နာဟံု အခန္းၾကီး(၁)


၁ဧလေခါရွရြာသား နာဟုံခံရ၍၊ နိေနေဝၿမိဳႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အခ်က္ဟူမူကား၊ ၂အျပစ္ရွိသည္ဟု ထာဝရဘုရားသည္ ယံုလြယ္၍ ဒဏ္ေပးေသာဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ ဒဏ္ေပး၍ အမ်က္ျပင္းထန္ ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ ရန္ဘက္ျပဳေသာသူတို႔ကို ဒဏ္ေပး၍၊ ရန္သူတို႔ကို အၿငိဳးထားေတာ္မူ၏။ ၃ထာဝရ ဘုရားသည္ စိတ္ရွည္ေတာ္မူ၏။ တန္ခိုးလည္းႀကီးေတာ္မူ၏။ သို႔ရာတြင္ အျပစ္တည္ေသာသူတို႔ကို အျပစ္မွလႊတ္ ေတာ္မမူ။ ထာဝရဘုရားသည္ ေလေဘြ၌၄င္း၊ မိုဃ္းသက္မုန္တိုင္း၌၄င္း ၾကြေတာ္မူ၍၊ မိုဃ္းတိမ္တို႔သည္ စက္ေတာ္ ေအာက္၌ ေျမမႈန္႔ကဲ့သို႔ျဖစ္ၾက၏။ ၄ပင္လယ္ကို ဆံုးမ၍ ခန္းေျခာက္ေစေတာ္မူ၏။ ခပ္သိမ္းေသာျမစ္ေရကိုလည္း ကုန္ေစေတာ္မူ၏။ ဗာရွန္ေတာင္ႏွင့္ ကရေမလေတာင္တို႔သည္ ညွိဳးႏြမ္းၾက၏။ ေလဗႏုန္အပြင့္လည္း ညွိဳးႏြမ္း၏။ ၅ကိုယ္ေတာ္ေၾကာင့္ ေတာင္တို႔သည္ တုန္လႈပ္လ်က္၊ ကုန္းတို႔သည္ အရည္က်ိဳလ်က္၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ေျမႀကီးႏွင့္ ေလာကဓါတ္မွစ၍ ေလာကသားအေပါင္းတို႔သည္ ေရြ႔လ်က္ရွိၾက၏။ ၆အမ်က္ေတာ္ေရွ႔မွာ အဘယ္သူရပ္ႏိုင္သနည္း။ အမ်က္ေတာ္အရွိန္ကို အဘယ္သူဆီးတားႏိုင္သနည္း။ မီးေလာင္သကဲ့သို႔ အမ်က္ထြက္၍၊ ေက်ာက္တို႔ကို ၿဖိဳခ် ေတာ္မူ၏။ ၇ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းေတာ္မူ၏။ အမႈေရာက္ေသာအခါ ရဲတိုက္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ခိုလႈံေသာသူ တို႔ကို သိမွတ္ေတာ္မူ၏။ ၈ရန္သူေနရာကို လႊမ္းမိုးေသာျမစ္ေရႏွင့္ ဆံုးရႈံးေစေတာ္မူသျဖင့္၊ ရန္သူတို႔ကို ေမွာင္မိုက္ လိမ့္မည္။

၉ထာဝရဘုရားတဘက္၌ အဘယ္သုိ႔ႀကံစည္ၾကသနည္း။ အၿပီးဆံုးရႈံးေစေတာ္မူမည္။ တဖန္ ႏွိပ္နင္းစရာ အေၾကာင္းမရွိရ။ ၁ဝသူတို႔သည္ ဆူးပင္ကဲ့သို႔ အခ်င္းခ်င္းညိတြယ္လ်က္၊ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ယစ္မူးသကဲ့သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္၊ ေသြ႔ေျခာက္ေသာအမႈိက္ကဲ့သို႔ မီးေလာင္ျခင္းကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ ၁၁ထာဝရဘုရားတဘက္၌ မေကာင္းေသာအႀကံကို ႀကံစည္ေသာ အဓမၼတိုင္ပင္အမတ္သည္ သင့္အထဲကေပၚလာၿပီ။ ၁၂ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သူတို႔သည္ စံုလင္၍ အေရအတြက္အားျဖင့္ မ်ားျပားေသာ္လည္း၊ ဆံုးရႈံး၍ ကြယ္ေပ်ာက္ရၾကလိမ့္မည္။ သင့္ကို ငါညွဥ္းဆဲဘူး ေသာ္လည္း ေနာက္တဖန္မညွဥ္းဆဲ။ ၁၃ယခုမွာသင္၌ သူတင္ေသာထမ္းဘိုးကို ငါခ်ိဳးပယ္၍၊ ခ်ည္ေႏွာင္ေသာႀကိဳး တို႔ကိုလည္းျဖတ္မည္။ ၁၄သင္၏အမႈ၌ ထာဝရဘုရားစီရင္ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္၏အမ်ိဳးမဆက္မႏႊယ္ရ။ ထုေသာ ရုပ္တုႏွင့္ သြန္းေသာရုပ္တုတို႔ကို သင္၏ဘုရားေက်ာင္းမွ ငါပယ္ရွင္းမည္။ သင္သည္ယုတ္မာေသာေၾကာင့္ သင္၏ သခ်ႋဳင္ကိုငါလုပ္မည္။ ၁၅ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ဝမ္းေျမာက္စရာ သိတင္းစကားကို ၾကားေျပာေသာသူ၏ေျခတို႔ကို ေတာင္ ေပၚမွာၾကည့္ၾကေလာ့။ အိုယုဒအမ်ိဳး၊ သင္၏ဓမၼပြဲကိုခံေလာ့။ သစၥာဂတိထားသည္အတိုင္း သစၥာဝတ္ကိုေျဖေလာ့။ အဓမၼလူသည္ ရွင္းရွင္းပယ္ဖ်က္ျခင္းကို ခံရေသာေၾကာင့္၊ ေနာက္တဖန္ သင့္ကိုမေက်ာ္မနင္းရ။