မိကၡာ အခန္းၾကီး(၃)


၁ငါဆိုသည္ကား၊ အိုယာကုပ္အမ်ိဳးမင္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသူႀကီးတို႔၊ နားေထာင္ၾကပါေလာ့။ သင္တို႔သည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္းအမႈကို နားလည္အပ္သည္အဟုတ္ေလာ။ ၂သုစရိုက္ကိုမုန္း၍ ဒုစရိုက္ကိုႏွစ္သက္လ်က္၊ သူတပါးအေရကို၄င္း၊ အရိုး၌ကပ္ေသာ အသားကို၄င္း ဆြဲယူလ်က္၊ ၃ငါ့လူတို႔၏အသားကို စားလ်က္၊ အေရကို ခြါလ်က္၊ အရိုးတို႔ကို ခ်ိဳးလ်က္၊ ဟင္းအုိး၌ခ်က္ေသာ သားတစ္၊ အိုးကင္း၌ျပဳတ္ေသာအမဲသားကို ျပဳသကဲ့သို႔ အရိုးအသားကို စဥ္းလ်က္ႏွင့္ပင္၊ ၄သင္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားကို ေအာ္ဟစ္ၾကေသာ္လည္း နားေထာင္ေတာ္မမူ။ ဒုစရိုက္ကိုျပဳၾကသည္ႏွင့္အညီ၊ ထုိကာလ၌ မ်က္ႏွာေတာ္ကို လႊဲေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၅ငါ၏လူတို႔ကို မွားယြင္းေစလ်က္ ဝစြာစားရေသာအခါ၊ ၿငိမ္ဝပ္ျခင္းအေၾကာင္းရွိသည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္လ်က္၊ မလုပ္ေကြၽးေသာသူတို႔ကား၊ စစ္တိုက္ျခင္း ငွါျပင္ဆင္လ်က္၊ ပေရာဖက္ျပဳေသာသူတို႔၊ ၆သင္တို႔သည္ ရူပါရံုကို မျမင္ႏိုင္မည္အေၾကာင္း ညဥ့္အခ်ိန္ေရာက္လိမ့္ မည္။ အနာဂါတ္ကို မေဟာႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ ေမွာင္မိုုက္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ပေရာဖက္တို႔၌ ေနဝင္လိမ့္မည္။ ေန႔အခ်ိန္ ၌ပင္ ေမွာင္မိုက္ဖံုးလႊမ္းလိမ့္မည္။ ၇ထိုအခါ ပေရာဖက္တို႔သည္ ရွက္ေၾကာက္ၾကလိမ့္မည္။ အနာဂါတ္ကို ေဟာေသာ သူတို႔သည္ စိတ္ပ်က္ၾကလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္ ထူးေတာ္မမူေသာေၾကာင့္၊ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ မိမိတို႔ႏႈတ္ကို ဖံုးထားၾကလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၈ငါမူကား၊ ယာကုပ္အမ်ိဳးလြန္က်ဴးျခင္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးျပစ္မွားျခင္းကို သူတို႔အားေဘာ္ျပ ႏိုင္မည္ အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ အရွိန္တန္ခိုး၊ ဥာဏ္သတၱိ၊ အစြမ္းသတၱိႏွင့္ျပည့္စံု၏။ ၉ေျဖာင့္ မတ္စြာစီရင္ျခင္းကို ရြံရွာ၍ ခပ္သိမ္းေသာတရားကို ဖ်က္လ်က္၊ ၁ဝလူအသက္ကို သတ္ျခင္းအမႈျဖင့္ ဇိအုန္ၿမိဳ႔ကို၄င္း၊ အဓမၼအမႈျဖင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို၄င္း၊ ျပဳစုေသာယာကုပ္အမ်ိဳးမင္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသူႀကီးတို႔၊ နားေထာင္ၾကပါ ေလာ့။ ၁၁မင္းတို႔သည္ လက္ေဆာင္ကိုရျခင္းငွါသာ တရားမႈကို စီရင္တတ္ၾက၏။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ အခကိုရျခင္း ငွါသာ သင္ေပးတတ္ၾက၏။ ပေရာဖက္တို႔သည္ ေငြကိုရျခင္းငွါသာ အနာဂါတ္ကိုေဟာတတ္ၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရားကို ခိုလႈံလ်က္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔တြင္ ရွိေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ၊ ေဘးဥပဒ္မေရာက္ႏိုင္ဟု ဆိုတတ္ၾက သည္တကား။ ၁၂ထိုေၾကာင့္၊ သင္တို႔အတြက္ ဇိအုန္ေတာင္သည္ လယ္ကဲ့သို႔ထြန္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သည္လည္း ေျမပံုမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ ဗိမာန္ေတာ္ေတာင္သည္လည္း၊ ေတာေတာင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္။