မိကၡာ အခန္းၾကီး(၄)


၁ေနာက္ဆံုးေသာကာလ၌ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္တည္ေသာေတာင္သည္ ေတာင္ႀကီး ေတာင္ငယ္ တို႔၏ ထိပ္ေပၚမွာ ေျမွာက္၍ တည္လိမ့္မည္။ ခပ္သိမ္းေသာလူစုတို႔သည္ ထိုေတာင္သို႔ စည္းေဝးၾကလိမ့္မည္။ ၂မ်ားျပားေသာလူမ်ိဳးတို႔ကလည္း၊ လာၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရား၏ ေတာင္ေတာ္၊ ယာကုပ္မ်ိဳး၏ ဘုရားသခင့္ အိမ္ေတာ္သို႔ တက္သြားၾကကုန္အံ့။ လမ္းခရီးေတာ္တို႔ကို ျပသသြန္သင္ေတာ္မူ၍၊ ငါတို႔သည္ ေျခေတာ္ရာသို႔ လိုက္သြားၾကမည္ဟု ခရီးသြားလ်က္ ေျပာဆိုၾကလိမ့္မည္။ တရားေတာ္သည္ ဇိအုန္ေတာင္မွ၄င္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွ၄င္း ေပၚထြက္လိမ့္မည္။ ၃ထာဝရဘုရားသည္ မ်ားျပားေသာလူတို႔တြင္ တရားစီရင္၍၊ ေဝးစြာေနလ်က္ အားႀကီးေသာလူမ်ိဳးတို႔ကို ဆံုးမေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔ထားလက္နက္မ်ားကို ထြန္သြားျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ လွံမ်ားကို တံစဥ္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း ထုလုပ္ၾကလိမ့္မည္။ တျပည္ကိုတျပည္စစ္မတိုက္၊ စစ္အတတ္ကိုလည္း ေနာင္တဖန္ မသင္ရၾက။ ၄လူအေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္ပုိင္ေသာစပ်စ္ပင္၊ ကိုယ္ပိုင္ေသာ သေဘၤာသဖန္းပင္ေအာက္မွာ ထိုင္ၾကလိမ့္မည္။ ေၾကာက္ေစေသာသူ တေယာက္မွ်မရွိရ။ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၅လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္ဆုိင္ေသာဘုရား၏ နာမကို ခိုလႈံလ်က္ က်င့္ေနတတ္ၾက၏။ ငါတို႔မူကား၊ ကိုယ္ဆိုင္ေသာ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို ကာလ အစဥ္အၿမဲ ခိုလႈံလ်က္ က်င့္ေနၾကမည္။ ၆ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထုိကာလ၌ ေျခဆြံ႔ေသာသူကို ငါေခၚမည္။ ႏွင္ထုတ္ျခင္းကိုခံရေသာသူ၊ ငါညွဥ္းဆဲဘူးေသာသူတို႔ကို ငါစုေဝးေစမည္။ ၇ေျခဆြံ႔ေသာသူကို ငါက်န္ ၾကြင္းေစမည္။ အေဝးသို႔ႏွင္ထုတ္ျခင္းကို ခံရေသာသူသည္ ႀကီးမားေသာလူမ်ိဳး ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ငါစီရင္မည္။ ထာဝရ ဘုရားသည္ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ သူတို႔ကို ယခုမွစ၍ အစဥ္အၿမဲအုပ္ခ်ဳပ္ စိုးစံေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၈အိုဧဒါလင့္စင္၊ ဇိအုန္သတို႔သမီးေနရာကုန္း၊ သင္သည္ အစိုးရလိမ့္မည္။ အရင္တည္ေသာ အာဏာတည္ျပန္လိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သည္ ေယရုရွလင္သတို႔သမီးလက္သို႔တဖန္ ေရာက္လိမ့္မည္။

၉ယခုမွာ သင္သည္အဘယ္ေၾကာင့္ က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ေအာ္ဟစ္သနည္း။ သင္၌ ရွင္ဘုရင္တေယာက္မွ် မရွိသေလာ။ အႀကံေပးေသာ မွဴးမတ္ေပ်ာက္ပ်က္သေလာ။ သားဘြားေသာ မိန္းမကဲ့သို႔ သင္သည္ ေဝဒနာကို ခံရ ပါသည္တကား။ ၁အို ဇိအုန္သတို႔သမီး၊ သားဘြားေသာမိန္းမကဲ့သို႔ ေဝဒနာကိုခံ၍၊ သားကိုဘြားအံ့ေသာငွါ အားထုတ္ေလာ့။ ယခုပင္ သင္သည္ၿမိဳ႔ထဲကထြက္၍ လယ္ျပင္၌ေနရမည္။ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ သြားရမည္။ ထိုၿမိဳ႔၌ လြတ္လိမ့္မည္။ ထိုၿမိဳ႔၌ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကို ရန္သူတို႔လက္မွ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၁ယခုမွာ လူမ်ိဳးမ်ားတို႔က၊ ဇိအုန္ၿမိဳ႔သည္ ညစ္ညဴးပါေစ။ သူ၌ ငါတို႔အလိုျပည့္စံုပါေစဟု၊ သင္တဘက္၌ စုေဝးလ်က္ဆိုၾက၏။ ၁၂သို႔ရာတြင္၊ ထာဝရဘုရား၏ စိတ္ေတာ္ကိုမသိ၊ အႀကံအစည္ေတာ္ကို နားမလည္ၾက။ ေကာက္လႈိင္းတို႔ကို ေကာက္နယ္တလင္း၌ စုထားသကဲ့သို႔ ထိုသူတို႔ကို စုထားေတာ္မူ၏။ အိုဇိအုန္သတို႔သမီး၊ ထ၍နယ္ေလာ့။ သင့္ဦးခ်ိဳကို သံျဖင့္၄င္း၊ သင့္ခြြါတို႔ကို ေၾကးဝါျဖင့္၄င္း ငါၿပီးေစမည္။ သင္သည္ လူမ်ိဳးမ်ားတို႔ကို ညက္ညက္ေခ်ရမည္။ သူတို႔တြင္ ရသမွ်ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာကိုယူ၍၊ ေျမတျပင္လံုးကို အစိုးပိုင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္ရမည္။