မာလခိ အခန္းၾကီး(၁)


၁ထာဝရဘုရားသည္ မာလခိလက္တြင္ ဣသေရလအမ်ဳိးသို႔ ေပးလုိက္ေတာ္မူေသာ ဗ်ာဒိတ္ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္တည္းဟူေသာ၊ ၂ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားဟူမူကား၊ သင္တို႔ကို ငါခ်စ္ေလၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိ အဘယ္သို႔ ခ်စ္ေတာ္မူသနည္းဟု သင္တို႔ေမးၾကလွ်င္၊ ဧေသာသည္ ယာကုပ္၏ အစ္ကိုျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ့။ သုိ႔ေသာ္လည္းယာကုပ္ကုိ ငါခ်စ္၏။ ၃ဧေသာကိုငါမုန္း၍ သူေနေသာေတာင္ တို႔ကို လြင္ျပင္ျဖစ္ေစၿပီ။ သူ႔အေမြခံရာ ေျမကို ေျမေခြးတို႔၌ အပ္ေလၿပီဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄ဧဒံုအမ်ဳိးသားတို႔က ငါတို႔သည္ ပ်က္စီးေသာ္လည္း၊ ပ်က္စီးေသာအရပ္တို႔ကို တဖန္တည္ေဆာက္ဦးမည္ ဟုဆိုရာတြင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ သူတို႔သည္တည္ေဆာက္ ေသာ္လည္း၊ ငါၿဖိဳဖ်က္မည္။ သူတို႔ကုိဒုစရုိက္ျပည္သား၊ ထာဝရဘုရား အစဥ္အမ်က္ထြက္ေတာ္မူေသာ လူမ်ဳိးဟူ၍သမုတ္ၾကလိမ့္မည္။ ၅ထုိအမႈကို သင္တို႔သည္ ျမင္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလျပည္မွာ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူသည္ဟု ဆုိၾကလိမ့္မည္။

၆သားသည္ အဘကိုရုိေသတတ္၏။ ကြၽန္သည္ သခင္ကိုေၾကာက္ရြံ႔တတ္၏။ ငါသည္အဘမွန္လွ်င္ ငါ့ကုိအဘယ္သူရုိေသသနည္း။ သခင္မွန္လွ်င္၊ အဘယ္သူေၾကာက္ရံြ႔သနည္းဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရ ဘုရားသည္ နာမေတာ္ကို မထိမဲ့ျမင္ျပဳေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ကိုအား ေမးေတာ္မူ၏။ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ နာမေတာ္ကို အဘယ္သို႔မထီမဲ့ျမင္ျပဳပါသနည္းဟု သင္တို႔ေမးရာတြင္၊ ၇ညစ္ညဴးေသာအစာကို ငါ့ယဇ္ပလႅင္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္တကား။ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကို အဘယ္သို႔ရႈတ္ခ်ပါသနည္းဟု ေမးရာတြင္၊ ထာဝရဘုရား၏ စားပဲြသည္ ယုတ္မာ၏ဟု ဆုိေသာေၾကာင့္ ငါ့ကိုရႈတ္ခ်ၾကၿပီ။ ၈မ်က္စီကန္းေသာအေကာင္ကို ယဇ္ပူေဇာ္လွ်င္ အျပစ္ရွိသည္မဟုတ္ေလာ။ ေျခဆံြ႔ေသာအေကာင္ႏွင့္ နာေသာအေကာင္ကို ယဇ္ပူေဇာ္လွ်င္ အျပစ္ရွိသည္မဟုတ္ေလာ။ ၿမိဳ႔ဝန္မင္းအား ဆက္ပါေလာ့။ မင္း၏စိတ္ႏွင့္ေတြ႔လိမ့္မည္ေလာ့။ သင့္မ်က္ႏွာကို ေထာက္လိမ့္မည္ေလာ့ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၉ယခုမွာ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကိုကယ္မသနား ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဆုေတာင္းၾကပါေလာ့။ သင္တုိ႔လက္ခံေသာ ေၾကာင့္၊ ဤသို႔ျပဳတတ္ၾက၏။ သင္တုိ႔မ်က္ႏွာကိုေထာက္ရမည္ေလာ့ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁ဝသင္တို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ငါတံခါးတို႔ကုိ ပိတ္လိမ့္မည္ေလာဟု သင္တုိ႔သည္ ငါ့ယဇ္ပလႅင္ ေပၚမွာမီးကို အခ်ည္းႏွီး မညိ‡ရၾက။ သင္တို႔ကုိငါအလို႔မရွိ၊ သင္တုိ႔ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာကို ငါလက္မခံဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၁ေနထြက္ရာအရပ္မွသည္ ေနဝင္ရာအရပ္တိုင္ေအာင္ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔တြင္ ငါ၏နာမေတာ္သည္ ႀကီးျမတ္ရလိမ့္မည္။ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တို႔၌ နံ႔သာေပါင္းကုိ ငါ၏နာမေတာ္အား မီးရႈိ႔၍ သန္႔ရွင္းေသာပူေဇာ္ သကၠာကိုဆပ္ကပ္ရၾကလိမ့္မည္။ ငါ၏နာမေတာ္သည္ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔တြင္ ႀကီးျမတ္ရလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၂သင္တုိ႔က၊ ထာဝရဘုရား၏ စားပဲြေတာ္သည္ ညစ္ညဴး၏။ တင္ထားေသာေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာသည္ ယုတ္မာ၏ဟု ဆုိေသာေၾကာင့္၊ စားပဲြေတာ္ကိုရႈတ္ခ်ၾကၿပီ။ ၁၃တဖန္ သင္တို႔က အမႈေတာ္ကိုေဆာင္ရြက္၍၊ ပင္ပန္းစြတကားဟုဆိုလ်က္၊ ကဲ့ရဲ့သံကိုျပဳတတ္ၾကသည္ဟု ေကာင္းကင္ ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ လုယူေသာအေကာင္၊ ေျခဆံြ႔ေသာအေကာင္၊ နာေသာအေကာင္ကို၊ ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီ။ ထုိသို႔ေသာပူေဇာ္သကၠာကုိ ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီတကား၊ သင္တို႔လက္မွ ငါခံရမည္ေလာဟု ထာဝရဘုရား ေမးေတာ္မူ၏။ ၁၄သစၥာဂတိထားၿပီမွ မိမိသုိးစု၌ အထီးရွိလ်က္ပင္၊ လွည့္စား၍၊ ထာဝရဘုရားအား ခ်ဳိ႔တဲ့ေသာအေကာင္ကို ယဇ္ပူေဇာ္ေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိေစသတည္း။ ငါသည္ႀကီးျမတ္ေသာရွင္ဘုရင္ျဖစ္၏။ ငါ၏နာမေတာ္ သည္ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔တြင္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ျဖစ္ရမည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။