၆ရာ အခန္းၾကီး(၁၅)


၁ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ၾသဒက္သားအာဇရိအေပၚသို႔ သက္ေရာက္၍၊ ၂အာဇရိသည္ အာသ မင္းကို ႀကိဳဆိုျခင္းငွါသြားလ်က္၊ အိုအာသမင္း၊ အိုယုဒအမ်ိဳးႏွင့္ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔၊ ငါ့စကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ သင္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားဘက္၌ ေနလွ်င္၊ ေနစဥ္ကာလ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ႏွင့္ အတူရွိေတာ္မူမည္။ ထာဝရဘုရားကိုရွာလွ်င္ အေတြ႔ခံေတာ္မူမည္။ စြန္႔လွ်င္သင္တို႔ကို စြန္႔ေတာ္မူမည္။ ၃ၾကာျမင့္ ေသာကာလပတ္လံုး၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ မွန္ေသာဘုရားမရွိ။ ၾသဝါဒေပးတတ္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မရွိ။ တရားလဲ မရွိဘဲေန၍၊ ၄ေဘးေရာက္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ ျပန္လာ၍၊  ရွာၾကေသာအခါ အေတြ႔ခံေတာ္မူ၏။ ၅ေရွးကာလ၌ ထြက္ေသာသူ၊ ဝင္ေသာသူသည္ ခ်မ္းသာမရ။ အတိုင္းတိုင္း အျပည္ျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ အလြန္ဆင္းရဲျခင္းကို ခံရၾက၏။ ၆တႏိုင္ငံႏွင့္တႏိုင္ငံ၊ တၿမိဳ႔ႏွင့္တၿမိဳ႔ကိုထၾက၍၊ ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳးအားျဖင့္၊ ဘုရားသခင္ဆံုးမေတာ္မူ၏။ ၇သင္တို႔မူကား အားယူၾကေလာ့။ လက္အားမေလ်ာ့ေစႏွင့္။ သင္တို႔က်င့္သည္ အတုိင္း အက်ဳိးကိုခံရၾကမည္ဟု ျမြက္ဆုိ၏။

၈ထုိစကားႏွင့္ ပေရာဖက္ၾသဒက္၏ အနာဂတၱိစကားကို အာသမင္းသည္ ၾကားေသာအခါ၊ ရဲရင့္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္၍ ယုဒျပည္ႏွင့္ ဗယၤာမိန္အရပ္ရပ္တို႔၌၄င္း၊ ဧဖရိမ္ေတာင္ေပၚမွာ တိုက္ယူေသာ ၿမိဳ႔တို႔၌၄င္း၊ စက္ဆုပ္ဘြယ္ ေသာအရာရွိသမွ်တို႔ကို ပယ္ရွား၍၊ ဗိမာန္ေတာ္ဦးေရွ႔တြင္ ရွိေသာ ထာဝရဘုရား၏။ ယဇ္ပလႅင္ကိုျပဳျပင္ေလ၏။ ၉ယုဒအမ်ဳိးႏွင့္ ဗယၤာမိန္အမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔ကုိ၄င္း၊ ဧဖရိမ္ခရုိင္၊ မနာေရွခရုိင္၊ ရွိေမာင္ခရုိင္ထဲကထြက္ေသာ တပါး အမ်ဳိးသားတို႔ကို၄င္း စုေဝးေစ၏။ အာသမင္း၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္၊ သူႏွင့္အတူရွိေတာ္မူေၾကာင္းကို၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအမ်ားတို႔သည္ သိျမင္လွ်င္၊ ထုိမင္းဘက္သုိ႔ဝင္စားၾက၏။ ၁ဝအာသမင္းနန္းစံဆယ္ငါးႏွစ္ တတိယလတြင္ ေယရုရွင္ၿမိဳ႔၌ စုေဝး၍၊ ၁၁ေဆာင္ခဲ့ေသာလက္ရဥစၥာထဲက ႏြားခုနစ္ရာ၊ သိုးခုနစ္ေထာင္တို႔ကုိ ထာဝရ ဘုရားအား ပူေဇာ္ၾက၏။ ၁၂ဘိုးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ရွာပါမည္ဟူ၍၄င္း၊ ၁၃ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို မရွာေသာသူ၊ ေယာက်ာ္းမိန္းမအႀကီး အငယ္မည္ သည္ကား၊ အေသသတ္ျခင္းကုိခံရမည္ဟူ၍၄င္း၊ ၁၄ေၾကြးေၾကာ္သံ၊ တံပိုးႏွဲခရာ မႈတ္သံႏွင့္တကြ၊ ႀကီးေသာအသံဗလံျပဳလ်က္၊ ထာဝရဘုရားအားက်ိန္ဆိုိ၍ ဝန္ခံျခင္းပဋိိညာဥ္ဖဲြ႔ၾက၏။ ၁၅ယုဒလူအေပါင္းသည္ ထုိသုိ႔က်ိန္ဆိုျခင္းကုိျပဳေသာအခါ၊ ဝမ္းေျမာက္ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့က်ိန္ဆို၍၊ အလုိဆႏၵအားႀကီးသည္ႏွင့္၊ ထာဝရဘုရားကုိ ရွာေသာေၾကာင့္ အေတြ႔ခံေတာ္မူ၏။ အရပ္ရပ္၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။

၁၆အာသမင္းႀကီး၏ အဘြားေတာ္မာခါသည္၊ အာရွရပင္ေအာက္မွာ ရုပ္တုကုိလုပ္ေသာေၾကာင့္၊ မိဖုရားအရာ ကိုႏႈတ္၍၊ ရုပ္တုကုိဖ်က္စီးေက်ာ္နင္းၿပီးလွ်င္၊ ေကျဒဳန္ေခ်ာင္းနားမွာ မီးရႈိ႔ေတာ္မူ၏။ ၁၇ျမင့္ေသာအရပ္တို႔ကုိ ဣသေရလျပည္၌ မပယ္ရွားေသာ္လည္း၊ လက္ထက္ေတာ္ကာလပတ္လံုး အာသစိတ္ႏွလံုးသည္ စံုလင္ျခင္းရွိ၏။ ၁၈ခမည္းေတာ္လွဴေသာဥစၥာ၊ ကိုယ္တိုင္လွဴေသာဥစၥာ ေရႊ၊ ေငြတန္ဆာမ်ားကုိ ဗိမာန္ေတာ္ထဲသုိ႔ သြင္းထားေတာ္မူ၏။ ၁၉ေနာက္တဖန္ နန္းစံသံုးဆယ္ငါးႏွစ္တိုင္ေအာင္ စစ္တိုက္ျခင္းမရွိ။