မိကၡာ အခန္းၾကီး(၂)


၁ဒုစရိုက္ကိုျပဳျခင္းငွါ အိပ္ရာေပၚမွာ မေကာင္းေသာအႀကံကိုႀကံ၍ မိုဃ္းလင္းေသာအခါ အခြင့္ရသည္ အတိုင္းျပဳတတ္ေသာ သူတို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ ၂သူတပါး၏အိမ္ႏွင့္ လယ္ယာတို႔ကိုတပ္မက္၍ အႏိုင္အထက္ သိမ္းယူလ်က္၊ လူႏွင့္သူ၏အိမ္ကို၄င္း၊ လူႀကီးႏွင့္သူ၏ အေမြဥစၥာကို၄င္း လုယက္၍ညွဥ္းဆဲတတ္ၾက၏။ ၃သို႔ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔လည္ပင္မလြတ္၊ ေခါင္းမၾကြႏိုင္ေသာေဘးဒဏ္ကို ထိုသို႔ေသာ အိမ္ေထာင္တဘက္၌ ငါႀကံစည္၏။ ဆိုးေသာကာလျဖစ္လိမ့္မည္။

၄ထိုကာလတြင္ သင္တို႔တဘက္၌ ပံုစကားကိုသံုး၍၊ အလြန္ျပင္းစြာျမည္တမ္းရေသာ စကားဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္ ရွင္းရွင္းပ်က္ဆီးၾကၿပီ။ ငါ့အမ်ိဳးသားခံစားရေသာအဘို႔ကို လဲ၍ ငါ့လက္မွ ရုပ္ေတာ္ေတာ္ၿပီတကား။ ငါတို႔လယ္ကြက္မ်ားကို ရုပ္သိမ္း၍၊ သူတပါးတို႔အား ေဝဖန္ေတာ္မူၿပီ။ ၅ထိုေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား၏ ပရိသတ္ ေတာ္သည္ သင္တို႔ခံစားရေသာအဘို႔ကို ႀကိဳးတန္းႏွင့္ တိုင္းထြာေသာသူ မရွိရ။ ၆ပေရာဖက္ျပဳေသာသူတို႔၊ ပေရာ ဖက္မျပဳၾကႏွင့္။ သူတို႔သည္ ရွက္ေၾကာက္မည္အေၾကာင္း ပေရာဖက္မျပဳရၾက။ ၇ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဆီးတားျခင္းကို ခံရသေလာ။ ဤအမႈတို႔ကို ျပဳေတာ္မူသေလာဟု ဣသေရလအမ်ိဳးသားေမးလွ်င္၊ ေျဖာင့္မတ္စြာ က်င့္ေသာသူသည္ ငါ့စကားအားျဖင့္ အက်ိဳးကိုရသည္မဟုတ္ေလာ။ ၈ေရွးကာလ၌ပင္ ငါ၏လူတို႔သည္ ရန္ဘက္ ျပဳ၍ထၾက၏။ စစ္တိုက္ရမွ ျပန္၍ေဘးကိုမေၾကာက္ဘဲ၊  ေရွာက္သြားေသာသူတို႔၏ ျပင္အဝတ္ႏွင့္အတြင္းအဝတ္ကို လုယူတတ္ၾက၏။ ၉ငါ့လူတို႔၏ မယားမ်ားကို သူတို႔သာယာေသာေနရာထဲက ႏွင္ထုတ္၍၊ သူတို႔သားမ်ားမွ ငါ၏ ဘုန္းကို အစဥ္ႏႈတ္ယူၾကၿပီ။ ၁ဝထ၍သြားၾကေလာ့။ ဤျပည္သည္ သင္တို႔ၿငိမ္ဝပ္ရာ အရပ္မဟုတ္။ ဤအရပ္သည ္ညစ္ျငဴးေသာေၾကာင့္ ႀကီးစြာေသာပ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ ပ်က္ဆီးရလိမ့္မည္။ ၁၁ကိုယ္အလိုသို႔လိုက္၍ မုသာစကားကို သံုးေသာသူကား၊ ငါသည္ပေရာဖက္ျပဳ၍ စပ်စ္ရည္တရားႏွင့္ ေသရည္ေသရက္တရားကို ေဟာေျပာမည္ဟု ဆိုလ်င္၊ ထိုသူသည္ ဤလူတို႔၏ ပေရာဖက္ျဖစ္ရလိမ့္မည္။

၁၂အိုယာကုပ္၊ ငါသည္သင္၏ အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔ကို၄င္း၊ က်န္ၾကြင္းေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔ကို၄င္း ဆက္ဆက္စုေဝးေစမည္။ သိုးၿခံ၌ သိုးမ်ားကဲ့သို႔၄င္း၊ က်က္စားရာအရပ္ထဲမွာ သိုးစုကဲ့သို႔၄င္း၊ သူတို႔ကိုငါစု၍ထားမည္။ လူမ်ားေသာေၾကာင့္ အသံႀကီးလိမ့္မည္။ ၁၃အႏိုင္အထက္ဖြင့္ေသာသူသည္ သူတို႔ေရွ႔မွာ သြား၏။ သူတို႔သည္လည္း အႏုိင္အထက္ဖြင့္၍ တံခါးဝျဖင့္ ေရွာက္သြားၾက၏။ သူတို႔ရွင္ဘုရင္သည္ သူတို႔ေရွ႔မွာ သြား၍ ထာဝရဘုရားသည္ လမ္းျပေတာ္မူ၏။

၁ဝဂါသၿမိဳ႔၌ သိတင္းမေျပာၾကႏွင့္။ အလွ်င္းမငိုေၾကြးၾကႏွင့္။ ေဗေသာဖရာၿမိဳ႔မွာ ေျမမႈန္႔၌လူးလဲလ်က္ ေနၾကေလာ့။ ၁၁အိုရွဖိရအမ်ိဳးသမီး၊ အဝတ္ကိုခြၽတ္၍ အရွက္ကြဲလ်က္သြားေလာ့။ ဇာနန္ၿမိဳ႔သမီးသည္ ငိုေၾကြးျခင္းကို ျပဳလ်က္မထြက္ရ။ ေဗသေဇလၿမိဳ႔သည္ သင္တို႔တည္းခိုရေသာအခြင့္ကို မေပးရ။ ၁၂မာရုတ္ၿမိဳ႔သမီးသည္လည္း ေကာင္းေသာအရာကို ေတာင့္တ၍နာက်င္လ်က္ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ ေဘးဒဏ္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တံခါးသို႔ ေရာက္ေလၿပီ။ ၁၃အိုလာခိရွၿမိဳ႔သမီး၊ လ်င္ျမန္ေသာျမင္းကို ရထား၌ကေလာ့။ သင္သည္ ဣသေရလ၏ လြန္က်ဴးျခင္းကို လက္ခံ၍၊ ဇိအုန္သတို႔သမီးအား အျပစ္လမ္းကိုျပသတည္း။ ၁၄ထိုေၾကာင့္ သင္သည္ ဂါသျပည္ ေမာရရွက္ၿမိဳ႔သို႔ လက္ေဆာင္ကိုေပးလိုက္ရမည္။ အာခဇိပ္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္တို႔ကို လွည့္စားၾကလိမ့္မည္။ ၁၅အိုမေရရွၿမိဳ႔သမီး၊ သင္၏ဥစၥာကို အေမြခံေသာသူကို ငါေခၚခဲ့မည္။ သူသည္ ဣသေရလ ဘုန္း၊ အဒုလံၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္လိမ့္မည္။ ၁၆ခ်စ္ဘြယ္ေသာ သင္၏သားသမီးတို႔သည္ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔အတြက္ သင္သည္ ေခါင္းေျပာင္ေအာင္ ဆံပင္ကိုရိတ္၍ေနေလာ့။ ေရႊလင္းတကဲ့သို႔ က်ယ္စြာေသာ ေခါင္း ေျပာင္ျခင္းကို ျပဳေလာ့။