မိကၡာ အခန္းၾကီး(၅)


၁ယခုမူကား၊ အုိဗိုလ္ေျခသတို႔သမီး၊ စည္းေဝး၍ခင္းက်င္းေလာ့။ ငါတို႔ကို ဝိုင္းထားၾကၿပီ။ ဣသေရလမင္း၏ သားကို က်ိန္လံုးႏွင့္ ရိုက္ၾကၿပီတကား။

၂အိုဗက္လင္ဧဖရတ္ၿမိဳ႔၊ အစိုးရေသာ ယုဒၿမိဳ႔တို႔တြင္ သင္သည္ ၿမိဳ႔ငယ္ၿမိဳ႔ယုတ္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးကို အုပ္စိုးရေသာသခင္သည္ ငါ့အဘို႔သင္၏အထဲမွာ ေပၚထြန္းလတံ့။ ထိုသခင္သည္ ေရွးကပ္ကမၻာမွစ၍ ေပၚထြန္းေသာသခင္ျဖစ္၏။ ၃သို႔ျဖစ္၍၊ သားဘြားျခင္းေဝဒနာကို ခံရေသာမိန္းမသည္ မဘြားမွီတိုင္ေအာင္၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္တကြ က်န္ၾကြင္းေသာညီအစ္ကိုတို႔သည္ မေျပာင္းလဲမွီတိုင္ေအာင္၄င္း၊ သူတို႔ကို စြန္႔ပစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၄ထိုသခင္သည္ရပ္၍ ထာဝရဘုရား၏ အစြမ္းသတၱိႏွင့္၄င္း၊ မိမိဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႏွင့္၄င္း၊ မိမိသိုးစုကို ေကြၽးေမြးလိမ့္မည္။ သူတို႔သည္လည္း တည္ၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသခင္သည္ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ အစိုးရ၍၊ ရန္ၿငိမ္းျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၅အာရႈရိလူသည္ ငါတို႔ျပည္သို႔လာ၍၊ ငါတို႔ဘံုဗိမာန္မ်ားကို နင္းေသာအခါ၊ သိုးထိိန္းခုနစ္ပါးႏွင့္ လူႀကီးရွစ္ပါးတို႔သည္ ငါတို႔တြင္ေပၚထြန္း၍၊ ၆ထားလက္နက္ျဖင့္ အာရႈရိျပည္ကို၄င္း၊ ၿမိဳ႔တံခါးဝတို႔၌ နိမ္ေရာဓႏိုင္ငံကို၄င္း သုတ္သင္ပယ္ ရွင္းေသာအားျဖင့္ ငါတို႔ျပည္သို႔လာ၍၊ ငါတို႔နယ္အတြင္းတြင္ နင္းေသာအာရႈရိလူ၏ လက္မွ ငါတို႔ကို ကယ္လႊတ္ လိမ့္မည္။

၇က်န္ၾကြင္းေသာ ယာကုပ္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ တပါးအမ်ိဳးသားအမ်ားတို႔တြင္ ေန၍၊ ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူေသာ ႏွင္းကဲ့သို႔၄င္း လူကိုမငံ့လင့္၊ လူသားတို႔၏အလိုသို႔ မလိုက္ေသာ မိုဃ္းေရကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ၾကလိမ့္ မည္။ ၈က်န္ၾကြင္းေသာ ယာကုပ္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ တပါးအမ်ိဳးသားအမ်ားတို႔တြင္ ေန၍၊ ေတာသားရဲတို႔တြင္ ျခေသၤ့ကဲ့သို႔၄င္း၊ သိုးစုတို႔တြင္ ျခေသၤ့ပ်ိဳကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ျခေသၤ့ဝင္ေသာအခါ အဘယ္သမွ် မကယ္ႏႈတ္ ႏိုင္ေအာင္ နင္း၍ကိုက္စားတတ္၏။ ၉သင္၏ရန္ဘက္၌ ေနေသာသူတို႔ကို သင္တိုက္၍၊ ရန္သူအေပါင္းတို႔သည္ ဆံုးရႈံးၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထုိကာလ၌ သင္၏ျမင္းတို႔ကို သင့္အလယ္က ငါပယ္ရွင္း ၍၊ သင္၏ရထားတို႔ကိုလည္း ဖ်က္ဆီးမည္။ ၁၁သင္၏ျပည္၌ ၿမိဳ႔ရိုးတို႔ကို ငါပယ္ရွင္း၍၊ သင္၏ရဲတိုက္ရွိသမွ်တို႔ကို ၿဖိဳဖ်က္မည္။ ၁၂သင္၏နယ္၌ စုန္းလုပ္ေသာသူတို႔ကို ငါပယ္ရွင္း၍၊ သင္၌ ေဗဒင္ေဟာေသာသူ မရွိရ။ ၁၃ထုလုပ္ေသာ ရုတ္တုဆင္းတုတို႔ကို သင့္အလယ္က ငါပယ္ရွင္း၍၊ ကိုယ္လက္ႏွင့္လုပ္ေသာအရာကို ေနာက္တဖန္ သင္မကိုးကြယ္ရ။ ၁၄အာရွရပင္တို႔ကိုလည္း သင့္အလယ္၌ငါႏႈတ္၍၊ သင္၏ၿမိဳ႔တို႔ကိုလည္း ငါဖ်က္ဆီးမည္။ ၁၅ငါ့စကားကို နားမေထာင္ ေသာတပါးအမ်ိဳးသားတို႔ကို ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္၍ အျပစ္ဒဏ္ကို ငါစီရင္မည္။