၆ရာ အခန္းၾကီး(၁၄)


၁အဘိယသည္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္၍၊ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကို ခံေလ၏။ သားေတာ္အာသသည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏။ ထိုမင္းလက္ထက္၊ ျပည္ေတာ္သည္ ဆယ္ႏွစ္ပတ္လံ ုးၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၏။

၂အာသမင္းသည္ မိမိဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရာေရွ႔ေတာ္၌ ေကာင္းေသာအမႈး၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အမႈ တို႔ကိုျပဳေလ၏။ ၃တပါးအမ်ိဳးသားဘုရား ယဇ္ပလႅင္တို႔ကို၄င္း၊ ျမင့္ေသာအရပ္တို႔ကို၄င္း ပယ္ရွား၏။ ရုပ္တုဆင္းတု တို႔ကိုၿဖိဳဖ်က္၍၊ အာရွရပင္တို႔ကို ခုတ္လွဲ၏။ ၄ယုဒလူတို႔သည္ ဘုိးေဘးတို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကိုရွာ၍ ပညတ္တရားကို ေစာင့္ေရွာက္မည္အေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅ယုဒၿမိဳ႔ရြာအရပ္ရပ္တို႔၌ရွိေသာ ကုန္းႏွင္ ရုပ္တုဆင္းတု တို႔ကို ပယ္ရွား၍၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေရးသာယာလ်က္ရွိ၏။ ၆ထုိကာလ၌ ၿငိမ္သက္ေသာအခြင့္ကို ထာဝရဘုရားေပးေတာ္  မူသျဖင့္၊ ယုဒျပည္သည္ၿငိမ္၍၊ စစ္မႈႏွင့္လြတ္ေသာေၾကာင့္၊ အာသမင္းသည္ တျပည္လံုးတြင္ ခိုင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔တို႔ကို တည္ေလ၏။ ၇ငါတို႔သည္ ငါတို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ႀကိဳးစားရွာ၍၊ ထိုဘုရားသည္ အရပ္ရပ္၌ ၿငိမ္သက္ ေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ တျပည္လံုးကို အစိုးရစဥ္အခါ၊ ဤမည္ေသာၿမိဳ႔တို႔ကို ျပဳစု၍ ၿမိဳ႔ရိုး၊ ျပအိုး၊ တံခါး၊ ကန္႔လန္႔က်င္တို႔ကို လုပ္ၾကကုန္အံ့ဟု ယုဒလူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၈အာသမင္း၌ ကိဒုန္ႏွင့္ လွံကိုကိုင္ ေသာ ယုဒအမ်ိဳးသူရဲ သံုးသိန္း၊ ဒိုင္းလႊားႏွင့္ ေလးကိုကိုင္ေသာ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသူရဲ ႏွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းရွိ၍၊ ထိုသူ အေပါင္းတို႔သည္၊ ခြန္အားႀကီးေသာ စစ္သူရဲျဖစ္ၾက၏။

၉တဖန္ ကုရွရွင္ဘုရင္ေဇရသည္ စစ္သူရဲတသန္း၊ ရထားသံုရာႏွင့္တကြ ခ်ီလာ၍၊ မေရရွၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ေသာ အခါ၊ ၁ဝအာသသည္ ဆီးႀကိဳ၍ မေရွရွၿမိဳ႔အနားမွာ ေဇဖသခ်ိဳင့္၌ စစ္ၿပိဳင္ၾက၏။ ၁၁အာသသည္ မိမိဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား ဟစ္ေခၚ၍ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူမ်ားတို႔တြင္ အားနည္းေသာသူကို ကယ္တင္ ျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ အိုအကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ကယ္တင္ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္ တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုခိုလႈံ၍၊ နာမေတာ္ကိုအမွီျပဳလ်က္၊ ဤအလံုးအရင္းႀကီးကို တိုက္ျခင္းငွါသြားပါ၏။ အိုထာဝရ ဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ လူသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ႏိုင္ေသာအခြင့္ ရွိေစေတာ္မမူပါႏွင့္ဟု ဆုေတာင္းသည္ျဖစ္၍၊ ၁၂ထာဝရဘုရားသည္ ကုရွလူတို႔ကို အာသႏွင့္ယုဒလူတို႔ေရွ႔မွာ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူ သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ေျပးၾက၏။ ၁၃အာသႏွင့္သူ၏လူတို႔သည္ ေဂရာၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္လိုက္သျဖင့္၊ ကုရွလူတို႔သည္ ျပန္၍မတိုင္ဝံ့ေသာေၾကာင့္ အရႈံးခံၾကရ၏။ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ဗိုလ္ေျခေတာ္ေရွ႔မွာ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို  ခံၾကရ၏။ ယုဒလူတို႔သည္ လက္ရဥစၥာအမ်ားကို သိမ္းယူၾက၏။ ၁၄ေဂရာၿမိဳ႔ပတ္ဝန္းက်င္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ထာဝရ ဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ေသာစိတ္ရွိသျဖင့္၊ ယုဒလူတို႔သည္ ထိုၿမိဳ႔ရွိသမွ်တို႔ကို လုပ္ႀကံ၍၊ သိုထားႏွင့္ေသာ ဘ႑ာ ဥစၥာအမ်ားတို႔ကို သိမ္းယူၾက၏။ ၁၅တိရစာၦန္တင္းကုပ္မ်ားကိုလည္း တိုက္ဖ်က္လ်က္၊ သိုးႏွင့္ကုလားအုပ္အမ်ား တို႔ကို သိမ္းယူ၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ျပန္သြားၾက၏။