၆ရာ အခန္းၾကီး(၁၃)


၁ေယေရာေဗာင္မင္းႀကီးနန္းစံဆံ ဆယ္ႏွစ္ႏွစ္တြင္ အဘိယသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ မင္းျပဳ၍၊ ၂ယုဒျပည္ကို သံုးႏွစ္စိုးစံ၏။ မယ္ေတာ္ကား၊ ဂိဗာၿမိဳ႔သားၾသေရလ၏သမီး မာခါအမည္ရွိ၏။

၃အဘိယႏွင့္ေယေရာေဗာင္တို႔သည္ စစ္တိုက္ေသာအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ အဘိယသည္ ေရြးခ်ယ္ ေသာစစ္သူရဲေကာင္း ေလးသိန္းႏွင့္ စစ္ခင္းက်င္း၏။ ေယေရာေဗာင္သည္ ေရြးခ်ယ္ေသာ စစ္သူရဲေကာင္း ရွစ္သိန္း ႏွင့္စစ္ခင္းက်င္း၏။ ၄အဘိယသည္ ဧဖရိမ္ခရိုင္၊ ေဇမရိမ္ေတာင္ေပၚမွာ ရပ္လ်က္၊ အိုေယေရာေဗာင္ႏွင့္ ဣသေရလ လူအေပါင္းတို႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၅ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ဆားႏွင့္ယွဥ္ေသာ ပဋိိညာဥ္အားျဖင့္၊ ဣသေရလႏိုင္ငံကို ဒါဝိဒ္ႏွင့္ သားေတာ္ေျမးေတာ္ တို႔၌ အစဥ္အပ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို၊ သင္တို႔ သိမွတ္သင့္သည္မဟုတ္ေလာ။ ၆သို႔ရာတြင္၊ ဒါဝိဒ္သားေတာ္ ေရွာလမုန္၏ကြၽန္ ေနဗတ္သားေယေရာေဗာင္သည္၊ မိမိအရွင္ကို တဘက္ထ၍ပုန္ကန္ေလၿပီ။ ၇ေရွာလမုန္သား ေရာေဗာင္သည္ အသက္ငယ္၍သေဘာ ႏူးညံ့ေသာ ေၾကာင့္ မဆီးတားႏိုင္ေသာအခါ၊ လွ်ပ္ေပၚေသာသူ၊ အဓမၼလူတို႔သည္ ေယေရာေဗာင္ထံစုေဝး၍၊ ေရာေဗာင္မင္း တဘက္၌ ကိုယ္ကိုခိုင္ခံ့ေစၾက၏။ ၈ယခုလည္းသင္တို႔သည္ ဒါဝိဒ္၏သားေျမး၌ရွိေသာ ထာဝရဘုရား၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဆီးတားမည္ဟု ႀကံစည္ၾကသည္တကား။ သင္တို႔သည္ မ်ားျပား၍ သင္တို႔ဘုရားအရာ၌၊ ေယေရာေဗာင္လုပ္ေသာ ေရႊႏြားသငယ္တို႔လည္း ရွိၾက၏။ ၉သင္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားခန္႔ထားေတာ္မူေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ အာရုန္ အမ်ိဳးႏွင့္ ေလဝိအမ်ိဳးသားတို႔ကိုႏွင္ထုတ္၍၊ တပါးအမ်ိဳးသားထံုးစံအတိုင္း၊ ကိုယ္အဘို႔ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ကို လုပ္ၾကၿပီမဟုတ္ေလာ။ ထိုသို႔ႏွင့္အညီ၊ ႏြားသငယ္တေကာင္ႏွင့္ သိုးခုနစ္ေကာင္ကိုေပး၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာ၌ ခန္႔ထားျခင္းကို ခံေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားမဟုတ္ေသာသူထံမွ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျပဳရသည္တကား။ ၁ဝငါတို႔ မူကား၊ ထာဝရဘုရားကိုမစြန္႔၊ ထိုဘုရားသည္ ငါတို႔၏ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္ကုိ ထမ္းေသာယဇ္ ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ အာရုန္အမ်ိဳးျဖစ္ၾက၏။ ေလဝိသားတို႔သည္လည္း၊ မိမိတို႔အမႈကိုေစာင့္ေနၾက၏။ ၁၁ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္နံ႔သာေပါင္းကို နံနက္တိုင္း၊ ညဦးတိုင္းမီးရႈိ႔ၾက၏။ သန္႔ရွင္းေသာစားပြဲ ေပၚမွာ ေရွ႔ေတာ္မုန္႔ကို၄င္း၊ ညဦးတိုင္း ထြန္းစရာဘို႔ ေရႊမီးခံုႏွင့္မီးခြက္တို႔ကို၄င္း ျပင္ဆင္ၾက၏။ ငါတို႔သည္ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္ကိုေစာင့္ၾက၏။ သင္တို႔မူကား၊ ထာဝရဘုရားကို စြန္႔ၾကၿပီ။ ၁၂ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္သည္ ငါတို႔တြင္ဗိုလ္မင္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ယဇ္ပုေရာဟိတ္ တို႔သည္လည္း၊ တံပိုးမႈတ္ လ်က္ သင္တို႔တဘက္၌ ႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါ၊ ငါတို႔တြင္ရွိၾက၏။ အိုဣသေရအမ်ိဳးသားတို႔၊ ဘိုးေဘးတို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားတဘက္၌ မတိုက္ၾကႏွင့္။ တိုက္လွ်င္ရႈံးရၾကလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆို၏။ ၁၃ေယေရာေဗာင္သည္ ရုဒလူတို႔ ေနာက္၌ မထင္မရွားတပ္ခ်ီေစ၍၊ ကိုယ္တိုင္တဘက္၊ ေခ်ာင္းေနေသာသူတဘက္၊ ယုဒတပ္ကိုဝိုင္းၾက၏။ ၁၄ယုဒလူတို႔ သည္ ျပန္ၾကည့္ေသာအခါ၊ စစ္မႈဝိုင္းမိသည္ကိုျမင္လွ်င္၊ ထာဝရဘုရားအား ဟစ္ေခၚ၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ လည္း တံပိုးမႈတ္ၾက၏။ ၁၅တဖန္ ယုဒလူတို႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္ေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္သည္ ေယေရာေဗာင္ကို အဘိယႏွင့္ ယုဒလူတို႔ေရွ႔မွာ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ၁၆ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ေျပး၍၊ သူတို႔ကို ယုဒလူ တို႔လက္သို႔ ဘုရားသခင္အပ္ေတာ္မူ၏။ ၁၇အဘိယႏွင့္ သူ၏လူတို႔သည္ ႀကီးစြာေသာလုပ္ႀကံျခင္းကိုျပဳ၍၊ ေရြးခ်ယ္ ေသာဣသေရလလူ ငါးသိန္းလဲေသသျဖင့္၊ ၁၈ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္၊ ထိုအခါရႈံး၍ ယုဒအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဘိုးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ခိုလႈံေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ၾက၏။ ၁၉အဘိယသည္ ေယေရာေဗာင္ကို လိုုက္၍၊ ေဗသလၿမိဳ႔ႏွင့္ ရြာမ်ား၊ ေယရွနၿမိဳ႔ႏွင့္ရြာမ်ား၊ ဧဖရိမ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ရြာမ်ားတို႔ကို သူ႔လက္မွႏႈတ္ယူေလ၏။ ၂ဝအဘိယ လက္ထက္ကာလပတ္လံုး၊ ေယေရာေဗာင္သည္ ေနာက္တဖန္ ခြန္အားကိုမရျပန္။ ထာဝရဘုရား ဒဏ္ခတ္ေတာ္ မူသျဖင့္ ေသေလ၏။ ၂၁အဘိယမူကား ခြန္အားတိုးပြား၍၊ မယားတဆယ္ေလးေယာက္တို႔ကို ယူ၍ သားႏွစ္ဆယ္ ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ သမီးတဆယ္ေျခာက္ေယာက္တို႔ကို ျမင္ရ၏။ ၂၂အဘိယျပဳမူေသာ အမူအရာၾကြင္းေလသမွ်တို႔ႏွင့္ က်င့္ေသာအက်င့္၊ ေျပာေသာစကားမ်ားတို႔သည္၊ ရာဇဝင္ႏွင့္ဆက္၍ ပေရာဖက္ဣေဒၵါစီရင္ေသာစာ၌ ေရးထားလ်က္ ရွိ၏။