္းသရိုက္ပံု ငါးခုႏွင့္ ေရႊၾကြက္ငါးေကာင္ကို ေပးလိုက္ရမည္။ သင္တို‹ႏွင့္ သင္တို‹မင္းမ်ား၌ ေရာဂါတပါးတည္းစြဲလ်က္ရွိ၏။ ထို‹ေၾကာင့္ ျမင္းသရိုက္ပံု၊ ေျမကို ဖ်က္တတ္ေသာၾကြက္ပံုတို‹ကို လုပ္၍ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရၾကမည္။ လက္ေတာ္သည္ သင္တို‹ႏွင့္ သင္တို‹ဘုရား အေပၚ၊ သင္တို‹ေျမေပၚမွာ ေပါ့ေကာင္းေပါ့လိမ့္မည္။ ၆သို‹ျဖစ္၍ ဖာေရာဘုရင္ႏွင့္ အဲဂုတၱဳလူတို‹သည္ ခုိင္မာေသာစိတ္ႏွ လံုးရွိသကဲ့သို‹အဘယ့္ေၾကာင့္ ခိုင္မ်ားေသာစိတ္ႏွလံုးရွိၾကသနည္း။ သူတို‹တြင္ အထူးသျဖင့္ ျပဳေတာ္မူေသာအခါ၊ သူတို‹သည္ လïတ္လိုက္၍ ဣသေရလလူတို‹သည္ သြားၾက၏။ ၇ယခုမွာလွည္းသစ္ကိုလုပ္ၿပီးမွ ထမ္းပိုးမတင္။ သားငယ္ ရွိေသာ ႏြားမႏွစ္ေကာင္ကို လွည္း၌က၍၊ ႏြားသငယ္တို‹ကို သူ‹ေနရာသို‹ ပို‹ၾကေလာ့။ ၈ထာဝရဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္ကို လွည္းေပၚမွာတင္၍ ျပန္ေပးလိုက္ေသာဒုစရိုက္ေျဖရာပူေဇာ္သကၠာတည္းဟူေသာ ေရïတန္ဆာ တို‹ကို ေသတၱာေတာ္နားမွာ အျခားေသာေသတၱာေတာ္၌ ထားၿပီးလွ်င္ လïတ္လိုက္၍သြားပါေလေစ။ ၉ေသတၱာေတာ္သည္ မိမိျပည္သို‹သြားေသာလမ္းဗက္ေရွမက္ၿမိဳ‹သို‹လိုက္လွ်င္၊ ထိုဘုရားသခင္သည္ ဤေဘးၾကီးကို ငါတို‹၌ ျဖစ္ေစၿပီ။ သို‹မဟုတ္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ငါတို‹မခံ၊ အလိုလိုခံရသည္ကို သိရၾကမည္ဟု စီရင္သည္အတိုင္း၊ ၁ဝလူမ်ား တို‹သည္ျပဳသျဖင့္၊ သားငယ္ရွိေသာ ႏြားမႏွစ္ေကာင္ကို လွည္း၌က၍၊ ႏြားသငယ္တို‹ကို သူ‹ေနရာ၌ခ်ဳပ္ထား ၾက၏။ ၁၁ထာဝရဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္ႏွင့္တကြ ေရၾကြက္မ်ား။ ျမင္းသရိုက္ပံုမ်ားပါေသာ သတၱာေတာ္ကို လွည္းေပၚမွာ တင္ၾက၏။ ၁၂ႏြားမတို‹သည္ ဗက္ေရွမက္ လမ္းသို‹ တည့္တည့္လိုက္၍ ျမည္တြန္လ်က္သြားၾက၏။ လက္်ာဘက္ လက္ဝဲဘက္သို‹မလïဲ လမ္းမသို‹သာ လိုက္ၾက၏ ဖိလိတၱိမင္းတို‹သည္ ဗက္ေရွမက္ၿမိဳ‹နယ္ တိုင္ေအာင္လိုက္ၾက၏။ ၁၃ဗက္ေရွမက္ၿမိဳ‹သားတို‹သည္ ခ်ိဳင့္၌ ဂ်ံဳစပါးကို ရိတ္လ်က္ ေျမာ္ၾကည့္၍ေသတၱာေတာ္ကို ျမင္ေသာအခါ ဝမ္းေျမာက္ ၾက၏။ ၁၄လွည္းသည္ဗက္ေရွမက္ၿမိဳ‹သား ေယာရႈ၏ လယ္ကြက္ထဲသို‹ဝင္၍ ေက်ာက္ၾကီးအနားမွာရပ္ေန၏။ ထိုသူတို‹သည္ လွည္းကိုခ်ိဳးခြဲၿပီးလွ်င္ ႏြားမတို‹ကိုထာဝရဘုရားအား မီးရႈိ‹၍ယစ္ပူေဇာ္ၾက၏။

၁၅ထိုအခါ ေလဝိသားတို‹သည္ ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္ႏွင့္ ေရïတန္ဆာပါေသာ ေသတၱာကိုခ်၍ ေက်ာက္ၾကီးေပၚမွာ တင္ထားၿပီးလွ်င္၊ ဗက္ေရွမက္ၿမိဳ‹သားတို‹သည္ ထိုေန‹ျခင္းတြင္ မီးရႈိ‹ရာယဇ္မွစ၍၊ ယဇ္မ်ိဳးကို ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္ၾက၏။ ၁၆ထိုအမႈကို ဖိလိတၱိမင္းငါးေယာက္တို‹သည္ျမင္ၿပီးမွ၊ ထိုေန‹ျခင္းတြင္ ဧၾကဳန္ၿမိဳ‹သို‹ ျပန္သြားၾက၏။ ၁၇ထာဝရဘုရားအား ျပန္ေပးေသာ ဒုစရိုက္ေျဖရာ ပူေဇာ္သကၠာ တည္းဟူေသာ ေရïျမင္းသရိုက္ပံုတို‹ ကား၊ အာဇုတ္ၿမိဳ‹ဘို‹တခု၊ ဂါဇၿမိဳ႔ဘို႔တခု၊ အာရွေကလုန္ၿမိဳ႔ဘို႔တခု၊ ဂါသၿမိဳ႔ဘို႔တခု၊ ဧၾကဳန္ၿမိဳ‹ဘုိ‹ တခုျဖစ္သတည္း။ ၁၈ေရïၾကြက္တို‹ကား၊ ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္ကို တင္ထားေသာ ေက်ာက္ၾကီးတိုင္ေအာင္ ခိုင္ခံေသာၿမိဳ‹ျဖစ္ေစ၊ ေတာရြာျဖစ္ေစ၊ ဖိလိတၱိမင္းငါးပါးဆိုင္သမွ်ေသာ ၿမိဳ‹ရြာအေရ အတြက္တိုင္း ျဖစ္သတည္း။ ထိုေက်ာက္ကားယေန‹တိုင္ေအာင္ ဗက္ေရွမက္ၿမိဳ‹သားေယာရႈ၏။ လယ္ကြက္၌ ရွိ၏။

၁၉ဗက္ေရွ‹မက္ၿမိဳ‹သားတို‹သည္ ထာဝရဘုရား၏ေသတၱာေတာ္ထဲသို‹ၾကည္ရႈမိေသာေၾကာင့္၊ လူခုနစ္ဆယ္ ႏွင့္ လူငါးေသာင္းတို‹သည္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကို ခံရၾက၏။ ထိုသို‹ ထာဝရဘုရားသည္ ၾကီးစြာေသာ လုပ္ၾကံျခင္းအားျဖင့္ ဒဏ္ေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ လူမ်ားတို‹သည္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းၾက၏။ ၂ဝဗက္ေရွမက္ၿမိဳ‹သား တို‹က၊ သန္‹ရွင္းေတာ္မူေသာ ဤဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေရွ‹ေတာ္၌ အဘယ္သူရပ္ေနႏိုင္သနည္း။ ငါတို‹အရပ္က၊ အဘယ္သူရွိရာသို‹ ၾကြသြားေတာ္မူမည္နည္းဟု ဆိုသျဖင့္၊ ၂၁ကိရယတ္ယာရိပ္ၿမိဳ‹သားတို‹ထံသို‹ လူကို ေစလïတ္၍ ဖိလိတၱိလူတို‹သည္ ထာဝရဘုရား၏ေသတၱာေတာ္ကို တဖန္ပို‹ၾကၿပီ၊ သင္တို‹လာ၍ ေဆာင္သြားၾကပါေတာ့ဟုမွာလိုက္ၾက၏။