နာဟံု အခန္းၾကီး(၂)


၁ဖ်က္္ဆီးေသာသူသည္ သင့္ေရွ႔သို႔ေရာက္လာၿပီ။ သင္၏ရဲတိုက္ကို သတိျပဳေလာ့။ လမ္းကိုေစာင့္ေလာ့။ ကိုယ္ခါးကိုခိုင္ေစေလာ့။ က်ပ္က်ပ္အားယူေလာ့။ ၂အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရား သည္ ဣသေရလ၏ဘုန္းကဲ့သို႔ ယာကုပ္၏ဘုန္းကို ျပဳျပင္ေတာ္မူ၏။ သုတ္သင္ေသာသူတို႔သည္ ယာကုပ္အမ်ိဳးကို သုတ္သင္၍ သူ၏အခက္အလက္ တို႔ကို ပယ္ရွင္ၾကၿပီ။ ၃သူရဲတို႔သည္ နီေသာဒိုင္းလႊားကိုေဆာင္၍၊ နီေသာအဝတ္ကိုဝတ္ၾက၏။ ခင္းက်င္းေသာေန႔၌ ရထားတို႔သည္ သံလက္နက္ႏွင့္ေတာက္ပ၍၊ လွံတံတို႔သည္ အလြန္လႈပ္ရွားၾက၏။ ၄ရထားတို႔သည္ လမ္း၌ဟုန္း ဟုန္းျမည္၍၊ လမ္းမတို႔၌ ေတာင္ေျမာက္ေျပးၾက၏။ မီးရႈးအဆင္းအေရာင္ရွိ၍၊ လွ်ပ္စစ္ကဲ့သို႔ေျပးၾက၏။ ၅စစ္သူရဲ တို႔ကို ႏႈိးေဆာ္ေတာ္မူ၏။ သူတို႔သည္ ခ်ီသြားစဥ္ သူတပါးကို တြန္းခ်ၾက၏၊ ၿမိဳ႔ရိုးသို႔အလ်င္အျမန္သြား၍ ျပအိုးတို႔ကို ျပင္ဆင္ၾက၏။ ၆ျမစ္တံခါးပြင့္လ်င္၊ နန္းေတာ္သည္ ကြယ္ေပ်ာက္၏။ နိေနေဝသတို႔သမီးကို အဝတ္ခြၽတ္၍ ထုတ္ရမည္။ ၇အပ်ိဳေတာ္တို႔သည္ ခ်ိဳးကဲ့သို႔ကူ၍ ရင္ပတ္ကိုတီးလ်က္ လိုက္ရၾက၏။ ၈ေရွးကာလမွစ၍ နိေနေဝၿမိဳ႔သည္ ေရကန္ ကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ယခုမူကား၊ ေရတို႔သည္စီးထြက္ၾက၏။ ရပ္ၾက။ ရပ္ၾကဟု ဟစ္ေသာ္လည္း အဘယ္သူမွ်ျပန္၍မၾကည့္။ ၉ေငြကိုလုယူၾက။ ေရႊကိုလည္းလုယူၾက။ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာ တန္ဆာမ်ားကို ေရႊတိုက္ေတာ္ထဲက ထုတ္၍မကုန္ ႏိုင္။ ၁ဝၿမိဳ႔ေတာ္သည္ ဟင္းလင္းေနရ၏။ ဥစၥာမရွိ၊ လူဆိတ္ညံလ်က္ျဖစ္၏။ ၿမိဳ႔သားအေပါင္းတို႔သည္ စိတ္ပ်က္လ်က္၊ ဒူးခ်င္းထိခိုက္လ်က္၊ အလြန္ခါးကိုက္လ်က္၊ မ်က္ႏွာမည္းလ်က္ရွိၾက၏။

၁၁ျခေသၤ့ေနရာအရပ္၊ ျခေသၤ့ပ်ိဳစားစရာအရပ္၊ ျခေသၤ့၊ ျခေသၤ့မ၊ ျခေသၤ့ကေလးတို႔သည္ အဘယ္သူမွ် မေၾကာက္ေစဘဲ၊ က်င္လည္ရာအရပ္သည္ အဘယ္မွာရွိသနည္း။ ၁၂ျခေသၤသည္ သားငယ္မ်ားဘို႔ ကိုက္ျဖတ္လ်က္၊ ျခေသၤမတို႔လည္ပင္းကို ညွစ္လ်က္၊ လုယူဖ်က္ဆီးေသာအေကာင္မ်ားကို ေဆာင္ခဲ့၍ မိမိမွီခိုရာတြင္းတို႔ကို ျပည့္ေစ တတ္၏။ ၁၃ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင့္တဘက္၌ ငါေန၏။ သင္၏ရထား တို႔ကို မီးခိုးထဲမွာမီးရႈိ႔မည္။ သင္၏ျခေသၤ့ပ်ိဳတို႔ကို ထားျခင့္ဖ်က္ဆီးမည္။ သင္လုယူေသာဥစၥာကို ေျမႀကီးမွပယ္ရွင္း မည္။ သင္၏သံတမန္တို႔ စကားသံကို ေနာက္တဖန္ အဘယ္သူမွ်မၾကားရ။