၁ရာ အခန္းၾကီး (၇) 


၁ကိရဟတ္ ယာရိမ္ၿမိဳ‹သားတို‹သည္ လာ၍ထာဝရဘုရား၏ေသတၱာေတာ္ကိုေဆာင္သြားသျဖင့္၊ ေတာင္ ေပၚမွာရွိေသာအမိနဒပ္အိမ္၌ထား၍ေသတၱာေတာ္ကို ေစာင့္ေစျခင္းငွါ၊ သူ၏သားဧလာဇာကို သန္‹ရွင္းေစၾက၏။ ၂ေသတၱာေတာ္သည္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ပတ္လံုးၾကာျမင့္စြာကိရယတ္ယာရိမ္ၿမိဳ‹၌ရွိစဥ္အခါ၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအ ေပါင္းတို‹သည္ ထာဝရဘုရားသခင္ကိုေအာက္ေမ့၍ျမည္တမ္းၾက၏။

၃တဖန္ရွေမြလက၊ သင္တို‹သည္ အျခားတပါးေသာဘုရားတည္းဟူေသာ ဗလဘုရား၊ အာရွတရက္ဘုရား တို‹ကိုပယ္၍ထာဝရဘုရားအဘို‹သင္တို‹ စိတ္ႏွစ္လံုးကိုျပင္ဆင္လ်က္၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို‹ စိတ္ႏွစ္လံုး အေၾကြင္း မဲ့ျပန္လာသျဖင့္၊ ထိုဘုရားကို သာဝတ္ျပဳၾကလွ်င္၊ ဖိလိတၱိလူတို‹လက္မွကယ္တင္ေတာ္မူမည္ဟု ဣသရလ အမ်ိဳးသားအ ေပါင္းတို‹အား ဆံုးမသည္အတိုင္း၊ ၄ဣသရလမ်ိဳးသားတိုသည္ ဗာလဘုရား၊  အာရွတစ္ရက္ဘုရားတုိကိုပယ္၍ ထာဝရဘုရားကိုသာ ဝတ္ျပဳၾက၏၊ ၅ရွေမြလကလည္း ဣသေရလ အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို‹ကို မိဇပါၿမိဳ‹၌စုေဝးေစ ၾကေလာ့။ သင္တို႔အဘို႔ ထာဝရ ဘုရားကိုငါဆုေတာင္းမည္ဟု မွာခဲ့သည္အတိုင္း၊ ၆သူတိုသည္ မိဇပါၿမိဳ‹၌စည္းေဝးသျဖင့္၊ ေရကိုခပ္၍ ထာဝဘုရားေရွ‹ေတာ္၌သြန္းေလာင္းျခင္း၊ အစာေရွာင္ျခင္းအက်င့္တိုကိုက်င့္လွ်က္၊ အကíႏ္ုပ္တုိ‹သည္ ထာဝရဘုရားကိုျပစ္မွားပါၿပီဟု ဝန္ခံၾက၏။ ရွေမြလသည္ မိဇပါၿမိဳ‹၌ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတရားမႈတို‹ကို စစ္ေၾကာစီရင္ ေလ၏။

၇ဣသေရလအမ်ိဳးသားတုို‹သည္ မိဇပါၿမိဳ‹၌ စည္းေဝးေၾကာင္းကို ဖိလိတၱိလူတို‹သည္ၾကားလွ်င္၊ ဖိလိတၱိ မင္းတုိ‹သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးရွိရာသို‹ စစ္ခ်ီၾက၏။ ထိုသီတင္းကို ဣသေရလလူတို‹သည္ၾကားလွ်င္၊ ဖိလိတၱိလူတို‹ကို ေၾကာက္၍၊ ၈ရွေမြလအား၊ အကíႏ္ုပ္တို‹၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ အကíႏ္ုပ္တုိ‹ကို ဖိလိတၱိ လူတို‹လက္မွ ကယ္တင္ေတာ္မည္အေၾကာင္း အကíႏ္ုပ္တို‹အဘို‹ အစဥ္မျပတ္ဆုေတာင္းပါေလာ့ဟုဆိုၾက ၏။ ၉ရွေမြလသည္လည္း၊ ႏို‹စို‹သိုးငယ္ကိုယူ၍ ထာဝရဘုရားအား တေကာင္လံုးမီးရႈိ‹၍ရာယဇ္ပူေဇာ္လ်က္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးအဘို‹ ဆုေတာင္း၍ ထာဝရဘုရားနားေထာင္ေတာ္မူ၏။ ၁ဝရွေမြလသည္ မီးရိႈ‹ရာယဇ္ကိုပူေဇာ္စဥ္ အခါ၊ ဖိလိတၱိလူတို‹သည္ ဣသေရလ အမ်ိဳးကို တိုက္ျခင္းငွာခ်ဥ္းလာၾက၏။ ထာဝရဘုရားသည္လည္း၊ ထုိေန‹၌ ဖိလိတၱိလူတို‹အေပၚမွာ ျပင္းစြာ မိုဃ္းခ်ဳန္း ေစ၍၊ သူတို‹တပ္ကို ဖ်က္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးေရွ‹မွာ ရံႈးၾက၏။ ၁၁ဣသေရလလူတို‹သည္ မိဇပါၿမိဳ‹မွ ထြက္၍ဖိလိတၱိလူတို‹ကို လုပ္ၾကံလ်က္၊ ဗက္ကာၿမိဳ‹တိုင္ေအာင္ လိုက္ၾက၏။ ၁၂ထုိအခါရွေမြလသည္ ေက်ာက္ကိုယူ၍ မိဇပါၿမိဳ‹ႏွင့္ ရွင္ၿမိဳ‹စပ္ၾကားမွာထူေထာင္သျဖင့္၊ ထာဝရ ဘုရားသည္ငါတုိ‹ကို  ယခုတုိင္ေအာင္ မစေတာ္မူၿပီဟု ဆိုလွ်က္၊ ထုိေက်ာက္ကို ဧဗေနဇာ အျမည္ျဖင့္မွည့္ေလ၏။ ၁၃ထုိသိုဖိလိတၱိလူတို‹သည္ ရႈံးသျဖင့္၊ ေနာက္တဖန္ ဣသေရလအမ်ိဳး ေနရာအရပ္သို‹ မလာၾက၊ ရွေမြလ လက္ထက္ကာလပတ္လံုး ထာဝရ ဘုရား၏လက္ေတာ္သည္ ဖိလိတၱိလူတို‹ကို ဆီးတားေတာ္မူ၏။ ၁၄ဖိလိတၱိလူတုိိ‹ သည္ သိမ္းယူေသာ ဣသေရလၿမိဳ‹ရြာတို‹ကိုဧၾကဳန္ၿမိဳ‹မွစ၍ ဂါသၿမိဳ‹တုိင္ေအာင္ ျပန္ေပးရၾက၏။ ၿမိဳ‹နယ္တို‹ကို လည္း ဣသေရလလူတို‹သည္ ဖိလိတၱိလူတို႔လက္မွ ႏႈတ္ယူၾက၏။ ဣသေရလလူႏွင့္ အာေမာရိလူတို႔သည္လည္း စစ္မရွိအတင့္သင့္ေနၾက၏။ ၁၅ရွေမြလသည္ တသက္လံုး ဣသေရလ အမ်ိဳးကို အုပ္စိုးေလ၏ ၁၆ေဗသလၿမိဳ‹၊ ဂိလဂါလၿမိဳ‹၊ မိဇပါၿမိဳ‹တိုကို ႏွစ္တိုင္းလွည့္ပတ္၍ အရပ္ရပ္တြင္ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ စီရင္ရန္ အမႈတို‹ကို စစ္ေၾကာစီရင္ေလ့ရွိ၏။ ၁၇ျပန္လာေသာအခါ၊ မိမိအိမ္ရွိေသာရာမၿမိဳ‹သို‹ ျပန္လာ၍ ထိုၿမိဳ‹မွာလည္း ဣသေရလ အမ်ိဳး၌ စီရင္ရန္အမႈတို‹ကို စစ္ေၾကာစီရင္လ်က္၊ ထာဝရဘုရားအဘို‹ယဇ္ပလႅင္ကို တည္လ်က္ေနေလ၏။