၆ရာ အခန္းၾကီး(၁၆)


၁အာသမင္းနန္းစံသံုးဆယ္ေျခာက္ႏွစ္တြင္၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ဗာရွာသည္ ယုဒျပည္သို႔စစ္ခ်ီ၍၊ ယုဒရွင္ ဘုရင္အာသထံသုိ႔ အဘယ္သူမွ် မထြက္မဝင္ေစျခင္းငွါ၊ ရာမၿမိဳ႔ကုိတည္၏။ ၂ထုိအခါ ဗိမာန္ေတာ္ ဘ႑ာႏွင့္ နန္းေတာ္ ဘ႑ာတည္းဟူေသာ ေရႊေငြရွိသမွ်ကို၊ အာသသည္ထုတ္၍၊ ဓမၼာသတ္ၿမိဳ႔၌ေနေသာ ရႈရိရွင္ဘုရင္ ဗဟၤာဒဒ္ထံသို႔ ေပးလုိက္၍၊ ၃ငါသည္သင္ႏွင့္၄င္း၊ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ သင့္ခမည္းေတာ္ႏွင့္၄င္း မိႆဟာယဖဲြ႔ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ ေရႊေငြကိုငါေပးလုိက္၏။ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ဗာရွာသည္ ငါ့ထံမွထြက္သြားေစျခင္းငွါ၊ သူႏွင့္ဖဲြ႔ေသာ မိႆဟာယကုိ ဖ်က္၍လာပါဟု မွာလုိက္ေလ၏။ ၄အာသမင္းႀကီး၏ စကားကုိဗဟၤာဒဒ္သည္ နားေထာင္၍၊ ဣသေရလၿမိဳ႔ရြာတို႔ကို စစ္ခ်ီေစျခင္းငွါ၊ မိမိဗိုလ္မ်ားကိုေစလႊတ္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ဣရုန္ၿမိဳ႔၊ ဒန္ၿမိဳ႔၊ အာေဗလမိမ္ၿမိဳ႔မွစ၍၊ နႆလိျပည္၌ ရွိသမွ်ေသာ ဘ႑ာၿမိဳ႔တို႔ကုိ လုပ္ၾကံၾက၏။

၅ထုိသိတင္းကို ဗာရွာသည္ၾကားေသာအခါ၊ ရာမၿမိဳ႔ကို လက္စမသတ္ဘဲအလုပ္ကိုျဖတ္၍ေန၏။ ၆ထုိအခါ၊ အာသမင္းႀကီးသည္ ယုဒလူအေပါင္းကုိေခၚသျဖင့္၊ ရာမၿမိဳ႔၌ ဗာရွာမင္းသြင္းေသာ ေက်ာက္ႏွင့္သစ္သားကိုယူသြား၍၊ ေဂဘၿမိဳ႔ႏွင့္ မိဇပါၿမိဳ႔ကိုတည္၏။

၇ထုိအခါ ပေရာဖက္ ဟာနန္သည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ အာသပ္ထံသို႔လာ၍၊ မင္းႀကီးသည္ မိမိဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားကုိမခိုလံႈ၊ ရႈရိရွင္ဘုရင္ကို ခိုလႈံေသာေၾကာင့္၊ ရႈရိရွင္ဘုရင္၏ ဗိုလ္ေျခတို႔သည္ မင္းႀကီးလက္မွ လြတ္သြားၾကၿပီ။ ၈ကုရွလူႏွင့္ လိဗုလူတို႔သည္ ရထားမ်ား၊ ျမင္းစီးသူမ်ားႏွင့္ တကြ၊ အားႀကီးေသာအလံုးအရင္ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ့။ သို႔ေသာ္လည္၊ မင္းႀကီးသည္ ထာဝရဘုရားကို ခိုလႈံေသာေၾကာင့္၊ ထုိအလံုးအရင္းကုိ မင္းႀကီးလက္သို႔ အပ္ႏွံေတာ္ မႈၿပီ။ ၉ထာဝရဘုရားသည္ စံုလင္ေသာေစတနာစိတ္ရွိေသာ သူတို႔ဘက္၌၊ ခုိင္ခံ့စြာေနျခင္းငွါ၊ ေျမႀကီးတျပင္လံုးကုိ အႏွံ႔အျပား ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိေတာ္မူ၏။ ဤအမႈ၌မင္းႀကီးသည္ မုိက္စြာျပဳၿပီ။ ယခုမွစ၍ စစ္မႈရွိလိမ့္မည္ဟု ဆို၏။ ၁ဝထုိသို႔ ဆိုေသာေၾကာင့္၊ အာသသည္ ပေရာဖက္ကိုအမ်က္ထြက္၍ ေထာင္ထဲမွာေလွာင္ထား၏။ ထုိကာလ၌ ျပည္သူ ျပည္သားအခ်ဳိ႔တို႔ကိုလည္း ညွဥ္းဆဲ၏။ ၁၁အာသမင္းျပဳမူေသာ အမႈအရာအစအဆံုးတို႔သည္၊ ဣသေရလရာဇဝင္ႏွင့္ ယုဒရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၁၂နန္းစံသံုးဆယ္ကိုးႏွစ္တြင္ ေျခေတာ္၌ အနာေရာဂါစဲြ၍ ျပင္းစြာခံရေသာလည္း၊ ထာဝရဘုရားကိုမဆည္းကပ္၊ ေဆးသမားတို႔ကုိသာ ဆည္းကပ္ေလ၏။ ၁၃အာသသည္ ဘုိးေဘးတို႔ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္၍၊ နန္းစံေလးဆယ္တႏွစ္တြင္ အနိစၥေရာက္သျဖင့္၊ ၁၄ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔မွာ မိမိအဘုိ႔ မိမိလုပ္ႏွင့္ေသာသခ်ႋဳင္း၌၊ ျပည္သားတို႔သည္ သၿဂႋဳဟ္ေသာအခါ၊ ေမႊးႀကိဳင္ေသာနံ႔သာမ်ဳိးတို႔ကို ေဆးသမားအတတ္ျဖင့္ေဘာ္၍၊ တလား၌အျပည့္ထည့္ၿပီးလွ်င္၊ အေလာင္းေတာ္ကုိတင္ထားၾက၏။ အလြန္ႀကီးေသာမီးရႈိ႔ပြဲကိုလည္း ခံၾက၏။