မာလခိ အခန္းၾကီး(၄)


၁မီးဖို၌ မီးေလာင္သကဲ့သုိ႔ ေလာင္ေသာေန႔ရက္ကာလသည္ ေရာက္လိမ့္မည္။ မာနႀကီးေသာသူႏွင့္ ဒုစရုိက္ကိုျပဳေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ အမႈိက္ေျခာက္ျဖစ္လိမ့္မည္။ သူတို႔အရင္းအဖ်ားမွ် မက်န္ၾကြင္း ေစျခင္းငွါ ထုိေန႔ရက္သည္ ေလာင္လိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂ငါ၏ နာမေတာ္ကို ေၾကာက္ရံြ႔ေသာသင္တုိ႔၌ကား၊ တရားေတာ္ေနမင္းသည္ အနာေပ်ာက္ေစေသာ အေတာင္တို႔ႏွင့္ ေပၚထြန္းေတာ္ မူမည္။ သင္တို႔သည္ ထြက္သြား၍ တင္းကုပ္၌ ႏြားသငယ္သကဲ့သုိ႔ ခုန္ၾကလိမ့္မည္။ ထုိသုိ႔ငါစီရင္ေသာ ေန႔ရက္၌ သူတို႔သည္ သင္တုိ႔ေျခဘဝါးေအာက္၌ ေျမမႈန္႔ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄ဣသေရလအမ်ဳိးသား အေပါင္းတို႔အဘုိ႔ ေဟာရပ္အရပ္၌ ငါမွာထားေသာ၊ ငါ့ကြၽန္ေမာေရွ၏ တရားတည္း ဟူေသာ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ေတာ္မူခ်က္တုိ႔ကုိ ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ၅ၾကည့္ရႈေလာ့။ ထာဝရဘုရား၏ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ေသာေန႔ရက္ႀကီးမေရာက္မီွ၊ ပေရာဖက္ ဧလိယကုိ သင္တုိ႔ရွိရာသို႔ငါေစလႊတ္မည္။ ၆ငါသည္ လာ၍သင္တို႔၏ ျပည္ကိုက်ိန္ျခင္းေဘးႏွင့္ ဒဏ္မခတ္မည္အေၾကာင္း၊ ထုိပေရာဖက္သည္ သားတို႔ႏွင့္အဘတို႔ကုိ၄င္း၊ အဘတို႔ႏွင့္ သားတို႔ကုိ၄င္း အသင့္အတင့္ျဖစ္ေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

 

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတို႔တြင္ ေနာက္ဆံုးက်မ္းတည္းဟူေသာ၊ ပေရာဖက္မာလခိစီရင္ေရးထားေသာ

အနာဂတၱိက်မ္းၿပီ၏။