မိကၡာ အခန္းၾကီး(၇)


၁ငါသည္ အမဂၤလာရွိ၏။ ေႏြကာလ၌ဆြတ္ေသာ သေဘၤာသဖန္းသီးကဲ့သို႔၄င္း၊ လိုက္၍ေကာက္ေသာ စပ်စ္သီးအက်န္အၾကြင္းကဲ့သို႔၄င္း ငါျဖစ္၏။ စားစရာဘို႔ စပ်စ္သီးျပြတ္မရွိ။ အဦးမွည့္ေသာ သေဘၤာသဖန္းသီးကို ငါေတာင့္တရ၏။ ၂ေကာင္းေသာ ျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ ကြယ္ေပ်ာက္ၾကၿပီ။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ တေယာက္မွ် မရွိ။ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔သည္ လူအသက္ကို သတ္ျခင္းငွါ ေခ်ာင္း၍ ၾကည့္တတ္ၾက၏။ အခ်င္းခ်င္း တေယက္ကို တေယာက္ ေက်ာ့ကြင္းႏွင့္ဘမ္း တတ္ၾက၏။ ၃ဒုစရိုက္ကို ႀကိဳးစား၍ျပဳျခင္းငွါ အသင့္ရွိၾက၏။ မင္းသည္လက္ေဆာင္ ကိုေတာင္းတတ္၏။ တရားသူႀကီးသည္ တံစိုးကိုစားတတ္၏။ သူတပါးထက္ႀကီးေသာသူသည္ မတရားေသာ ေလာဘကို ထင္ရွားေစတတ္၏။ ထိုသို႔အမႈကို ရႈပ္ေစျခင္းငွါ ျပဳတတ္ၾက၏။ ၄အေကာင္းဆံုးေသာသူသည္ ဆူးပင္ ကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ အေျဖာင့္ဆံုးေသာသူသည္ ဆူးၿခံထက္ခက္လွ၏။ သင္၏ကင္းေစာင့္တို႔သည္ သတိေပးေသာေန႔၊ သင္စစ္ေၾကာျခင္းကို ခံရေသာေန႔ရက္သည္ ေရာက္လာၿပီ။ ႏွိပ္စက္ေႏွာက္ရွက္ရာ ကာလျဖစ္၏။ ၅အေဆြခင္ပြန္းကို မယံုႏွင့္။ လမ္းျပေသာသူကို အမွီမျပဳႏွင့္။ သင့္ရင္ခြင္၌ အိပ္ေသာမယားကို မယံုမူ၍၊ သင့္ႏႈတ္တံခါးကို ပိတ္ထားေလာ့။ ၆အေၾကာင္းမူကား၊ သားသည္ အဘ၏အသေရကို ဖ်က္လိမ့္မည္။ သမီးသည္ အမိကို၄င္း၊ ေခြၽးမသည္ ေယာကၡမ ကို၄င္း ရန္ဘက္ျပဳလိမ့္မည္။ ကိုယ္အိမ္သူအိမ္သားတို႔သည္လည္း ကိုယ္ရန္သူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။

၇ငါမူကား၊ ထာဝရဘုရားကိုေျမာ္လင့္မည္။ ငါ့ကိုကယ္တင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို ငါခိုလႈံမည္။ ငါ၏ ဘုရားသခင္သည္ ငါ့စကားကို နားေထာင္ေတာ္မူမည္။ ၈အခ်င္းရန္သူ၊ ငါ့အေပၚမွာ ဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိႏွင့္။ ငါလဲေသာ္လည္း ထဦးမည္။ ေမွာင္မိုက္၌ ထိုင္ရေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏အလင္းျဖစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၉ငါသည္ ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္ အမ်က္ေတာ္ကိုခံရ၏။ ငါ့အမႈကိုစစ္ေၾကာ၍ တရားဆံုးျဖတ္ေတာ္ မမူမွီတိုင္ေအာင္ ငါခံရ၏။ ငါ့ကိုအလင္းထဲသို႔ထုတ္၍ ေနရာေပးေတာ္မူေသာအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းပါရမီေတာ္ကို ငါျမင္ရလိမ့္မည္။ ၁ဝသင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကား၊ အဘယ္မွာရွိသနည္းဟုေမးေသာ ငါ့ရန္သူသည္ ထိုအမႈကို ျမင္၍ ရွက္ေၾကာက္လိမ့္မည္။ သူ၌ ငါ့စိတ္ေျပလိမ့္မည္။ သူသည္လမ္းမွာ ရႊံ႔ကဲ့သို႔ ေက်ာ္နင္းျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။

၁၁သင္၏ၿမိဳ႔ရိုးတည္ေသာကာလသည္ ေရာက္လိမ့္မည္။ အမိန္႔ေတာ္အရွိန္ကုန္လိမ့္မည္။ ၁၂ထိုကာလ၌ အာရႈရိျပည္ႏွင့္ အဲဂုတၱဳၿမိဳ႔မ်ားမွ၄င္း၊ အဲဂုတၱဳျပည္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးစပ္ၾကားအရပ္မွ၄င္း၊ ပင္လယ္ကမ္းနားအရပ္ရပ္၊ ေတာင္ေျခရင္းအရပ္ရပ္တို႔မွ၄င္း၊ သင့္ထံသို႔လာၾကလိမ့္မည္။ ၁၃ထိုသို႔မျဖစ္မွီ ျပည္သူျပည္သား ျပဳမိေသာ ဒုစရိုက္ အျပစ္ေၾကာင့္ ျပည္ေတာ္သည္ လူဆိတ္ညံလ်က္ရွိရလိမ့္မည္။ ၁၄ကိုယ္ေတာ္၏ လူတည္းဟူေသာ အေပါင္းအေဘာ္ မရွိဘဲ၊ ေတာတြင္ ကရေမလေတာင္ေပၚမွာ ေနရေသာ အေမြေတာ္သိုးစုကို သိုးထိမ္းႏွင့္တံႏွင့္ထိမ္းေတာ္မူပါ။ ေရွးကာလ၌ ရွိသကဲ့သို႔၊ ဗာရွန္ျပည္ႏွင့္ ဂိလဒ္ျပည္၌ က်က္စားေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူပါ။ ၁၅သင္သည္ အဲဂုတၱဳ ျပည္မွ ထြက္ေသာေန႔၌ ျမင္သည္အတိုင္း၊ တဖန္ အံ့ၾသဘြယ္သာအမႈတို႔ကို ငါျပမည္။ ၁၆လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ ငါ၏ လူတို႔၌ ရွိသမွ်ေသာ တန္ခိုးကိုျမင္၍ မိန္းေမာေတြေဝလ်က္၊ မိမိတို႔ႏႈတ္ကို လက္ႏွင့္ပိတ္၍ နားပင္းၾကလိမ့္မည္။ ၁၇ေျမြကဲ့သို႔ ေျမမႈန္႔ကိုလ်က္၍၊ တီကဲ့သို႔တြင္းထဲက တုန္လႈပ္လ်က္ ထြက္ၾကလိမ့္မည္။ ငါတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားကို၄င္း၊ သင့္ကို၄င္း ေၾကာက္ရြံ႔ၾကလိမ့္မည္။

၁၈အျပစ္မွလႊတ္ေတာ္မူထေသာ၊ က်န္ၾကြင္းေသာ အေမြေတာ္လူတို႔၏ လြန္က်ဴးျခင္းမ်ားကို သည္းခံေတာ္ မူထေသာ၊ ကရုဏာႏွင့္ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာေၾကာင့္ အစဥ္အမ်က္ထြက္ေတာ္မမူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကဲ့သို႔ အဘယ္ဘုရား ရွိပါသနည္း။ ၁၉ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုုပ္တို႔ကို တဖန္သနား၍၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဒုစရိုက္ရွိသမွ်တို႔ကို ေက်ာ္နင္းေတာ္ မူလိမ့္မည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္အလံုးစံုတို႔ကို နက္နဲေသာပင္လယ္ထဲသို႔ ခ်ပစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၂ဝေရွးကာလမွစ၍ ဘိုးေဘးတို႔အား က်ိန္ဆိုေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ယာကုပ္၌ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊ အာျဗဟံအား ကရုဏာေက်းဇူးျပဳျခင္း ကိုး စီရင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။

 

ပေရာဖက္မိကၡာစီရင္ေရးထားေသာ အနာဂတၱိက်မ္းၿပီး၏။