၁ရာ အခန္းၾကီး (၈)


၁ရွေမြလသည္ အသက္ၾကီးေသာအခါ၊ မိမိသားတို‹ကို ဣသေရလအမ်ိဳး၌အုပ္စိုးရေသာ အခြင့္ႏွင့္ခန္‹ ထား၏။ ၂သားဦးအမည္ကား ေယာလ၊ ဒုတိယသားအမည္ကား အဘိရတည္း။ ထိုသူတို‹သည္ ေဗရေရွဗၿမိဳ‹၌ တရားသူၾကီး လုပ္ၾက၏။ ၃သို‹ရာတြင္ အဘလမ္းသို‹ မလိုက္။ ေငြကို တပ္မက္ေသာစိတ္ႏွင့္ လြဲသြား၍ တံစိုးစားလ်က္ တရားကို ဖ်က္ၾက၏။ ၄ထိုအခါ ဣသေရလအမ်ိဳးအသက္ၾကီးသူအေပါင္းတို‹သည္ စည္းေဝး၍၊ ရွေမြလရွိရာ အရပ္ရာမၿမိဳ‹သို‹ လာၿပီးလွ်င္၊ ၅ကိုယ္ေတာ္သည္ အသက္ႀကီးပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏သားတို‹သည္ ကိုယ္ေတာ္လမ္းသို‹မလိုက္ၾကပါ။ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို‹၏ထံုးစံရွိသည္အတိုင္း အကíႏု္ပ္တို‹ကို အုပ္စိုးရေသာ ရွင္ဘုရင္ကို ခ်ီးေျမာက္ပါေလာ့ဟု ေလွ်ာက္ၾကေလ၏။ ၆ထိုသုိ‹အကíႏု္ပ္တို‹ကို အုပ္စိုးရ ေသာရွင္ဘုရင္ကို ေပးပါေလာ့ဟု ေလွ်ာက္ေသာအမႈကို ရွေမြလသည္ မႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားအား ဆုေတာင္းေလ၏။ ၇ထာဝရဘုရားကလည္း သင့္အားလူမ်ားတို‹ေျပာဆိုသမွ်ေသာစကားကိုနားေထာင္ေလာ့။ သူတို‹သည္သင့္ကိုသာ မပယ္၊ ငါသည္သူတုို‹ကို မအုပ္စိုးေစျခင္းငွာ ငါ့ကိုလည္းပယ္ၾကၿပီ။ ၈သူတို‹ကို အဲဂုတၱရျပည္မွ ငါေဆာင္ခဲ့ေသာ ေန‹မွစ၍ ယေန‹တိုင္ေအာင္ငါ့ကိုစြန္‹၍အျခားတပါးေသာ ဘုရားတို‹ကို ဝတ္ျပဳသျဖင့္ က်င့္မိသမွ်ေသာ အက်င့္အတိုင္းသင္၌လည္း ျပဳၾက၏။ ၉ယခုမွာ သူတို‹စကားကိုနားေထာင္ေလာ့။ သုိ‹ရာတြင္ သတိေပး၍ သူတို‹ကို အုပ္စိုးေသာ ရွင္ဘုရင္၏ထံုးစံကိုျပေလာ့ဟု မိန္‹ေတာ္မူ၏။

၁ဝရွေမြလသည္လည္း၊ ရွင္ဘုရင္ကို ေတာင္းေသာသူတို‹အား ထာဝရဘုရားအမိန္‹ေတာ္ရွိသမွ်ကို ျပန္ေျပာ၍၊ ၁၁သင္တို‹ကိုအုပ္စိုးေသာ ရွင္ဘုရင္၏ထံုးစံဟူမူကား၊ သင္တို‹သားမ်ားကိုယူ၍မိမိရထားထိန္း၊ ျမင္းထိန္းအရာ၌ ခန္‹ထား၍၊ ‹အခ်ိဳ‹တုိ‹သည္လည္း သူ၏ရထားေရွ‹မွာ ေျပးရၾကမည္။ ၁၂လူတေထာင္အုပ္၊ တရာအုပ္၊ ငါးဆယ္အုပ္၊ တဆယ္အုပ္အရာ ခန္‹ထား၍၊ လယ္လုပ္ျခင္း၊ စပါးရိတ္ျခင္း၊ စစ္တိုက္တန္ဆာ၊ ရထားတန္ဆာကိုလုပ္ျခင္းအမႈမ်ားကို ေဝဖန္လိမ့္မည္။ ၁၃သင္တို‹သမီးမ်ားကိုလည္းယူ၍၊ ခဲဘြယ္စားဘြယ္တို‹ကို ျပင္ဆင္ေစျခင္းငွာ၄င္း၊ စားေတာ္ကဲ၊ မုန္‹သည္ျဖစ္ေစျခင္းငွာ၄င္း ခန္‹ထားလိမ့္မည္။ ၁၄သင္တို႔လယ္ကြက္၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္၊ သံလြင္ဥယ်ာဥ္ အေကာင္းဆံုးတို႔ကို ယူ၍ မိမိကြၽန္တို႔အား ေပးလိမ့္မည္။ ၁၅သင္တို‹မ်ိဳးေစ့ စပ်စ္သီးဆယ္ဘို‹တစ္ဘို‹ကို ယူ၍ သူ၏အရာရွိ အမႈထမ္းတို႔အား ေပးလိမ့္မည္။ ၁၆သင္တို႔ကြၽန္၊ ကြၽန္မ၊ အေကာင္းဆံုးေသာလုလင္၊ ျမည္းမ်ားကိုယူ၍ သူ၏အမႈကို လုပ္ကိုင္ေစလိမ့္မည္။ ၁၇သင္တို႔သိုးစု ဆယ္ဘို႔တဘို႔ကိုလည္း ယူ၍သင္တို‹သည္ သူ၏ကíန္ခံရၾကမည္။  ၁၈သင္တို‹ေရြးယူေသာရွင္ဘုရင္ေၾကာင့္၊ ထိုေန‹၌ သင္တို‹ေအာ္ဟစ္ေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရား သည္ နားေထာင္ ေတာ္မမူဟုသတိေပးေလ၏။ ၁၉သို‹ေသာ္လည္း လူမ်ားတို‹က၊ မဟုတ္ပါ။ အုပ္စိုးေသာရွင္ဘုရင္ကို လိုခ်င္ပါ၏။ ၂ဝအကíႏ္ုပ္တို‹သည္တပါးအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို‹ႏွင့္ တူမည္အေၾကာင္း အကíႏ္ုပ္တို‹ကို အုပ္စိုးေသာ ရွင္ဘုရင္ရွိရမည္။ အကíႏ္ုပ္တို‹ေရွ‹မွာ ထြက္ၾကြ၍စစ္တိုက္ ရမည္ဟု ရွေမြလ၏စကားကို နားမေထာင္ဘဲဆိုၾက၏။ ၂၁ထိုသူတုိ‹၏စကားမ်ားကို ရွေမြလသည္ ၾကားလွ်င္၊ ထာဝရ ေရွ‹ေတာ္၌ ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၂၂ထာဝရ ဘုရားကလည္း၊ သူတုိ‹စကားကုိနားေထာင္၍ သူတိုအဘို‹ ရွင္ဘုရင္ကိုခ်ီးေျမာက္ေလာ့ဟု မိန္‹ေတာ္မူသျဖင့္၊ ရွေမြလက၊ သင္တို‹ အသီးအသီး ေနရာၿမိဳ‹ရြာသို‹ျပန္သြားၾက ေလာ့ဟု ဣသေရလ လူတုိ‹အားေျပာဆိုေလ၏။