၆ရာ အခန္းၾကီး(၁၈)


၁ေယာရွဖတ္မင္းသည္ ဂုဏ္အသေရႏွင့္ စည္းစိမ္းဥစၥာမ်ား၍၊ အာဟပ္မင္းႏွင့္ အမ်ဳိးစပ္ေလ၏။ ၂ေနာက္တဖန္ ရွမာရိၿမိဳ႔၊ အာဟပ္မင္းထံသို႔ ကိုယ္တိုင္သြား၍၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ အာဟပ္သည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ေယာရွဖတ္ႏွင့္၊ သူ၏လူတို႔အဘုိ႔မ်ားစြာေသာ သုိးႏြားတို႔ကို စီရင္၍၊ ဂိလဒ္ျပည္ ရာမုတ္ၿမိဳ႔သုိ႔လုိက္ေစျခင္းငွါ၊ ၃ဂိလဒ္ျပည္ ရာမုတ္ၿမိဳ႔ သို႔ ငါႏွင့္ အတူလုိက္မည္ေလာဟု ေမးလွ်င္၊ ေယာရွဖတ္က၊ ငါသည္မင္းႀကီးကဲ့သို႔၄င္း၊ ငါ့လူတို႔သည္ မင္းႀကီး၏ လူကဲ့သုိ႔၄င္းျဖစ္လ်က္၊ မင္းႀကီးႏွင့္ ဝုိင္း၍ စစ္တိုက္မည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။

၄တဖန္ ေယာရွဖတ္က၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယေန႔ေမးျမန္းပါေလာ့ဟု ဣသေရလရွင္ဘုရင္ အားဆုိေသာ္၊ ၅ဣသေရလရွင္ဘုရင္သည္ ပေရာဖက္ေလးရာတို႔ကို စုေဝးေစၿပီးလွ်င္၊ ငါသည္ဂိလဒ္ျပည္ရာမုတ္ၿမိဳ႔သုိ႔ စစ္ခ်ီေကာင္းေသေလာ။ မခ်ီဘဲေနေကာင္းသေလာ့ဟု ေမးေသာ္၊ သူတို႔ကခ်ီေတာ္မူပါ။ ထာဝရဘုရားသည္ အရွင္မင္းႀကီး၏ လက္ေတာ္သို႔ အပ္ေတာ္မူမည္ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၆ေယာရွဖတ္ကလည္း၊ ငါတုိ႔ေမးျမန္းစရာထာဝရ ဘုရား၏ ပေရာဖက္တစံုတပါးမွ် မရွိသေလာဟု ေမးေသာ္၊ ၇ဣသေရလရွင္ဘုရင္က၊ ထာဝရဘုရားဘုရားကုိ ေမးျမန္းရေသာသူတေယာက္၊ ဣမလသား မိကၡာရွိေသး၏။ သို႔ရာတြင္၊ ထုိသူကိုငါမုန္း၏။ ငါ၌မဂၤလာစကားကို မေဟာ၊ အမဂၤလာစကားကုိသာ အစဥ္ေဟာတတ္ သည္ဟု ေယာရွဖတ္အားဆုိလွ်င္၊ ေယာရွဖတ္က၊ ထုိသုိ႔မင္းႀကီး မေျပာပါႏွင့္ ျပန္ဆုိ၏။ ၈ထုိအခါ ဣသေရလရွင္ဘုရင္သည္ အရာရွိတေယာက္ကိုေခၚ၍၊ ဣမလသား မိကၡာကို အလ်င္ အျမန္ေခၚခဲ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၉ဣသေရလရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ယုဒရွင္ဘုရင္ေယာရွဖတ္တို႔သည္ မင္းေျမာက္တန္ဆာကို ဝတ္ဆင္လ်က္၊ ရွမာရိၿမိဳ႔တံခါးဝေရွ႔၊ ဟင္းလင္းေသာအရပ္၌ ရာဇပလႅင္တို႔အေပၚမွာ ထုိင္၍၊ ပေရာဖက္အေပါင္းတို႔ သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ ေဟာေျပာၾက၏။ ၁ဝေခနာနာသား ေဇဒကိသည္ သံဦးခ်ဳိတို႔ကို လုပ္၍၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ရႈရိျပည္ကုိ မဖ်က္ဆီးမီွတုိင္ေအာင္၊ ဤဦးခ်ဳိတို႔ႏွင့္ တိုးရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို ဆင့္ဆုိ၏။ ၁၁ပေရာဖက္အေပါင္းတို႔ကလည္း၊ ဂိလဒ္ျပည္ရာမုတ္ၿမိဳ႔သုိ႔ စစ္ခ်ီ၍ေအာင္ေတာ္မူပါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ အရွင္မင္းႀကီး၏ လက္ေတာ္သို႔ အပ္ေတာ္မူမည္ဟု ပေရာဖက္ျပဳ၍ ေဟာၾက၏။ ၁၂မိကၡာကိုေခၚေသာ တမန္က၊ ပေရာဖက္အေပါင္းတို႔သည္ မဂၤလာစကားကုိသာ ရွင္ဘုရင္အား တညီတညြတ္တည္းေဟာၾက၏။ ကုိယ္ေတာ္လည္း သူတို႔ေဟာ ၾကသည္နည္းတူ၊ မဂၤလာစကားကိုသာေဟာေတာ္မူပါဟု ဆုိလွ်င္၊ ၁၃မိကၡာက၊ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ငါ၏ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားကုိသာ ငါျပန္ေျပာရမည္ဟု ဆို၏။

 

၁၄ရွင္ဘုရင္ထံသို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ရွင္ဘုရင္က၊ အခ်င္းမိကၡာ၊ ငါတို႔သည္ ဂိလဒ္ျပည္ရာမုတ္ၿမိဳ႔သုိ႔ စစ္ခ်ီ ေကာင္းသေလာ။ မခ်ီဘဲေနေကာင္းသေလာဟု ေမးလွ်င္၊မိကၡာကစစ္ခ်ီ၍ ေအာင္ေတာ္မူပါ။ ရန္သူတို႔ကုိ လက္ေတာ္ သို႔အပ္ေတာ္မူမည္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္၏။ ၁၅ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ မွန္ေသာစကားမွတပါး အျခားေသာစကားကုိ ထာဝရ ဘုရားအခြင့္ႏွင့္ သင္သည္ငါ့အားမေဟာမည္အေၾကာင္း၊ ငါသည္ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ေအာင္ သင့္အားအက်ိန္ေပးရမည္ နည္းဟုေမးေသာ္၊ ၁၆မိကၡာက၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသား အေပါင္းတို႔သည္ သိုးထိန္းမရွိေသာ သိုးကဲ့သို႔ ေတာင္မ်ားအေပၚ မွာအရပ္ရပ္ကြဲျပားလ်က္ရွိၾကသည္ကို ငါျမင္ၿပီ။ ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ဤလူအေပါင္းတို႔သည္ အရွင္မရွိေသာေၾကာင့္၊ အသီးအသီး ကိုယ္ေနရာသို႔ျပန္ၾကပါေလေစဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ဆုိ၏။ ၁၇ဣသေရလရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ သူသည္ငါ၌မဂၤလာစကားကုိမေဟာ၊ အမဂၤလာစကားကုိသာ ေဟာတတ္သည္ဟု မင္းႀကီးအားငါမေျပာ သေလာဟု ေယာရွဖတ္အားဆုိ၏။ ၁၈မိကၡာကလည္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကုိ နားေထာင္ပါ။ ထာဝရဘုရားသည္ ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ထုိင္ေတာ္မူသည္ကို၄င္း၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အေပါင္းတို႔သည္ လက္်ာေတာင္ဘက္၊ လက္ဝဲေတာ္ ဘက္၌ ရပ္ေနၾကသည္ကို၄င္း၊ ငါျမင္ၿပီ။ ၁၉ထာဝရဘုရားကလည္း၊ အာဟပ္သည္ဂိလဒ္ျပည္ရာမုတ္ၿမိဳ႔သို႔ စစ္ခ်ီ၍ ဆံုးေစျခင္းငွါ၊ အဘယ္သူေသြးေဆာင္မည္နည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ အျခံအရံေတာ္တို႔သည္ တေယာက္တနည္းစီ ျပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၂ဝတဖန္ ဝိညာဥ္တပါးသည္လာ၍ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ရပ္လ်က္၊ အကြၽႏု္ပ္ေသြးေဆာင္ပါမည္ ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၂၁ထာဝရဘုရားက၊ အဘယ္သို႔ေသြးေဆာင္မည္နည္းဟု ေမးေတာ္မူေသာ္၊ အကြၽႏု္ပ္သြား၍ ထုိမင္းႀကီး၏ ပေရာဖက္အေပါင္းတို႔အထဲမွာ၊ မုသာစကားကိုေျပာ တတ္ေသာ စိတ္ဝိညာဥ္ျဖစ္ပါမည္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ ေသာ္၊ သင္သည္ေသြးေဆာင္၍ ႏုိင္လိမ့္မည္။ ထုိသုိ႔သြား၍ ျပဳေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၂သို႔ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရားသည္ မုသာစကားကို ေျပာတတ္ေသာ စိတ္ဝိညာဥ္ကို မင္းႀကီး၏ ပေရာဖက္အေပါင္းတို႔၌ သြင္းေတာ္မူၿပီ။ မင္းႀကီး၏ အမႈမွာ အမဂၤလာစကားကုိ ေျပာေတာ္မူၿပီဟု ေဟာေလ၏။ ၂၃ထုိအခါ ေခနာနာသား ေဇဒကိသည္ ခ်ဥ္းလာ၍ မိကၡာ၏ ပါးကို ပုတ္လ်က္၊ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္ႏွင့္ႏႈတ္ဆက္ျခင္းငွါ၊ အဘယ္လမ္းျဖင့္ ငါမွထြက္ ေတာ္မူသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ၂၄မိကၡာက၊ သင္သည္ပုန္းေရွာင္၍ ေနျခင္းငွါ၊ အတြင္းခန္းထဲသုိ႔ဝင္ေသာေန႔၌ သင္ျမင္လိမ့္ မည္ဟု ဆုိ၏။ ၂၅ဣသေရလရွင္ဘုရွင္က မိကၡာကို ၿမိဳ႔ဝန္မင္း အာမုန္ထံ၊ သားေတာ္ေယာရွထံသို႔ ယူသြား၍၊ ၂၆ဤသူကုိ ေထာင္ထဲမွာ ေလွာင္ထားၾက။ ငါသည္ၿငိမ္ဝပ္စြာ ျပန္၍မလာမွီတုိင္ေအာင္၊ ဆင္းရဲစြာ စားေသာက္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိေၾကာင္းကို ဆင့္ဆုိေလာ့ဟု စီရင္၏။ ၂၇မိကၡာကလည္း၊ မင္းႀကီးသည္ ၿငိမ္ဝပ္စြာ ျပန္လာရလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မမူ၊ အုိလူမ်ားအေပါင္းတို႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့ဟု ဆုိ၏။

၂၈ထုိသုိ႔ဣသေရလရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွဖတ္တို႔သည္၊ ဂိလဒ္ျပည္ ရာမုတ္ၿမိဳ႔သို႔ စစ္ခ်ီၾက၏။ ၂၉ဣသေရလရွင္ဘုရင္က၊ ငါသည္ျခားနားေသာအေယာင္ကိုေဆာင္၍၊ စစ္ပြဲထဲသို႔ဝင္မည္။ မင္းႀကီးမူကား၊ မင္းေျမာက္တန္ဆာကိုဝတ္ဆင္ပါေလာဟု ေယာရွဖတ္အားဆုိၿပီးမွ ဣသေရလရွင္ဘုရင္သည္ ျခားနားေသာ အေယာင္ကိုေဆာင္လ်က္ စစ္ပဲြထဲသို႔ဝင္၏။ ၃ဝရႈရိရွင္ဘုရင္က၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္မွတပါး၊ အျခားေသာလူႀကီး သူငယ္တို႔မတုိက္ႏွင့္ဟု ရထားစီးသူရဲအုပ္ ဗိုလ္မင္းတို႔ကုိမွာထားႏွင့္ ေသာေၾကာင့္၊ ၃၁ရထားစီးသူရဲအုပ္ ဗုိလ္မင္း တို႔သည္ ေယာရွဖတ္ကိုျမင္ေသာအခါ၊ ထုိသူသည္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဆုိလ်က္၊ သူ႔ကုိတိုက္အံ့ ေသာငွါ ဝုိင္းလာၾက၍၊ ေယာရွဖတ္လည္း ေၾကြးေၾကာ္ေလ၏။ ထာဝရဘုရားလည္း မစ၍ သူတို႔ကိုလႊဲသြားေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူ၏။ ၃၂ဣသေရလရွင္ဘုရင္ မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ၊ ရထားစီးသူရဲအုပ္ဗုိလ္မင္းတို႔သည္ ရိပ္မိေသာအခါ၊ မလုိက္ဘဲအျခားသို႔ ေရွာင္သြားၾက၏။ ၃၃လူတေယာက္သည္ မရြယ္ဘဲ ေလးႏွစ္ပစ္၍၊ ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္ကို၊ သံခ်ပ္အက်ႌအဆစ္ၾကားမွာ မွန္ေလေသာ္၊ ငါ့ကိုစစ္ပြဲထဲက လွည့္၍ထုတ္ေဆာင္ေလာ့။ ငါနာသည္ဟု မိမိရထားေတာ္ထိန္းကို ဆုိ၏။ ၃၄ထုိေန႔၌တိုး၍တိုက္ၾက၏။ ဣသေရလရွင္ဘုရင္သည္ ညဦးယံတိုင္ေအာင္ ရႈရိလူ တဘက္တခ်က္၌ ရထားေတာ္ထဲမွာ လူကိုမွီ၍ထုိင္ေလ၏။ ေနဝင္ခ်ိန္နီးေသာ အခါအသက္ေတာ္ကုန္၏။