မိကၡာ အခန္းၾကီး(၆)


၁ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ထ၍ ေတာင္ႀကီးတို႔ေရွ႔မွာ တရားေတြ႔သျဖင့္၊ ေတာင္ငယ္တို႔သည္ သင့္စကားကုိ ၾကားၾကေစ။ ၂အိုေတာင္တို႔၊ ခိုင္ခံ့ေသာေျမအျမစ္တို႔၊ ထာဝရဘုရား၏ တရား ေတြ႔မႈကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူမ်ိဳးႏွင့္ တရားေတြ႔စရာရွိ၏။ ဣသေရလအမ်ိဳးႏွင့္ ေဆြးေႏႊးျငင္းခုန္ေတာ္မမူ။ ၃အိုငါ၏လူမ်ိဳး၊ သင့္ကိုအဘယ္သို႔ ငါျပဳဘူးသနည္း။ အဘယ္သို႔ညွဥ္းဆဲဘူးသနည္း။ ငါ့တဘက္၌ သက္ေသခံေလာ့။ ၄သင့္ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ငါေဆာင္ခဲ့ၿပီ။ ကြၽန္ခံေနရာအရပ္မွ ေရြးႏႈတ္ၿပီ။ သင့္ေရွွ႔မွာ ေမာေရွ၊ အာရုန္၊ မိရိအံတို႔ကို ငါေစလႊတ္ေလၿပီ။ ၅အိုငါ၏လူမ်ိဳး၊ ရွိတၱိမ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ဂိလဂါလၿမိဳ႔စပ္ၾကားမွာ ေမာဘမင္းႀကီး ဗာလက္ႀကံစည္ေသာ အႀကံကို၄င္း၊ ေဗာရသားဗာလမ္ျပန္ေျပာေသာ စကားကို၄င္း ေအာက္ေမ့ေလာ့။ ထိုသို႔ ေအာက္ေမ့မိလ်င္၊ ထာဝရဘုရား၏ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူျခင္းကို နားလည္လိမ့္မည္။

၆ငါသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္သို႔ အဘယ္ပူေဇာ္သကၠာပါလ်က္ ခ်ဥ္းကပ္၍၊ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရား သခင္ေရွ႔ေတာ္၌ ကိုးကြယ္ရမည္နည္း။ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ အခါလည္ေသာ ႏြားသငယ္တို႔ကို ေဆာင္လ်က္ ခ်ဥ္းကပ္ ရမည္ေလာ။ ၇ထာဝရဘုရားသည္ သိုးထီးတေထာင္၊ ဆီျမစ္တေသာင္းကို အားရႏွစ္သက္ေတာ္မူမည္ေလာ။ ငါ့လြန္ က်ဴးျခင္းအတြက္ ငါ၏သားဦးကို၄င္း၊ ငါ့စိတ္ဝိညာဥ္၏အျပစ္ အတြက္ ငါ၏ရင္ေသြးကို၄င္း ပူေဇာ္ရမည္ေလာ၊ ၈အခ်င္းလူ၊ ေကာင္းေသာလမ္းကို ျပေတာ္မူၿပီ။ တရားသျဖင့္ျပဳျခင္း၊ ကရုဏာကိုႏွစ္သက္ျခင္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ေရွ႔ေတာ္၌ ႏွိမ့္ခ်ေသာစိတ္ႏွင့္ က်င့္ေနျခင္းမွတပါး အဘယ္ပူေဇာ္သကၠာကို ထာဝရဘုရား ေတာင္းေတာ္မူသနည္း။

၉ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ၿမိဳ႔ကိုဟစ္ေခၚေတာ္မူ၏။ ပညာရွိသေသာသူသည္ နာမေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ရ၏။ ဆံုးမျခင္းကို၄င္း၊ စီရင္ေသာသူသည္ အဘယ္သူျဖစ္သည္ကို၄င္း နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၁ဝမတရား ေသာသူတို႔၏အိမ္၌ မတရားသျဖင့္ ဆည္းဖူးေသာဥစၥာႏွင့္ ရြံရွာဘြယ္ေသာ တင္းေတာင္းငယ္ရွိေသးသေလာ။ ၁၁မတရားေသာခ်ိန္ခြင္ႏွင့္ စဥ္းလဲေသာအေလးအိတ္ရွိေသာ ၿမိဳ႔ကို သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႔ဟူ၍ ငါမွတ္ရမည္ေလာ။ ၁၂ၿမိဳ႔သားသူေဌးတို႔သည္ အႏိုင္အထက္ျပဳ၍ ရတတ္ၾက၏။ ဆင္းရဲသားတို႔သည္လည္း မုသာကိုသံုးတတ္ၾက၏။ သူတို႔ႏႈတ္၌ရွိေသာလွ်ာသည္ မုသာျဖစ္၏။ ၁၃သို႔ျဖစ္၍၊ သင္၏အျပစ္ေၾကာင့္ သင့္ကို ငါသုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္း အလိုငွါ နာက်င္စြာဒဏ္ခတ္မည္။ ၁၄သင္သည္ စားေသာ္လည္းမဝရ။ မြတ္သိပ္ျခင္းကုိခံရမည္။ သင္သည္ ခ်ီေသာ္လည္း ယူ၍မသြားရ။ ယူသြားေသာအရာကိုလည္း ထားေဘးသို႔ငါအပ္မည္။ ၁၅မ်ိဳးေစ့ကိုႀကဲေသာ္လည္း၊ စပါးကိုမရိတ္ရ။ သံလြင္သီးကိုနယ္ေသာ္လည္း၊ ဆီႏွင့္ကိုယ္ကိုမလိမ္းရ။ စပ်စ္သီးကိုနယ္ေသာ္လည္း၊ စပ်စ္ရည္ကိုမေသာက္ရ။ ၁၆အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ ၾသမရိမင္း၏ စီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္တို႔ကို၄င္း၊ အာဟပ္မင္းမ်ိဳးက်င့္ေသာ အက်င့္ရွိသမွ်ကို ၄င္း က်င့္ေစာင့္၍ သူတို႔၏တိုက္တြန္းရာသို႔ လိုက္တတ္၏။ သို႔ျဖစ္၍၊ သင့္ကိုငါသုတ္သင္ပယ္ရွင္း၍ ၿမိဳ႔သားတို႔ကို ဆဲေရးရာျဖစ္ေစသျဖင့္၊ သင္သည္ ငါ၏လူတို႔ကဲ့ရဲ႔ျခင္းကို ခံရမည္။