၆ရာ အခန္းၾကီး(၁၂)


၁ေရာေဗာင္မင္းသည္ မိမိႏိုင္ငံကိုတည္ေစ၍ အားႀကီးေသာအခါ၊ ဣသေရလအမ်ိဳးရွိသမွ်ႏွင့္တကြ ထာဝရ ဘုရား၏တရားေတာ္ကို စြန္႔၍၊ ၂ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊ ေရာေဗာင္မင္းႀကီးနန္းစံ ငါးႏွစ္တြင္၊ ၃အဲဂုတၱဳ ရွင္ဘုရင္ ရွိရွက္သည္ ရထားတေထာင္ႏွစ္ရာ၊ ျမင္းစီးသူရဲေျခာက္ေသာင္း၊ မေရတြက္ႏိုင္ေသာ အဲဂုတၱဳျပည္သားမ်ား၊ လိဗုျပည္သား၊ သုကိျပည္သား၊ အဲသေယာပိျပည္သား တို႔ႏွင့္တကြ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ စစ္ခ်ီ၍၊ ၄ယုဒျပည္၌ ခိုင္ခံ့ ေသာၿမိဳ႔တို႔ကို တိုက္ယူၿပီးမွ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ေလ၏။

၅ထိုအခါ ရွိရွက္မင္းေၾကာင့္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ စုေဝးေသာ ယုဒမင္းမ်ားထံ၊ ေရာေဗာင္မင္းထံေတာ္သို႔ ပေရာဖက္ ေရွမာယသည္ လာ၍၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုစြန္႔ေသာေၾကာင့္၊ ငါသည္သင္တို႔ကို ရွိရွက္မင္းလက္သို႔ အပ္ေလၿပီဟု အမိန္႔ေတာ္ကိုဆင့္ဆိုလွ်င္၊ ၆ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ယုဒမင္းတို႔က၊ ထာဝရဘုရား ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူသည္ဟုဆို၍၊ မိမိတို႔ကိုႏွိမ့္ခ်ၾက၏။ ၇ထိုသို႔ႏွိမ့္ခ်ေၾကာင္းကို ထာဝရဘုရားျမင္လ်င္၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေရွမာယသို႔ေရာက္၍၊ သူတို႔သည္ ႏွိမ့္ခ်ၾကၿပီ။ ထိုေၾကာင့္ သူတို႔ကို ငါမဖ်က္ဆီး၊ အနည္း ငယ္ေသာခ်မ္းသာကိုေပးမည္။ ရွိရွက္လက္ျဖင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အေပၚသို႔ ငါ့အမ်က္ကို မသြန္းေလာင္းရ။ ၈သို႔ရာတြင္ ငါ့ထံ၌ အမႈထမ္းျခင္း၊ တပါးအမ်ိဳးသား ရွင္ဘုရင္ထံ၌ အမႈထမ္းျခင္းကို ပိုင္းျခား၍သိေစျခင္းငွါ၊ ရွိရွက္မင္းထံ၌ ကြၽန္ခံရၾကမည္ဟု  မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၉အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္ရွိရွက္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္၍၊ ဗိမာန္ေတာ္ဘ႑ာ ႏွင့္နန္းေတာ္ဘ႑ာ ရွိသမွ်ကိုသိမ္းသြား၏။ ေရွာလမုန္လုပ္ေသာ ေရႊဒိုင္းရွိသမွ်ကိုလည္း ယူသြား၏။ ၁ဝေရာေဗာင္ မင္းႀကီးသည္ ေရႊဒိုင္းအစား၊ ေၾကးဝါဒိုင္းတို႔ကိုလုပ္၍၊ နန္းေတာ္တံခါးေစာင့္၊ ကိုယ္ရံေတာ္မွဴး၌အပ္ေလ၏။ ၁၁ရွင္ဘုရင္သည္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔သြားေသာအခါ၊ ကိုယ္ရံေတာ္သားတို႔သည္ ဒိုင္းတို႔ကိုေဆာင္၍၊ ေနာက္တဖန္ မိမိတို႔ေစာင့္ရာ အခန္းမွာျပန္ထားၾက၏။ ၁၂ထိုသို႔ရွင္ဘုရင္သည္ ကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား သည္ သူ႔ကိုရွင္းရွင္းမဖ်က္ဆီးမည္အေၾကာင္း၊ အမ်က္ေတာ္ကို လႊဲေတာ္မူ၏။ ယုဒျပည္သည္လည္း၊ ျပည္မႈျပည္ေရး သာယာသျဖင့္၊ ၁၃ေရာေဗာင္မင္းႀကီးသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ကိုယ္ကိုခိုင္ခံ့ေစ၍ စိုးစံေသး၏။

၁၄ေရာေဗာင္သည္ နန္းထိုင္ေသာအခါ၊ အသက္ေလးဆယ္တႏွစ္ရွိ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ နာမေတာ္ တည္စရာဘို႔၊ ဣသေရလခရိုင္မ်ားတို႔အထဲက ေရြးေကာက္ေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌၊ ဆယ္ခုနစ္ႏွစ္စိုးစံေလ၏။ မယ္ေတာ္က အမၼဳန္အမ်ိဳးသား၊ ေနမအမည္ရွိ၏။ ထာဝရဘုရားကုိ ရွာလိုေသာငွါ၊ မိမိသေဘာမခ်ေသာ ေၾကာင့္၊ ဒုစရိုက္အမႈကိုျပဳ၏။ ၁၅ေရာေဗာင္ျပဳမူေသာ အမႈအရာအစအဆံုးတုိ႔သည္၊ ပေရာဖက္ေရွမာယ၏ က်မ္းႏွင့္၊ ပေရာဖက္ ဣေဒၵါစီရင္ေသာ သားစဥ္ေျမးဆက္စာရင္း၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ေရာေဗာင္ႏွင့္ ေယေရာေဗာင္တို႔သည္ အသက္ ရွည္သမွ်ကာလပတ္လံုး ရန္ဘက္ျပဳၾက၏။ ၁၆ေရာေဗာင္သည္လည္း၊ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္အိပ္ေပ်ာ္၍ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔၌သၿဂႋဳဟ္ ျခင္းကိုခံေလ၏။ သားေတာ္အဘိယသည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏။