မာလခိ အခန္းၾကီး(၃)


၁ၾကည့္ရႈေလာ့။ ငါသြားရာလမ္းကိုျပင္ရေသာငါ၏တမန္ကုိ ငါေစလႊတ္မည္။ သင္တို႔ရွာေသာသခင္၊ သင္တုိ႔ ေတာင့္တေသာ ပဋိိညာဥ္တမန္ေတာ္သည္ မိမိဗိမာန္ေတာ္သို႔ ခ်က္ျခင္းလာၾကလိမ့္မည္။ ၾကည့္ရႈေလာ့။ ထုိသခင္ လာလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂လာေတာ္မူေသာေန႔ရက္ကို အဘယ္သူသည္ မတိမ္းမေရွာင္ဘဲ ေနလိမ့္မည္နည္း။ ေပၚထြန္းေတာ္မူေသာ အခါ အဘယ္သူသည္ ခံရလိမ့္မည္နည္း။ ထုိသခင္သည္ ေငြစစ္ေသာသူ၏မီး၊ ခဝါသည္သံုးေသာ ဆပ္ျပာကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေတာ္မူမည္။ ၃ေငြကုိခြၽတ္၍ သန္႔ရွင္းေစေသာ သူကဲ့သို႔ထုိင္လ်က္၊ ေရႊေငြကို ခြၽတ္သကဲ့သုိ႔၊ ေလဝိသားတို႔ကုိခြၽတ္၍သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ထာဝရဘုရားအဘို႔ျဖစ္၍၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ပူေဇာ္သကၠာကို ပူေဇာ္ၾကလိမ့္မည္။ ၄ယုဒျပည္သူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔၏ ပူေဇာ္သကၠာသည္ ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာႏွစ္၊ လ၊ ေန႔ရက္ကာလ၌ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ထာဝရဘုရားႏွစ္သက္ေတာ္မူဘြယ္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၅သင္တို႔ကိုစစ္ေၾကာစီရင္ျခင္းငွါ၊ ငါခ်ဥ္းမည္။ ျပဳစားတတ္ေသာသူ၊ သူ႔မယားကုိျပစ္မွားေသာသူ၊ မမွန္ေသာက်ိန္ဆိုျခင္းကုိျပဳေသာသူ၊ သူငါွးကုိအခမေပး ညွဥ္းဆဲေသာသူ၊ မိဘမရွိေသာသူငယ္ႏွင့္ မုတ္ဆိုးမကို ညွဥ္းဆဲေသာသူ၊ ဧည္သည္ကိုမတရားသျဖင့္စီရင္ေသာသူ၊ ငါ့ကိုမေၾကာက္ရြံ႔ေသာ သူတို႔တဘက္၌ ငါသည္ လ်င္ျမန္ေသာသက္ေသျဖစ္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၆ငါသည္ထာဝရဘုရား ျဖစ္၏။ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ။ ထုိေၾကာင့္ ယာကုပ္အမ်ဳိးသားတို႔၊ သင္တုိ႔သည္ ဆံုးရႈံးျခင္းသို႔မေရာက္ၾက။

၇ဘိုးေဘးတို႔လက္ထက္မွစ၍၊ သင္တုိ႔သည္ ငါစီရင္ထံုးဖဲြ႔ခ်က္တို႔ကို မေစာင့္၊ တိမ္းေရွာင္ၾကၿပီ။ ငါ့ထံသုိ႔ ျပန္လာၾကေလာ့။ ငါသည္လည္း သင္တို႔ဆီသုိ႔ျပန္လာမည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္အဘယ္သို႔ ျပန္လာရပါမည္နည္းဟု သင္တို႔ေမးၾကသည္ တကား။ ၈လူသည္ ဘုရားသခင္၏ ဥစၥာေတာ္ကို လုယူရမည္ေလာ့။ သို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔သည္ ငါဥစၥာကုိ လုယူၾကၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အဘယ္သို႔လုယူပါသနည္းဟု သင္တို႔ေမးလွ်င္၊ ဆယ္ဘုိ႔တဘုိ႔ကို၄င္း၊ ပူေဇာ္သကၠာတို႔ကို၄င္း လုယူၾကၿပီ။ ၉သင္တို႔သည္ က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာကုိခံရၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ ငါ့ဥစၥာကုိ လုယူၾကၿပီ။ ဆယ္ဘုိ႔တဘို႔ရွိသမွ်ကုိ ဘ႑ာတိုက္ထဲသို႔သြင္း၍၊ ငါ့အိမ္ေတာ္၌ စားစရာရွိေစျခင္းငွါ၊ ျပဳၾကေလာ့။ ငါသည္မိုဃ္းေကာင္းကင္ျပတင္းေပါက္တို႔ကုိဖြင့္၍ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို အကုန္အစင္သြန္းေလာင္းမည္။ မသြန္းေလာင္းမည္ကုိ ထုိသုိ႔စံုစမ္းၾကေလာ့ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၁ကိုက္စား တတ္ေသာအေကာင္ကို သင္တုိ႔အတြက္ငါဆံုးမ၍၊ သင္တုိ႔၏ ေျမအသီးအႏွံကုိ မဖ်က္ဆီးရ။ သင္တို႔၏ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ သည္အသီးမသီးဘဲမေနရဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၂လူမ်ဳိးအေပါင္း တို႔သည္ သင္တုိ႔ကိုမဂၤလာရွိေသာသူဟူ၍၊ ေခၚေဝၚၾကလိမ့္မည္။ သင္တုိ႔ျပည္သည္လည္း ႏွစ္သက္ဘြယ္ ေသာျပည္ျဖစ္လိမ့္ မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၃သင္တို႔သည္ ငါ့တဘက္၌ ရဲရင့္စြာေျပာၾကၿပီဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ သို႔ရာတြင္၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္တဘက္၌ အဘယ္သုိ႔ျပဳမိေတာ္မူပါသနည္းဟု သင္တို႔ေမးၾကသည္တကား။ ၁၄ထာဝရဘုရား၏ အမႈကိုေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရွိ။ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ေတာ္မူခ်က္ကုိ ေစာင့္၍၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထဝရဘုရား ေရွ႔မွာ ညိ‡ဳးငယ္စြာက်င့္စြာ က်င့္ၾကံျပဳမူျခင္းအားျဖင့္ အဘယ္ ေက်းဇူးရွိသနည္း။ ၁၅မာနေထာင္လႊားေသာသူတို႔ကုိ မဂၤလာရွိေသာဟူ၍ ငါတုိ႔သည္ ေခၚေဝၚၾက၏။ အကယ္စင္စစ္ ဒုစရုိက္ကုိ ျပဳေသာသူတို႔သည္ေအာင္တတ္ၾက၏။ အကယ္စင္စစ္ဘုရားသခင္ကုိ စံုစမ္းေသာ္လည္း ခ်မ္းသာရတတ္ၾက၏ဟု သင္တို႔သည္ ေျပာၾကၿပီ။

၁၆ထုိအခါ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ေသာသူတို႔သည္ တေယာက္ကုိ တေယာက္ႏႈတ္ဆက္၍ ေျပာဆုိ ၾက၏။ ထာဝရဘုရားသည္လည္း နားေထာင္၍ၾကားေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႔၍ နာမေတာ္ကို ေအာက္ေမ့ေသာသူတို႔အဘုိ႔၊ ေရွ႔ေတာ္တြင္ စာရင္း၌မွတ္သားလ်က္ရွိ၏။ ၁၇ထုိသူတို႔သည္ ငါစီရင္ေသာေန႔ရက္၌ ငါပိုက္ထုိင္ေသာ ဘ႑ာေတာ္ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ အဘ၏ အမႈကုိေဆာင္ေသာ သားကုိ အဘႏွေျမာသကဲ့သုိ႔ ထုိသူတို႔ကိုငါႏွေျမာမည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၈တဖန္သင္တုိ႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ကုိ ေဆာင္ေသာသူ၊ မေဆာင္ေသာသူတို႔ကုိ ပိုင္းျခား၍ သိရၾကလိမ့္မည္။