၆ရာ အခန္းၾကီး(၁၁)


၁ေရာေဗာင္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို စစ္တိုက္၍၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေရာေဗာင္လက္သို႔ ေရာက္ျပန္ေစျခင္းငွါ၊ ယုဒအမ်ိဳးႏွင့္ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးထဲက ေရြးခ်ယ္ေသာစစ္သူရဲ တသိန္း ရွစ္ေသာင္းတို႔ကို စုေဝးေစ၏။ ၂သို႔ရာတြင္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏လူ ေရွမာယသို႔ ေရာက္၍၊ ၃သင္သည္ ေရွာလမုန္သား ယုဒရွင္ဘုရင္ေရာေဗာင္ႏွင့္ ယုဒရိုင္၊ ဗယၤာမိန္ခရိုင္၌ရွိေသာ ဣသေရလလူ အေပါင္းတို႔အား ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကိုဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၄သင္တို႔ညီအစ္ကိုတို႔ကို စစ္တိုက္ျခင္းငွါ ခ်ီ၍ မသြားၾကႏွင့္။ လူအေပါင္းတို႔၊ ကိုယ္ေနရာသို႔ျပန္သြားၾကေလာ့။ ဤအမႈကိုငါစီရင္ၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ ထာဝရ ဘုရား၏ စကားေတာ္ကိုနားေထာင္၍၊ ေယေရာေဗာင္ကို စစ္မခ်ီ၊ ျပန္သြားၾက၏။

၅ေရာေဗာင္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေန၍၊ ယုဒျပည္၌ ခိုင္ခံ့ေသာ ၿမိဳ႔တို႔ကိုျပဳစုရာတြင္၊ ၆ဗက္လင္ၿမိဳ႔၊ ဧတံၿမိဳ႔၊ ေတေကာၿမိဳ႔၊ ၇ဗက္ဇုရၿမိဳ႔၊ ေရွာေကာၿမိဳ႔၊ အဒုလံၿမိဳ႔၊ ၈ဂါသၿမိဳ႔၊ မေရရွၿမိဳ႔၊ ဇိဖၿမိဳ႔၊ ၉အေဒါရိမ္ၿမိဳ႔၊ လာခိရွၿမိဳ႔၊ အေဇကာၿမိဳ႔၊ ၁ဝေဇာရာၿမိဳ႔၊ အာဇလုန္ၿမိဳ႔၊ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ ယုဒခရိုင္ႏွင့္ ဗယၤာမိန္ခရိုင္တြင္ ခိုင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔တို႔ကို ျပဳစု ေလ၏။ ၁၁ရဲတိုက္မ်ားကိုလည္း ခိုင္ခံ့ေစ၍၊ အႀကီးအကဲႏွင့္တကြ ဆီ၊ စပ်စ္ရည္မ်ား၊ ရိကၡမ်ားကို သိုထားေလ၏။ ၁၂ယုဒအမ်ိဳးႏွင့္ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသည္ အမႈေတာ္ကိုထမ္းရြက္ေသာေၾကာင့္၊ ၿမိဳ႔အသီးအသီးတို႔၌ ဒိုင္းလႊားလွံလက္ နက္မ်ားကိုထား၍ အလြန္ခိုင္ခံ့ေစ၏။ ၁၃ဣသေရလျပည္ အရပ္ရပ္၌ရွိေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေလဝိသားတို႔သည္၊ မိမိတို႔ေနရာမွ အထံေတာ္သို႔လာၾက၏။ ၁၄ေလဝိသားတို႔သည္၊ မိမိတို႔ေနရာျဖစ္ေသာ ပိုင္ထိုက္ရာအရပ္ကိုစြန္႔၍၊ ယုဒျပည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္လာေသာအေၾကာင္း ဟူမူကား၊ ေယေရာေဗာင္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔သည္၊ ေလဝိ သားတို႔ကို ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမႈကို ေစာင့္ရေသာအရာမွခ်၍၊ ၁၅ျမင့္ေသာအရပ္၊ နတ္ဆိုး၊ မိမိလုပ္ေသာ ႏြားသငယ္တို႔အဘို႔၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ကို ခန္႔ထားသတည္း။ ၁၆ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ရွာလိုေသာငွါ၊ သေဘာခ်ေသာ သူတို႔သည္လည္း၊ ဣသေရလခရိုင္မ်ား ထဲကထြက္၍၊ ဘိုးေဘး တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား ယဇ္ပူေဇာ္အံ့ေသာငွါ၊ ေလဝိသားတို႔ ေနာက္သို႔လိုက္၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္လာၾက၏။ ၁၇ထုိသို႔သူတို႔သည္ ယုဒႏိုင္ငံကို အားေပး၍ ေရွာလမုန္မင္းသား ေရာေဗာင္ကို သံုးႏွစ္ပတ္လံုး ခိုင္ခံ့ေစၾက၏။ သံုးႏွစ္ပတ္လံုးဒါဝိဒ္လမ္း၊ ေရွာလမုန္လမ္းသို႔လိုက္ၾက၏။

၁၈ေရာေဗာင္သည္လည္း ဒါဝိဒ္သား ေယရိမုတ္သမီးမဟာလတ္၊ ေယရွဲသား ဧလ်ာဘသမီး အဘိဟဲလႏွင့္ စံုဘက္၍၊ ၁၉ယုရွ၊ ရွမာရိ၊ ဇာဟံ၊ သားသံုးေယာက္တို႔ကို ျမင္ရ၏။ ၂ဝထိုေနာက္၊ အဗရွလံုသမီး မာခါႏွင္စံုဘက္၍ အဘိယ၊ အတၱဲ၊ ဇိဇ၊ ေရွေလာမိတ္တို႔ကိုျမင္ရ၏။ ၂၁ေရာေဗာင္သည္ ခင္ပြန္းတဆယ္ရွစ္ေယာက္၊ ေမာင္းမမိႆံ ေျခာက္ဆယ္တို႔ကိုသိမ္းယူ၍၊ သားႏွစ္ဆယ္ရွစ္ေယာက္၊ သမီးေျခာက္ဆယ္တို႔ကို ရသည္တြင္၊ အဗရွလံုသမီး မာခါ ကို အျခားေသာခင္ပြန္း ေမာင္းမမိႆံအေပါင္း တို႔ထက္ သာ၍ခ်စ္ေသာေၾကာင့္၊ ၂၂မာခါ၏သား အဘိယကို ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခန္႔ထားမည္အႀကံရွိ၍၊ ညီအစ္တို႔တြင္၊ အႀကီးဆံုးျဖစ္ေစျခင္းငွါ ေျမွာက္ေလ၏။ ၂၃ပညာသတိႏွင့္စီရင္၍၊ ယုဒခရိုင္ ႏွင့္ ဗယၤာမိန္ခရိုင္အရပ္ရပ္တို႔တြင္ ခိုင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔ရွိသမွ်တို႔၌၊ မိမိသားတို႔ကို အႏွံ႔အျပားေနရာခ်၍၊ မ်ားစြာေသာ ရိကၡကိုသိုထား၏။ မယားအမ်ားတို႔ကို အလိုရွိ၏။