၁ရာ အခန္းၾကီး (၉)


၁ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားအာဖိ၊ ေဗေခါရတ္၊ ေဇေရာ္၊ အေဗ်လမွဆင္းသက္၍ကိရွအမည္ရွိေသာ ဗယၤာမိန္ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ရွိ၏။ သူသည္အလြန္ ခြန္အားၾကီးေသာသူျဖစ္၏။ ၂ထိုသူ၌ေရွာလု အမည္ရွိေသာသား တစ္ရွိ၏ ထုိသားသည္းအဆင္းလွ၍ထူးဆန္းေသာသူျဖစ္၏။ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို‹တြင္ ထိုသူထက္သာ၍ အဆင္း လွေသာ သူတစ္ေယာက္မွ်မရွိ။ သူသည္အျခားေသာ သူထက္ပခံုးအထက္မွာ အရပ္သာ၍ ျမင့္၏။ ၃ေရွာလုအဘကိရွ၏ ျမည္းတုိ‹သည္ ေပ်ာက္ေသာေၾကာင့္၊ ကိရွက  သင္သည္ ငယ္သားတစ္ေယာက္ကို ေခၚ၍ျမည္းတုိ‹ကိုရွာအံ့ ေသာငွါ ထ သြားေလာ့ မိမိသားေရွာလုအားဆိုသည္အတိုင္း၊ ၄သူတို‹သည္ဧဖရိမ္ေတာင္ အရပ္ႏွင့္ ရွလိရွအရပ္တေရွာက္လံုး၌ ရွာ၍မေတြ‹လွ်င္၊ တဖန္ ရွလိမ္အရပ္မွသည္ ဗယၤာမိန္အရပ္မ်ား တစ္ေရွာက္လံုး၌  ရွာ၍မေတြ‹၊ ၅ဇုဖအရပ္သုိ‹ ေရာက္ေသာအခါ ေရွာလုက၊ ျပန္ၾကစို‹။ သို‹မဟုတ္ အဘသည္ ျမည္းတို‹ေၾကာင့္ မစိုးရိမ္၊ ငါတို‹ေၾကာင့္ စိုးရိမ္လိမ့္ မည္ဟု ငယ္သားကိုေျပာဆိုလွ်င္၊ ၆ငယ္သားက ဤၿမိဳ႔၌ အသေရထင္ရွားေသာ ဘုရားသခင္၏လူတေယာက္ ရွိ၏။ သူေျပာသမွ်ေသာစကားသည္ ဧကန္အမွန္ျပည့္ စံုတတ္၏။ သူ႔ထံသို႔သြားၾကစို႔။ ငါတို႔သြားရေသာလမ္းကို သူျပေကာင္းျပလိမ့္မည္ဟု ဆို၏။ ၇ေရွလုကလည္း၊ သြားလွ်င္ အဘယ္အရာကိုလွဴရမည္နည္း။ ငါတို႔၌ပါေသာမုန္႔ကုန္ၿပီ။ ဘုရားသခင္၏လူကို လွဴစရာတစံုတခုမွ်မရွိ။ ငါတို႔၌ တစံုတခုရွိေသးသေလာဟု ငယ္သားကိုေမးေသာ္၊ ၈ငယ္သားက၊ ကြၽန္ေတာ္လက္၌ ေငြတမတ္ရွိပါ၏။ ငါတို႔ကို လမ္းျပသည္အတြက္ ဘုရားသခင္၏လူအား ေပးပါမည္ဟု ေရွာလုအား ျပန္ေျပာ၏။ ၉ေရွးကာလ၌ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ေမးျမန္းျခင္းငွါသြားမည္ဟု အႀကံရွိလွ်င္၊ ျမင္ေသာသူထံသို႔ သြားၾကစို႔ဟု ဆိုတတ္ၾက၏။ ပေရာဖက္ဟူ၍ ယခုေခၚေသာသူကို ေရွးကာလ၌ျမင္ေသာသူဟူ၍ ေခၚေဝၚၾက သနည္း။ ၁ဝေရွာလု ကလည္း၊ ေကာင္းၿပီ သြားၾကစို႔ဟု ငယ္သားအားဆုိလ်က္၊ ဘုရားသခင္၏ လူရွိရာၿမိဳ႔သို႔ သြားၾက၏။ ၁၁ၿမိဳ႔ျပင္ ကုန္းေပၚသို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ေရခပ္လာေသာ မိန္းမပ်ိဳတို႔ကိုေတြ႔၍၊ ဤအရပ္၌ ျမင္ေသာသူရွိသေလာဟု ေမးေသာ္၊ ၁၂ရွိပါ၏။ သင္တို႔ေရွ႔မွာရွိပါ၏။ အလွ်င္အျမန္သြားေလာ့။ ျမင္ေသာသူသည္ ဤၿမိဳ႔သို႔ ယေန႔လာၿပီ။ လူမ်ားတို႔သည္ ျမင္ေသာ အရပ္၌ ယေန႔ယဇ္ပြဲကို ေဆာင္ၾက၏။ ၁၃ဆရာသည္ ျမင္ေသာအရပ္၌ ယဇ္သားကို စားအံ့ေသာငွါ မတက္မွီ သင္တို႔သည္ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ဝင္လ်င္ ခ်က္ျခင္းေတြ႔လိမ့္မည္။ သူမေရာက္မွီလူမ်ားတို႔သည္ မစားတတ္ၾက။ သူသည္ ယဇ္ပြဲ၌ ဘုရားဝတ္ကို ျပဳတတ္၏။ ဝတ္ျပဳၿပီးမွ ေခၚဘိတ္ေသာသူတို႔သည္ စာတတ္ၾက၏။ ယခုမွာသြားလွ်င္ ေတြ႔ၾကလိမ့္မည္ ဟု ျပန္ေျပာသည္ႏွင့္အညီ၊ ၁၄သူတို႔သည္ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ဝင္၍ ရွေမြလသည္ ျမင့္ေသာအရပ္သို႔ တက္သြားလ်က္ သူတို႔ကို ဆီး၍ႀကိဳေလ၏။ ၁၅ေရွာလုမေရာက္မွီမေန႔၌ ထာဝရဘုရားက၊ နက္ဖန္ေန႔၊ ၁၆ဤအခ်ိန္၌ ဗယၤာမိန္ျပည္မွ လူတေယာက္ကို သင္ရွိရာသို႔ ငါေစလႊတ္မည္။ သင္သည္ ထိုသူကို ငါ၏ဣသေရလအမ်ိဳး၏ မင္းအရာ၌ခန္႔ထား၍ ဆီေလာင္းျခင္းဘိသိက္ကို ေပးရမည္။ သူသည္ ငါ၏လူတို႔ကို ဖိလိတၱိလူတို႔လက္မွ ကယ္တင္ရလိမ့္မည္။ ငါသည္ သူတို႔ေအာ္ဟစ္သံကို ၾကား၍၊ သူတို႔ကို ၾကည့္ရႈသည္ဟု ရွေမြလနားအပါး၌ မိန္႔ေတာ္မူႏွင့္ၿပီ။ ၁၇ရွေမြလသည္ ေရွလုကိုျမင္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားက၊ ငါေျပာေသာသူကို ၾကည့္ေလာ့၊ ဤသူသည္ ငါ၏လူတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၈ထိုအခါ ေရွာလုသည္ ရွေမြလရွိရာ တံခါးဝသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လွ်င္၊ ျမင္ေသာသူ၏ အိမ္ကိုျပပါေလာ့ဟု ေတာင္းပန္ေသာ္၊ ၁၉ရွေမြလက၊ ငါသည္ျမင္ေသာသူျဖစ္၏။ ငါ့ေရွ႔မွာ ျမင့္ေသာအရပ္သို႔ တက္သြားေလာ့။ ယေန႔ငါႏွင့္အတူ စားရမည္။ နက္ဖန္ေန႔ ငါလႊတ္မည္။ သင့္စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ရွိသမွ်ကိုလည္း ငါေဘာ္ျပမည္။ ၂ဝတျမန္ေန႔ကေပ်ာက္ေသာ သင္၏ျမည္းတို႔ကို မေအာက္ေမ့ႏွင့္ ေတြ႔လ်က္ရွိၿပီ။ ဣသေရလအမ်ိိဳး သည္ အဘယ္သူကို အလိုရွိသနည္း။ သင္ႏွင့္ သင္၏ေဆြမ်ိဳးအေပါင္းကို အလိုရွိသည္မဟုတ္ေလာဟု ေရွာလုအား ေျပာဆို၏။ ၂၁ေရွာလုကလည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးတုိ႔တြင္ အငယ္ဆံုးေသာအမ်ိဳး၊ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳး သား ျဖစ္ပါသည္မဟုတ္ေလာ။ အကြၽႏ္ုုပ္အေဆြအမ်ိဳးသည္ ဗယၤာမိန္အေဆြအမ်ိဳး အေပါင္းတို႔တြင္ အငယ္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္ မဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုုပ္အား အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ေျပာပါသနည္းဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၂၂ထိုအခါ ရွေမလသည္ ေရွာလုႏွင့္သူ၏ငယ္သားကိုေခၚ၍ အိမ္ခန္းထဲသို႔ သြင္းၿပီးလွ်င္၊ ေခၚဘိတ္ေသာသူ သံုးဆယ္တို႔တြင္ အျမတ္ဆံုးေသာအရပ္၌ ထိုင္ေစ၏။ ၂၃ပြဲသူႀကီးကိုလည္း ေခၚၿပီးလွ်င္၊ သင္၌ ငါအပ္ေပး၍ အျခားဆီထားေစျခင္းငွါ၊ ငါမွာခဲ့ေသာအဘို႔ကို ယူခဲ့ေတာ့ဟု ဆိုသည္အတိုင္း၊ ၂၄ပြဲသူႀကီးသည္ ပခံုးႏွင့္ ပခံုးေပၚမွာခင္းေသာ အရာကိုယူ၍ ေရွာလုေရွ႔မွာ ထားေလ၏။ ရွေမြလကလည္း၊ ခ်န္ထားေသာအရာကို ယူ၍စားေတာ့။ ေခၚဘိတ္ေသာသူတို႔အား ေျပာႏွင့္သည္အတိုင္း သင့္အဘို႔ ယခုတိုင္ေအာင္ သိုထားလ်က္ရွိၿပီ ဟုဆို၍ ထိုေန႔၌ ေရွာလုသည္ ရွေမြလႏွင့္အတူ စားေသာက္ေလ၏။

၂၅ထိုသူတို႔သည္ ျမင့္ေသာအရပ္မွဆင္း၍ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ဝင္ၿပီးလွ်င္၊ ရွေမြလႏွင့္ေရွာလုတို႔သည္ အိမ္မိုးေပၚမွာ စကားေျပာလ်က္ေနၾက၏။ ၂၆နံနက္ေစာေစာထ၍ မိုဃ္းလင္းေသာအခါ ရွေမြလက၊ ထေလာ့။ သင့္ကိုငါလႊတ္ လိုက္မည္ဟု ေရွာလုကို အိမ္မိုးေပၚမွာေခၚၿပီးလွ်င္၊ ေရွာလုသည္ထ၍ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ထြက္သြားၾက၏။ ၂၇ၿမိဳ႔စြန္းသို႔ေရာက္ေသာအခါ ရွေမြလက၊ သင္၏ငယ္သားကို ေရွ႔သို႔သြားေစျခင္းငွါ ေျပာေတာ့ဟု ေရွာလုအား ဆိုသျဖင့္၊ ငယ္သားသည္ ေရွ႔သို႔သြားေလ၏။ ရွေမြလကလည္း ရပ္ေနေတာ့။ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္ကို ငါျပန္မည္ဟု ဆိုလ်က္၊