၆ရာ အခန္းၾကီး(၁၇)


၁အာသသား ေယာရွဖတ္သည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထုိင္၍၊ ဣသေရလႏုိင္ငံတပတ္ဘက္ မိမိကိုခုိင္ခံ့ေစ၏။ ၂ယုဒျပည္တြင္၊ ခုိင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔ရွိသမွ်တို႔၌၊ တပ္သားမ်ားကိုထား၏။ ယုဒျပည္အရပ္ရပ္ တို႔၌၄င္း၊ ဧဖရိမ္ျပည္မွာ ခမည္းေတာ္အာသတိုက္ယူေသာ ၿမိဳ႔တို႔၌၄င္း၊ ၿမိဳ႔ေစာင့္တပ္ကို အသီးအသီး ခန္႔ထား၍၊ ၃ခမည္းေတာ္သည္ အရင္လုိက္ေသာလမ္းသို႔၊ ေယာရွဖတ္လုိက္လ်က္၊ ဗာလဘုရားတို႔ကုိ မဆည္းကပ္၊ ခမည္းေတာ္၏ ဘုရားသခင္ကို သာဆည္းကပ္သျဖင့္၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ထံုးစံကိုေရွာင္၍ ပညတ္တရားေတာ္ကို က်င့္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား သည္ေစာင့္မ၍၊ ၅ႏုိင္ငံေတာ္ကို ေယာရွဖတ္လက္၌ တည္ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ ယုဒျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ လက္ေဆာင္မ်ားကုိ ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ၆ဂုဏ္အသေရႏွင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ တရားလမ္းတို႔၌ စိတ္စဲြလမ္း၍၊ ျမင့္ေသာအရပ္ႏွင့္ အာရွရပင္တို႔ကို ယုဒျပည္မွပယ္ရွားေတာ္မူ၏။

၇နန္းစံသံုးႏွစ္တြင္၊ ယုဒၿမိဳ႔အရပ္ရပ္၌ သြန္သင္ေစျခင္းငွါ၊ မွဴးမတ္ဗင္ဟဲလ၊ ၾသဗဒိ၊ ဇာခရိ၊ နာသေနလ၊ မိကၡာယ တို႔ကို၄င္း၊ ၈ေလဝိသားေရွမာယ၊ ေနသနိ၊ ေဇဗဒိ၊ အာသေဟလ၊ ေရွမိရမုတ္၊ ေယာနသန္၊ အေဒါနိယ၊ ေတာဘိယ၊ ေတာဘ၊ ေဒါနိယ တုိ႔ကို၄င္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ဧလိရွမာႏွင့္ ေယာရံကုိ၄င္း၊ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ၉ထုိသူတို႔သည္ ယုဒျပည္၌ ၾသဝါဒေပး၍ ထာဝရဘုရား၏ ပညတၱိက်မ္းပါလ်က္၊ ယုဒၿမိဳ႔အရပ္ရပ္တို႔တြင္၊ လွည့္လည္သျဖင့္၊ ျပည္သား တို႔ကုိ သြန္သင္ၾက၏။

၁ဝယုဒျပည္ပတ္ဝန္းက်င့္တိုင္းႏုိင္ငံရွိသမွ်တို႔သည္၊ ထာဝရဘုရားကုိေၾကာက္ရြံ႔၍၊ ေယာရွဖတ္ကို စစ္မတိုက္ဝံ ဘဲေနၾက၏။ ၁၁ဖိလိတၱိလူတို႔သည္ လက္ေဆာင္ႏွင့္ အခြန္ေငြကို၄င္း၊ အာရပ္လူတို႔သည္ သိုးခုနစ္ေထာင္ ခုႏွစ္ရာႏွင့္ ဆိတ္ခုနစ္ေထာင္ ခုႏွစ္ရာကုိ၄င္း ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ၁၂ေယာရွဖတ္သည္ အလြန္ခြန္အားတိုးပြါး၍ ယုဒျပည္၌ ရဲတိုက္ႏွင့္ ဘ႑ာေတာ္ၿမိဳ႔တို႔ကုိ တည္ေတာ္မူ၏။ ၁၃ယုဒၿမိဳ႔တို႔၌ အမႈအေရးေတာ္မ်ား၏။ ခြန္အားႀကီးေသာစစ္သူရဲတို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ရွိၾက၏။ ၁၄စစ္သူရဲအေဆြ အမ်ဳိးလုိက္ယူေသာ စာရင္းဟူမူကား၊ ယုဒအမ်ဳိးဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းအာဒနႏွင့္ ခြန္အားႀကီးေသာ စစ္သူရဲသံုးသိန္း၊ ၁၅စစ္ကဲေယာဟနန္ႏွင့္ ခြန္အားႀကီးေသာစစ္သူရဲႏွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း၊ ၁၆ေစတနာ စိတ္ႏွင့္ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္ေသာ ဇိခရိသား အာမသိႏွင့္ ခြန္အားႀကီးေသာစစ္သူရဲႏွစ္သိန္း၊ ၁၇ဗယၤာမိန္အမ်ဳိး ခြန္အားႀကီးေသာ ဧလ်ာဒႏွင့္ ေလး၊ ဒိုင္းလႊားကိုကိုင္ေသာသူႏွစ္သိန္း၊ ၁၈သူ႔ေနာက္ေယာဇဗဒ္ႏွင့္ စစ္တိုက္ျခင္းငွါ၊ အသင့္ရွိေသာသူ တသိန္းရွစ္ေသာင္းတည္း။ ၁၉ယုဒျပည္အရပ္ရပ္၊ ခုိင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔တို႔၌ ရွင္ဘုရင္ထားေသာ သူရဲမွ တပါး၊ အထက္ဆုိခဲ့ၿပီးေသာသူတို႔သည္ အမႈေတာ္ကိုထမ္းလ်က္ေနၾက၏။