မာလခိ အခန္းၾကီး(၂)


၁အိုယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔အားမိန္႔ေတာ္မူေသာ ပညတ္စကားဟူမူကား၊ ၂ငါ၏နာမေတာ္ကို ခ်ီမြမ္းလုိေသာငွါ၊ သင္တို႔သည္နားမေထာင္၊ ႏွလံုးမသြင္းဘဲေနလွ်င္၊ က်ိန္ျခင္းေဘးကိုသင္တို႔အေပၚသို႔ ငါလႊတ္လုိက္မည္။ သင္တို႔၏မဂၤလာကုိ အမဂၤလာျဖစ္ေစမည္။ ထုိမွ်မက၊ ႏွလံုးမသြင္းဘဲေနေသာေၾကာင့္ ယခုပင္အမဂၤလာျဖစ္ေစၿပီ။ ၃သင္တို႔မ်ဳိးေစ့ကိုငါဖ်က္မည္။ တိရစာၦန္ေခ်းတည္းဟူေသာ သင္တို႔ဓမၼပဲြ၏ တိရစာၦန္ေခ်းကုိ သင္တို႔မ်က္ႏွာေပၚ၌ ငါၾကဲမည္။ သူတပါးတို႔သည္ သင္တုိ႔ကုိထုိတိရစာၦန္ေခ်းႏွင့္ အတူယူသြားၾကလိမ့္မည္။ ၄ငါ၏ပဋိိဥာဏ္ကို ေလဝိအမ်ဳိး၌ တည္ေစျခင္းငွါ၊ ဤပညတ္စကားကို သင္တို႔ဆီသို႔ ငါေပးလုိက္ေၾကာင္းိကု သင္တို႔သိရၾကလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅ငါဖဲြ႔ေသာ အသက္ပဋိိဥာဏ္၊ ၿငိမ္ဝပ္ျခင္းပဋိိဥာဏ္သည္ ထုိအမ်ဳိး၌ရွိ၏။ ငါ့ကိုေၾကာက္ရြံ႔၍ ငါ၏နာမေတာ္ေရွ႔၌ ထိတ္လန္႔ ေသာေၾကာင့္ငါဖဲြ႔၍ ေပး၏။ ၆ထုိအမ်ဳိးသည္ သစၥာတရားစကားကုိေျပာတတ္၏။ သူ႔ႏႈတ္၌အျပစ္ကိုရွာ၌ မေတြ႔။ ၿငိမ္ဝပ္ျခင္းတရား၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားအတုိင္း၊ ငါႏွင့္ အတူသြားလာ၍၊ မ်ားစြာေသာသူတို႔ကုိ ဒုစရုိက္အျပစ္မွ လႊဲေရွာင္ေစတတ္၏။ ၇ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ႏႈတ္ခမ္းသည္ ပညာကုိေစာင့္ရမည္။ သူ၏ႏႈတ္၌ လူတို႔သည္ တရားေတာ္ကို ရွာရၾကမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူသည္ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ တမန္ျဖစ္၏။ ၈သင္တုိ႔မူကား၊ လမ္းလႊဲၾကၿပီ။ လူမ်ားတို႔သည့္ တရားေတာ္ကိုထိမိ၍ လဲေစျခင္းငွါျပဳၾကၿပီ။ ေလဝိအမ်ဳိးႏွင့္ ဖဲြ႔ေသာ ပဋိိညာဥ္ကိုဖ်က္ၾကၿပီဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၉သို႔ျဖစ္၍၊ သင္တို႔သည္ ငါ့လမ္းတို႔ ကိုမလုိက္၊ တရားအမႈတြင္ လူမ်က္ႏွာကုိေထာက္ေသာေၾကာင့္ လူခပ္သိမ္းတို႔သည္ သင္တို႔ကုိမထိမဲ့ျမင္ျပဳ၍၊ ရႈတ္ခ်ေစျခင္းငွါ ငါစီရင္မည္။

၁ဝခပ္သိမ္းေသာငါတုိ႔၌ တပါးတည္းေသာအဘရွိသည္မဟုတ္ေလာ့။ တပါးတည္းေသာဘုရား သခင္သည္ ငါတို႔ကုိဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ့။ ဘုိးေဘးတို႔ႏွင့္ ဖဲြ႔ေတာ္မူေသာ ပဋိိညာဥ္ကုိရႈတ္ခ်၍၊ ငါတို႔သည္ အဘယ္ ေၾကာင့္ တေယာက္ကုိတေယာက္သစၥာဖ်က္ၾကသနည္း။ ၁၁ယုဒအမ်ဳိးသည္ သစၥာပ်က္၏။ ဣသေရလျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ရြံ႔ရွာဘြယ္ေသာအမႈကိုျပဳၾက၏။ ယုဒအမ်ဳိးသည္ထာဝရဘုရား ခ်စ္ေတာ္မူေသာ သန္႔ရွင္းျခင္းတရားကုိရႈတ္ခ်၍၊ တပါးအမ်ဳိးဘုရား၏ သမီးႏွင့္ လက္ထက္ပါသည္တကား။ ၁၂ထုိသို႔ျပဳေသာ ဆရာႏွင့္တပည့္ကုိ၄င္း၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား ထံေတာ္သို႔ ပူေဇာ္သကၠာကို ေဆာင္ခဲ့ေသာသူကုိ၄င္း၊ ယာကုပ္တဲတို႔မွ ပယ္ဖ်က္ေတာ္မူမည္။ ၁၃တဖန္သူတို႔ျပဳေသာ အမႈဟူမူကား၊ ထာဝရဘုရား ၏ယဇ္ပလႅင္ကုိ မ်က္ရည္က်ၿခင္း၊ ငိုေၾကြးျမည္တမ္း ျခင္းႏွင့္ ဖံုးအုပ္ၾကၿပီ။ ထုိေၾကာင့္၊ ပူေဇာ္သကၠာကိုမွတ္ေတာ္ မမူ။ သင္တို႔လက္မွႏွစ္သက္ေသာစိတ္ႏွင့္ ခံေတာ္မမူ။ ၁၄အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟုသင္တို႔ေမးလွ်င္၊ သင့္အသက္ပ်ဳိ စဥ္အခါလက္ထက္၍၊ ေနာက္တဖန္သစၥာမေစာင့္၊ ျပစ္မွားေသာ မယားတဘက္ႏွင့္ သင့္တဘက္၌ထာဝရဘုရားသည္ ့္သက္ေသျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထုိမယားသည္ သင္၏အေဆြခင္ပြန္း၊ သင္းဖဲြ႔ေသာ ပဋိိညာဥ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာမယားျဖစ ္သတည္း။ ၁၅တဦးတည္းကိုသာဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီမဟုတ္ေလာ့။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ေတာ္၌ ပဋိိညာဥ္အက်န ္အၾကြင္းရွိ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္တဦးတည္းကိုသာ ဖန္ဆင္းေတာ္မူသနည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထုိက္တန္ေသာ အမ်ဳိးကုိရွာ၍ ထုိသို႔ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္၍၊ ကိုယ္စိတ္သေဘာကုိ ခ်ဳပ္္တည္းၾကေလာ့။ သအက္ပ်ဳိစဥ္အခါ လက္ထက္ေသာမယားကုိ သစၥာဖ်က္၍ မျပစ္မွားၾကႏွင့္။ ၁၆မယားကိုစြန္႔ျခင္းအမႈ မိမိခင္ပြန္း၌ ျပစ္မွားေသာအျပစ္ကို ဖံုးအုပ္ျခင္းအမႈကုိ ငါမုန္းသည္ဟု၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိေၾကာင့္ ကိုယ္စိတ္သေဘာကုိခ်ဳပ္တည္းၾကေလာ့။ သစၥာကိုမဖ်က္ၾကႏွင့္။ ၁၇သင္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ နားေတာ္ၿငီးသည္တိုင္ေအာင္ စကားမ်ားၾက၏။ နားေတာ္ၿငီးသည္တုိင္ေအာင္ အဘယ္သို႔ျပဳမိ သနည္းဟုေမးေသာ္၊ ဒုစရုိက္ကိုျပဳေသာသူတိုင္း ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ေကာင္း၏။ ထုိသုိ႔ေသာသူတို႔ကုိ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏ဟူ၍၄င္း၊ စစ္ေၾကာစီရင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကား၊ အဘယ္မွာရွိသနည္းဟူ၍၄င္း၊ ဆုိတတ္ၾကသည္တကား။