၆ရာ အခန္းၾကီး(၁၀)


၁ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔သည္ ေရာေဗာင္ကို ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ေျမွာက္ျခင္းငွါ ေရွခင္ၿမိဳ႔သို႔ သြားၾက၏၊ သူသည္လည္းသြား၏။ ၂ေရွာလမုန္မင္းႀကီးထံမွ၊ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ေျပးေသာ ေနဗတ္၏သား ေယေရာေဗာင္သည္၊ ထိုသိတင္းကိုၾကား၍ အဲဂုတၱဳျပည္မွျပန္လာ၏။ ၃ဣသေရလလူတို႔သည္ သူတို႔ထံသို႔ လူကို ေစလႊတ္၍ေခၚသျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ သူႏွင့္အတူ ေရာေဗာင္ထံသို႔ဝင္လ်က္၊ ၄ခမည္းေတာ္သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၌ ေလးေသာထမ္းဘိုးကိုတင္ပါၿပီ။ ခမည္းေတာ္ထံမွာ ပင္ပန္းစြာ ေဆာင္ရြက္ရေသာအမႈ၊ တင္ေတာ္မူေသာ ထမ္းဘိုးေလးကို ေပါ့ေစေတာ္မူပါ။ ထိုသို႔ျပဳေတာ္မူလ်င္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ အမႈေတာ္ကိုထမ္းပါမည္ဟု ေရွာက္ဆို ၾက၏။ ၅ေရာေဗာင္ကလည္း၊ သံုးရက္လြန္မွ တဖန္လာၾကဦးေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္သြားၾက၏။ ၆ထိုအခါ ေရာေဗာင္မင္းႀကီးသည္ ခမည္းေတာ္ေရွာလမုန္အသက္ရွင္စဥ္အခါ အထံေတာ္၌ ခစားေသာ အသက္ႀကီးသူတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္၍၊ ဤသူတို႔အား ငါျပန္ေျပာရမည္အေၾကာင္း၊ အဘယ္သို႔ အႀကံေပးၾကမည္နည္းဟုေမးေသာ္၊ ၇သူတို႔က ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤသူတို႔၌ေက်းဇူးျပဳလ်က္၊ သူတို႔စိတ္ကိုေျဖ၍ ေကာင္းေသာစကားကို ေျပာေတာ္မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္ အစဥ္ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္ ခံရပါလိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ၈အသက္ႀကီးသူတို႔ေပးေသာ အႀကံကို  ေရာေဗာင္သည္မလိုက္၊ ခစားၿမဲခစားေသာ မိမိသူငယ္ခ်င္းတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္လ်က္၊ ၉ျပည္သားတို႔က ခမည္းေတာ္ တင္ေသာထမ္းဘိုးကို ေပါ့ေစေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ဆိုၾကသည္ျဖစ္၍၊ သူတို႔အား ငါျပန္ေျပာရမည္အေၾကာင္း အဘယ္သို႔ အႀကံေပးၾကမည္နည္းဟုေမးေသာ္၊ ၁ဝထိုသူငယ္ခ်င္းလုလင္တို႔က၊ ခမည္းေတာ္သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၌ ထမ္းဘိုးကိုေလးေစပါၿပီ၊ ေပါ့ေစေတာ္မူပါဟုေလွ်ာက္ေသာ ျပည္သားတို႔အား ကိုယ္ေတာ္က၊ ငါ့လက္တန္းသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္ ခါးထက္သာ၍ ႀကီးလိမ့္မည္။ ၁၁ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ သင္တို႔အေပၚမွာ ေလးေသာထမ္းဘိုးကို တင္ေလၿပီ။ ငါသည္လည္း ထပ္၍တင္ဦးမည္။ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ သင္တိုိ႔ကို ႀကိမ္လံုးႏွင့္ရိုက္ေလၿပီ။ ငါသည္လည္း ကင္းၿမီးေကာက္ႏွင့္ ရိုက္ဦးမည္ဟု ျပန္ေျပာေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ၁၂ရွင္ဘုရင္က၊ သံုးရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ တဖန္လာၾကဦးမည္ဟု ေန႔ရက္ကိုခ်ိန္းခ်က္သည္အတိုင္း သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ေယေရာေဗာင္ႏွင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ေရာေဗာင္ထံသို႔ ေရာက္လာၾက၏။ ၁၃ထိုအခါ ေရာေဗာင္မင္းႀကီးသည္ အသက္ႀကီးသူတို႔ ေပးေသာအႀကံကိုမလိုက္၊ လူပ်ိဳတို႔ေပးေသာအႀကံကိုလိုက္လ်က္၊ ၁၄ခမည္းေတာ္သည္ သင္တို႔အေပၚမွာ ေလးေသာ ထမ္းဘိုးကို တင္ေလၿပီ။ ငါသည္လည္း ထပ္၍တင္ဦးမည္။ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္လည္း သင္တို႔ကို ႀကိမ္လံုးျဖင့္ ရိုက္ေလၿပီ။ ငါသည္လည္း ကင္းၿမီးေကာက္ႏွင့္ရိုက္ဦးမည္ဟု ၾကမ္းတမ္းစြာျပန္ေျပာေတာ္မူ၏။ ၁၅ရွင္ဘုရင္သည္ ျပည္သားတို႔စကားကို နားမေထာင္ရသည္အေၾကာင္းကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ရွိေလာၿမိဳ႔သား အဟိရအားျဖင့္ ေနဗတ္၏သား ေယေရာေဗာင္အား မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားကို ျပည့္စံုေစေတာ္မူမည္အေၾကာင္းတည္း။ ၁၆ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔သည္ ရွင္ဘုရင္နားမေထာင္ ေၾကာင္းကို သိျမင္လ်င္၊ ငါတို႔သည္ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ အဘယ္သို႔ ဆက္ဆံသနည္း။ ေယရွဲ၏သားႏွင့္ အဘယ္သို႔အေမြခံရေသးသနည္း။ အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊ သင္တို႔ ေနရာသို႔ အသီးအသီးသြားၾက။ အိုဒါဝိဒ္၊ သင္၏အိမ္ကို ၾကည့္ရေလာ့ဟု ရွင္ဘုရင္အားျပန္ေျပာလ်က္၊ ဣသေရလ လူအေပါင္းတို႔သည္ မိမိတို႔ေနရာသို႔ ျပန္သြားၾက၏။ ၁၇သို႔ရာတြင္ ယုဒၿမိဳ႔ရြာတို႔၌ေနေသာ ဣသေရလလူတို႔ကို၊ ေရာေဗာင္သည္ အုပ္စိုးရေသး၏။ ၁၈ထိုအခါ ေရာေဗာင္မင္းႀကီးသည္၊ အခြန္ေတာ္ဝန္ အေဒါနိရံကို ေစလႊတ္၍ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ သူ႔ကိုေသေအာင္ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္ၾက၏။ ၁၉ေယေရာေဗာင္မင္းႀကီးသည္ ရထား ေတာ္ကို အလ်င္အျမန္တက္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေျပးေလ၏။ ထိုသို႔ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ဒါဝိဒ္မင္းမ်ိဳးကို ပုန္ကန္ၾက၏။