မိကၡာ အခန္းၾကီး(၁)


၁ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာသန္မင္း၊ အာခတ္မင္း၊ ေဟဇကိမင္းတို႔လက္ထက္၌ ေမာရရွရြာသား မိကၡာသည္ ရွမာရိၿမိဳ႔ႏွင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အဘို႔ ခံရေသာ ထာဝရဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ဟူမူကား၊ ၂အိုလူမ်ားအေပါင္းတို႔၊ ၾကားၾကေလာ့။ အိုျပည္ႏွင့္ျပည္သားအေပါင္းတို႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့။ အရွင္ထာဝရဘုရားတည္း ဟူေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ဗိမာန္ေတာ္ထဲက ဘုရားရွင္သည္ သင္တို႔တဘက္၌ သက္ေသခံေတာ္မူမည္။ ၃ထာဝရဘုရားသည္ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာ အရပ္ဌာနေတာ္ထဲက ထြက္ၾကြဆင္းသက္၍၊ ျမင့္ေသာေျမအရပ္တို႔ကို နင္းေတာ္မူမည္။ ၄မီးေရွ႔ မွာ ဘေယာင္းကဲ့သို႔၄င္း၊ ေခ်ာက္ႀကီးမွဆင္းေသာေရကဲ့သို႔၄င္း ေရွ႔ေတာ္၌ ေတာင္တို႔သည္ အရည္ျဖစ္၍၊ ခ်ိဳင့္တို႔ သည္လည္း အက္ကြဲၾကလိမ့္မည္။ ၅ထိုအမႈသည္ ယာကုပ္လြန္က်ဴး၍ ဣသေရလအမ်ိဳး ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္ ေရာက္သတည္း။ ယာကုပ္လြန္က်ဴးရာကား အဘယ္သို႔နည္း။ ရွမာရိၿမိဳ႔မဟုတ္ေလာ။ ယုဒ၏ျမင့္ရာအရပ္ကား အဘယ္မွာရွိသနည္း။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ရွိသည္မဟုတ္ေလာ။ ၆ထိုေၾကာင့္ ရွမာရိၿမိဳ႔ကို လယ္ျပင္၌ ေျမပံုကဲ့သို႔၄င္း၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္စိုက္ရာ အရပ္ကဲ့သို႔၄င္း ငါျဖစ္ေစမည္။ ၿမိဳ႔ရိုးေက်ာက္တို႔ကို ခ်ိဳင့္ထဲသို႔သြန္ပစ္၍ ၿမိဳ႔ရိုးအျမစ္ကို လွန္ျပမည္။ ၇ခပ္သိမ္းေသာ ရုတ္တုဆင္းတုကိုကို ခ်ိဳးဖဲ့မည္။ သူငွါးလုပ္၍ ရသမွ်ေသာအခတို႔ကို မီးရႈိ႔မည္။ မွားေသာဘုရား ရွိသမွ်တို႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းမည္။ ျပည္တန္ဆာလုပ္၍ ဥစၥာကိုဆည္းဖူးသည္ျဖစ္၍၊ ထုိဥစၥာသည္ ျပည္တန္ဆာ လက္သို႔ တဖန္ေရာက္ရဦးမည္။ ၈ထိုအမႈေၾကာင့္ ငါသည္ငိုေၾကြးျမည္တမ္းမည္။ အဝတ္ကိုခြၽတ္၍ အခ်ည္းစည္ လည္သြားမည္။ ေျမေခြးကဲ့သို႔အူလ်က္၊ ကုလားအုပ္ငွက္ကဲ့သို႔ျမည္လ်က္ ေနမည္။ ၉သူခံရေသာဒဏ္နာ မေပ်ာက္ ႏိုင္။ ယုဒျပည္တိုင္ေအာင္ ကူးသျဖင့္၊ ငါ၏အမ်ိဳးသားေနရာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ တံခါးသို႔ ေရာက္ေလၿပီ။

၁ဝဂါသၿမိဳ႔၌ သိတင္းမေျပာၾကႏွင့္။ အလွ်င္းမငိုေၾကြးၾကႏွင့္။ ေဗေသာဖရာၿမိဳ႔မွာ ေျမမႈန္႔၌လူးလဲလ်က္ ေနၾကေလာ့။ ၁၁အိုရွဖိရအမ်ိဳးသမီး၊ အဝတ္ကိုခြၽတ္၍ အရွက္ကြဲလ်က္သြားေလာ့။ ဇာနန္ၿမိဳ႔သမီးသည္ ငိုေၾကြးျခင္းကို ျပဳလ်က္မထြက္ရ။ ေဗသေဇလၿမိဳ႔သည္ သင္တို႔တည္းခိုရေသာအခြင့္ကို မေပးရ။ ၁၂မာရုတ္ၿမိဳ႔သမီးသည္လည္း ေကာင္းေသာအရာကို ေတာင့္တ၍နာက်င္လ်က္ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ ေဘးဒဏ္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တံခါးသို႔ ေရာက္ေလၿပီ။ ၁၃အိုလာခိရွၿမိဳ႔သမီး၊ လ်င္ျမန္ေသာျမင္းကို ရထား၌ကေလာ့။ သင္သည္ ဣသေရလ၏ လြန္က်ဴးျခင္းကို လက္ခံ၍၊ ဇိအုန္သတို႔သမီးအား အျပစ္လမ္းကိုျပသတည္း။ ၁၄ထိုေၾကာင့္ သင္သည္ ဂါသျပည္ ေမာရရွက္ၿမိဳ႔သို႔ လက္ေဆာင္ကိုေပးလိုက္ရမည္။ အာခဇိပ္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္တို႔ကို လွည့္စားၾကလိမ့္မည္။ ၁၅အိုမေရရွၿမိဳ႔သမီး၊ သင္၏ဥစၥာကို အေမြခံေသာသူကို ငါေခၚခဲ့မည္။ သူသည္ ဣသေရလ ဘုန္း၊ အဒုလံၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္လိမ့္မည္။ ၁၆ခ်စ္ဘြယ္ေသာ သင္၏သားသမီးတို႔သည္ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔အတြက္ သင္သည္ ေခါင္းေျပာင္ေအာင္ ဆံပင္ကိုရိတ္၍ေနေလာ့။ ေရႊလင္းတကဲ့သို႔ က်ယ္စြာေသာ ေခါင္း ေျပာင္ျခင္းကို ျပဳေလာ့။