နာဟံု အခန္းၾကီး(၃)


၁လူအသက္ကိုသတ္တတ္ေသာၿမိဳ႔၌ အမဂၤလာကိုျဖစ္ေစေသာ၊ လွည့္စားျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း ႏွင့္ ျပည့္ဝ၏။ ဘမ္းမိေသာအရာကိုမလႊတ္တတ္။ ၂ႏွင္တံႏွင့္ရိုက္သံ၊ လွည္းၿပီးလိမ့္သံ၊ ျမင္းခုန္သံ၊ ရထားေျပးသံကို ၾကားရ၏။ ၃ျမင္းစီးသူရဲသည္ မီးေတာက္ေသာထား၊ လွ်ပ္စစ္ျပက္ေသာလွံကိုခ်ီလ်က္၊ တိုက္ေသာသူရဲအမ်ားႏွင့္ ေသေသာသူ အပံုပံုရွိၾက၏။ အေသေကာင္တို႔ကို ေရတြက္၍မကုန္ႏိုင္။ လူေသေကာင္မ်ားကို ထိမိ၍ လဲတတ္ၾက၏။ ၄အဆင္းလွ၍ ျပဳစားတတ္လ်က္၊ မတရားေသာေမထုန္အမႈႏွင့္ စုန္းမအတတ္အားျဖင့္၊ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးအႏႊယ္ႏႊယ္တို႔ကို ကုန္သြယ္လုပ္တတ္ေသာ ျပည္တန္္ဆာမိန္းမသည္ မတရားေသာေမထုန္ကို ျပဳဖန္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္၊ ၅ေကာင္း ကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင့္တဘက္၌ငါေန၏။ သင့္အဝတ္ကို သင္၏မ်က္ႏွာေပၚမွာ လွန္၍ အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္ေရွ႔မွာ သင္၌အခ်ည္းစည္းရွိျခင္း၊ အရွက္ကြဲျခင္းကို ငါျပမည္။ ၆သင္၌ မစင္ကိုပစ္၍ ညစ္ညဴးေစၿပီးမွ၊ သူတပါးတို႔ၾကည့္စရာထားမည္။ ၇သင့္ကိုျမင္သမွ်ေသာသူတို႔က၊ နိေနေဝၿမိဳ႔ပ်က္ဆီးၿပီ။ အဘယ္သူ ျမည္တမ္းမည္နည္းဟုဆိုလ်က္၊ သင့္ထံမွေျပးၾကလိမ့္မည္။ ႏွစ္သိမ့္ေစေသာသူတို႔ကို သင့္အဘို႔ အဘယ္မွာငါရွာ၍ ရႏိုင္သနည္း။

၈သင္သည္ ျမစ္ၾကားမွာတည္ေသာ ေနာမုန္႔ၿမိဳ႔ထက္ ႀကီးျမတ္သေလာ။ ထုိၿမိဳ႔ေရဝုိင္းလ်က္၊ ပင္လယ္သည္ ၿမိဳ႔က်ဳံးျဖစ္၏။ ၿမိဳ႔ရုိးပင္လယ္ႏွင့္ စပ္သတည္း။ ၉အဲသေယာပိျပည္ႏွင့္ အဲဂုတၱဳျပည္သည္ သူ၏လက္နက္ျဖစ္၏။ ေရထြက္၍မကုန္ႏုိင္။ ဖုတျပည္ႏွင့္ လိဗုျပည္လည္း သူ၏လက္နက္အဝင္ျဖစ္၏။ ၁ဝသို႔ေသာ္လည္း၊ ထုိၿမိဳ႔သည္ ရန္သူတို႔သည္တိုက္၍၊ သိမ္းသြားၾကၿပီ။ ၿမိဳ႔သားငယ္တို႔ကုိ လမ္းဦးရွိသမွ်တို႔၌ ခ်ဳိးဖဲ့လ်က္ ဂုဏ္အသေရရွိေသာ ၿမိဳ႔သားတို႔ကို စာေရးတံခ်လ်က္ အားႀကီးေသာ ၿမိဳ႔သားအေပါင္းတို႔ကုိ သံႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ျပဳၾကၿပီ။ ၁၁သင္သည္လည္း မိန္းမေတြေဝလ်က္ပုန္းေရွာင္၍ ေနရလိမ့္မည္။ ရန္သူ၏လက္ႏွင့္ လြတ္ေအာင္ ခုိင္ခံ့ေသာအရပ္ကုိ ရွာရလိမ့္မည္။ ၁၂သင္၏ရဲတိုက္ရွိသမွ်တို႔သည္ ေရွ႔ဦးစြာမွည့္ေသာအသီးကို သီးေသာ သေဘၤာသဖန္းပင္ႏွင့္ တူၾကလိမ့္မည္။ လႈပ္လွ်င္စားခ်င္ေသာသူ၏ ပါးစပ္ထဲသို႔က်လိမ့္မည္။ ၁၃သင္၏လူတို႔သည္ သင့္အလယ္၌ မိန္းမကဲ့ သို႔ျဖစ္၍ ျပည္တံခါးတို႔သည္ ရန္သူတို႔အား က်ယ္က်ယ္ပြင့္လ်က္၊ ကန္႔လန္႔က်င္တို႔သည္ မီးေလာင္လိမ့္မည္။ ၁၄ရန္သူဝုိင္းထားေသာ ကာလဘို႔၊ ေရကိုခပ္ထားေလာ့။ ရဲတိုက္တို႔ကုိ ခိုင္ခံ့ေစေလာ့။ ရံြ႔ထဲသို႔ဝင္၍ အုတ္ေျမကို နင္းနယ္ေလာ့။ အုတ္ဖိုကိုျပင္ဆင္ေလာ့။ ၁၅ထုိအရပ္၌ပင္သင့္ကိုမီးေလာင္လိမ့္မည္။ ထားႏွင့္ခုတ္ျဖတ္လိမ့္မည္။ ယာလက္ က်ဳိင္းကိုက္စားသကဲ့သုိ႔ ကိုက္စားလိမ့္မည္။ ယာလက္က်ဳိင္းႏွင့္ အရာဘာက်ဳိင္းေကာင္တို႔သည္ မ်ားသကဲ့သုိ႔ သင့္၏လူတို႔ကို မ်ားျပားေစျခင္းငွါ၊ ႀကိဳးစားေလာ့။ ၁၆မိုဃ္းေကာင္ကင္ၾကယ္မ်ားသည္ထက္၊ သင္၏ကုန္သည္တို႔ကို မ်ားျပားေစေသာ္လည္း၊ ယာလက္က်ဳိင္းတို႔သည္ ႏွံ႔ျပား၍ ပ်ံသြားတတ္ၾက၏။ ၁၇သင္၏ မင္းသားတို႔သည္ အရာဘာက်ဳိင္းကဲ့သို႔၄င္း၊ ေဂါဘက်ဳိင္းကဲ့သို႔၄င္းျဖစ္၍၊ ခ်မ္းေသာအခါ ေစာင္ရန္းနားမွာ ပစပ္တတ္ ၾက၏။ ေနထြက္ေသာအခါ၊ ျပန္သြား၍ အဘယ္အရပ္သုိ႔ေရာက္သည္ကုိ မသိရ။ ၁၈အိုအာရႈရိရွင္ဘုရင္၊ သင္၏သိုး ထိန္းတို႔သည္ အိပ္ေပ်ာ္လ်က္၊ သင္၏မွဴးမတ္တို႔သည္ က်ိန္းဝပ္လ်က္၊ သင္၏လူအေပါင္းတို႔သည္ ေတာင္ရုိးေပၚမွာ အရပ္ရပ္သို႔ကဲြျပားလ်က္ရွိ၍၊ အဘယ္သူမွ်မစုေဝးေစ။ သင္၏အနာမေပ်ာက္ႏုိင္။ ျပင္းစြာခံရ၏။ သင္၏သိတင္းကို ၾကားသမွ်ေသာသူတို႔သည္ သင့္အေပၚမွာ လက္ခုတ္တီးၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္ျပဳေသာအဓမၼအမႈကို မခံဘဲ လြတ္ေသာသူက အဘယ္သူနည္း။

 

ပေရာဖက္နာဟုံစီရင္ေရးထားေသာ အနာဂတၱိက်မ္းၿပီး၏။